Volumina Legum. Tom VII/Bespieczeństwo zewnętrzne, y konferencye z Ministrami sąsiedzkich Potencyi

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Xięstwo Kurlandzkie Volumina Legum. Tom VII • Bespieczeństwo zewnętrzne, y konferencye z Ministrami sąsiedzkich Potencyi • zbiorowy O porządku Seymowania
Xięstwo Kurlandzkie Volumina Legum. Tom VII
Bespieczeństwo zewnętrzne, y konferencye z Ministrami sąsiedzkich Potencyi
zbiorowy
O porządku Seymowania
Konfederacya Generalna (1764)
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Sejm konwokacyjny (1764)

Bespieczeństwo zewnętrzne, y konferencye z Ministrami sąsiedzkich Potencyi.

Że zewnętrznego ubespieczenia warunek zależy naybardziey na utrzymaniu traktatow y przyiaźni z sąsiedzkiemi Potencyami, tedy skoro z naszey strony tychże traktatow y przyiaźni zupełne dzieie się zachowanie, spodziewamy się także, iż na żądanie nasze sprawiedliwie mieć będą względy; dla tego konferencye w rożnych okolicznościach zachodzących potrzebnę być sądziemy, y do traktowania sub praesidentia I. O. IMci Xcia Prymasa, y przy IchMciach PP. Ministrach Status, z Ministrami Dworu Wiedeńskiego, naznaczamy; z Senatu: Przewielebnego IMci Xiędza Antoniego Ostrowskiego Biskupa Kuiawskiego, Wielmożnych Iana Wielopolskiego Sendomirskiego, Iozefa Sołłohuba Witebskiego Woiewodow, Rocha Zbiiewskiego Kaliskiego, Andrzeia Moszczeńskiego Inowrocławskiego, Urodzonego Iana Rostworowskiego Zakroczymskiego Kasztelanow. Z stanu rycerskiego. Z Małey Polski: Urodzonych Stanisława Małachowskiego Sandeckiego, Alexandra Ossolińskiego Drohickiego Starostow, Alexandra Morskiego Chorążego Przemyskiego, Leona Kuczyńskiego Stolnika Mielnickiego, Iacentego Iezierskiego Skarbnika Łukowskiego, Iana Steckiego Starostę Stawiskiego. Z Wielkiey Polski: Michała Karczewskiego Podkomorzego Czerskiego, Stanisława Kossowskiego Sieradzkiego, Stefana Dęmbowskiego Płockiego, Antoniego Lasockiego Gostyńskiego, Antoniego Ponińskiego Kopanickiego, Iana Skarbka Tuszyńskiego Starostow. Z Wielkiego Xięstwa Lit. Krzysztofa Giedroyca Stolnika Wileńskiego, Karola Eydziatowicza Sędziego Ziemskiego Smoleńskiego, Ludwika Brońskiego Koniuszego Słonimskiego, Iozefa Prozora, Generała woyska W. X. Litew. Iozefa Niesiołowskiego Cyryńskiego, Antoniego Tyszkiewicza Strzałkowskiego Starostow. Z Ministrami Dworu Petersburskiego. Przewielebnego IMci Xdza Ignacego Massalskiego Biskupa Wileńskiego, WW. Kazimierza Dąbskiego Sieradzkiego, Stanisł. Bernard: Gozdzkiego Podlaskiego Woiewodow. Tadeusza Burzyńskiego Smoleńskiego, Stanisława Sługockiego Lubelskiego, Iozefa Hylzena Infantskiego Kasztelanow. Z stanu rycerskiego, z Małey Polski: UU. Stanisława Xcia Czartoryskiego Łowczego. Franciszka Rzewuskiego Pisarza Polnego Koronnych, Kaietana Ilińskiego Starostę Zytomirskiego, Leona Swieykowskiego Stolnika Winnick: Tomasza Dłuskiego Łowczego Lubelsk. Mikołaia Piaskowskiego Woyskiego Włodzimirskiego. Z Wielkiey Polski: Iana Rostkowskiego Starostę Wiskiego, Szymona Dzierzbickiego Chorążego Łęczyckiego, Władysława Gurowskiego Kasztelanica Poznańskiego, Iozefa Suchorzewskiego Mieścickiego, Franciszka Podoskiego Rypińskiego, Iozefa Bystrego Hutowskiego Starostow. Z Wielkiego Xięstwa Litewskiego: Antoniego Zabiełłę Łowczego, Ioz: Sosnkowskiego Pisarza W. W. X. Lit. Rafała Oskierkę Marszałka Mozyrskiego, Ignacego Scypiona Lidzkiego, Iana Iozefowicza Orszańskiego Starostow, Iana Szadurskiego Stolnika Inflatskiego. Z Ministrami Dworu Berlińskiego. Z Senatu: Wielebnego Teodora Xcia Czartoryskiego Biskupa Poznańskiego. WW. Michała Massalskiego Wileńskiego, Hetmana Wiel. W. X. Lit. Tadeusza Ogińskiego Trockiego, Kasztelanow. Andrzeia Zamoyskiego Woiewodę Inowroclawskiego, Iozefa Mielżyńskiego Poznańskiego. Urodz. Rocha Iabłonowskiego Wiślickiego Kasztelanow. Z stanu rycerskiego, z Małey Polski: UUr. Kazimierza Poniatowskiego Podkomorzego Koronnego, Iana Zamoyskiego Lubelskiego, Alexandra Buttlera Mielnickiego, Iozefa Wielopolskiego Lanckorońskiego, Ignacego Potockiego Gliniańskiego, Alexandra Borzęckieo Dolhańskiego, Starostow. Z Wielkiey Polski: Iana Chryzostoma Kraiewskiego Instygatora Koronnego, Iacentego Małachowskiego Piotrkowskiego, Woyciecha Męcińskiego Wieluńskiego, Iozefa Młockiego Zakroczyńskiego Starostow. Woyciecha Rydzyńskiego Stolnika Poznańskiego, Kazimierza Raczyńskiego. Z Wielkiego Xięstwa Lit. Antoniego Tyzenhauza Pisarza Wielkiego W. X. Lit. Tadeusza Wawrzeckiego Stolnika Bracławskiego. Ierzego Laparskiego Podstolego Upitskiego, Zenona Wisłoucha Miecz. Brzeskiego Lit. Iana Karola Zawiszę, Iozefa Chrapkowickiego Gen. M. Maiąc tym większą ufność łatwości Dworow Peterburskiego y Berlińskiego w tym wszystkim, co może być przydatne do dobrego o wspolne interessa porozumienia, że iako przez solenne deklaracye Ministrow swoich y przez skuteczne śrzodki przyrzekły nam, nie tylko prawom y wolnościom naszym, żadney krzywdy ani kraiowi naymnieyszego uszczerbku nie czynić, ale y owszem zachować one w zupełney całości, y zasłaniać, aby od nikogo naruszone nie były, tak istotnie dotrzymuią; za co wdzięczność w sercach naszych y wszelką sąsiedzkiey przyiaźni wzaiemność tymże Potencyom oświadczamy.
A że te konferencye dla ważności materyi, y krotkości czasu naznaczonych osob wraz z nami Seymuiących w czasie Seymu teraźnieyszego expedyowane być nie mogą, przeto o skutkach onychże IchMość PP. Deputowani na przyszłym da Bog Seymie Electionis Rzeczpospolitą informować powinni będą.
Względem tytułu: Całey Rossyi, żądanego od Dworu Petersburskiego, ponieważ IchMość PP. Poseł Wielki Extraordynaryiny y Minister Pełnomocny Rossyiscy dali formalną deklaracyą rękami swoiemi podpisaną, ktora słowo w słowo iest taka:

