Volumina Legum. Tom VII/Generalna Stanow Wielkiego Xięstwa Litewskiego Konfederacya

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
GENERALNA

STANOW WIELKIEGO XIĘSTWA LITEWSKIEGO
KONFEDERACYA,
zaczęta w Wilnie roku 1764 dnia 16 miesiąca Kwietnia, y manifesta pomienioną Konfederacyą poprzedzaiące.

(Wypis z ksiąg Grodzkich Woiewodztwa Wileńskiego, roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwartego, miesiąca Apryla dwudziestego osmego dnia).

Przed Urzędem y aktami Grodzkiemi Woiewodztwa Wileńskiego comparendo personaliter IMć Pan Stanisław Mikutowicz Instygator Sądow Konfederackich Generalnych W. X. Lit: instrument Confoederationis Generalis W. X. L. ad acta ku zapisaniu podał tenore sequenti pisany:
My Stany duchowne y świeckie, Senatorowie, Dygnitarze, Urzędnicy Ziemscy, Grodzcy, rycerstwo Prowincyi Konfederacyą dla ratunkow oyczyzny do Wilna zgromadzeni. Wszem wobec y każdemu zosobna do wiadomości podaiemy, iż wycieńczeni cierpliwością y nadzieią, czekaliśmy w skromności y uciskach, ieżeli nie końca, przynaymniey ulżenia w gwałtownościach, prawa, wolność, y rowność naszą niszczących. Dalsi ieszcze od ostatniego niebespieczeństwa, a słodyczą spokoyności uspieni, unikaliśmy naymnieyszego iey przerwania, y z zadumieniem tylko zapatrywaliśmy się na wszczynaiący się w pośrzod oyczyzny przyszłych nieszczęśliwości zawziątek, ktory bezkarnością zmocniony, iuz nam dziś ostatnim grozi upadkiem. Wynoszący się nad rowność wolnego narodu, y powagę praw, liczbą nadwornych y garnizonowych (a co nayboleśnieysza chlebem Rzeczypospolitey żywionych) urodzonemu w rowności niezwyczayną, nadpotrzebną, y nieprzyzwoitą wsparty umysł, związał w społeczność nieiakowąś po Woiewodztwach y Powiatach niekarnych moc y potęgę, praw lekce ważących obywatelow, złością bardziey niż liczbą znakomitych, nieskromnością umysłow, rozwiozłością y sprosnością obyczaiow, sposobem nawet życia, ubiorow y broni, iakby do nieprzyiacielskiego boiu w pośrzod pokoiu przybranych, od innych powszechność składaiących wyłączaiących się, ktorzy targnęli się naprzod zuchwale na obwarowane tylą prawami Seymikow bespieczeństwo, groźbą, strachem, y swawolnym godnych wspołpatryotow traktowaniem wolny głos przytłumiaiąc. Milczeć częstokroć y przyduszać krzywdy swoie musieli bracia nasi, lub nie mowić, tylko tyle, ile im uzbroiona na to zuchwałość pozwalała. W innych mieyscach taż nad prawa goruiąca zuchwałych umysłow społeczność rozrywała scandolose Seymikow actus pokątnym y ukrytym od wiadomości Woiewodztw y Powiatow na potaiemnych schadzkach Deputatow lub Posłow, a częstokroć ma Seymikach nie przytomnym et contra lauda Wdztw y Powiatow obraniem, w wielu zaś rzucała się zapamiętale na rozlanie krwie braterskiey, używaniem etiam z cudzych Woiewodztw y Powiatow ad violentiam naprowadzonych, oraz nadwornych ludzi na zatrwożenie y zmieszanie wolnego zdania y bespieczeństwa obrad publicznych, a nawet swiątnicom Boskim częstokroć okrwawionym nie przepuszczaiąc. Zaraziwszy tym bezprawiem zrzodło same, z ktorego iuż to prawa na Seymach, iuż to ich wykonanie w Trybunałach pierwsze biorą początki, wylała się daley żadną tamą nieutrzymana na ufundowanie naywyższych Sądow Trybunalskich, gdzie sama tylko sprawiedliwość z spokoynością praesidere powinna. Patrzyliśmy z użaleniem na szerzące się w poświęconych sprawiedliwości mieyscach bezprawia, na przypuszczenie do iuramentow mimo zarzuty, y bezsilne wolnego głosu wołania, owszem częstokroć z gwałtownym onych przytłumieniem tych ktorych albo dekreta otrzymane, albo Seymikow bezprawności czyniły officii incapaces. Patrzyliśmy niepoiednokrotnie na Deputatow z dwoch rozdwoionych iednego Wdztwa czyli Powiatu Seymikow dowodnie scyssyą y niezgodę obywatelow pokazuiących, pro libitu et arbitrio funduiącey Trybunały iuryzdykcyi wybranych. Patrzyliśmy nie bez poruszenia wewnętrznego na oddalenie od funkcyi dobrze obranych, przysposobionemi a na Seymikach niebyłemi protestacyami y rożnemi wynalezionemi lub gwałtownością wspartemi przeszkodami. Patrzyliśmy z pobudzaiącym iuż do ostatniey niecierpliwości żalem, podczas fundowania ostatniego przed śmiercią Krolewskiego Trybunału, na zatamowany przez przystawionych zbroynie do izby sądowey żołnierzy, y armaty pod zamek Wileński sprowadzone, przystęp do niey szlachcie z manifestami y dekretami, a nawet y dla znaczney części dobrze obranych Deputatow. Co czuiąca wielkość uszczerbku praw swoich braci naszych gorliwość, oświadczyła poprzedzaiącym rugi Trybunalskie manifestem dnia siedmnastego miesiąca Kwietnia, roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt trzeciego solennie zaniesionym przygotowana, a widząc tey przestrogi nieskuteczność, drugim dnia ośmnastego tegoż miesiąca y roku, o wykonane gwałtownie zamysły. Przerażały nas strasznym bez sprawiedliwości będącego kraiu widokiem, naciągane gwałtem y boiem do większości kresek Deputatow zdania, wzruszone ex suis cardinibus, przez pisane violenter, non attenta evidenti paritate dekreta, fundamentalne oyczyzny prawa, demde nieposłuszeństwa, wzgardy dekretow oczywistych Trybunalskich, Assessorskich, Marszałkowskich, y innych iuryzdykcyi. Nastąpiły zatym nietylko zamilczane y opuszczone bez kary, ale częstokroć nawet wyrokiem sądu