Strona:Volumina legum T. 7.djvu/010

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


obowięzuiemy, co im w rachunkach przyięto będzie.
Y ten most aby skarb Koronny także kosztem Rzeczypospolitey na zawsze utrzymywał, z naznaczeniem mostowey exakcyi od konia y bydlęcia go[1] groszy trzy, od skopow, wieprzow, y innej trzody po groszu iednym od sztuki, od człowieka pieszego po groszu iednym, nemine excepto, oprocz przyieżdżaiących na Seymy Elekcyine, y powracaiących z nich, na dwa tygodnie przed zaczęciem, y na dwa po skończeniu tychże Seymow, sine impedimento nawigacyi, salva tamen solutione za podniesienie mostu, po złotych cztery od statkow wszelakich szlacheckich, a po ośm od kupieckich, zalecamy. A że possessorka przewozu zaszczyca się przywileiem y aktualnym prowentem, przeto tenże skarb Koronny będzie wypłacał z namienioney exakcyi corocznie ad vitae tempora teraźnieyszey possessorki takowe contingens, wytrąciwszy kwartę z przewozu należącą, iakie dzierżawca, czyli administrator tegoż przewozu w śrzednich latach, wyiąwszy rok teraźnieyszy, importował, co pod przysięgą zeznać powinien, salvo distincto calculo z prowentu exekucyi mostowey przez skarb Koronny Rzeczypospolitey reddendo.
A po smierci teraźnieyszey possessorki, ażeby żaden przywiley na przewoz, ani żyiącey konsens ad cedendum nie był wydany, in pactis conventis Krolowo Imci przyszłemu ma być dołożono. A in casus renitentiae w płaceniu, lub depaktacyi w wybieraniu nad postanowienie teraźnieysze, forum do odpowiadania w Sądach Grodzkich, czyli Potocznych, czyli Ziemskich Warszawskich naznacza się, sub rigore quingentarum marcarum.

Seymiki Relationis.

Seymiki Relationis, oraz przed-Elekcyine Woiewodztwom, Ziemiom y Powiatom w Koronie y W. X. Lit. także Xięstwom Zatorskiemu, y Oświecimskiemu, na żądanie, in defectu Posłow, Urodzonego Kasztelana tychże Xięstw tu przytomnego, tudzież Ziemi Halickiey, na instancyą Posłow teyże Ziemi, na dzień dwudziesty trzeci miesiąca Lipca naznaczamy.
Że zaś Generał Ziem Pruskich Przed-Konwokacyiny nie doszedł, y tychże Ziem Woiewodztwa Posłow swoich na teraźnieyszym Seymie nie miały, y Sędziow Kapturowych nie obrały; przeto tak dla obrania tychże Sędziow, iako y namowienia między sobą sposobu stawienia się na Elekcyą, Generał Ziem Pruskich Przed-Elekcyiny na tenże sam dzień dwudziesty trzeci miesiąca Lipca determinuiemy, ktory według zwyczaiu Seymiki Powiatowe poprzedzić maią.

Liczba Posłow Pruskich na Seymy.

A że też Woiewodztwa Ziem Pruskich samym użyciem przywłaszczonym bez żadnego fundamentu prawa, owszem cum derogatione aequalitati activitatis innych Woiewodztw, ktore w liczbie wyznaczoney Posłow swoich seymować zwykły, wiele się podoba Posłow na Seym wysyłaią, ktora nadproporcyonalna tychże Posłow liczba dała okazyą wielu, niechcącym mieć zatłumione Izby Poselskiey starania, że Generały Pruskie tak często nie dochodzą, y też Woiewodztwa Ziem Pruskich rzadko na Seymach active przez Posłow swoich znayduią się; przeto tak ich activitati, iako względem nich aequalitati activitatis wszystkich w Koronie y w W. X. Lit. Woiewodztw juste consulendo, przychylaiąc się do konstytucyi roku 1641 titulo: Ordynacya Powiatow Lemburskiego y Bytowskiego, odtąd z tychże Woiewodztw Pruskich, to iest: Chełmińskiego, Malborskiego y Pomorskiego, po dwoch Posłow z każdego Powiatu ninieyszą konstytucyą naznaczamy, ktorych, podług praw powszechnie w tey mierze od Rzeczypospolitey postanowionych, też Woiewodztwa obierać, y na Seymy posyłać maią.

Postanowienie Regimentarza Generalnego nad woyskiem Koronnym.

Że ad tuitionem spokoyności wewnętrzney obowiązani są prawem IchMość Panowie Hetmani, a mimo ten obowiązek, dzisieyszy IMć Pan Hetman Wielki Koronny własnym domysłem zciągnąwszy woysko w kilka partyi około Warszawy, y arsenał Rzpley z cekauzu Warszawskiego zabrawszy, Xiążęciu IMci Prymasowi ex munere naywyższey pod ten czas władzy, o przyczyny tego armowania się pytaiącemu, sprawić się nie chcąc, do całey Rzpltey odwołał się, a zamiast sprawienia się, gdy taż Rzeczpospolita po obranym Izby Poselskiey Marszałku w dwoch Stanach zgromadzona w zupełney władzy, podług dawnych zwyczaiow, pod Konfederacyą Generalną Seymowanie zaczęła, podpisawszy wprzod wraz z IMcią Panem Hetmanem Polnym Koronnym manifest, z tymże Kollegą swoim z Warszawy odiechał, y tym postępkiem Stany Rzeczypospolitey o przeciwnych intencyach swoich wyraźnie ostrzegł; przeto wcześnie zabiegaiąc, wszelkiemu ztąd niebespieczeństwu, y domowemu zamieszaniu, ktoreby przez zażycie władzy Hetmańskiey przeciw woli Stanow nastąpić mogło, owszem spokoyności wewnętrzney iak naygruntowniey providendo, kommendę woyska utriusque auctoramenti, pod władzą IMci Pana Hetmana Wielkiego Koronnego do dziś dnia będącego, Stany Rzpltey węzłem Konfederacyi złączone odiąć determinowały y odeymuią, y tęż kommendę odtąd nad woyskiem Koronnym utriusque actoramenti, aż do zupełnego Rzpltey uspokoienia. W. Xiążęciu Panu Augustowi Alexandrowi Czartoryskiemu Woiewodzie Ruskiemu oddaią, mieć chcąc y rozkazuiąc, ażeby za Regimentarza Generalnego z należytym od woyska władzy iego posłuszeństwem był znany, oraz waruiąc, ażeby disciplina militaris konstytucyą roku 1717 opisana iako naypilniey zachowana była; y to też ostrzegaiąc dla IchMciow Panow Hetmanow Litewskich wspolną radę teraz z Rzplitą skonfederowaną chwalebnie spra-

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku. Powinno być: po.