Volumina Legum. Tom VII/Actus accessionis ad vinculum Confoederationis per Illustrissimos Magnificos Senatores, Dignitarios, et Officiales Magni Ducatus Litvaniae a. D. 1764

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Instrumentum accessionis I. WW. I. Panow Senatorow Volumina Legum. Tom VII • Actus accessionis ad vinculum Confoederationis per Illustrissimos Magnificos Senatores, Dignitarios, et Officiales Magni Ducatus Litvaniae a. D. 1764 • zbiorowy Tatarowie w służbie cudzoziemskiey będący
Instrumentum accessionis I. WW. I. Panow Senatorow Volumina Legum. Tom VII
Actus accessionis ad vinculum Confoederationis per Illustrissimos Magnificos Senatores, Dignitarios, et Officiales Magni Ducatus Litvaniae a. D. 1764
zbiorowy
Tatarowie w służbie cudzoziemskiey będący
Konfederacya Generalna (1764)
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Sejm konwokacyjny (1764)

Actus accessionis ad vinculum Confoederationis per Illustrissimos Magnificos Senatores, Dignitarios, et Officiales Magni Ducatus Litvaniae a. D. 1764.

Actum in Curia Regia Varsaviensi sub tempus moderni Interregni feria quarta post Dominicam Cantate proxima, anno Domini millesimo septingentesimo sexagesimo quarto. Ad Officium actaque praesentia Castr. Capit. Varsavien. personaliter veniens Mgnicus Josephus Narbut Rothmagister Districtus Lidensis a Confoederatione Magni Ducatus Lituaniae electus Nuntius eidem Officio et actis praesent. actum accessionis ad vinculum Confoederationis Magni Ducatus Lituaniae manibus infrascriptorum Illustrium Mgcorum Senatorum, Ministrorum, Dignitariorum et Officialium, tum quoque Illustrissimi Primatis Regni et Magni Ducatus Lituaniae subscriptum introcontentum obulit, et ad ingrossandum in acta praesen. porrexit renoris sequentis:
My Senatorowie, Ministrowie, Dygnitarze, Urzędnicy y obywatele Wielkiego Xięstwa Litewskiego niżey na podpisach wyrażeni. Wszem wobec y każdemu zosobna do wiadomości podaiemy, iż lubo na Zieździe Konfederacyi Generalney Wielkiego Xięstwa Litewskiego w Wilnie dnia szesnastego Aprila w roku teraźnieyszym siedmsetnym sześćdziesiątym czwartym, znaydować się nie mogliśmy przytomni osobami naszemi, wolą iednak, chęcią y spolnością czynienia y prac dla dobra publicznego z wspoł-bracią naszą in actu teyże Konfederacyi podpisaną łączemy sie y iednoczemy, onę utrzymywać, bronić y zastępować powinniśmy, słowem do tey Generalney Konfederacyi y zaprzysiężonych obowiązkow z osob naszych przystępuiemy, tak iakobyśmy się na tey generalney Konfederacyi sami osobami naszemi znaydowali. A ponieważ wspoł-bracia nasi toż Confoederationis vinculum na teraźnieyszym Seymie Convocationis, od Stanow Rzeczypospolitey zgromadzonych approbowane dla tym mocnieyszey twierdzy przysięgą zmocnili, więc y w tym od nich nie wyłączaiąc się hunc actum accessionis nostrae rotą w Konfederacyi wyrażoną przez Iaśnie Oświeconym Xiążęciem Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litewskiego Prymasem zaprzysiądz mamy, na dowod czego ninieyszy akt przystąpienia y przyłączenia się naszego podpisami rąk własnych stwierdzaiąc, on ad acta publica inserować praecommittimus. Działo się w Warszawie roku tysiąc siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego miesiąca Maia szesnastego dnia.
