Volumina Legum. Tom VII/Manifest II

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Manifest II.

Co nam dnia wczorayszego grożąca strachem y boiaźnią obiecowała in conceptu suo nawałność, to nam in partu suo dzisiay smutnie doświadczać daie; nie znana dotąd narodowi naszemu wolność prawa, y rowność szlachecką pogrążaiąca gwałtowność, kiedy ani przez wzgląd na prawa spokoyność w ufundowaniu Trybunału nakazuiące, ani na powagę I. K. Mci Pana naszego Miłościwego przez Delegowanych I. W. W. Senatorow, Biskupa Kamienieckiego y Kasztelana Połockiego do zachowania w swoich obrębach prawa insynuacye y zalecenia tranquilitatis czyniących, ani wynaydowane skutecznie, iakie tylko w takim razie wynaleść się mogły, to iest spolnego wszystkich starania się o ułatwienie zachodzących na wiele Seymikow obiekcyi, sposoby, wieluby z Ich Mciow Panow Deputatow do przysięgi przystępować nie powinni. I. O. Xiążę IMć Radziwiłł Wda Wileński nietylko żołnierzy swoich nadwornych do izby sądowey zbroynie przystawionych y armaty pod zamek sprowadzone odciągnąć nie chciał, ale ieszcze większą ich przymnożywszy liczbę, przystęp szlachcie z manifestami y dekretami przeciwko deputowanym Ich Mciom, a nawet niektorym Sędziom, zatamował; tak że duchowieństwo ob metum sprofanowania diluvio sanguinis kościoła, nabożeństwa zwykłego odprawować bespieczeństwa nie miało, y duchowni Deputaci do przysięgi accedere nie ważyli się, takim sposobem gwałtowne Trybunału ufundowanie do przysięgi po iednym z niektorych Seymikow, z drugich rozdwoionych po dwoch, y przeciwko manifestom, tudzież dekretom praedilectos sobie wybieraiąc, do przysięgi dopuściwszy, wykonał. Ażeby zatym ten tak okropny actus następuiącym Trybunałow fundowaniom straszliwego nie podawał przykładu, a teraźnieyszego wyroki ostatnią kraiowi nie groziły ruiną, my Senatorowie, Ministrowie, Dygnitarze, Urzędnicy Ziemscy, Grodzcy rycerstwo, szlachta, y obywatele W. X. L: insuper my Deputaci zastraszony przystęp do izby sądowey maiący, solenny ten przed Bogiem serc naszych świadkiem, przed Nayiaśnieyszym Maiestatem I. K. Mci y przed całą rzecząpospolitą o takowe gwałtowności, inkonweniencye, a zatym de illegitimitate tego Trybunału solenniter manifestuiemy się. Pisan w Wilnie roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt trzeciego, miesiąca Kwietnia ośmnastego dnia.
M. Massalski K. W. H. W. W. X. Litew. Ignacy z Kozielska Ogiński M. W. W. X. Lit. Hr. Fleming P. W. W. X. Lit. Antoni Przeździecki R. W. X. L. Stanisław Ciołek Poniatowski Stolnik W. X. Litew. Gerwazy Ludwik Oskierka Cześnik W. X. Litew. M. Brzostowski K. W. W. X. Lit. Michał Ogiński P. P. W. X. Lit. Iozef Sosnowski P. W. X. Lit. Antoni Tyzenhauz Pisarz W. W. X. Lit. Ian Antoni Horain Podkomorzy Wileński. Stefan Olendski Marszałek Powiatu Wołkowyskiego. Rafał Oskierka Marszałek Moz. Iozef Narbutt R. P. L. Deputat. Dominik Zaiarski Cześnik y Deputat Upits. Eligiusz Osiecki Kr. Smo. Antoni z Goszcza Gosiecki Rotmistrz y Deputat Trocki. Ian Zyberg Szambelan I. K. Mci. Ian Espeyaszy Str. Szyr. Michał Chlewiński Rotmistrz Xięstwa Zmudzkiego Deputat Żmudzki. Ignacy Ihnatowicz Deputat Powiatu Grodzieńskiego, Podstoli Powiatu Grodzieńskiego. Iakub Rukiewicz Miecznik y Deputat Powiatu Grodzień. Szymon Tadeusz Obrąpalski Deputat z Wdztwa Połockiego. Adam Papłoński Deputat