Declaratio.

Nos Hermannus Carolus Keyserling S. R. J. Comes, a Consiliis Suae Imperatoriae Majestatis Totius Russiae Intimus Actualis, S. Andreae, S. Alexandri Newski et Aquilae Albae Eques, Orator Extraordinarius et Plenipotentiarius, necnon Princeps Nicolaus Repnin Supremus Excubiarum Militarium Praefectus, Ordinis San. Annae Eques, et Minister Plenipotentiarius apud Serenissimam Rempublicam.
Oppido constat, tabulas pacis anni 1686 Russiam inter et Serenissimam Rempublocam Polonam conclusas, satis abunde enumerasse Ditiones, Provincias et Terras, quae ab una et altera parte possessae et possidendae sunt, adeo ut hae nec dubio nec praetensionibus ullis subesse queant.
Metuuntur saepius, quae metuenda non sunt. Quorum in censum titulus: Totius Russiae, jamjam venit. Ne vero mens pia et voluntas amica Imperatricis Totius Russiae erga Serenissimam Rempublicam Poloniae Magnumque Ducatum Lithvaniae incognita et non perspecta maneat, vigore hujus ad factam requisitionem declaramus, Suam Imperatioram Majestatem, Dominam nostram Clementissimam, ex usu tituli: Totius Russiae, nec sibi, nec successoribus suis, neque Imperio suo, jus ullum in Ditiones et Terras, quae sub domine Russiae a Regno Poloniae Magnoque Ducatu Lithvaniae possidentur, eorumque subsunt Imperio, ullatenus vendicaturam, quin potius Serenissimae Reipublicae garantiam seu tuitionem jurium, immunitatum, aeque ac Ditionum et Terrarum, quae vel de jure possidendae sunt, vel actu possidentur, praestituram, et contra omnes, qui forsan turbare eas praesumerent, perpetuo manutenturam, tutaturamque esse.
Caetera spondemus, nos curaturos esse, quo intra spatium septem septimanarum, Sua Imperatoria Majestas, Domina nostra Clementissima, hanc declarationem propria manu ratihabeat, confirmetque. In cujus robur et fidem, hunc declarationis actum subscripsimus, et indignibus nostris gentilitiis munivimus.
Actum Varsaviae die 23 mens: Maji anno 1764.