za niewinność uznane nayiawnieysze występki, et crescente ex impunitate licentia, domow y pałacow (nie przepuszczaiąc Ministrowskim) z wystrzelaniem okien y zaboystwem ludzi temerarie et praesumptuose insultowania, na traktach, ulicach y domach, podczas ziazdow nawet publicznych niebespieczeństwa, od ludzi swawolnych z bronią ognistą po ulicach, domach, quod magis izbach sądowych y kościolach continuo chodzących, zaboystwa iawne, pod naywyższą iuryzdykcyą nie ukarane, ani nawet naganione. Wołali y wołaią na nas o zaniedbanie siebie, o okrutnie przez zasadzonych na to pod Sądem Trybunalskim zamordowani: IMć P. Strutyński Starosta Seyweyski, IMć P. Piszczałło Starosta Morymborski, a podczas Seymikow Mińskich w Izbie obrad zabity IMć Pan Bouszewicz, in simili na Seymiku Lidzkim zabity IMć Pan Iankowski, y wiele szlachty zrąbaney y postrzelaney, oraz inni w rożnych Woiewodztwach y Powiatach na życiu, zdrowiu, honorze y substancyi przez ludzi złośliwych, pomocą y protekcyą Potentiorum wzmocnionych, pokrzywdzeni, prawa naostatek kościelne, dekreta y exkomuniki, iakby przez odszczepieńcow wzgardzone. Miła każdemu w szczegulności spokoyność, utrzymywała wszystkich powszechnie sensu doloris tkniętych obywatelow, od wzięcia przed się zwykłych w oyczyźnie do zabieżenia tym nieszczęśliwościom śrzodkow, nadzieia odmiany y postrzeżenia się kiedyżkolwiek rozwiozłey zuchwałości łudziła nas, azali w biegu swoim nie stępieie. Aliści przychodzi nam nieszczęśliwie doświadczać, że z tych pierwszych bezprawia stopniow, formuią się dla nas okropne ulterioris mali praesagia. Grożą nam extremitatibus upadku Seymikow przed Konwokacyinych sinistri eventus, iako to w Wilnie zuchwale a corpore Wdztwa ex praescripto legum seymikuiącego, po obraniu za Posłow W. IMci Pana Horaina Podkomorzego Wileńskiego, y W. IMci Pana Giedroycia Stolnika Wileńskiego, y Sędziow Kapturowych in laudo tegoż Seymiku wyrażonych, niektorych obywatelow oderwanie się, y innych Posłow innych Sędziow Kapturowych a z nich wielu pod dekretami będących y nieprzytomnych obranie; ażeby wdziawszy na bezprawne swoie dzieło podobieństwo tylko y kolor legitimitatis, wyzuć dowcipnym na złe wynalazkiem Woiewodztwo całe z rady y sprawiedliwości. W Powiecie Upitskim po obraniu legitime za Posłow WW. IchMciow Panow Leparskiego Podstolego Upitskiego, y Szuksztę, oraz Sędziow Kapturowych, ina laudo tegoż Powiatu wyrażonych, prywatne extra tempus et locum innych Posłow przez niektore tylko osoby ogłoszenie. W Orszy po obraniu za Posłow I. W. IMci Pana Iozofowicza Starosty Orszańskiego, y W. IMci Pana Zambrzyckiego Stolnika, tudzież Sędziow Kapturowych in laudo wyrażonych, simila acta y rozlana krew braterska. W. Rzeczycy po obraniu za Posłow W. IMci Pana Chaleckiego Podkomorzyca Rzeczyckiego, y W. IMci Pana Pruszanowskiego, tudzież Sędziow Kapturowych in laudo tegoż Seymiku wyrażonych, zapalczywe rzucenie się na będący iuż w exekuxyi Sąd in omni formalitate obrany pod laską W. IMci Pana Chaleckiego Podkomorzego Rzeczyckiego zostaiący, y wykonane przez przybranych w broń ognistą y armaty ludzi, na kilkunastu osobach (horret animus) mężoboystwo, oraz złożony Sąd ex complicibus świeżych kryminałow dotąd zuchwale utrzymuiący się. W Mińsku gwałtownie po dwakroć targnienie się uzbroioną mocą na wyrugowanie z Koła iuż przysięgłych Kapturowych Sędziow, y ferowane non in completo numero Sędziow dekreta. Ktore to wszystkie zuchwałe ausus, gdy nas w widoczną wprowadzaią anarchią, czego się daley spodziewać możemy, z niewstrzymaney żadnym brzegiem, a wylaney na wszystkie publiczne wiolencye zawziętości? zdaiącey się indefesse pracować, żeby nil sacrum, nil non attentatum w oyczyznie nie zostawiła, kiedy niesłyszanym od przodkow naszych, a dałby Bog nieznanym dla następcow przykładem, targnęła się na powagę y bespieczeństwo, stanem y godnością wyniesioney na naywyższy w Prowincyi naszey stopień osoby. Violata przez nayście zbroyne na pałac pierwszego w Prowincyi Senatora authoritas, popełnione przez pogrożki publiczne na życie y zdrowie własnego Pasterza sacrilegium, wzruszona duchownego domu immunitas, y tyle duchownym y świeckim prawem potępionych występkow, w iednym występku zawartych, permonent wcześnie universos o niebespieczeństwach singulariter, smutnym wzorem cudzego przypadku. A nietylko te, ktoreśmy wyrazili poprawy y ubespieczenia potrzebuiące gwałtowności, lecz wielu innych wywroconych z gruntu oyczystych w Seymach y innych obradach porządkow, zaniedbama y w zrzodłach samych dochodow publicznych zepsuta wnętrzna kraiu ekonomika y prowenta, ruynuiąca litygantow processus judiciarii przeciągłość, zubożenie kraiu powszechne przez wyprowadzenie dobrey, a napełnienie nikczemną monetą, Stan rycerski w prerogatywach swoich ukrzywdzony, et tot publica vulnera, ktorych się w zostaiącey tak długo bez rady Rzeczypospolitey nazbierało y przymnożyło, wzbudzać powinne w sercach bene sentientium chęć y gorliwość do szukania skutecznych lepszego rządu sposobow. Szczegulna, ktoraby nam ieszcze zabieżenia złemu zostać mogła nadzieia, byćby powinna z blisko nastąpić maiącego Seymu y tę nam odeymuie żałosny widok gotuiącey się uzbroioney na zamieszanie iego mocy, czyniące się wszędzie iawnie sine metu legum prywatne zaciągi do Warszawy, y na nas samych iak nam grożą ciągnące, y zbroyne bardziey czynienie niżeli spokoyną radę, praktykowanym na niedawnym Seymie impune, y świeżo na Generale Ziem Pruskich sposobem, obiecuiące. Tak niebespiecznie między zgubą a ostatnim ratowania się sposobem położeni, manifestuiemy się przed Bogiem niewinności umysłow y czystych intencyi naszych świadkiem y Sędzią, przed oyczyzną całą: iż nie żadną zawziętości lub nienawiści, szczegulną ubespieczenia praw, wolności, rowności, honoru, zdrowia y substancyi, oraz wprowadzenia dobrego porządku pobudką, ścisły między sobą, dla powszechney rady y obrony uczyniliśmy związek; upewniaiąc siebie wzaiemnie, y przysięgą obowięzuiąc się iż ieden drugiego w szczegulności każdego, do ostatniey krwi kropli bronić, y zastępować powinniśmy, przeciwko każdemu stanu iakieykolwiek kondycyi obywatelowi, ktoryby bespieczeństwo publiczne wzruszać, porządek praw, formę rad, immunitatem sądow, securitatem osob znosić, y cokolwiek na pokrzywdzenie nas zkonfederowanych moliri starał się, mężnie przy prawach y wolności powstać, sprawiedliwości na każdym występku ex rigore legis szukać, y to wszystko czynić, cokolwiekby nam obronę, występnym hamulec, oyczyznie bespieczeństwo y uszczęśliwienie sprawić mogło. Do czego gdy Seym blisko następuiący być nam może y powinien drogą y skutecznym sposobem, nie tylko zupełney iego in constituendis mocy, ninieyszą Konfederacyą naszą nie przeszkadzamy, ale też obliguiemy Ich Mciow Panow Posłow Prowincyi naszey, żeby tam wspierali o poprawę praemissorum starania nasze, a dla naszey do tegoż permowencyi, zlecamy I. W. IMci Panu Marszałkowi Generalney Konfederacyi naszey, ażeby Posłow od teyże Konfederacyi naszey wyznaczył y kredensował, ktorzyby zebranym Stanom Rzpltey tak czystość intencyi naszych w przedsięwzięciu zbawiennego dzieła, iako też desideria nasze dokładnie przełożyli, y IchMciow braci naszych w Prowincyach Koronnych, do wspolnego z nami oyczyzny ratunku, do łączenia rady, sił, y wzaiemney sobie dania pomocy, pobudką sacrosancte zaprzysiężoney, a przeciągiem wiekow nierozerwaney iedności, zaprosili. Dolega (tak się nam ufać godzi) całey oyczyznie, co część iey tak bardzo obraża. Sądy Kapturowe po Woiewodztwach y Powiatach żeby się solito usu kontynuowały, nie tylko nie przeszkadzamy, lecz owszem ich powagę y bespieczeństwo utrzymywać będziemy. Ktory to nasz, dla utrzymania y pomnożenia wiary Rzymskiey Katolickiey, y praw Kościoła Swiętego, oraz dla dobra publicznego uczyniony Związek, niżeli pożądany swoy weźmie skutek, przyrzekamy sobie wzaiemnie y zaprzysięgamy, iż z niego rozwiązywać się, y odstępować ieden drugiego nie mamy, z ktorym, że nieprzytomni tu bracia nasi nierozdzielnie łączyć się, y usiłowania nasze wspomagać będą, nietylko bez wątpliwości mamy nadzieię, ale też wołaiąc o pomoc, do łączenia się z nami, na dokonanie tak potrzebnego dzieła zapraszamy. A gdyby głos nasz, czyichkolwiek w ponętach ambicyi, polityki, czyli, obrzydłey chciwości uśpionych, uczuciem naszych dolegliwości, iako może być nayprędzey nie ocucił umysłow, byłoby to na siebie brać winę uszczerbku rowności, wolności honoru, życia, zdrowia y substancyi nas wszystkich, na cel nienawiści, y zawziętości, przez miłość oyczyzny y dobra iey wystawuiących się, byłoby to ewangeliczną przypominać nam przestrogę, qui non est nobiscum, est contra nos, byłoby to naostatek, wdawać nas in necessitatem ubespieczenia siebie od tych, od ktorych wspolney rady y pomocy do ubespieczenia nas spodziewać się powinniśmy. Czemu ażeby wcześnie było provisum, zlecamy I. W. I. Panu Marszałkowi Konfederacyi naszey, wysłać Posłow od siebie kredensowanych do I. W. I. Pana Hetmana W. W. X. Litewskiego z instrukcyą obliguiącą, ażeby solita przeszłych Konfederacyi praxi, złączywszy się z nami, zaprzysiężoną Rzpltey plene dotrzymaną zawsze wiarą, zamysłom malevolorum, czynił nas niedostępnych. Uczyniwszy tedy legitimam tey naszey Prowincyonalney Konfederacyi, zwyczaiem od przodkow naszych zawsze prospere dla dobra publicznego używanym existentiam, po obranych przez Woiewodztwa y Powiaty Konfederackich Marszałkach, y Konsyliarzach, in laudo tychże Woiewodztw y Powiatow mianowanych y autoryzowanych, obierany za Marszałka tey Generalney Konfederacyi naszey, doświadczoną do utrzymania powszechnego dobra gorliwością intaminata w interessach oyczyzny fide, doskonałą in agendis sposobnością zaleconego I. W. I. Pana Michała Brzostowskiego Koniuszego W. W. X. Litewsk. ktoremu z Woiewodztw y Powiatow po dwoch kredensowanych Konsyliarzow przydaiemy, ktorzy to Wielmożni IchMość PP. Konsyliarze, sessye swoie regularnie, sub praesidentia Marszałka składać, wszystkie publiczne desideria, proiekta y sprawy pluralitate suffragiorum ustanawiać y decydować są obowiązani; a iako ten nasz związek dla powszechnego dobra przedsięwzięty, dotrzymać sobie wzaiemnie przyrzekamy y zaprzysięgamy, tak ony ad acta publica Wwodztw y Powiatow podać zlecaiąc, dla nieodmiennego dotrzymania, y wzaiemnego siebie ubespieczenia rękoma własnemi podpisuiemy. Działo się w Wilnie roku tysiąc siedmsetnego sześćdziesiąt czwartego, miesiąca Kwietnia szesnastego dnia. U tego instrumentu Confoederationis podpisy rąk his exprimuntur verbis.
Michał Brzostowski Koniuszy W. W. X. Lit. Marszałek Generalney Konfederacyi W. X. Lit. Ignacy Kniaź Massalski Biskup Wileński salvis immunitatibus et juribus ecclesiae. Tadeusz Ogiński Kasztellan Trocki. Tadeusz Burzyński Kasztel. Smoleński. Ierzy Hrabia Fleming Podskarbi W. W. X. Lit. Tomasz Zienkowicz Biskup Areopolitański, Sekretarz W. X. Lit. salvis juribus et privilegiis ecclesiae. Alexander Horain Biskup Hirenenski Referendarz W. W. X. Lit. salvis juribus et privilegijs ecclesiae. Antoni Przezdziecki Referendarz W. X. Lit. Regimentarz Dywizyi Białoruskiey. Andrzey Zienkowicz Instygator W. W. X. Lit. Stefan Giedroyć Biskup Ranopolitański. Sufragan Białoruski, Proboszcz Katedralny Wileński, salvis juribus et immunitatibus in omni ecclesiae. Carolus Karp Canonicus et Officialis Surrogatus Vilnensis salvis juribus et immunitatibus Sanctae Romanae Ecclesiae. Tomasz Korsak Canonicus Cathedralis Vilnensis salvis juribus et immunitatibus ecclesiae. Kazimierz Prozor Kanonik Katedralny Wileński salvis immunitatibus et juribus ecclesiae. Paweł X. Brzostowski Pisarz W. W. X. Lit. salvis juribus ecclesiae. Antoni Ważyński Skarbny W. X. Lit. y Konsyliarz Woiewodztwa Trockiego. Stanisław Pioro Starosta Rumszyski. Nicolaus Tyszkiewicz Canonicus Cathedralis Vilnensis, salvis juribus, privilegiis et immunitatibus ecclesiae. Ierzy z Łubna Połubiński Kanonik Wileński salvis juribus et immunitatibus ecclesiae. Ignatus Oskierka Canonicus Cathedralis Vilnensis salvis juribus, privilegiis et immunitatibus ecclesiae. Michał Chomiński Kanonik Wileński salvis juribus, privilegiis et immunitatibus ecclesiae. Joannes Josephus de Skrzetuszewo Wawrzecki Prothonotarius Apostolicus, ecclesiarum cathedralium Vilnensis et Plocensis Canonicus, salvis juribus, privilegiis et immnunitattibus ecclesiasticis. Janussius Michael Deszpot Zenowicz Canonicus Cathedralis Samogitiae, Praepositus et Praesidens civitatis Mohiloviensis, salvis juribus et privilegiis ac immunitatibus Sanctae Romanae Ecclesiae. Ian Hlebicki Iozofowicz Starosta Sądowy y Pułkownik Powiatu Orszańskiego. Kazimierz na Chalczu Chalecki Starosta Rzeczański. Iozef Sielicki Poseł Wdztwa Połockiego. Kaietan Podbereski Podstarości Powiatu Rzeczyckiego. Ian Antoni Horain Podkomorzy Wileński Starosta Iałowski, y Konsyliarz tegoż Woiewodztwa. Michał Skorulski Oboźny Woiewodztwa Wileńskiego. Ian Chodkiewicz Starosta Wieloński y Konsyliarz Wdztwa, y Pułkownik tegoż Woiewodztwa Wileńskiego. Michał Horain Horodniczy Woiewodztwa Wileńskiego. Antoni Horain Podstoli Wileński. Michał Szumski Starosta Karpowicki Marszałek Kapturowy Woiewodztwa Wileńskiego. Marcin Szumski Vice-Marszałek Sądow Kapturowych Wodztwa Wileńskiego. Benedykt Oganowski Oboźny aktualny Woiewodztwa Wileńskiego. Ignacy Horodeński Sędzic Ziemski, Pisarz Sądow Kapturowych Wdztwa Wileńskiego. Antoni Gieczewicz Rotmistrz y Sędzia Kapturowy Woiewodztwa Wileńskiego. Antoni Szpyrko Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Tadeusz Wąsowski Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Marcin Zaleski Sędzia Kapturowy, y Porucznik I. K. Mci. Ludwik Abramowicz Derewniczy y Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Ignacy Bronic Podczaszy y Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Tadeusz Towiański Sędzia Kapturowy Wodztwa Wileńskiego. Michał Kiełczewski Stolnik Poznański y Sędzia Kapturowy Woiewodztwa Wileńskiego, Ignacy Iasieński Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Iozef Merło Ianuszkiewicz Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Ignacy Korsak Sędzia Kapturowy y Rotmistrz Wodztwa Wileńskiego. Tadeusz Horain Podkomorzyc Wileński y Sędzia Kapturowy. Franciszek Czyż Krayczy y Marszałek Konfederacki Wdztwa Wileńskiego. Krzysztof Giedroyć Stolnik Wodztwa Wileńskiego. Gasper Horain Woyskowicz Wileński. Antoni Tadeusz Giedroyć Kapitan I. K. Mci. Ignacy Moniuszko. Ierzy Zaleski Starosta Grzybiański. Felicyan Zmiiewski Łowczy Woiewodztwa Wileńskiego. Antoni Gierald Towiański Strażnik Wodztwa Wileńskiego Starosta Inturski. Dymitr Zmiiowski Łowczyc Nowogrodzki. Stanisław Giedroyć Cześnik Woiewodztwa Wileńskiego. Dominik Skarbek Kiełczewski S. L. Michał Pietrzkiewicz. Marcin Monczyński Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Michał Nowicki Komornik Wdztwa Wileńskiego, Sędzia Kapturowy Powiatu Wilokomirskiego. Ian Giedroyć Sędzia Kapturowy. Antoni Miedzichowski. Franciszek Grabowski. Powiat Oszmiański. Marcin Teodor Oskierka Marszałek Konfederacyi Powiatu Oszmiańskiego, Starosta Miadziołski. Marcin Skarbek Ważyński Woyski Powiatu Oszmiańskiego. Iozef Boreyko Choćko Sędzia Grodzki Powiatu Oszmiańskiego. Iozef Downarowicz Czesnik Powiatu Oszmiańskiego, Konsyliarz Konfederacyi W. X. Lit. Iacek Mackiewicz Oboźny Powiatu Oszm. Krzysztof Biegański S. B. Ierzy Krzywobłocki Strażnikowicz Oszm. Stefan Tadeusz Sachowicki Czechowicz Sędzia Kapturowy Powiatu Oszmiańskiego. Ierzy Moszkiewicz Sędzia y Rotmistrz Powiatu Oszmiańskiego. Benedykt Skarbek Ważyński Rotmistrz Oszmiański. Konstanty Chomiński Starosta Hubski. Onufry Rahoza Cześnik Star. Ignacy Sulistrowski Starościc Iżycki. Adam Łokucieiowski Starosta Nierowski, Sędzia głowny Kapturowy Powiatu Oszm. Iozef Szweryn Strażnik Ziemi Drohickiey. Antoni Downarowicz Sędzia y Podskarbi Powiatu Oszmiańskiego. Ian Adamowicz. Kazimierz Wierzbicki. Symon Boreyko Chodzko. Karol Niewierowicz. Franciszek Moczulski. Antoni Iuraha. Michał Iuraha. Ian Gabryałowicz. Symon Ian Sarnowski. Ian Baranowicz. Ian Sabański. Franciszek Danielewicz Pułkownik Generalny Powiatu Oszm. Wiktor Czechowicz Podstoli Powiatu Oszm. Antoni Czechowicz Skarbik Oszm. Filip Sachowicki Czechowicz Star. Rys. Antoni Hutorowicz Podstarości Sądowy y Marszałek Sądow Kapturowych Powiatu Oszm. Antoni Skarbek Ważyński Pisarz Grodzki y Kapturowy Powiatu Oszm. Ignacy Wołodzko Strażnik Powiatu Oszmiańskiego. Iozef Skarbek Ważyński Koniuszy Powiatu Oszmiańskiego. Tadeusz Kocieł Starościc Markowski. Ian Hutorowicz Budowniczy Powiatu Oszmiańskiego. Piotr Niewiadomski. Michał Giedroyć. Stanisław Giedroyć. Kazimierz Giedroyć. Antoni Poklewski Koziełł. Franciszek Zdziłowicki. Iozafat Giedroyć. Iozef Oskierka Chorąży Petyhorski. Antoni Oskierka Kapitan Regim. Rzeczypospolitey. Roman Wołodźko Starosta Urzecki. Antoni Hutorowicz. Michał Danilewicz Pułkownikowicz Powiatu Oszm. Maciey Tadeusz Stabrowski Sędzia Kapturowy Powiatu Oszm. Ignacy Puchałła Cywiński Regent Grodz. y Sędzia Kapturowy Powiatu Oszm. Antoni Michałowski Rotmistrz y Sędzia Kapturowy Powiatu Oszm. Stanisław Czyż Rotmistrz Powiatu Oszm. Andrzey Widmont Sędzia Kapturowy Powiatu Oszm. Marcin Supiński Rotmistrz Oszmiański. Marcin Gumiński Grodzki y Sądow Kapturowych Powiatu Oszm. Regent. Ian z Stoluby Talibski Skarb. Owr. Franciszek Bohuszewicz. Onufry Krukowski. Ignacy Zakrzewski. Franciszek Iankowski. Maciey Koczau. Antoni Skrzycki. Antoni Odyniec. Franciszek Iuriewicz. Cypryan Baranowicz. Tadeusz Wołłk. Iakub Trokielnicki. Michał Baykowski Podstoli Smoleń. Michał Baranowicz. Michał Wilczewski. Szymon Bukała. Cypryan Koczan. Michał Bukała. Marcin Mowlewicz. Kazimierz Iagiełło. Iozef Iagiełło. Tomasz Piotrowicz. Franciszek Imbra. Iozef Gan. Ierzy Starosielski. Michał Starosielski. Michał Mizgier. Adam Dorniach. Michał Koczan. Michał Głowicz. Marcyan Suchocki. Ian Ułanowski. Andrzey Skorubski. Bartłomiey Kondratowicz. Maciey Maruszewski. Karol Zawacki. Kazimierz Byszyński. Ian Narwiło. Adam Rodziewicz. Ian Rodziewicz. Tadeusz Dowgiałło. Wawrzyniec Suchocki. Marcin Łukaszewicz. Paweł Niedziałkowski. Ian Talat Kiełłpsz. Wiktory Michałowski. Antoni Kodz. Iozef Kodz. Antoni Tarakiewicz. Ierzy Koczan. Dominik Zaborowski. Leon Rutski. Tomasz Koczan. Tomasz Iuriewicz. Michał Zaiaszewicz. Tomasz Piotrowicz. Ian Piotrowicz. Dominik Gan. Piotr Bielawski. Krzysztof Puciała. Anicet Latyński. Ioachim Bołłuć. Iakub Koczan. Franciszek Bołłuć. Szymon Mikszewicz. Tomasz Danecki. Alexander Mackiewicz. Symon Iabłoński. Symon Bołłuć. Kazimierz Adamowicz. Bartłomiey Kondratowicz Karol Zakrzewski. Eliasz Paszkiewicz. Franciszek Gintowt. Tomasz Chodykiewicz Komornik Połocki. Wiktory Refkowski. Tadeusz Gonsewski Mostow. Oszm. Hipolit Stabrowski. Iozafat Stabrowski. Karol Połubiński. Felicyan Michałowski. Marcin Wilkicki. Michał Piotrowin Ianiszewski Skarbnikowicz Miński. Maciey Nowicki. Ierzy Chorzelski. Kazimierz Choiecki. Ian Matuszewicz. Antoni Petruszowicz. Adam Czyż. Ierzy Peszlewicz. Stanisław Peszlewicz. Stanisław Pogorzelski. Michał Powypięta. Ian Łuniewicz. Iozef Łuniewicz. Ignacy Betkowski. Franciszek Zaliwski. Kazimierz Prokonowicz. Iozef Iankowski. Franciszek Swirski. Maciey Wiełłowicz. Waleryan Iewicki. Ian Swirski. Xawery Dłużniewski. Karol Zawacki. Iozef Zawacki. Antoni Zawacki. Antoni Stackiewicz. Franciszek Sulistrowski. Symon Kunczewicz. Ierzy Dominik Kosecki. Cybulski. Mikołay Michałowski. Mikołay Zawacki. Felicyan Trosnicki. Tomasz Wirakunar. Tadeusz Łuniewicz. Jerzy Łuniewicz. Franciszek Bocianowski. Marcin Bochłuy. Franciszek Iwaszkiewicz. Ian Matuszewicz. Stanisław Gilewski. Michał Niewierowicz. Woyciech Chmielewski. Leon Swirski. Franciszek Kozłowski. Stanisław Buchłay. Iozef Dogocki. Floryan Wilkiewicz. Stefan Iagiełło. Tomasz Asiewicz. Adam Chomski. Andrzey Woyniusz. Ludwik Kozłowski. Marcin Nosewicz. Karol Koczan. Ludwik Zembrzycki. Iozef Niewierowicz. Kazimierz Suchiniecz. Paweł Narkowicz. Stanisław Poczobut. Antoni Połoński. Iakub Karpowicz. Andrzey Czyż. Tadeusz Iwaszkiewicz. Iozef Rodziewicz. Ian Strzałkowski. Antoni Czyż. Iozef Karpowicz. Ian Bocianowski. Benedykt Antoni Hutorowicz. Tomasz Szlennik. Ian Szlennik. Stanisław Gilewski. Iakub Hutorowicz. Ignacy Dłużniewski. Marcin Klimański Regent Ziemski Surrogatorski Grodzki y Sądow Kapturowych Powiatu Oszm. Antoni Iozef Urbanowicz Podczaszyc Oszm. Iozef Klimański. Ian Klimański. Kazimierz Klimański. Tadeusz Kiełłpsz. Alexander Rahoza. Antoni Tomaszewski. Felix Senkiewicz. Marcin Krasucki. Marcyan Dmuchowski. Tadeusz Moskiewicz. Ignacy Walicki. Marcin Noszewicz. Iakub Lawszewic. Iozef Tomaszewski. Łukasz Gnoiński. Marcin Chrzanowski. Franciszek Szynkowicz. Antoni Macewicz. Ignacy Turski. Eliasz Hutor. Ian Rogiński. Ierzy Sadowski. Ioachim Klikowicz. Franciszek Klimański Sędzia