Strona:Volumina legum T. 7.djvu/013

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ś. p. Krolowi IMci Augustowi III post subsequenda żyiącego ieszcze na ten czas Xcia Ferdynanda fata, et extinctionem w osobie Iego stirpis Kettlerianae, infeudandi nowego na te Xięstwa Xiążęcia. In virtute takowego Seymowego ustanowienia, gdy feudum wspomnionych Xięstw Kurlandyi y Semigalii I. W. Ernestowi Ianowi Hrabi de Biron, y potomkom Iego płci męskiey, za poprzedzaiącą ad mentem namienionego prawa z Kommissarzami Rzpltey feudalną ugodą, pod obowiązkiem hołdowniczym iest oddane; przeto tegoż I. W. X. Ernesta Iana y potomkow Iego płci męskiey circa jus et possessionem feudi legitime obtenti, iako też szlachtę Kurlandzką, y Semigalską przy prawach ich, przywileiach, paktach subjectionis, et circa formulam regiminis zachowuiemy, y utrzymuiemy salvis conditionibus w kommissyi expressis, przez Xcia adimplendis.
A że Xiążę Ernest Ian homagium nie osobiście, ale przez plenipotenta w roku 1739 wypełnił, przeciwko wyraźnemu prawu konstytucyi 1683, przeto przywracaiąc uchylenie tego prawa do swoiey mocy, stanowiemy, ażeby tenże Xiążę osobiście, ieżeli mu zdrowie y wiek pozwolą, albo syn Iego starszy, po nim na Xięstwo succedere maiący, toż homagium za oyca y za siebie simultanee przyszłemu Krolowi IMci y Rzpltey indilate oddał. Ostrzegamy przytym, ażeby dzisieyszy Xżę Ernest Ian, ani następcy Iego Xiążęta panuiący, służby żadney cudzoziemskiey nie przyimowali. To sobie zaś waruiemy, ażeby Xięstwa Kurlandzkie y Semigalskie post extinctam lineam masculinam dzisieyszego Xiążęcia Ernesta Iana, wrociły się ad liberam dispositionem Rzpltey. Kommissyą do ułożenia kondycyi z tymże Xiążęciem Ernestem Ianem, vigore konstytucyi 1736 w Gdańsku, de data duodecima Novembr roku 1737 do skutku przyprowadzoną, w konstytucye Seymu teraźnieyszego wpisaną mieć chcemy.
Zaszłe zaś bez wiadomości Stanu Rycerskiego, y bez zezwolenia Seymowego, ex resultatis tylko Senatus Consiliorum poślednieysze do tych Xięstw dyspozycye, y wydane diplomata, oraz z tego wszystkie wynikłe actus, iako prawom Rzpltey przeciwne, y przez to nieważne, że bynaymniey I. W. Xciu Ernestowi Ianowi, et successoribus Iego masculinis obstare et praejudicare nie mogą y nie powinny, deklaruiemy. Przytym wszelakiego stanu obywatelom Xięstw Kurlandzkich zwierzchną Rzplitey władzą nakazaiemy, aby legitimo Duci suo Ernestowi Ianowi, podług praw tych Xięstw, byli we wszystkim wiernemi y posłusznemi.
Że zaś zachodzą rozmaite od bliskich Xięstw Kurlandyi, y Semigalii Woiewodztw y Powiatow W. X. Lit. tudzież od Xięstwa Inflantskiego użalenia o granice, o cła uciążliwe, o trudność w otrzymaniu sprawiedliwości, y inne okoliczności, więc ażeby względem tego kommissya od przyszłego Krola IMci wydana była, starać się nie omieszkamy.

In Nomine Domini Amen.

Actum in urbe Regia Gedanensi, Castroque veteri, intra maenia ejusdem urbis sito, die vigesima prima Octobris, anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo septimo. Reassumptio Commissionis Mitaviae in anno millesimo septingentesimo vigesimo septimo, die quinta mensis Decembris, idque in virtute constitutionis in Comitiis ordinariis Grodnae in anno 1726 expeditis, assignatae, per nos infrascriptos in eadem Commissione specificatos Commissarios peractae, ac in nonnulis desideriis nobilitatis Ducatuum Curlandiae et Semigaliae naedum decisis, postea vero per constitutionem in Comitiis Pacificationis Regni, in anno 1735 reassumptae, ac per universalia, a Sacra Regia Majestate feliciter ninc regnante, ad nos infrascriptos Commissarios ordinata, utpote: Christophorum in Słupow Szembek Episcopum Varmiensem et Sambiensem, Michaelem Ducem in Nieśwież et Ołyka Radziwiłł, Palatonum Trocensem, Campi Ductorem Exercitus Magni Ducatus Lithvaniae, Francisum in Słupow Szembek Palatinum Livoniae, Stephanum Garczyński Castellanum Calissiensem, Ioannem Comitem in Ruszcza Branicki Supremum Vexilliferum ac Campi Ductorem Exercitus Regni, Brascensem etc. Capitaneum, Georg. Ożarowski Supremum Castrorum Regni Metatorem, Neo-Corcinensem Capitaneum, Generałem nostrum locum tenentem, Iosephum Nakwaski Succamerarium Vissogredensem, Casimirum Karwowski Dapiferum Terrae Bielscensis, inchoata. Quo in termino post representationem per Magnificum Hermannum Christophorum Finck de Finckenstein, Cancellarium et Consillarium Supremum Ducatus Curlandiae et Semigaliae instrumenti, seu specialis plenipotentiae, ab Illustrissimo et Celsissimo Ernesto Ioanne Duce in Livonia Curlandiae et Semigaliae, per Serenissimum Augustum Tertium Regem Poloniae Dominum nostrum Clementissimum, designato et constituto, de actu ejusdem instrumenti Petroburgi die decimaquinta Septembris, anno nunc currenti, in personam sui exhibentis dati, manu Ejusdem Illustrissimi Principalis propria subscripti; sigilloque Ducali secretiori communiti, ad ulteriorem cum eodem concertationem, ac propositionem negotiorum tam Sacrae Regiae Majestatis, quam totius Reipublicae; actum praesentem ad diem vigesimam quintam mensis ejusdem reclamari fecimus: quo actu reassumpto, ad conventionem de conditionibus cum Neo-Principe condescendimus. Cum itaque notum sit universis ac singulis, quorum interest, quia postquam Serenissimus ac Potentissimus Princeps Augustus Tertius, Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae etc. etc. Haereditarius Dux Saxoniae et Elector, vigore constitutionis consensu omnium Ordinum Regni, in Comitiis Pacificationis anni 1736 latae, post sterilla fata ultimi ex stirpe Kettleriana Celsis-