Strona:Volumina legum T. 7.djvu/011

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


wuiących, ażeby to in sequelam nie poszło, y władzy ich, et prerogativis żadnego praejudicium nie czyniło, ieżeliby woyska oboyga narodow razem w pole wyniść miały. Ktory to Xiążę Pan Woiewoda Ruski ninieyszą konstytucyą postanowiony ad interim Regimentarz Generalny przysięgę wierności Stanom Rzeczypospolitey wykona in eam ratham.
Ia August Alexander przysięgam P. Bogu Wszechmogącemu w Troycy S. Iedynemu, iako woyskiem Koronnym pod moią kommendę przez Rzeczpospolitą oddanym nieinaczey, tylko na dobro tey Rzeczyposp., utrzymanie spokoyności wewnętrzney, obronę y bespieczeństwo granic y kraiu rządzić y dysponować będę, nie zażywaiąc onego na żadną krzywdę y czyieżkolwiek uciemiężęnie. Tak mi Panie Boże dopomoż y niewinna Męko Iego.
Kiedy zaś Xiąże Pan Woiewoda Ruski Regimentarz Generalny, powziąwszy wiadomość, że IMść Pan Hetman W. Kor. do zatrzymaney przy sobie części woyska Koronnego więcey chorągwi y regimentow ściąga, y posłuszeństwa od nich powinnego władzy teraz przez Rzeczplitą postanowioney przeszkadza, co aby tym skuteczniey wykonał licznemi furwachtami, zabrawszy przewozy na Pilcy y mosty pozrucawszy, przeiazdu wszystkim zabrania, o tym wszystkim Nam skonfederowanym Stanom doniosł, przeto uważaiąc iż pozwolenie czasu zmocnienia się IMci Panu Hetmanowi tym szkodliwsze wciągnęłoby domowe niebespieczeństwo y zamieszanie, tedy dla zabieżenia temu, użycie iak nayprędsze przyzwoitych śrzodkow, iakie tylko zdawać się mu będą nayskutecznieysze, etiam obcych sukkursow, według powierzoney władzy Xiążęciu Panu Woiewodzie Ruskiemu, iako Generalnemu Regimentarzowi pozwalamy, y zalecamy.
A ieżeliby kto z woyskowych ludzi ważył się być nieposłusznym ordynansom Xiążęcia Pana Woiewody Ruskiego Regimantarza Generalnego, takiego za nieprzyiaciela oyczyzny deklaruiemy. Podobnyż rygor naznaczamy na tych, ktorzyby się ważyli zatrzymywać, łapać, więzić, sądzić żołnierzy posłusznych kommendzie y ordynansom tegoż Xiążęcia Pana Regimentarza Generalnego.

Konfederacye partykularne y lauda Woiewodztw.

Konfederacye partykularne po Woiewodztwach, Ziemiach y Powiatach, lauda w nich y na Seymikach, zwyczaynym a nienagannym z prawa obyczaiem poczynione, praw ni publicznych, ni prywatnych w szczegulności komużkolwiek służących nie naruszaiące, y do teraźnieyszey Generalney Konfederacyi ściągaiące się stwierdzamy, przeciwne zaś prawu kassuiemy.
To oraz waruiemy, że iako nie chcemy, aby przez teraźnieysze Stanow Rzpltey postanowienie, był kto do nayszacownieyszego w naszym narodzie szlachectwa kleynotu przypuszczonym, tak te punkta laudorum, w ktorychby ktorekolwiek Woiewodztwo, Ziemia lub Powiat przyznanie kogo pro nobili napisało, lub starania się o approbacyą dekretu Trybunalskiego, non praecedente legitima nobilitatis deductione, et facta przeciwko takowemu dekretowi manifestatione Posłom swym zleciło, pro irritis et non substitentibus deklaruiemy, y że pod teraźnieyszą laudorum approbacyą podpadać nie mogą, mieć chcemy.

Decyzya o Seymikach Przedkonwokacyinych rozdwoionych w Koronie.

Że zaś vicissitudo temporum rozmnożyła po niektorych Woiewodztwach tak znaczne niechęci, iż na przeszłych immediate Przedkonwokacyinych Seymikach, Woiewodztwa Poznańskie y Kaliskie, Brzeskie Kuiawskie y Inowrocławskie, Ziemia Dobrzyńska, Woiewodztwo Wołyńskie, Ziemia Łomżyńska, Woiewodztwo Bracławskie, dwoistych Sędziow Kapturowych, tudzież dwoistych Posłow na Seym teraźnieyszy pod rozdwoionemi Seymikow zagaieniami, y pod dwoma Marszałkami poobierały, zkąd dwoiste Sądy Kapturowe y acta ich nastąpiły, a z tego rozdwoienia, gdy iedni ex ipsa facti conscientia w Izbie Poselskiey nie pokazali się, drudzy teraz z nami zasiadaiący Posłowie z żalach swoich na takowe rozdwoienie Sądow Kapturowych, y czynione im krzywdy nas informowali, przeto maiąc sprawiedliwy wzgląd na uskarżenie się, y na żądania wspomnionych Woiewodztw, oraz zabiegaiąc bezprawności, ktora z rozdwoionych emuluiących z sobą Sądowych iurisdykcyi nastąpićby musiała, lauda wyrażaiące Posłow z nami zasiadaiących, y Sędziow Kapturowych elekcye, pod Marszałkami Seymikow niżey mianowanemi napisane; to iest w Woiewodztwach Poznańskim y Kaliskim, pod Urodzonym Kazimierzem Raczyńskim, w Woiewodztwach Brzeskim Kuiawskim y Inowrocławskim, pod Urodzonym Antonim Kossowskim Generałem woyska Koronnego, w Ziemi Dobrzyńskiey pod Urodzonym Piotrem Sumińskim, w Woiewodztwie Wołyńskim pod Urodzonym Iozefem Steckim Miecznikiem Kiiowskim Pisarzem Grodzkim Łuckim, w Ziemi Łomżyńskiey pod Urodz. Ignacym Przyiemskim Starostą Łomżyńskim, w Woiewodztwie Bracławskim pod Urodz. Alexandrem Swatopolkiem Xiążęciem Czetwertyńskim Podsędkiem Ziemskim Bracławskim, oraz fundatas tychże Sędziow Kapturowych jurisdictiones, et omnes juridicos actus, ktore się do tychże Sądow ściągaią, approbuiemy, drugie zaś lauda w tychże samych Woiewodztwach y Ziemiach, pod innemi acsi Marszałkami uformowane, oraz zaczęte z nich Sądow Kapturowych iurisdykcye cum suis decretis, processibus, et quibusvis transactionibus, quovis modo, et in quovis incompetenti loco do tychże Sądow sese referentibus, pro nullis et irritis mocą teraźnieyszey ustawy deklaruiemy, y aby daley kontynuowane nie były mieć chcemy y zakazuiemy, sub poenis contra convulsores legum sancitis, o co forum przed temiż samemi Kapturami ninieyszą konstytucyą approbowanemi naznaczamy, y aby amnestya żadnych w tey okoliczności sprze-