Kapturowy Powiatu Oszm. Bartłomiey Perepecza. Franciszek Baranowicz. Tadeusz Kolankowski. Andrzey Podskoczyn. Franciszek Zasztot. Waleryan Ianik Ianowski. Podpisy Powiatu Lidzkiego. Kazimierz Iozef Narbut Konfederacyi Sądow Kapturowych y Powiatu Lidzkiego Marszałek. Ignacy de Campo Scipion Sądowy Powiatu Lidzkiego Starosta y Generał Maior woysk W. X. Litt. Franciszek Antoni Alexandrowicz Chorąży Powiatu Lidz. Iozef Kazimierz Stypałkowski Sędzia Grodzki Powiatu Lidzkiego y Sądow Kapturowych. Lin Dłuski Andrzey Ryłło Horodniczy y Rotmistrz Powiatu Lidz. Leon Antoni Hołownia Iakimowicz Oboźny y Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Ian Wiktor Tubielewicz Budowniczyc Powiatu Lidzkiego. Alexander Arawinko Hurynowicz Mostowniczy Powiatu Lidzkiego. Tomasz Rutski S. K. P. L. Antoni Arawinko Hurynowicz S. K. P. L. Andrzey Noniewicz. Maciey Gieralt Surkont. Fulgenty Kamieński Cześnik y Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Michał Borzymowski Pod. y Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Iozef Korzeniewski Rotmistrz y Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Mateusz Marcinkiewicz Sędzia Ziemski Powiatu Lidzkiego. Dominik Alexandrowicz Pisarz Ziemski Powiatu Lidzkiego, Poseł Lidzki. Ignacy Gąszeki Starosta Nier. Samuel z Kostrowicz Kosorowicki Łowczy, Pisarz Grodzki Lidzki y Konsyliarz do Generalney Konfederacyi z tegoż Powiatu. Antoni Narbut Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Ian Kunczewicz Ginentt Skarb. Grodziński Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego Ian Dawgiert Sędzia Kapturowy Lidzki. Iozef Grzymała Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Onufry Nowicki. Ignacy Miślicki Starosta Bartoszewski y Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Michał Alexandrowicz Skarbnik Lidzki. Tomasz Alexandrowicz Skarbnikowicz Powiatu Lidzkiego. Antoni Szostak Rotmistrz Lidzki. Mateusz Siemaszko. Iozef Cierpicki. Ierzy Iozef Adamowicz Re. P. Lidzki. Iozef Dłuski Chorąży Czerniechowski Sędzia y Podskarbi Sądow Kapturowych y Konsyliarz Powiatu Lidzkiego. Piotr Ierzy Radobylski Hubarowicz Sędzia Sądow Kapturowych Powiatu Lidzkiego. Ignacy Dowgiert. Ioachim Czaplic. Ignacy Sabeński. Antoni Chmielewski. Iakub Hlinca. Wiktory Kobosko. Ian Cierpieki Stolnikowicz Smoleński. Antoni Iotko. Franciszek Kabyliński. Iozef Bohusław. Iakub Biliński. Giedeon Tarnowski. Wawrzeniec Zamoyltey. Karol Zapaśnik. Mateusz Lubianiec. Iozef Swiecicki. Antoni Nieciecki. Tadeusz Słotwiński Cześnik Lubelski. Ludwik Zamoyltey. Wincenty Kulesza Maciey Zamoyltey. Ian Mociewicz. Hipolit Godlewski. Iozef Godlewski. Ian Iacewicz. Michał Narbut Podkomorzyc Powiatu Lidzkiego. Ian Kazimierz Ginett Skarbnik Grodzieński. Piotr Narbut Podkomorzyc Powiatu Lidzkiego. Iozef Kulesza Kon. Powiatu Lidzkiego. Franciszek Iankowski R. L. Bartłomiey Wilkaniec. Ierzy Szczuka. Ierzy Rudziecki. Antoni Swięcicki. Maciey Rudziecki. Iakub Błażewicz. Ian Talszewski. Antoni Kołyszko. Iozef Nieciecki. Michał Dowgird. Ian Porendwa. Ian Kosakowski. Piotr Kulesza. Ierzy Iursza. Franciszek Kołyszko. Maciey Stefanowski. Franciszek Michał Chmielewski Strażnik X. Inflantskiego. Antoni Nosewicz. Maciey Hryszkiewicz. Ierzy Chmielewski. Ierzy Kuuczewicz Ginet. Tadeusz Woydak Cześnik Lidzki. Andrzey Ilczewicz. Ierzy Samiszczo. Kazimierz Wyszoręć. Ian Harasimowicz. Franciszek Mackiewicz. Ierzy Wilkaniec. Ignacy Szczuka. Iozafat Bakanowski. Ierzy Tomaszewski. Iozef Tukała. Piotr Nowicki. Ian Bienkiewicz. Antoni Kępnicki. Nikodem Protasowicz. Ignacy Swiderski. Piort Tołoczko. Adam Sułkowski. Ian Sułkowski. Dominik Bykowski. Ierzy Radzimiński Frąckiewicz Sędzic Ziemski Oszm. Benedykt Załkowski. Ierzy Kempiński Komornik P. Lidz. proszony podpisuię się. Ierzy Wincza. Adam Skilski. Stanisław Zaba. Zygmunt Zaba. Michał Protosowicz. Tomasz Korzeniewski Int. P. Lidz. Antoni Sokołowski. Michał Stacewicz. Ierzy Nowicki Budowniczy y Sędzia Kapturowy Pow. Lidzkiego. Iozef Konczewicz. Michał Wilkaniec. Marcin Dombrowski. Antoni Prolesza Kandyba. Tomasz Zapaśnik. Kazimierz Kiiuć. Iozef Tomaszewski. A. Ierzy Steckiewicz. Tomasz Franciszek Wilkaniec Reg. Podko. Powiatu Lidzkiego. Szymon Skinder. Ian Rucki Czesnik. Ioachim Wilkaniec. Felix Orlanowski, Iakub Surkont. Alexander Rodziewicz. Iakub Woyna Oranski. Ian Eperyeszy Szyrwiński Myszagolski Starosta Marszałek Kapturowy y Marszałek Konfederacyi Powiatu Wiłkomirskiego. Teodor Bilewicz Star. Łoyciewski y Konsyliarz Powiatu Wiłkomirskiego. Ian Zyberg Star. Bolnicki y Konsyliarz Powiatu Wiłkomir. Iozef Kublicki Piotruch Miecznik Rzeczycki Konsyliarz Powiatu Wilkom. Ignacy Iawgielt Skarb. Powiatu Wiłkom. y Konsyliarz z tegoż Powiatu. Antoni Kazimierz Tomaszewicz Straż. Vice-Marszałek Sądow Kapturowych Powiatu Wiłk. Ian Kazimierz Zyberk Starosta Rakanciski y Ławaryski. Iozef Pacewicz Pomarnacki Rotmistrz Sędzia Kapt. Powiatu Wiłkom. Kazimierz I. Rudnicki Sipayło Cześ. Orszań. Sędzia Kapturowy Powiatu Wiłkom. Iozef Nowomieyski. Hieronim Pietkiewicz Rotmistrz Powiatu Wiłkom. Iozef Pietrskiewicz. Dominik Miczewicz Starosta Ur. Krzysztof Stowiłła Bołcewicz Strukczaszy