Volumina Legum. Tom VII/Postanowienie Regimentarza Generalnego nad woyskiem Koronnym

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Postanowienie Regimentarza Generalnego nad woyskiem Koronnym.

Że ad tuitionem spokoyności wewnętrzney obowiązani są prawem IchMość Panowie Hetmani, a mimo ten obowiązek, dzisieyszy IMć Pan Hetman Wielki Koronny własnym domysłem zciągnąwszy woysko w kilka partyi około Warszawy, y arsenał Rzpley z cekauzu Warszawskiego zabrawszy, Xiążęciu IMci Prymasowi ex munere naywyższey pod ten czas władzy, o przyczyny tego armowania się pytaiącemu, sprawić się nie chcąc, do całey Rzpltey odwołał się, a zamiast sprawienia się, gdy taż Rzeczpospolita po obranym Izby Poselskiey Marszałku w dwoch Stanach zgromadzona w zupełney władzy, podług dawnych zwyczaiow, pod Konfederacyą Generalną Seymowanie zaczęła, podpisawszy wprzod wraz z IMcią Panem Hetmanem Polnym Koronnym manifest, z tymże Kollegą swoim z Warszawy odiechał, y tym postępkiem Stany Rzeczypospolitey o przeciwnych intencyach swoich wyraźnie ostrzegł; przeto wcześnie zabiegaiąc, wszelkiemu ztąd niebespieczeństwu, y domowemu zamieszaniu, ktoreby przez zażycie władzy Hetmańskiey przeciw woli Stanow nastąpić mogło, owszem spokoyności wewnętrzney iak naygruntowniey providendo, kommendę woyska utriusque auctoramenti, pod władzą IMci Pana Hetmana Wielkiego Koronnego do dziś dnia będącego, Stany Rzpltey węzłem Konfederacyi złączone odiąć determinowały y odeymuią, y tęż kommendę odtąd nad woyskiem Koronnym utriusque actoramenti, aż do zupełnego Rzpltey uspokoienia. W. Xiążęciu Panu Augustowi Alexandrowi Czartoryskiemu Woiewodzie Ruskiemu oddaią, mieć chcąc y rozkazuiąc, ażeby za Regimentarza Generalnego z należytym od woyska władzy iego posłuszeństwem był znany, oraz waruiąc, ażeby disciplina militaris konstytucyą roku 1717 opisana iako naypilniey zachowana była; y to też ostrzegaiąc dla IchMciow Panow Hetmanow Litewskich wspolną radę teraz z Rzplitą skonfederowaną chwalebnie sprawuiących, ażeby to in sequelam nie poszło, y władzy ich, et prerogativis żadnego praejudicium nie czyniło, ieżeliby woyska oboyga narodow razem w pole wyniść miały. Ktory to Xiążę Pan Woiewoda Ruski ninieyszą konstytucyą postanowiony ad interim Regimentarz Generalny przysięgę wierności Stanom Rzeczypospolitey wykona in eam ratham.
Ia August Alexander przysięgam P. Bogu Wszechmogącemu w Troycy S. Iedynemu, iako woyskiem Koronnym pod moią kommendę przez Rzeczpospolitą oddanym nieinaczey, tylko na dobro tey Rzeczyposp., utrzymanie spokoyności wewnętrzney, obronę y bespieczeństwo granic y kraiu rządzić y dysponować będę, nie zażywaiąc onego na żadną krzywdę y czyieżkolwiek uciemiężęnie. Tak mi Panie Boże dopomoż y niewinna Męko Iego.
Kiedy zaś Xiąże Pan Woiewoda Ruski Regimentarz Generalny, powziąwszy wiadomość, że IMść Pan Hetman W. Kor. do zatrzymaney przy sobie części woyska Koronnego więcey chorągwi y regimentow ściąga, y posłuszeństwa od nich powinnego władzy teraz przez Rzeczplitą postanowioney przeszkadza, co aby tym skuteczniey wykonał licznemi furwachtami, zabrawszy przewozy na Pilcy y mosty pozrucawszy, przeiazdu wszystkim zabrania, o tym wszystkim Nam skonfederowanym Stanom doniosł, przeto uważaiąc iż pozwolenie czasu zmocnienia się IMci Panu Hetmanowi tym szkodliwsze wciągnęłoby domowe niebespieczeństwo y zamieszanie, tedy dla zabieżenia temu, użycie iak nayprędsze przyzwoitych śrzodkow, iakie tylko zdawać się mu będą nayskutecznieysze, etiam obcych sukkursow, według powierzoney władzy Xiążęciu Panu Woiewodzie Ruskiemu, iako Generalnemu Regimentarzowi pozwalamy, y zalecamy.
A ieżeliby kto z woyskowych ludzi ważył się być nieposłusznym ordynansom Xiążęcia Pana Woiewody Ruskiego Regimantarza Generalnego, takiego za nieprzyiaciela oyczyzny deklaruiemy. Podobnyż rygor naznaczamy na tych, ktorzyby się ważyli zatrzymywać, łapać, więzić, sądzić żołnierzy posłusznych kommendzie y ordynansom tegoż Xiążęcia Pana Regimentarza Generalnego.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).