Gabryel Wodziński Biskup Smoleński salvis juribus et immunitatibus personas et bona Sanctae Romanae Ecclesiae concernentibus. Michał Massalski K. W. H. W. W. X. Lit. P. Sapieha Woiewoda Smoleński. Alexander Sapieha Woiewoda Połocki H. P. W. X. Litewskiego. Iozef Sołłohub Woiewoda Witebski. Iozef Kniaź Massalski Podskarbi Nadworny Litewski. Stanisław Ciołek Poniatowski Stolnik W. X. Lit. Andrzey z Kozielska Ogiński Miecznik W. X. Lit. Antoni Zabiełło Łowczy W. X. Litewskiego Marszałek Powiatu y Konfederacyi Kowieńskiey y Poseł tegoż. Antoni Michał Pac P. W. X. Litewskiego. Iozef Sosnowski P. W. W. X. Litewskiego Starosta Sądowy Marszałek Konfederacyi y Poseł Woiewodztwa Brzeskiego cum praecustoditione o podatki biorąc od braci, podpisuię się. Leo Pociey Ob. W. X. Lit. Adam Chmara Wiceinstygator W. X. Lit. Ignacy z Kozielska Ogiński Marszałek W. W. X. Litewskiego. Michał Xiążę Czartoryski Kanclerz W. W. X. Litewskiego. B. Hilzen Kasztelan Xięstwa Inflantskiego. I. X. Radziwił Ordynat Klecki. Ignacy Łopaciński Pisarz Skarb. W. X. Litewskiego Poseł Powiatu Brasławskiego, punkt o podatki biorąc do braci. Andrzey Ukolski Ciwon, Podkomorzy y Poseł Wdztwa Troc. cum praecustoditione, aby podatki sine consensu W. Xięstwa stanowione nie były. Iozef Prozor Starosta y Poseł Kowiński. Ierzy z Hanusa Leparski Poseł Powiatu Upitskiego. Ian Szukszta Podstarości Kowiński Poseł Powiatu Upitskiego salva praecustoditione o podatki kontrybucyi Z. X. Z. mego podpisuię się. Michał Gorski Ciwon Tenen. y Poseł Xięstwa Żmudzkiego Wiekszn. Uzwęt. Po. Pe. Antoni Tołoczko Poseł Woiewodztwa Smoleńskiego Pisarz Grodzki Powiatu Wołkowyskiego. Ludwik Antoni Broński Koniuszy y Poseł Powiatu Sło. Stefan Olędzki Marszałek Powiatowy y Konfederacyi Powiatu Wołkowyckiego y Poseł tegoż Powiatu. Ian Bychowiec Poseł y Sędzia Grodzki Powiatu Wołkowyskiego. Piotr Bohomolec Stolnik Witebski salva praecustoditione o podatki do woli Woiewodztwa, Ian Zambrzycki Stolnik Powiatu Orszańskiego Poseł Tenen. Kazimierz Wisłouch Miecznik y Poseł Woiewodztwa Brzeskiego Konsyliarz do Konfederacyi o podatki biorąc do braci. Ian Orzeszko Starosta y Poseł Powiatu Pińskiego salva praecustoditione o podatki do braci moiey. Tadeusz Łopaciński Starosta Sądowy y Poseł Wdztwa Mścisławskiego o podatki biorąc do braci. Ian Suchodolski Hor. W. M. Mścisł. Poseł Kor. o podatki biorąc do braci. A Tyszkiewicz Poseł Woiewodztwa Mińskiego. Gedeon Ieleński Pisarz Dekretowy W. X. Litewskiego Poseł Powiatu Orszańskiego o podatki biorąc ad referendum do braci. Tomasz Pruszanowski Łowczy y Poseł Powiatu Rzeczyckiego. Ian Szadurski Stolnik y Poseł X. Inflantskiego. Ian Kazimierz Zyberk Starosta Rakan. Poseł ex ordine Xięstwa Inflantskiego. Tadeusz Iundził Podkomorzy Grodzieński. Stefan Slizień Podkomorzy Powiatu Słonim. Romuald z H. Leparski Pods. Powiatu Lidzkiego. Paweł Bartoszewicz Łowczy L. Ian Iozef Kłokocki Starosta Kołaczewski. Kazimierz Łuskina Woy. Wit. Star. Z. Słu. Kazimierz Zaranek Chor. P. Cypr. Io. Spoker Lenkiewicz Z. P. Mozyrskiego. Konst. Ludwik Poliński Miecznik Mozyrski. Ian Iozef Michniewicz Chor. Gw. Kor. Felicyan Przezdziecki. Ian Przyiałgowski. Tadeusz z Iaxow Bykowski. Michał Swiętorzecki P. W. M. Ignacy Wyszyński Skarb. Starod. Xawier Ogiński Starosta Przewalski. Ioachim Rdułtowski T. N. Franciszek Uniechowski Koniuszy Miński. Antoni Dziekoński Surrogatur Ziemski Wołkowyski. Ignacy Boreysza Starosta Lewkowicki. Michał Zaleski Starosta Gubr. Bonawentura Wroblewski. Tomasz Zawisłowski. Kazimierz Przesiecki. Franciszek Woydziewicz Woyski Starodubowski. Antoni Gieyszter. Leon Kościuszko. Ignacy Sołłohub. Star. Xięstwa Żmudzkiego. Tadeusz Hayko Starosta Bielski. Stefan Horodeński Sędzia Kapturowy P. Wiłko. Antoni Kossakowski Marszałek Iaśnie Oświeconego Xiążęcia Imci Prymasa z Xięstwa Żmudzkiego. Dominik Narbut Marszałkowicz Powiatu Lidzkiego. Ignacy Maliszewski. Adam Heybowicz z Brasławskiego. Antoni Dusiacki Rudomina Porucznik w. cudzoziemskiego z Brasławskiego. Kazimierz Kasianowicz SS. Kazimierz Pokubiało. Roman Michałowski. Stanisław Konarski. Ian Myślecki. Szymon Buynicki S. P. Ian Bułhak Stolnik y Sędzia Kapturowy Powiatu Słonimskiego. Stanisław Brodowski Skarbnik Słonimski. Iozef Dziekoński Rotm. Powiatu Wołkowyskiego. Adam Ratyński Cześnik Miński. Domi. Sędzia Kaptur. Powiatu Słonim. Ierzy Rostocki Podstolic Słonim. Tadeusz Wołodkowicz Horodniczyc Wdztwa Mińsk. Piotr Swieżyński Sędzia Grodzki Piński. Stanisław Snarski Starosta Zaborski. Iozef Kościałkowski Starosta Strubicki. Ian Niemczynowicz. Iozef Horbowski. Ludwik Oskierka Podk. I. K. M. Iozef Salmonowicz Kapitan y obywatel Powiatu Bracławskiego. Kazimierz Miłkowski z Powiatu Wołkowyskiego. Felicyan Suchodolski Krayczy Powiatu Wołkowyskiego. Iozef Dulęba W. W. X. Litewskiego Sekretarz. T. Turski L. K. Michał Kurnatowski. Tadeusz Wasilewski Hor. Powiatu Orszańskiego. Franciszek Wasilewski. Rotm. Powiatu Orszańskiego. Stanisław Wasilewski. Maciey Wasilewski. Ian Zaliszewski. Stanisław Heybowicz. Ioachim Ichnatowicz. Ianusz Iozef Frąckiewicz. Noniewicz. Stefan Konarski. Michał Gizbert Studnicki. Ian Byniucki Stolnik Woiewodztwa Połockiego. Stanisław Eydziatowicz Sędzic Ziemski Smoleński Namiestnik husarski B. W. W. X. Litewskiego. Stanisław Iapowicz. Ian Hołyński Starosta Klimowicki. Maciey Czechowski. Antoni Michał Sobański Star. Tlar. y Kościelnicki R. S. K. W. Mścisławskiego.
IchMość wszyscy tu zakonnotowani przysięgą stwierdzili, X. W. Łubieński Prymas.
Post cujus quidem actus accessionis ad vinculum Confoederationis Magni Ducus Lituaniae in acta praesentia ingrossandum orginale ejusdem idem offerens rursus ad se recepit et de recepto sibique extradito Officium praesens quietavit quietatque praesenti.

Trzaska.
Lectum per Suchodolski.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).