Powiatu Wiłkom. Michał Iozef Kiszewa Lisiecki Rotmistrz Powiatu Wiłkom. Adam Korwin Krukowski Krayczy Powiatu Wiłkom. Ian Dobużyński Skarbnik Powiatu Wiłkomir. Marcin Snieszko. Kazimierz Wadomski Bronic Rotm. Powiatu Wiłkom. Maciey Katank Mickiewicz. Michał Morykoni Star. Pomuski Poseł Powiatu Wiłkom. Iozef Pomarnacki Łowczy Woiewodztwa Smolenskiego. Marcin Antorowicz Strażnik Wdztwa Smoleńskiego. Ian Woyszwiło Cześnik Powiatu Wiłkomirskiego. Marcin Monkiewicz Strażnikowicz Wdztwa Wileńskiego. Antoni Mickiewicz Cześn. Halicki. Antoni Toczyłowski Rotmistrz Powiatu Wiłkom. Ian Tyzenhaus Chorąży I. K. M. Antoni Iozef Grądzki Pod. Wiłkom. Stefan Chmielewski Skarb. Wiłkom. Antoni Babiłło Straż. Powiatu Wiłkom. Dominik Kołyszko budowniczy Lidzki. Roch Babiłło Straż. Powiatu Wiłkom. Ian Lipniewski S. L. Wawrzyniec Miński Chorązyc. Franciszek Miński Skarbnikowicz. Stanisław Miński Rotm. Maciey Bartoszewicz. Tomasz Bartoszewicz. Tomasz Franciszek Ianczewski. Ierzy Warszakiewicz. Antoni Montwit. Michał Eygierd. Iakub Sabkowski. Ian Baierski Pod. Powiatu Pińsk. Ignacy Koplewski. Dominik Milmont. Adam Iasudowicz. Ian Dauksza B. S. Fenrdynand Kołyszko Reg. Sądow Kapturowych Powiatu WIłkom. Iozef Stanisław S. Koplewski Łowczy Powiatu Wiłkomir. Mateusz Hoytkiewicz. Wawrzyniec Zarnicki. Tadeusz Parfianowicz. Iozef Buyko. Michał Iuchnowicz. Kazimierz Szuchcicki. Ierzy Szuchcicki. Iozef Kałuszewski. Symon Kakukowski. Wiktory Sławkowski. Ierzy Sławkowski. Ian Syrwid. Ierzy Kunczewicz. Ian Kontrymowicz. Antoni Koncerewicz. Antoni Kulikowski. Benedykt Kozakiewicz. Iozef Nawacki. Franciszek Czernik. Tadeusz Czerniewski. Iozef Robaszewski. Stanisław Czernik Horodniczy Słonimski. Piotr Nowacki Skarb. X. Inflantskiego. Iozef Niciecki. Andrzey Nowicki. Ierzy Miechowski Pod. WW. Franciszek Rynkiewicz. Piotr Goleiewski Rotm. Powiatu Oszm. Tadeusz Czernik. Ian Bartoszewicz. Ludwik Bartoszewicz. Michał Nowicki. Nikodem Leśnicki. Stanisław Straszewicz. Mateusz Krzywisz. Iakub Kontowtt. Kazimierz Woyszwiło. Woyciech Rusiłowicz. Ierzy Downarowicz. Ierzy Kiewlicz. Rafał Groński Cześ. Wiłkom. Kazimierz Kołyszko Budowniczyc. Ian Kołyszko. Antoni Sniszko. Franciszek Kołuszko. Andrzey Kołyszko. Antoni Orda. Kazimierz Kiełłpsz. Tadeusz Rymowicz. Gasper Dauksza. Ierzy Miński Skarbnik Wiłkom. Antoni Miński Skarb. Powiatu Wiłkom. Marcyan Walentynowicz Horodniczy. Ierzy Kołyszko. Stanisław Kułwiński. Kazimierz Snieszko. Bohusław Pierzyński. Michał Downarowicz. Antoni Kołyszko. Marcin Stawkowski. Michał Syrwid. Stanisław Koplewski. Antoni Koplewski. Ignacy Snieszko. Tadeusz Kopeć Ian Iaugiel. Andrzey Kopeć. Onufry Komorowski. Tadeusz Komorowski. Ierzy Karbowski. Ierzy Nowicki, Ierzy Kopeć. Karol Kopeć. Iakub Sabkowski. Ambrozy Ostrażniewicz. Ian Zaborski. Ian Boresza. Ian Leśnicki. Ierzy Rosłowicz. Maciey Robaszewski. Iozef Ronczy. Tadeusz Rynwid Mickiewicz. Bartłomiey Iozef Rynwid Mickiewicz Podczaszyc Wiłk. Alexander Tadeusz z Krzetuszewa Wawrzecki Sęd. W. W. X. Lit. Marsz. Konf. Stol. Brasław. Pods. Sądowy Orszań. Star. Hnilicki. Iozef z Bieganowa Biegański Podczaszy Powiatu Brasław. Mikołay Dusiacki Rudomnia Cześn. Powiatu Brasławskiego Starosta Bernatowski. Stanisław Kwinta Skarb. Powiatu Brasławskiego. Franciszek Bielikowicz Cześn. Powiatu Brasław, Star. Miksztański. Tomosz Mirski Surrogotowicz Brasł. Kaietan Smigielski Krayczy Brasław. Tadeusz z Krzetuszewa Wawrzecki Rotmistrz y Sędzia Kapturowy Brasław. Ignacy z Krzetuszewa Wawrzecki Podwoiew. Wdztwa Smoleńs. Ian z Krzetuszewa Wawrzecki Chorąży Husarski woysk W. X. Lit. Stanisław z Krzetuszewa Wawrzecki Woyski y Sędzia Kapturowy Brasławski. Dominik Salmonowicz Sędzia Kapturowy Powiatu Brasław. Michał na Zubaczach Tur Stolnikowsicz Powiatu Brasławskiego. Ian Piotrowicz. Ian Antoni Wazgird Podsędek Trocki. Antoni Ważyńsik Skarbny W. X. Lit. Leon Ierzy Radoszewski Koniuszy Rotm. Woiewodztwa Trockiego Podskarbi y Sędzia Kapturowy. Franciszek Szczodro Łowczy y Sędzia Kapturowy Woiewodztwa Trockiego. Tomasz Mordas Zyliński Oboźny Wdztwa Trockiego Sędzia Kapturowy. Ierzy Kirklewski Starosta Plikański Sędzia Kapturowy Wdztwa Trockiego. Iozef Maciey Nawsuć. Ian Antoni Kucewicz. Tomasz Noniewicz. Ierzy Franciszek Talwosz Regent Ziem. y Grodzki Wdztwa Trockiego. Stanisław Mikutowicz Starosta Mancuński. Antoni Mikutowicz. Maciey Mikutowicz. Ignacy Mikutowicz. Ian Gawianowski. Iozef Andrzeykowicz. Antoni Tański. Andrzey Andrzeykowicz. Iozef Iachimowicz. Andrzey Siemiaszko. Tadeusz Kuszelewski. Tadeusz Wincenty Kiiuć. Iozef Mackiewicz Komornik Wdztwa Trockiego. Stanisław Zalewski C. I. K. M. per accessionem do tey Konfederacyi y imieniem Powiatu moiego podpisuię się. Antoni Tyzenhaus Marsz. Konfederacki Powiatu Grodzieńskiego pisarz W. W. X. Lit. Iozef Ielski Podczaszy Grodzieński y Konsyliarz z tegoż Powiatu. Franciszek Boufał Konsyliarz Powiatu Grodzińskiego. Mikołay Choiecki Rot. Powiatu Oszm. Karol Eydziatowicz Sędzia Ziem. Wdztwa Smoleńskiego Starosta Samnicki. Tadeusz Eydziatowicz Konsyliarz y S. Woiewodztwa Sm. Adam Wisogiert Podstoli y Konsyliarz Wdztwa Smoleńskiego. Dominik Iozef Pietraszkiewicz Miecznik Wdztwa Smoleńs. Ignacy Strawiński Woyski Konsyliiarz Powiatu Star. I. Karol Kieyzgałło Hrabia na Baksztach Zawisza Pułk. Petyhorski Poseł Powiatu Starodubowskiego, Antoni Makarski Dyrektor Koła Rycerskiego. Antoni Łappa Horodniczy Powiatu Star. Antoni Komar Łowczy Powiatu Star. Iozef Bieniuński Podczaszy Star. Ierzy Makarski Pods. Star. Kazimierz Makarski Rotmistrz Powiatu Starod. Teodor Felicyan Szyszkowski Strażnik Starod. Ioachim Chreptowicz Marszałek Konfederacyi y Stolnik Wdztwa Nowogrodz. Iozef Niesiołowski Starosta Cyryński Pułkownik Wdztwa Nowogrodz. Antoni Tuchanowski Łowczy y Rotmistrz Wdztwa Nowogrodz. Michał Krzyszyłowski Koniuszy Wdztwa Nowogrodz. Tadeusz Krzyszyłowski Rotmistrz Woiewodztwa Nowogrodz. Paweł Kieniewicz. Ian Tadeusz Bołtuć. Paweł Saryusz Mokrski. Stanisław Woyniłowicz Chorąży I. K. M. Piotr Iackowski. Stefan Swiderski. Stanisław Swiderski. Michał Swiderski. Michał Kieniewicz. Antoni Sichen. Ian Błocki. Alexander Bielikiewicz. Michał Mikulski. Ignacy Kałenczyński. Stanisław Falkowski. Piotr Bledziewicz. Benedykt Hryniewski. Antoni Chmielewski. Dominik Chmielewski. Dominik Małyszewicz. Tomasz Chmielewski. Felicyan Swiderski. Ian Łodziałła. Franciszek Paweł Podhayski. Stanisław Chmielewski. Piotr Sulc. Paweł Szulc. Mikołay Koroczycki. Walenty Swiderski. Ludwik Czeczot. Iozef Suchocki. Karol Iuraha Piotrowski. Ian Ambrożewicz. Ian Saplica. Michał Szynkiewicz. Antoni Leon Czechowicz Oboźny y Konsyliarz z Powiatu Słonim. Bogusław Zukiewicz Strażnik Słonimski y Konsyliarz z tegoż Powiatu. Adam Papłoński Oberszteleytnant I. K. M. Andrzey Przecławski Podsędkowicz Powiatu Słonimskiego. Adam Łukaszewicz Rotmistrz y Sędzia Kapturowy Powiatu Słonimskiego. Ignacy Zukiewicz Strażnikowicz y regent Sądow Kapturowych Powiatu Słonimskiego. Tomasz Przecławski Podczaszyc Słonimski. Ian Kaznowski. Ian Turczynowski Suszycki Chorąży I. K. M. Adam Zukiewicz. Dominik Daygiel. Adam Czarnuszewicz. Stefan Mizgier. Andrzey Korzec. Andrzey Mizgier. Stefan Korszyc. Antoni Błażewski. Stefan Soroka. Eustachi Mizgier. Ian Więckiewicz. Symon Kasperowicz. Mikołay Mizgier. Kazimierz Bosacki. Stanisław Arcimowicz Pławski. Dominik Iozefowicz Sernicki. Stanisław Korczyc. Ian Strzyżowski R. P. Słonim. Marcin Iozefowicz Sernicki. Ignacy Czechowicz. Bazyli Mizgier. Antoni Halicki. Iozef Ochromiński. Ian Bobrowski. Tadeusz Skrendziewski. Franciszek Bańkowski. Ian Minakowski. Iakub Minakowski. Marcin Terlikowski. Mikołay Terlikowski. Andrzey Terlikowski. Bonifacy Minakowski. Piotr Antoni Wienckiewicz. Iozef Korbut. Stanisław Nielubowicz. Franciszek Korczyc. Stanisław Lubicz Zołkowski z Powiatu Wołkowyskiego. Rafał Oskierka Marszałek Powiatu Mozyr. Antoni Oskierka Star. Bahrymowski Konsyliarz z Powiatu Mozyr. Iozef Krocz Strażnikowicz Powiatu Orszańskiego. Ioachim Korsak Rotmistrz Powiatu Mozyrskiego. Nikodem Iozef z Gierzodow Gierzodowicz. Ioachim Obuchowicz Stolnikowicz Grodzieński. Iozef Czołkiewicz. Wiktory Romanowski. Stanisław Faszowicz. Ian Terlecki. Woiewodztwo Brześciańskie. Paweł Buchowiecki Pisarz Ziemski Brzeski. Ignacy Wygonowski Pisarz Grodzki Woiewodztwa Brzeskiego y Konsyliarz tegoż Woiewodztwa. Antoni Buchowiecki Koniuszy Woiewodztwa Brzeskiego y Konsyliarz tegoż Woiewodztwa. Iozef Bęklewski Ł. P. R. Sędzia Kapturowy Wdztwa Brzeskiego. Franciszek Bęklewski P. P. Z. Wiktory Buchowiecki K. R. Wdztwa Nowogrodzkiego. Franciszek Zatowski Sędzia Kapturowy Woiewodztwa Brzeskiego. Ignacy Antoni Osuchowski Sędzia Kapturowy Wdztwa Brzeskiego. Ian Nietyxa Skarbnikowicz Parnawski. Faustyn Kościuszko Siechnowicki. Iozef Kościuszko Siechnowicki. Woyciech Sawicki. Samuel Bielikowicz. Rafał Brzozowski Skarbnik Lubels. Ian Buchowiecki. Iozef Buchowiecki. Felix Trzaskowski. Ignacy Iachołkowski. Stefan Hohoł. Iozef Iankowski. Marcin Ożarowski. Iakub Biedrzycki. Iozef Pawecki. Ian Wyganowski. Ignacy Fiedziuszko. Antoni Strzałkowski. Ian Strzałkowski. Antoni Irzykowski. Mikołay Wołkowski. Piotr Bęklewski. S. P. R. Stanisław Wołąszewicz. Franciszek Bogusławski. Ignacy Onichimowski. Ludwik Szakłakowski. Ignacy Biernacki. Bazyli Iwaszkiewicz ††† Ignacy Zarzycki. Woyciech Boguszewski. Iozef Sarnocki. Benedykt Wierzbicki. Franciszek Fiediuszko. Iozef Kruszewski. Antoni Hlebicki Iozefowicz Sędzia Grodzki y Konsyliarz z Powiatu Orszań. Adam Bartoszewicz Rotm. y Konsyliarz Powiatu Orszańs. Tadeusz Szemiot Chorąży Petyhorski. Tadeusz Łada Zabłocki Sędzia Kapturowy Powiatu Orszańsk. Tadeusz Bartoszewicz R. P. Orszań. Felicyan Sawicki. Ian Zubowski. Kazimierz Sawicki. Stanisław Giedroyć. Ignacy Matkiewicz. Stanisław Chomiński. Ian Dubiaha. Ian Zabłocki. Ian Czarnowski. Marcin Trzeciak. Michał Bułharowski Podhorodniczy Iuryzdykcyi I. K. M. Horodnictwa Woiewodztwa Wileńskiego.
Ktory to takowy instrument Confoederationis, za podaniem onego przez wzwyż wyrażoną osobę do akt, iest do xiąg Grodzkich Woiewodztwa Wileńskiego ze wszystką w nim inserowaną rzeczą przyięty y wpisany, z ktorych y ten wypis pod pieczęcią Grodzką Woiewodztwa Wileńskiego parti requirenti iest wydany, actum ut supra.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).