Powiatu Słonimskiego. Ierzy Rostocki Deputat Powiatu Słonimskiego. Tadeusz Hayko Star. Bial. Deputat z Wdztwa Mścisławskiego. Ignacy Wiśniewski Łowczy y Pisarz G. P. Deputat z Pińskiego. Ludwik Orzeszko Stolnik Piński. Marcin Oskierka. Antoni Swiętorzecki Podkom. Miński. Ian Orzeszko Star: P. P. Antoni Deszpot Zenowicz Woyski Pol. Ian Buynicki Stolnik W. Połł: Iozef Wiszniewski Rotmistrz Powiatu Pińskiego. Kazimirz Narbut Marszałek Powiatu Lidzkiego. Romuald z Hanusa Leparski Podstoli Powiatu Lidzkiego. Andrzey Ryłło Horodniczy Rotmistrz Powiatu Lidzkiego. Tadeusz Narbutt Koniuszy Powiatu Lidzkiego, Chorąży P. W. W. X. Lit. Antoni Narbutt Marszałkowic Powiatu Lidzkiego. Dominik Narbutt Marszałkowic Powiatu Lidzkiego. Franciszek Rutski Cześnikowicz Powiatu Lidzkiego. Antoni Orzszko. Gedeon D. Olendski S. W. Bernard Szwykowski Star. Osz. Franciszek Mackiewicz. Ignacy Myślicki. Rafał Andrzeykiewicz. D. Alexandrowicz P. Z. P. L. P. Bułharyn K. W. R. S. L. Iozef Borkowski. Iozef Mackiewicz. Michał Narbutt. Antoni Mrokowski. Michał Mrokowski Oboźny Woiewodztwa Brzeskiego. Stefan Dłuski Podcz. Czer. Andrzey Talwosz Steckiewic. Star. Koniuchowski. Ludwik Znamierowski. Franciszek Towiański. Piotr Nowicki. Andrzey Bogatko. Mateusz Lubianiec. Michał Rutlic, Wiktor Michał Swian. Gedeon Tarnowski. Antoni Swięcicki. Andrzey Kilcewicz, Zygmunt Woyna. Adam Sułkowski. Karol Zapaśnik. Kazimierz Ięgieć. Antoni Kołyszko. Iozef Wiudnicz. Antoni Paprocki. Iozafat Kościa. Adam Bochdziewicz. Michał Morykoni Starosta Pomuski. Ian Telszewski. Ierzy Nowicki. B. L. Iozef Iunosza Dąbrowski Rotmistrz y Chorąży Powiatu Wiłkomirskiego. Ignacy Sawgiel. Kazimierz Rudnicki Sypayło Cześnik Powiatu Orsz. Marcyan Boygis. Krzysztof Bolcewicz Strukczaszy Pow. Wiłk. Ian Gieczewski. Iozef Maczoński. Maciey Rubaszewski. Tadeusz Kurmin. Rafał Grądzki S. Powiatu Wiłkomirskiego. Michał Gąsiecki Stol. Zakr. Antoni Iozef Grądzki Pow. Wiłk. Tadeusz Czerniewski. Antoni Bogdanowicz M. P. W. Tadeusz Borowski. Stefan Chmielewski. Antoni Golciewski. Iozef Buyko. Tadeusz Rubaszewski. Antoni Szymkowicz. Ierzy Miechowski. Tadeusz Stefanowicz. Stan. Kulwyński. Kazimierz Szucicki. Stefan Buyko. Gabryel Zylichowski. Tadeusz Parafianowicz. Michał Czarnawski. Alexander Billewicz Rot. Dyr. Michał Swiacki. Andrzey Pruszakiewicz. Ian Kołyszko. Paweł Płoński. Marcin Munczyński. Tadeusz Wasilewski. Podczaszy Pow. Orszań. Franciszek Wasilewski Horodniczy Ziemski Orsz. P. Bartoszewicz Łow. Orsz. Hieronim Szemioth Rotmistrz Pow. Orszań. Iozef Czereyski. Maciey Wasilewski Rotm. Orsz. Leon Szemioth R. P. O. Tadeusz Szemioth. Władysław Mohuczy. Stanisław Wasilewski. Iozef Petowicz W. Pow. Orsz. Nikodem Petowtt. Teodor Chomiński. Iulian Borodzicz Mo. P. Orsz. Antoni Borodzicz. Michał Raszkowski. Ian Bartoszewicz. Tom. Kozakiewicz. Ian Zaleski. Ian Słonczew. I. Kuzmicki. Ian Wisłouch. Bazyli Broniecki. Kazimierz Chludziński. Floryan Pottew. M. Ignacy Suszczewski. Ignacy Lubleński. Adam Fontański. Antoni Bordziłowski. Antoni Wasilewski. Mikołay Łozicki. Malkowski. Stanisław Chomiński. Hieronim Iurowski. Ierzy Wisłouch. Iozef Kozłowski. Tomasz Podorniec. Ignacy Leszewicz. Tomasz Nowicki. Teodor Rościszewski. Franciszek Iankowski. Iozef Puzyrewski. Ian Wieliczkiewicz. Antoni Zalewski. Antoni Iwaszkiewicz. Adam Sokołowski. Stefan Moraczyński. Antoni Łowieniecki. Daniel Szczodra. Michał Worotyniec. Andrzey Karawacki. Michał Złotogurski. Kazimierz Gorski. Bohdan Osztaszkiewicz. Szymon Szczodra. Iozef Kruz. Kazimierz Izmaiłowicz. Franciszek Rodziewicz. Michał Skirmuntt. Antoni Tad. Zawalczyc Cidzik. Andrzey Middelton. Michał Tadeusz Michniewicz Starosta Połun. Antoni Balecki Cześnik Zakr: Franciszek Paszkowski. Antoni Gembicki. Adam Ligęza. Antoni Gieisztor. Ignacy Iakubowski Mostowniczy Trocki. Tadeusz Eydziatowicz Stolnik Smoleński. Antoni Iozef Woynarski Cześnik Chełm. Tomasz Noniewicz. Iakub Raczko. Ludwik Leszczyński. Michał Dłuski Stolnik Smolen. Rotmistrz Powiatu Orszań. Ian Mistkowski. Marcin Walicki Star. Boch. Iozafat Przesmycki. Tadeusz Bartoszewicz. Alexander Aranowicz Cześnik Trocki. Ian Suryn Cześnik Mścisławski. Kazimierz Aranowicz Cześnik Tr. Adam Fontański. Mikołay Pożaryski. Maciey Grudziński. Antoni Załłedz. Ierzy Chociatowski. Michał Tyszkiewicz. Adam Abakanowicz. Iozef Downarowicz Cześnik Powiatu Oszmiańskiego. Antoni Hutorowicz Podstarości Sądowy Oszmiański. Antoni Ałuszewicz. Michał Baranowski. Wincenty Szuszczewski. Karol Nieciecki. R. Pow. Or. Michał Onoszko. Bazyli Ponsilowicz. Ian Krupski Cze. Pow. Os. Ian Zubowski. Ierzy Wankowicz. Ierzy Abakanowicz. Ian Sawicki. Iozef Towiański. Marcin Macieiewicz. Iozef Korobiec. Zygmunt Czereyski. Szymon Zienkowicz. Ian Drozdowski. Antoni Ratowski. Ian Rosochacki. Iozef Andrzeykowicz Rotmistz Powiatu Wołkowyskiego. Franciszek Mańkowski. Dominik Białokoz. Michał Butrymowicz. Iakub Poczobut. Kazimierz Butrymowicz. Tadeusz Andrzeykowicz. Ignacy Zawistowski. Iozef Butrymowicz. Iozef Budkiewicz. Maciey Pułianowski. Iozef Szypkiewic. Maciey Kołłątay. Fran. Eysmont. Tad. Wasilkow. Piotr Turoholski. Tadeusz Eysmont. Kazimierz Wirzbicki. Ian Nonkuński. Ludwik Iwaskiewicz. Ludwik Boianowski. Iozef Ważyński Kon. Po: Osz. Ignacy Wołodzko Star: Powiatu Oszmiańskiego. Stanisław Piestewicz. Karol Połubiński. Michał Podernia. Michał Dobrogost Podbipiętta. Ian Pomowski. Mikołay Michałowski. Adam Chomski. Antoni Sucharzewski. Eliasz Hotorowicz. Marcin Wilkicki. Kazimierz Starosielski. Ian Szareyko. Piotr Manciwoda. Iozef Dogocki. Ian Łuniewicz. Mikołay Dagocki. Ian Iankowski. Piotr Sylwestrowicz. Stefan Witkiewicz. Ian Montrymowicz. Tadeusz Siemaszko. Stan. Ukryn. Onufry Łapiński. Fran. Stackiewicz. Michał Złobiński. Ian Sulistrowski. Michał Sulistrowski. Stefan Sylwestrowicz Ierzy Ropp. Por. I. K. M. Antoni Bogdanowicz M. P. W. Ian Tomaszewicz K. P. Wiłkom. Ignacy Gruszewski. Maciey Bagiński. Antoni Mickiewicz. Stanisław Tomaszewicz. Michał Grużewski. Stanisław Dowsin. Franciszek Rodziewicz. Ian Giedmin. Stanisław Szynkiewicz. Ian Tracewski. Michał Iankowski. Ian Pietraszkiewicz. Ierzy Sadowski. Ian Starosielski. Tomasz Oziewicz. Roman Wołodzko. Szymon Kuniewicz. Antoni Hutorowicz. Apolinary Wołodzko. Ierzy Idzitowiecki. A. Wołodzko Skar: Oszm: Antoni Downarowicz. Antoni Czyż. Franciszek Ioaszkiewicz. Ignacy Turczynowicz. Antoni Zawadzki. Ian Rodziewicz. Andrzey Rodziewicz. Tadeusz Starosielski. Iakub Karpowicz. Ignacy Michałowski. Karol Koczan. Stanisław Sławiński. Iozef Kozubowski Komornik Powiatu Oszmiańskiego. Władysław Kamiński Strażnik Starodubowski. Maciey Wiałowicz. Ierzy Krukowski. Stefan Matrymowicz. Alexander Zabłocki. Kazimierz Krzyżewicz. Wincenty Szyliński. Ierzy Downarowicz. Stanisław Szablewicz. Sebastyan Walentynowicz. Iozef Tokarzewski. Antoni Nieczykowski. Karol Przybylecki. Ferdynand Szmauksza. Adam Swiętorzecki. Antoni Doktorowicz. Iozef Dowiatt. Iozef Pruszycki. Ignacy Bogwił. Kazimierz Szymkiewicz. Michał Skirmont. Ierzy Gliński. Szymon Pleśniewicz. Izydor Iałowecki. Leon Ierzy na Radoszewie Radoszewski Rotm: K. M. Franciszek Szczodro Łowczy W. Trockiego. Antoni Tomasz na Rybnie Rybiński Star. Poss. Ignacy Turłay Stolnik Trocki. Iozef Ant. Kamieniecki na Małyszach Małyszewicz Starosta Zyrwiński. Iozef Zaleski. Cz. Modesty Ieziorkowski Cześnik Łom. Maciey Iocz. S. T. Ierzy Ant. Iwaszkiewicz M. W. T. Tadeusz Szczodro Star: Gryc: Leon Iozef Iwaszkiewicz S. Os. Ian Gawianowski. Andrzey Eynarowicz. Benedykt Iocz. Tadeusz Wincenty Kijuć. Felicyan Iwaszkiewicz. Woyciech Bohdanowicz. Iakub Tubielewicz. Iozef Andrzeykowicz. Ierzy Franciszek Talwosz Regent Ziemski y Grodzki Wdztwa Trockiego. Stanisław Mikutowicz Star: Man: Maciey Pałacki Rac. Antoni Mikutowicz. Ignacy Mikutowicz. Antoni Mikułowicz. Ian Zelnio. Antoni Oławski. Ian Giedroyć. Andrzey Pacewicz. Tadeusz Moszołł. Adam Bucewski. Mateusz Iwaszkiewicz. Ierzy Zukiewicz. Ierzy Kirklewski Star. Plikiański. Ierzy Dominik Kirklewski. Ian Ławronowicz. Stefan Wazgird Podsędkow: W. T. Tomasz Mordasz Zyliński O. W. T. Szymon Rymsza. Piotr Stanisławski. Antoni Iwaszkiewicz. Michał Bogdanowicz. Ierzy Zuk. Michał Kolankowski S. K. Iozef Woytkiewicz. Iozef Krzyżanowski. Iozef Tworowski. Iozef Zylinski Ł. W. T. Iozef Winiarski. Antoni Chodakin. Franciszek Winarski. Mikołay Nawsuć. Stanisław Zalewski. Marcin Niedziński. Iozef Maciey Nawsuć. Marcin Szadziewicz. Ian Kucewicz. T. Murawiecki. Ian Białowieski. Szymon Iwoszewski. Tomasz Dongierd. Iakub Raczko Rotmistrz I. K. Mci. Maciey Mierzwiński. Tadeusz Siemaszko Komornik Powiatu Grodzieńskiego. Iozef Olędzki. Mikołay Obuchowicz. Piotr Czydzik. Tadeusz Wolmer. Iozef Siemaszko. Mateusz Kulikowski. Antoni Cidzik. Tomasz Ihnatowicz. Wincenty Skibiński. Stanisław Kulszewski. Iako nieumieiętni pisma krzyżykami podpisuiemy się: Teodor Alexandrowicz †††. Stefan Ołkowski †††. Teodor Obuchowicz. †††. Marcin Ichnatowicz †††. Ignacy Grobicki. Michał Witkiewicz. Rafał Cieszeyko. Tadeusz Kolankowski Skarb: Starodubowski Star. Zebrzy: Antoni Mordas Zyliński. Felicyan Zyliński. Ignacy Stopypp. Marcin Grażewicz. Antoni Grażewicz. Teofil Iocz. Maciey Iocz. Antoni Grażewicz. Ierzy Szedziewicz. Mateusz Zacharewicz. Ierzy Iachimowicz. Piotr Wołczek. Antoni Leśniewski. Michał Bańkowski. Stanisław Zyliński. Alexander Niedziński. Marcin Piotrowski. Iakub Hałkowski. Andrzey Tur. Michał Politalski Cześnik Powiatu Grodzieńskiego. Kazimierz Woliner B. P. I. Adam Eysymontt. Piotr Piruski. Paweł Micewicz. Ian Klimański. Kazimierz Klimański. Franciszek Swirski. Ian Swirski. Andrzey Butrymowicz. Michał Butrymowicz. Paweł Eysmontt. Ian Kraiewski. Stanisław Dąbrowski Rotmistrz Powiatu Wiłko. Tadeusz Downarowicz. Iako nieumieiętni pisma krzyżykami podpisuiemy się: Andrzey Poskoczym †††. Ian Swirski. †††. Ierzy Kimbart †††. Teodor Mirski †††. Karol Lichodzieiewski †††. Andrzey Zakrzewski †††. Ignacy Zakrzewski †††. Władysław Zakrzewski †††. Karol Zawadzki †††. Maciey Nowicki. Ian Obuchowicz. Mikołay Micewicz. Stefan Kuszelewski. Paweł Ruszczewski. Andrzey Siemaszko. Michał Eysymontt. Stanisław Obuchowski. Ian Radziwiłłowicz. Stefan Pawłowski. Adam Wolmer. Piotr Wleczycki. Paweł Bylczyński. Ian Bylczyński. Maciey Eysymontt. Szymon Kuszelewski. Mikołay Kalenkiewicz. Stefan Cidzik. Ian Dyakiewicz. Alexander Szyszko. Ludwik Sopocko. Marcin Klimański. Franciszek Klimański. Antoni Tomaszewicz. Teodor Szymkiewicz. Ignacy Zakrzewski. Władysław Zakrzewski. Mikołay Ptaszyński. Ignacy Wankowski. Franciszek Kraiewski. Iozef Kiełpsz. Kazimierz Kozłowski. Szymon Szczepkowski. Iozef Oleszkiewicz. Tadeusz Porzecki. Stefan Rusiecki. Iako pisma nieumieiętni położonemi krzyżykami podpisuiemy się; Ian Wroblewski †††. Kazimierz Eysymontt †††. Marcin Cidzik †††. Tomasz Cidzik †††. Iozef Ostrowski. Tadeusz Hromyka. Antoni Huszcza. Michał Sadowski. Antoni Zabłocki. Iakub Rogożyński. Franciszek Baranowicz. Karol Lichodzieiewski. Maciey Sadowski. Piotr Mirski. Fran. Mirski. Andrzey Kuszleyko. Woyc: Milewski. Bazyli Reutt. Fran. Siemaszko. Teodor Perkowski. Iozef Hoiecki. Teodor Snieszko. Fran. Rodziewicz. Iozef Rodziewicz. Ignacy Rodziewicz. Bartłom. Rodziewicz. Ignacy Ciwiński. Onufry Rahoża. Iozef Urbanowicz. Iozef Usakowski. Teodor Wonkowski. Wawrzyniec Szyszło. Antoni Kowzan. Paweł Szymkiewicz. Antoni Lenczewski. Zacharyasz Dobrylewski. Iozef Butwiłowski. Antoni Rodziewicz. Antoni Kiełpsz. Antoni Wernikowski. Michał Pawłowicz. Antoni Szomański. Iozef Butrymowicz. Antoni Kuczewski. Stanisław Iankowski, Franciszek Ihnatowicz. Michał Micewicz. Mateusz Brzozowski. Marcin Bogodzieński. Piotr H. Iakimowicz. Iozef Nacelewicz. Stefan Wołkowicki. St. Nowicki. Ierzy Iodkoski. Daniel Lipnicki. Ignacy Szaniawski. Kazimierz Grobicki. Iozef Kalenkiewicz. Ignacy Derwiński. Felicyan Wysocki. Iozef Worytko. Marcin Egott. Ignacy Worytko Komor: Wdztwa Wileńskiego. Iako nieumieiętni pisma przy położonych własną aktora ręką krzyżykach podpisuiemy: Stanisław Bartoszewicz †††. Kazimierz Szyszka. Franciszek Kozłowski. Paweł Płoński. Andrzey Obuchowicz. Karol Fabryciusz skarbnik Prod: Andrzey Białobłocki. Michał Iwaszkiewicz. Adam Wysocki. Marcin Stasiewicz. Ierzy Pietraszewski. Ignacy Tołoczko. Bartłomiey Ianulewicz. Iako nieumieiętni pisma położonemi krzyżykami podpisuiemy się: Piotr Butwiłowski †††. Antoni Suchodolski †††. Michał Bilmin †††. Antoni Szyszko. Iozef Grabowski. Antoni Talski. Benedykt Weyss Tow. Kazimierz Gorzkowski. Karol Fabricyusz Tow: Pet: Pietraszewski. Andrzey Białobłocki T. I. K. Mci. Michał Białobłocki. Michał Bilmin. Adam Wysocki. Piotr Butwiłowski. Ignacy Tołoczko. Marcin Stasiewicz. Marcin Szyszka. Antoni Suchodolski. Michał Iwaszkiewicz. Bartłomiey Ianulewicz. Ierzy z Hanussa Leparski. Podstoli Powiatu Upitskiego. Th: z Kozielska Puzyna Starosta Filipowski. Kazimierz Karp Stta Podkodziup. Benedykt Karp. Starosta Płońgieniski. Stanisław Staszkiewicz Starosta Pobersztelski. Skar. Inflant. Iozef Dowiatt. Iakub Dowiatt. Kazimierz Satkowski. Ian Satkowski. Ian Sabański. Iozef Lewicki. Stefan Symonowicz. Ian Grąski. Ian Iągayłowicz. Maciey Mazgko. Antoni Surwiło. Tadeusz Bogwiłł. Iozef Siniud. Iozef Woytkiewicz. Ierzy Korzeniewski. Kazimierz Doszokiński. Ignacy Steygwiło. Ian Kalanowski. Piotr Kliński. Ian Giegocki. Stefan Wilkicki. Antoni Wilkicki. Iozef Puchowski. Rafał Brzozowski. Paweł Stefanowicz. Ierzy Dowgiałło. Bonifacy Iuchnowski. Stefan Bogdanowicz. Iozef Zubkowski. Ian Giedwiłło. Szymon Stefanowicz. Szymon Piotrowski. Szymon Orłowski. Andrzey Iarkowski. Dawid Iasiński. Adam Grochowski. Karol Grochowski. Adam Turczyłło Łow. Pow. Star. Wiktory Turczyłło Woyski Xięstwa Inflant. Alezander Turczyłło Łowczy Powiatu Upits. Bogusław Skirmont. Ian Skirmont. Iakub Czarbczkiewicz C. Z. R. Z. Antoni Chomiekowski. Paweł Chomiekowski. Ierzy Woytkiewicz. Ian Woytkiewicz. Ian Korzeniowski. Szymon Mongird. Antoni Dumaszewicz. Ignacy Wierciński. Bogusław Wierciński. Maciey Bereszniewicz. Stefan Alexander Sutkowicz Podczaszy Inflantski. Dominik Dowgird. Mateusz Hrydrygiewicz. Marcin Siągayło. Tadeusz Longayłowicz. Hieronim Staszkiewicz. Ierzy Matkowski. Szymon Ryszniewski. Iakub Pisarski. Tadeusz Poskoczym. Antoni Brzeziński. Adam Dowgiałło. Antoni Dylkiewicz. Karol Rottowiłł. Bogusław Sawgin. Andrzey Sawgin. Mikołay Makowski. Ierzy Rutkowski. Andrzey Skrzymowski. Szymon Offemberg. Dawid Iurkiewicz. Ian Kwiatkowski. Adam Zakrzewski. Daniel Szynkiewicz. Tomazs Grzybowski. Bazyli Targoński. Karol Andruszkiewicz. Bonifacy Łopian. Ierzy Montwitt. Adam Pozniak. Wiktor Szarokowski. Tadeusz Swiderski. Floryan Iankowski. Kazimierz Koiałowicz. Onufry Koiałowicz. Dominik Koiałowicz. Maciey Machcewicz. Fabian Łaniewski. Maciey Tołoczko. Piotr Modeksza. Michał Domeyko. Teodor Abramowicz. Ierzy Mickiewicz. Gedeon Szylling. Kazimierz Iurewicz. Maciey Stasiewicz. Ierzy Tołoczko. Maciey Iwaszkiewicz. Ierzy Budrzewicz. Iozef Łutkiewicz. Tadeusz Dowgiałło. Ian Bogdanowicz. Ierzy Ratyński. Michał Luksaski. Dominik Dowgiałło. Michał Dowgiałło. Iozef Braniewicz. Bazyli Synkowski. Franciszek Leszczyński. Karol Ballikiewicz. Mateusz Wincewicz. Maurycy Szostakowski. Zacharyasz Szyloński. Antoni Szyłakowski. Antoni Bielawski. Ierzy Lubiański. Wiktor Proniewicz. Ian Proniewicz. Ignacy Lenard. Iozef Murawski. Franciszek Murawski. Tomasz Chohłowski. Ian Pietkiewicz. Piotr Pietkiewicz. Michał Strocki. Dominik Stankiewicz. Kazimierz Iwanowski. Maciey Grzybowski. Maciey Wyszyński. Ignacy Gryniewicz. Waleryan Siwkowski. Franciszek Brzeziński. Kazimierz Szadziewicz. Ian Lubkiewicz. Antoni Sungayło. Piotr Kozakowski. Iozef Rukwyza. And. Mordas. Ant. Szamlewicz. Adam Rutowicz. Ant. Raczko. Krzysztof Sungowicz. Iozef Chrzanowski. Star. Rawiat. Antoni Rattowtt. Iozef Piessak. Andrzey Staniewicz Cześ. Wił. Krzysztof Zołkowski. Ierzy Zołkowski. Władysław Leparski. Antoni Maczański. Tadeusz Sawicz. Andrzey Ostaniewicz. Michał Ostaniewicz. Ierzy Widmontt. Szymon Lemieszewski. Franciszek Ostaniewicz. Mikołay Wieczerzewski. Stefan Szaszkiewicz. Kazimierz Kildysz. Tomasz Strzałkowski. Wincenty Zołkowski Cześ. Lidz. Michał Surynt. Tadeusz Downarowicz. Michał Zagołłowicz. Tadeusz Zagołłowicz. Tadeusz Czomołoński. Michał Wirszycki. Bartłomiey Sierowicz. Ian Tołoczko. Ian Gliński. Ian Dowgiałowicz. Dominik Bogdanowicz. Ian Iodkiewicz Michał Bohdziewicz. Franciszek Czaszyn. Michał Trzaczko. Antoni Dziewoczko. Ian Wardowski. Iozef Proniewski. Bartłomiey Harasimowicz. Nokodem Czaszyn. Tomasz Bernatowicz. Adam Maczański. Marcin Zołkowski. Dominik Downarowicz. Dominik Kościeszko. Iozef Zołkowski. Franciszek Surynt. Ian Wołk. Karol Knir. Adam Krukowski. Floryan Bartasewicz. Dominik Andrzeiewski. Mateusz Stachowski. Zygmunt Stawski. Iakub Towtko. Ignacy Dylkiewicz. Antoni Towtko. Andrzey Towtko. Mateusz Dylkiewicz. Kazimierz Snieszko. Antoni Snieszko. Ian Towtko. Michał Baniewicz. Karol Bogusław. Kazimierz Prościewicz. Franciszek Gieduszko. Franciszek Niekraszewicz. Bartłomiey Bystram Rotm. Pow. Upitskiego. Michał Pietrzkiewicz Rotmistrz Pow. Wiłkom. Iozef Pietrzkiewicz Łowczyc Wiłkomir. Wawrzyniec Kruczyński. Podcz. X. Żmudzkiego. Tadeusz Mieński Skarb. Pow. Wiłk. Stanisław Mieński Skarb. Pow. Wiłkom. Ludwik Piotrowski Skarbnik Pow. Upitskiego. Tadeusz Buywid Rotm. Powiatu Upitskiego. Marcin Zaborski Podstolic Wendeński. Ignacy Francuzewicz Porucznikowsicz X. Żmudzk. Iozef Sankowski. Antoni Iurewicz. Adam Gintowtt. Ian Kliński. Tadeusz Piotrowski Skarbnikowicz Pow. Par. Stefan Gineytr. Tomasz Kulcza Porucznik Pow. Wiłkom. Ian Niekrasz. Dawid Piotrowski. Michał Łukański. Michał Leparski. Andrzey Wuiakowski. Piotr Boniszko. Iozef Truszewicz. Krzysztof Dawnarowicz. Mateusz Leparski. Tadeusz Kulesza. Ambroży Korzdniewski. Michał Kulesza Nikodem Swięcicki. Tadeusz Monkiewicz. Tomasz Skrzymowski. Antoni Czarniecki. Ian Kirkiło. Michał Szumiało. Karol Koryzna Rotm. Pow. Upits. Stanisław z Kozielska Puzyna. Augustyn Koryzna S. S. Stanisław Gościewicz. Iozef Surwiłło Porucznik Pow. Eyragolskiego. Tadeusz Okmiański Podczaszy Smo. Iozef Wołodko Chorąży Pow. Upits. Ian Targoński. Maciey Bronikowski Skar. Br. Tadeusz Przesmycki. Michał Ianowski. Iozef Popłoński Stolnikowicz Pow. Upits. Tomasz Praniewski. Iozef Koryzna. Kazimierz Myszkowski Włodkourski. Piotr Mackiewicz Horod. Pow. Upits. Sebastyan Roycewicz. Maciey Twirbuł. Tadeusz Eygird. Tadeusz Fronckiewicz Starosta Rymszyski. Iozef Gregier Łowczy Woiewodztwa Smoleń. Ian Miński. Ierzy Miński. Kazimierz Grochowski. Antoni Baczański Cześ. Pow. Upits. Ian Sabański. Iozef Sabański. Kazimierz Zoromski. Ierzy Tunkiewicz. Iozef Kildysz. Tadeusz Agryppa Podstar. Upits. Podczaszy Wdztwa Witeb. Władysław Dowgwiłowicz Hor. Przem. Tadeusz Kozakiewicz. Tadeusz Zubowicz. Iozef Pietraszewski Woyski Inflatski. Krzysztof Giedroyć. Benedykt Iaroszewicz. Karol Szymkiewicz. Ian Zakiewicz. Antoni Ludkiewicz. Iozef Swiętorzecki. Antoni Kildysz. H. Io. Ciwiński Sta Eyszyński. Michał z Kozielska Puzyna Skar. Pow. Upit. Andrzey Poskoczym. Paweł Boniuszko. Antoni Stankiewicz. Iozef Borowski. Floyan Groński. Antoni Smoleński. Tadeusz Zadeyko. Maciey Dawgiałło. Michał Sokołowski. Władysław Narkiewicz. Iozef Goyrzewski Rot. Pow. Wił. Antoni Zoromski Star. Now. Tadeusz Choynowski Strażnik Inflant. Tadeusz z Dobura Makowski. Tadeusz Mingayło. Mateusz Medestowicz. Iakub Paszkiewicz Porucznik. Dominik Paszkiewicz. Tadeusz Tumulewicz. Ian Paszkiewicz. Bartłomiey Ciemnołoński Star. Nisław. Kolleta. Henryk Sulter Kapitan I. K. Mci. Kazimierz Gottard. Woyciech Kuczwalski. Iozef Tuszkiewicz. Antoni Michniewicz. Piotr Dyakiewicz. Ierzy Zakrzewski. Mateusz Wąsowicz. Bogusław Zarzecki. Maciey Mackiewicz. Ian Platkowski. Ierzy Knarski. Tomasz Koryzna Ror. Pow. Osz. Kazimierz Sualski Skar. Pow. Orszań. Ian Chyrosi. Ludwik Gerladz. Mateusz Stryga. Rafał Łopata. Kazimierz Hryniewicz. Ian Leparski. Ludwik Leparski. Ferdynand Lamzdoff. Antoni Paszkowski. Rafał Gulbinowicz. Ambroży Kozłowski. Dyonizy Dowiałł. Antoni Konstantynowicz. Stanisław Czerkacki. Stefan Wyszomirski. Stanisław Odachowski Ciwun Małych Dyrwian X. Żmudz. Star. Botocki Powucz. Pet. Ierzy Siemiaszko Ciwun Uzw. y Pułkownik Powerski Powiatu Xięstwa Żmudz. Star. Telszaw. Antoni Giełgud Ciwun Twer. y Pułkow. Wielon. Powiaty X. Żmudz. Ian Odachowski Ciwun Birzyniański X. Żm. Star. Łopuy. Ignacy Karp Woyski X. Zmudz. Starosta Polepski y Rotm. Pow. Orsz. Antoni Białłozor Rotm. Pow. Rosien. X. Żmudz. Ierzy Iwanowicz P. W. S. X. G. P. S. Ko. Tadeusz Białłozor Star. Koryński y Reweld. Ierzy Lawdański Star. Guczomyiski. Alexander Siemaszko Star. Fudra. Chorąży X. Żmudz. Ierzy Zaleski Rotm. Powiatu Szawdow. X. Żmudz. Star. Szwętowski. Kalisty Puzyna Star. Upitski. Iozef Sylwestrowicz Straż. Woiewodz. Smolen. Michał Zaleski Star. Gubr. Iozef Sywiło Podcz. Pow. Eyra. Iozef Zaleski. Iozef Sylwestrowicz Chorąży Ziemi Chcę. Antoni Zaleski. Kazimierz Iancewicz. Bogusław z Woroncy Czyż Chorąży I. K. Mci. Fanciszek Iastrzembski. Marcin Darguż. Ian Gudowicz. Franciszek Darguż. Onufry Suretta. Ierzy Ianczewicz Star. Gierszot. Tadeusz Iastrzembski. Mateusz Hurczyn. Hieronim Dowiałł. Dominik Dowiałł. Tomasz Łosiński. Marcin Pikturna. Ludwik Siedlicki. Iozef Siemiaszko. Bartłomiey Iakubowski. Ian Iuszkiewicz. Stanisław Antoni z Korabia Skulski. Maciey Zaczkowski. Antoni Karwowski. Ierzy Wambutt. Antoni Witowski. Michał Tarabski. Marcin Fłodrzyński. Tadeusz Witkowski. Tadeusz Rymand Mickiewicz. Michał Rypeyko. Iozef Iazdowski. Andrzey Stefanowicz. Tadeusz Zaleski. Tomasz Rynkiewicz. Wincenty Woydyło. Woyciech Andrzeiowski. Ian Iurkowski. Iozef Wierciński. Samuel Ognowski. Michał Godelewski. Kazimierz Sackiewicz. Tadeusz Zaręba. Marcin Iosewicz. Franciszek Ordyniec. Franciszek Downarowicz. Karol Eydziatowicz Sędzia Ziem. Woiew. Smolen. Iozef Łukaszewicz. Antoni Łukaszewicz. Maciey Iocz. Kazimierz Łukaszewicz. Benedykt Łukaszewicz. Kazimierz Sinkiewicz. Tomasz Noniewicz. Ian Łukaszewicz. Ian Szołkiewicz. Iakub Iauszyc. Andrzey Rembecki. Karol Rukowski. Piotr Klepacki. Ignacy Dowgiałło. Ludwik Leszczyński. Iozef Straczkowski. Franciszek Iankowski. Iakub Pawłowski. Iozef Fiedorowicz. Antoni Wodzbun. Roman Fiedorowicz. Ludwik Szartocki Kom. Star. Rostocki Pow. Słonimsk. Sędzia Grodzki Pow. Słonim. Antoni Leon Czechowicz Oboźny Pow. Słonim. Andrzey Suchodolski Miecznik Powiatu Słonim. Ludwik Antoni Broński Koniuszy Pow. Słonim. Kazimierz Ian Glawbicz Przesławski Kray. Pow. Słonim. Tadeusz Czudowski Star. Prusiński. Ian Woyniłowicz Podcz. Pow. Słonim. Iozef Czudowski. Paweł Woyniłowicz Podcz. Pow. Słonim. Andrzey Przecławski Podsędkowicz Pow. Słonim. Iozef Dobkiewicz. Adam Czarnuszewicz. Kazimierz Bosiacki. Szymon Kasparowicz. Ian Więckiewicz. Andrzey Mizgier. Stefan Mizgier. Astaficy Mizgier. Ian Turczynowicz Susczycki I. K. Mci. Tadeusz Czernik. Mikołay Tertykowski. Iozef Siemiński. Andrzey Tertykowski. Antoni Iurewicz. Ian Bobrowski. Iozef Korbutt. Franciszek Bankowski. Paweł Podhayski. Franciszek Mittakowski. Iozef Błocki. Antoni Buchowiecki Kon. Wdztwa Brzeskiego. Ignacy Lanckoroński Paszkowski Rotm. W. B. Antoni Witelwisz Zardecki R. W. B. Michał z Bieniedzidz Bieniecki P. Pow. Rzecyc. Onufry z Czerniow Połoński. M. Sienicki Łow. Owrucki. Iozef z Bieniedzic Bieniecki P. P. L. Franciszek z Czerniow Połoński. Gabryel Błocki Snieszko. Antoni Ratowski. Wiktory Bieniewski Stolnik Chełm. Woyciech Kościuszko. