Strona:Volumina legum T. 7.djvu/059

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Kapturowych in laudo tegoż Seymiku wyrażonych, zapalczywe rzucenie się na będący iuż w exekuxyi Sąd in omni formalitate obrany pod laską W. IMci Pana Chaleckiego Podkomorzego Rzeczyckiego zostaiący, y wykonane przez przybranych w broń ognistą y armaty ludzi, na kilkunastu osobach (horret animus) mężoboystwo, oraz złożony Sąd ex complicibus świeżych kryminałow dotąd zuchwale utrzymuiący się. W Mińsku gwałtownie po dwakroć targnienie się uzbroioną mocą na wyrugowanie z Koła iuż przysięgłych Kapturowych Sędziow, y ferowane non in completo numero Sędziow dekreta. Ktore to wszystkie zuchwałe ausus, gdy nas w widoczną wprowadzaią anarchią, czego się daley spodziewać możemy, z niewstrzymaney żadnym brzegiem, a wylaney na wszystkie publiczne wiolencye zawziętości? zdaiącey się indefesse pracować, żeby nil sacrum, nil non attentatum w oyczyznie nie zostawiła, kiedy niesłyszanym od przodkow naszych, a dałby Bog nieznanym dla następcow przykładem, targnęła się na powagę y bespieczeństwo, stanem y godnością wyniesioney na naywyższy w Prowincyi naszey stopień osoby. Violata przez nayście zbroyne na pałac pierwszego w Prowincyi Senatora authoritas, popełnione przez pogrożki publiczne na życie y zdrowie własnego Pasterza sacrilegium, wzruszona duchownego domu immunitas, y tyle duchownym y świeckim prawem potępionych występkow, w iednym występku zawartych, permonent wcześnie universos o niebespieczeństwach singulariter, smutnym wzorem cudzego przypadku. A nietylko te, ktoreśmy wyrazili poprawy y ubespieczenia potrzebuiące gwałtowności, lecz wielu innych wywroconych z gruntu oyczystych w Seymach y innych obradach porządkow, zaniedbama y w zrzodłach samych dochodow publicznych zepsuta wnętrzna kraiu ekonomika y prowenta, ruynuiąca litygantow processus judiciarii przeciągłość, zubożenie kraiu powszechne przez wyprowadzenie dobrey, a napełnienie nikczemną monetą, Stan rycerski w prerogatywach swoich ukrzywdzony, et tot publica vulnera, ktorych się w zostaiącey tak długo bez rady Rzeczypospolitey nazbierało y przymnożyło, wzbudzać powinne w sercach bene sentientium chęć y gorliwość do szukania skutecznych lepszego rządu sposobow. Szczegulna, ktoraby nam ieszcze zabieżenia złemu zostać mogła nadzieia, byćby powinna z blisko nastąpić maiącego Seymu y tę nam odeymuie żałosny widok gotuiącey się uzbroioney na zamieszanie iego mocy, czyniące się wszędzie iawnie sine metu legum prywatne zaciągi do Warszawy, y na nas samych iak nam grożą ciągnące, y zbroyne bardziey czynienie niżeli spokoyną radę, praktykowanym na niedawnym Seymie impune, y świeżo na Generale Ziem Pruskich sposobem, obiecuiące. Tak niebespiecznie między zgubą a ostatnim ratowania się sposobem położeni, manifestuiemy się przed Bogiem niewinności umysłow y czystych intencyi naszych świadkiem y Sędzią, przed oyczyzną całą: iż nie żadną zawziętości lub nienawiści, szczegulną ubespieczenia praw, wolności, rowności, honoru, zdrowia y substancyi, oraz wprowadzenia dobrego porządku pobudką, ścisły między sobą, dla powszechney rady y obrony uczyniliśmy związek; upewniaiąc siebie wzaiemnie, y przysięgą obowięzuiąc się iż ieden drugiego w szczegulności każdego, do ostatniey krwi kropli bronić, y zastępować powinniśmy, przeciwko każdemu stanu iakieykolwiek kondycyi obywatelowi, ktoryby bespieczeństwo publiczne wzruszać, porządek praw, formę rad, immunitatem sądow, securitatem osob znosić, y cokolwiek na pokrzywdzenie nas zkonfederowanych moliri starał się, mężnie przy prawach y wolności powstać, sprawiedliwości na każdym występku ex rigore legis szukać, y to wszystko czynić, cokolwiekby nam obronę, występnym hamulec, oyczyznie bespieczeństwo y uszczęśliwienie sprawić mogło. Do czego gdy Seym blisko następuiący być nam może y powinien drogą y skutecznym sposobem, nie tylko zupełney iego in constituendis mocy, ninieyszą Konfederacyą naszą nie przeszkadzamy, ale też obliguiemy Ich Mciow Panow Posłow Prowincyi naszey, żeby tam wspierali o poprawę praemissorum starania nasze, a dla naszey do tegoż permowencyi, zlecamy I. W. IMci Panu Marszałkowi Generalney Konfederacyi naszey, ażeby Posłow od teyże Konfederacyi naszey wyznaczył y kredensował, ktorzyby zebranym Stanom Rzpltey tak czystość intencyi naszych w przedsięwzięciu zbawiennego dzieła, iako też desideria nasze dokładnie przełożyli, y IchMciow braci naszych w Prowincyach Koronnych, do wspolnego z nami oyczyzny ratunku, do łączenia rady, sił, y wzaiemney sobie dania pomocy, pobudką sacrosancte zaprzysiężoney, a przeciągiem wiekow nierozerwaney iedności, zaprosili. Dolega (tak się nam ufać godzi) całey oyczyznie, co część iey tak bardzo obraża. Sądy Kapturowe po Woiewodztwach y Powiatach żeby się solito usu kontynuowały, nie tylko nie przeszkadzamy, lecz owszem ich powagę y bespieczeństwo utrzymywać będziemy. Ktory to nasz, dla utrzymania y pomnożenia wiary Rzymskiey Katolickiey, y praw Kościoła Swiętego, oraz dla dobra publicznego uczyniony Związek, niżeli pożądany swoy weźmie skutek, przyrzekamy sobie wzaiemnie y zaprzysięgamy, iż z niego rozwiązywać się, y odstępować ieden drugiego nie mamy, z ktorym, że nieprzytomni tu bracia nasi nierozdzielnie łączyć się, y usiłowania nasze wspomagać będą, nietylko bez wątpliwości mamy nadzieię, ale też wołaiąc o pomoc, do łączenia się z nami, na dokonanie tak potrzebnego dzieła zapraszamy. A gdyby głos nasz, czyichkolwiek w ponętach ambicyi, polityki, czyli, obrzydłey chciwości uśpionych, uczuciem naszych dolegliwości, iako może być nayprędzey nie ocucił umysłow, byłoby to na siebie brać winę uszczerbku rowności, wolności honoru, życia, zdrowia y substancyi nas wszystkich, na cel nienawiści, y