Strona:Volumina legum T. 7.djvu/012

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ciwiaiących się prawu nie pokrywała, ostrzegamy.

O Kapturach.

Względem iurysdykcyi Sądow Kapturowych po Woiewodztwach, Ziemiach y Powiatach w Koronie y Wielkim Xięstwie Litewskim, podług opisu przeszłych Konfederacyi, y podług zwyczaiu postanowionych, też dawnieysze Konfederacye, mianowicie roku 1674 dostatecznie one opisuiącą, y ostatnią roku 1733 ponawiamy, y szerzey w obmowie swoiey do tego punktu rozciągaiące się ztwierdzamy. A ieżeli kędy ultra praescriptum tych praw Sądy Kapturowe in cognitiones jurium wdawać się, y takie sprawy, ktore do nich nie należą, sądziś się rezolwowały, takowe dekreta, iako potestatem judicandi excedentia, exnunc kassuiemy, et nulli executioni subesse deklaruiemy; oraz wszelkich depaktacyi zabraniamy. Co się ma rozumieć y o dekrecie między W. Woiewodą y Urodzonym Podwoiewodzym Łęczyckim z iedney, a Ur. Starostą Łęczyckim z drugiey strony, w Sądach Kapturowych Łęczyckich sub tractu Seymu teraźnieyszego uciążliwie ferowanym, tudzież o processie z tego dekretu wynikaiącym, salvis aliis decretis tychże Sądow. Laudum Ziemi Warszawskiey, iakie sobie na Seymiku Przedkonwokacyinym, co do sądzenia Sądow Kapturowych obywatele teyże uchwalili, approbuiemy. Woiewodztwom Brzeskiemu Kuiawskiemu, y Inowrocławskiemu, ieżeliby życzyły sobie na przyszłym Seymiku Relationis augere numerum Sędziow Kapturowych, pozwalamy.

Kaptur Ziemi Gostyńskiey.

Kapturom Ziemi Gostyńskiey czasu per laudum wyznaczonego, pod laską Urodzon. Iacka Wieszczyckiego reassumowanym bespieczeństwo wszelkie waruiemy, actus contrarios znosiemy.

Ważność dekretow y zapisow.

Dekreta Trybunalskie, Grodzkie y iakichkolwiek innych Sądow we wszelakich sprawach, od dnia śmierci Krola IMci, aż do czasu publikowania w tym Powiecie, gdzie dobra leżą, uniwersałow I. O. Xiążęcia IMci Prymasa, stanowione, y ich zaszłe exekucye aby taką ważność, co do mocy sądąwey y exekwuiącey miały, iakby przed śmiercią Krolewską ferowane y exekwowane były, mieć chcemy; nie zagradzaiąc nikomu przeciwko uciążliwym dekretom, także in contumaciam non secundum debitam iuris formam albo kondyktowym in praejudicium tertii uastąpionym, viam agendi in foro competenti lege praecaurtam, podobnież, ieżeli gdzie po publikowaniu uniwersałow I. O. Xiążęcia IMci Prymasa bądź w Koronie, bądź w Wielkim X. L. za powszechnym szlachty Woiewodztwa, Ziemi, lub Powiatu zezwoleniem, księgi Grodzkie y Ziemskie były otwarte, wszelkich w nich zapisow y tranzakcyi przyimowane za ważne uznaiemy, samym zaś transakcyiom nie przydaiąc żadney wagi, ktoreby nie podług opisu prawa nastąpiły. A tam, gdzieby aż dotąd też księgi zawarte były, one otwieramy, każdemu do nich wolny przystęp czyniemy, y wszystkie zapisy, ktore w nich pod Interregnum prawnie przyięte będą, teyże ważności mieć chcemy, iak gdyby za panowania przeszłego Krola IMci przyimowane były.

Exekucya dekretow.

Starostom y Urzędnikom Grodzkim nie ma to szkodzić, że dekretow Trybunalskich przed śmiercią Krola I. Mci w ktorykolwiek sprawach wypadłych w czasie Interregni exekucyi czynić nie będą, do ktorey iednak uczynienia po Koronacyi nowego Krola w niedziel sześciu, skoro na czyiążkolwiek instancyą użyci będą, podług przyzwoitości prawa, y należytości interessu, praevia avisatione stron, obligantur. Sprawy zaś wszelakie fisci z temi, co podatkow publicznych Rzpltey, iakimkolwiek nazwiskiem mianowanych, nie wypłacili, w Sądach Kapturowych osądzone być powinny, y exekucye dekretow Trybunalskich w tey materyi podatkowania ferowanych, iako y Kapturowych, zaszłych, Urzędy Grodzkie nieodkładnie, pod winą zapłacenia z własności rzeczy osądzoney, czynić maią. Do czego y wszelkich innych dekretow Kapturowych exekucyi, Sędzia Kapturowy nie będący Ziemskim lub Grodzkim Officyalistą, pod nieważnością odprawy, być zażyty nie powinien. Salvis statuto, et constitutionibus Regni de impossessionatis Officialibus sancitis, ktorzy iako być in Officio nie powinni, tak actus ich exectivi pro nullis et irritis declarantur.

O suspensach.

Dawne konstytucye o suspensach Senatorom, Posłom, bądź do cudzych kraiow, bądź Ziemskim na Seym, tudzież o exempcyach żołnierskich, w całości ponowiwszy, ostrzegamy, aby w Sądach Kapturowych, podług istotnego opisu prawa, w ich sprawach zachowane były, ktore to suspensy y Ich Mciom Panom Kommissarzom do konferencyi z Ministrami dworow cudzoziemskich deputowanym, y innym na funkcye publiczne w czasie Interregni wyznaczonym aby służyły, ostrzegamy, a to pod nieważnością kondemnat, y dekretow otrzymanych, ktore exnunc za powszechną zgodą znosiemy.

Xięstwo Kurlandzkie.

Wyraźnie to ostrzegła Konstytucya a. 1607 articulo 20 pod tytułem: O Kuratelli, aby Krol Xięstwami do Rzeczypospolitey należącemi bez konsensu Seymowego w żaden sposob nie dysponował; co także mianowicie względem Xięstw Kurlandzkiego y Siemigalskiego, in pactis conventis Naiaśnieyszego zeszłego w Bogu Krola IMci Augusta III ut conjuctim cum Republica curas Regias impendat, Rzplita obwarowawszy, wkrotce potym na Seymie Pacificationic a. 1736 ustanowionym prawem, dała moc temuż Nayiaśn.