Volumina Legum. Tom VII/Konfederacya Generalna (1764)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor zbiorowy
Tytuł Volumina Legum. Tom VII
Podtytuł Konfederacya Generalna (1764)
Data wydania 1860
Wydawnictwo Jozafat Ohryzko
Miejsce wyd. Petersburg
Źródło skany na Commons
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii
KONFEDERACYA GENERALNA


OMNIUM ORDINUM REGNI
ET MAGNI DUCATUS LITHVANIAE
NA KONWOKACYI GŁOWNEY WARSZAWSKIEY UCHWALONA

Dnia siodmego miesiąca Maia, roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego.


My Rady Korony Polskiey, y W. X. Lit. tudzież Państw do nich należących, duchowne y świeckie, Posłowie Ziemscy, y Stany wszystkie, iako iedney nierozdzielney Rzpltey, ktorzyśmy się po żałośnym zeyściu nieśmiertelney pamięci Nayiaśnieyszego Krola Imci Augusta III Pana naszego, na Konwokacyą Warszawską od Iaśnie Oświeconego Nayprzewielebnieyszego Władysława Łubieńskiego Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego Prymasa y pierwszego Xiążęcia Korony Polskiey y W. X. Lit., za zdaniem Senatu, na dzień siódmy miesiąca Maia w tym roku 1764 złożoną, ziechali, lubo niektorym wspołbraci naszym inne maiącym intencye, manifest w Grodzie Warszawskim pod aktem teraźnieyszego Seymu, inwalidować go usiłuiący zaniosłszy, odiechać z mieysca tego obradom wyznaczonego podobało się; gdy iednak Seym teraźnieyszy sub vinculo Confoederationis pluralitate votorum odprawiać się zwykły, takowym oppozycyom nie podlega, a w czasie Bezkrolewia naywiększey wagi iest interes, aby oyczyznę naszę iak nayprędzey z tego niebespiecznego w osieroceniu stanu wyprowadzić, y Elekcyą Krola przyspieszyć, za ktorąby cały nasz narod smutną zrzuciwszy żałobę, troski y boiaźni w powszechną zamienić radość. Przeto miłością y chęcią naylepszego dobra oyczyzny zapaleni, przyrzekłszy sobie wzaiemnie przyiaźń, konfidencyą y niedostępność do skuteczności powszechnego ratunku koniecznie potrzebną, a teyże wzaiemney braterskiey między sobą, y rowney od wszystkich dla oyczyzny miłości węzłem spoieni y zkonfederowani, na wieczną pamiątkę, y przyszłey potomności naśladowanie, wszem wobec, komu o tym wiedzieć należy, oznaymuiemy y wiadomo czyniemy.

Spisanie się przy wierze Swiętey Katolickiey
O dyssydentach
O Aryanach
Iakiego Krola obierać
Ułożenie pactorum conventorum
Czas Seymu Elekcyi
Ciągnienie na Elekcyą, y pod czas niey publicznego bespieczeństwa zachowanie
Mieysce Elekcyi
Obieranie Marszałka Stanu Rycerskiego
Most, szopa, y okop
Seymiki Relationis
Liczba Posłow Pruskich na Seymy
Postanowienie Regimentarza Generalnego nad woyskiem Koronnym
Konfederacye partykularne y lauda Woiewodztw
Decyzya o Seymikach Przedkonwokacyinych rozdwoionych w Koronie
O Kapturach
Kaptur Ziemi Gostyńskiey
Ważność dekretow y zapisow
Exekucya dekretow
O suspensach
Xięstwo Kurlandzkie
Bespieczeństwo zewnętrzne, y konferencye z Ministrami sąsiedzkich Potencyi
O porządku Seymowania
Kommissya skarbu Koronnego
Cło generalne
Kwarta sprawiedliwa
Pogłowne żydowskie
Kommissya woyskowa
Rozdzielenie Trybunałow Koronnych
Regestra w Trybunale Lubelskim
W Trybunale Lwowskim
O większości wotow, et de activitate na Seymikach Woiewodztwa Bracławskiego
Starostowie Grodowi Zytomirski y Owrucki
O młodzi szlacheckiey do zakonu wstępuiącey
Ułatwienie trudności między Urzędami Kondescensoryalnemi o precedencyą mieysca
O Sądach Ziemskich
Sądy Ziemi Czerskiey
Sądy Ziemskie Woiewodztwa Płockiego
Urzędy Raciążkie
Ustawa Ziemstwa Radomskiego w Woiewodztwie Sandomirskim
Alternata Sądow Grodzkich, Powiatow Wiślickiego y Pilźnińskiego
Rospisy na kondescensyach
Ostrzeżenie Kommissyi Granicznych w Podolu bez Senatora
Obiaśnienie processu Woiewodztwa Bracławskiego
Securitas bonorum et honorum
Securitas bonorum Naborowo, et Trębki terrestrium
O oblatowaniu metryk szlacheckich w własnym Grodzie
Grod Łowicki
Ustanowienie liczby Sędziow Kapturowych
Ważność przywileiow
Senatorowie nieprzysięgli
Seymiki boni ordinis Wdztwa Sandomirskiego
Obiaśnienie Urzędow Wdztwa Sandomirskiego
Urzędy Powiatowe Wołyńskie
Seymiki Xięstw Zatorskiego y Oświecimskiego, y Ziemi Halickiey
Dystynkcya Seymikow Generału Ruskiego
Pozwolenie obierania Deputata na Trybunał y Posła na Seym z Powiatu Zydaczewskiego
Pozwolenie trzeciego Deputata Woiewodztwu Podlaskiemu
Kommissya ad revisionem archivi Ziemi Ciechanowskiey
O soli suchedniowey
Defluitacya soli suchedniowey Woiewodztwa Sandomirskiego
Sol suchedniowa Woiewodztwa Sieradzkiego
Sol Ziemie Wiskiey
Neofici
Reassumptio prawa o ludziach służących
Pozwolenie konserwacyi smolakow Ziemi Halickiey
O popowiczach
Xięstwo Inflantskie
Okazywanie Woiewodztw
Uchylenie Kommissyi Radomskiey
O mennicy y monecie
O iuryzdykcyach
O iuryzdykcyi Marszałkowskiey
Zlecenie Deputatom do ułożenia pactorum conventorum względem przyszłey ordynacyi Sądow Assessorskich I. K. Mci Kor. y W. X. Lit.
Bespieczeństwo obrad publicznych, y osob w nie wchodzących
Ubespieczenie miast
Miasto Gdańsk
Miasto Krakow
Miasto Lwow
Miasto Kamieniec y Okopy S. Troycy
Utwierdzenie Akademii w Koronie y W. X. Lit.
Szkoła w Buczaczu
Ponowienie prawa względem szlachty rodowitey promocyi ad dignitates et Canonicatus in ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis
Inkorporacya probostwa Piotrkowskiego
Ius Patronatus w Dąbiu
Compositio inter Status
Starostwo Kolskie
Uspokoienie granic wsi Łosocina
Wieś Kożuchow w Woiewodztwie Podolskim
Obiaśnienie prawa dziedzicznego do wsi Sachny
Pozwolenie zamiany dobr Krolewskich Bunowa y innych, za dobra Rozow y inne Wielm. Woiewody Bełzkiego
Pozwolenie zamiany części Szeptyc
Approbacya zamiany gruntu Pomiecin
Approbacya granic wsi Łubca
Rewizya grobli we wsi Baryczy
Wart Wisły przy Ostromęcku
Przeprawy Kuiawskie
Długi od Rzpltey sukcessorom niegdy Wieleb. IMci X. Andrz. Trzebnickiego Biskupa Krakow. y Ur. Franciszka Wysockiego Cześnika Sochaczewskiego
Satysfakcya sukcessorom Ur. Ierzego Dziedoszyckiego Koniuszego Koronnego
Rekompensa Ur. Matczyńskiego
Żądanie sukcessorow Wołodyowskich
Rekompensa sukcessorow Ur. niegdyś Stanisława Kożuchowskiego Cześnika Wieluńskiego
Deklaracya Ur. Franciszkowi Rychterowi Burgrabiemu Krakowskiemu
Deputacya na rewizyą kleynotow et archivi w zamku Krakowskim
Kommissya do żup solnych, y ekonomiy Krolewskich
Deputacya do rachunkow skarbu Koronnego
Kwit W. Teodorowi Wesslowi Podskarbiemu W. Koronnemu
Deputacya do rachunkow z sukcessorami Podskarbich zmarłych
Warunek dobr y intrat stołowych Krolewskich
Zamek Warszawski
Koronacya Krola
Deputacya do Rady przy I. O. Xciu IMci Prymasie
Expensa skarbowe za assygnacyami
Wyznaczenie summy I. O. Xciu IMci Prymasowi
Gratitudo Ur. Xciu Marszałkowi y Ur. Sekretarzowi Seymu
Rekommendacya WW. Woiewodow Mścisławskiego y Pomorskiego
Wielebnego Xiędza Sekretarza Koronnego
Urodzonego Podkomorzego Sochaczewskiego
Zasługi UU. Pisarzow Ziemskich Sieradzkiego y Lubelskiego
Pozwolenie wyiazdu za granicę
Kommissya do rozgraniczenia Starostwa Niechorowskiego
Przyczynienie Posłow Wdztwu Krakowskiemu
O amnestyi
Ratyfikacya deklaracyi Ministrow Pruskich, względem tytułu Krola Pruskiego
Exorbitancye do Seymu Electionis odłożone
Pozwolenie Xciu IMci Prymasowi wydania wici na pospolite ruszenie
Dwor Xcia Prymasa wolny od pospolitego ruszenia
Recess desideriorum
Instancya o kanonizacye y beatyfikacye

KONSTYTUCYE

WIELKIEGO XIĘSTWA LITEWSKIEGO

NA TEYŻE KONFEDERACYI GENERALNEY.

Approbacya Konfederacyi Generalney Wielkiego Xięstwa Litewskiego
Generalna Stanow Wielkiego Xięstwa Litewskiego Konfederacya
Rota iuramentu, ktorą wszystkie Stany duchowne y świeckie zaprzysięgły
Rota I. W. Imci P. Marszałka Konfederacyi W. Xięstwa Litewskiego
Rota przysięgi Ichmość Panow Konsyliarzow
Rota dla Magistratow y Magdeburyi
Rota dla I. P. Pocztmagistra
Manifest I
Manifest II
Instrumentum accessionis I. WW. I. Panow Senatorow etc. etc. Konfederacyi W. X. Litewskiego
Actus accessionis ad vinculum Confoederationis per Illustrissimos Magnificos Senatores, Dignitarios, et Officiales Magni Ducatus Litvaniae a. D. 1764
Tatarowie w służbie cudzoziemskiey będący odwołani in assistentiam Konfederacyi Generalney W. X. Litewskiego
O Seymikach rozdwoionych w W. X. Lit.
Laudum Woiewodztwa Mińskiego
Warunek miast W. X. Lit.
Kommissya Skarbu W. X. Lit.
Cło generalne Litewskie
Kwarta z dobr Krolewskich
Pogłowne żydowskie W. X. Lit.
Artyllerya W. X. Lit.
Zachowanie WW. Hetmanow W. X. Lit. przy prawach y prerogatywach ich
Kwit sukcessorom Wielm. Sołłohuba Podskarbiego W. W. X. Litewskiego
Kwit sukcessorom I. W. niegdy Stanisława Poniatowskiego Kasztelana Krakowskiego
Kwit Wielm. Ierzemu Hrabi Flemingowi Podskarbiemu W. W. X. Lit.
Summa Urodzonego Niemierycza Podkomorzego Kiiowskiego
Zapłacenie summy z skarbu W. W. X. Litewskiego Urodzonym Morykonim
Dług sukcessorow niegdy Urodz. Boratyniego
Powiększenie płacy dla chorągwi Węgierskiey Marszałkowskiey W. X. Lit.
Subsidium Urodzonemu Marszałkowi Konfederacyi Generalney W. X. Lit.
Reces względem podniesienia Biskupstwa Wileńskiego na Arcy-Biskupstwo
Kommissye do ekonomii Krolewskich w Wielkim X. Litewskim
Wykupno ekonomii Szawelskiey
Potwierdzenie zamiany gruntow w Starostwie Homelskim z UU. Mickiewiczami zaszłey
Rozgraniczenie Starostwa Homelskiego
Uspokoienie między dobrami ziemskiemi, a Starostwem Ziołowskim
Kommissya na rozgraniczenie dobr dziedzicznych Łyskowa y Niedźwiecka, z dzierżawą Nowym Dworem do Sstwa Wołkowyskiego należącą
Kommissya między Woiewodztwem Kiiowskim, a Powiatem Mozyrskim o dyfferencye
Reformacya dobr wieczysto-lennych in naturam dobr dziedziczno-ziemskich
O zbiegłych poddanych z Powiatu Mozyrskiego, do Woiewodztwa Kiiowskiego
Ubespieczenie Powiatu Mozyrskiego
Ubespieczenie possessyi obywatelow Powiatu Pińskiego
Reassumpcya praw o kupach swywolnych w W. X. Litewskim
Odnowienie sprawy Urodzonego Wiktoryna Buchowieckiego
Wakanse W. X. Litewskiego
Zasługi W. Alexandra Suffragana Żmudzkiego y Ur. Iana Podkomorzego Wileńskiego Horainow
Pozwolenie zamiany dobr Braszewice
Kommendarya Litewska
Approbacya Maydeburyi Ianiskiey
Approbacya Maydeburyi Szkłowskiey y Bobrowskiey
Sprawiedliwość
Sądy Ziemskie
Bespieczeństwo Seymikow
Popisy
Kommissya do korrektury
Kaptury
Zasługi W. Marszałka W. W. X. Lit.
Seymiki Smoleńskie y Starodubowskie
Dług Urodzonego Platera
Recess summy sukcessorow W. Kotła Podskarbiego W. W. X. Lit.


Podpisy


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).