Hermannus Carolus Keyserling S. R. J. C. m. pp.

(LS.)
Nicolaus Princeps Repnin. m. pp.

(LS.)


Y oraz przyrzekli prokurować w czasie siedmiu tygodni ratyfikacyą z podpisem własnym ręki y z pieczęcią Nayiaśnieyzsey Monarchini Swoiey; więc Ichmć Deputowani do konferencyi pilną baczność mieć będą w odebraniu podczas agituiących się negocyacyi takowey przyrzeczoney, iako naysolennieyzey deklaracyi, ażeby pomieniony tytuł: całey Rossyi, ktory z tytułem Imperatorowy Rzeczpospolita, przykładem inzsych dworow, przyznaie, granicom, gruntom, włanościom, possessyom Rzeczyposp., y przyłączonych Prowincyi, tudzież tytułom, y prerogatywom Krolow Polskich dotąd uzywanym, żadnego naymnieyszego uszczerbku nie przynosił; oraz in cursu negocyacyi postrzegać z wszelką przezornością y dokładnością, y domawiać się maią, aby tak pretensye wzselkie Rzeczyp., tudzieżdesideria Woiewodztw, Ziem y Powiatow, ktore Imć PP. Posłowie Ichmciom PPnom Deputowanym do konferencyi podadzą, iako też injuriae privatorum z należytą y sprawiedliwą satysfakcyą uspokoione były.
Co do tytułu: Krola Pruskiego: dla dworu Berlińskiego, ponieważ Ichmć PP. Poseł Wielki Pełnomocny, y Rezydent Pruscy, dali formalną deklaracyą rękami swoiemi podpisaną, ktorey słowa są:
Nos Carolus Princeps de Carolath S. R. I. Comes de Schoenaich etc. Eques Ordinis Aquilae Nigrae, Suae Maiestatis Regiae Borussiae Generalis Exercituum locum tenens, Orator Extraordinarius et Plenipotentiarius, necnon Gedeon de Benoit ejusdem Regiae Maiestatis Legationum Consiliarius Actualis, et Resident apud Serenissimam Rempublicam.
Ex quo Serenissima Respublica Poloniae in corpore ad exemplum omnium aliarum Potentiarum titulum T\Regium Borussiae recognoscere decrevit, ea tamen lege, ne haec recognitio nec juribus, nec possessionibus Reipublicae sit damno vel praejudico: hinc nos infrascripti Sacrae Regiae Maiestatis Borussiae Ministri, vigore hujus declaramus, Suae Regiae Majestati nec animum, neque mentem esse, usu hujus tituli tractatibus et Conventionibus inter Illam et Serenissimam Rempublicam feliciter existentibus, quidquam praejudicii afferre, quin potius omnium Reipublicae jurium, aeque ac libertatum garantiam seu tuitionem praestituram et manutenturam esse.
Caetera spondemus nos operam impensuros esse, quo haec declaratio a Regia Sua Majestate propria manu ratihabeatur atque confirmetur. Quorum in fidem hunc declarationis actum subscripsimus, et gentilitiorum insignium nostrorum sigillis munivimus.
Actum Varsaviae d. 27 Maij a. D. 1764.

C. P. D. Carolath mpp.

(L. S.)
G. D. Benoit mpp.

(L. S.)


Y oraz przyrzekli prokurować ratyfikacyą z podpisem własney ręki y pieczęcią Nayiaśnieyszego Pana swego; więc Ichmość Deputowani do konferencyi pilną baczność mieć będą w odebraniu podczas agituiących się negocyacyi takowey przyrzeczoney iako naysolennieyszey deklaracyi, ażeby pomieniony tytuł: Krola Pruskiego, ktory Rzeczpospolita, przykładem inzsych dworow, przyznaie, granicom, gruntom, własnościom, possessyom Rzeczyp. y przyłączonych Woiewodztw, Ziem Pruskich, tudzież prawom, tytułom y prerogatywom Krolow Polskich dotąd używanym, żadnego naymnieyzsego uzsczerbku nie przynosił; oraz in cursu negocyacyi postrzegać z wszelką przezornością y dokładnością y domawiać się maią, ażeby tak pretensye wszelkie Rzeczyposp., tudziez desideria Woiewodztw, Ziem y Powiatow, ktore Ichmść PP. Posłowie Ichmciom PP. Deputowanym dla informacyi podadzą, iako też injuriae privatorum z należytą y sprawiedliwą satysfakcyą uspokoione były.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).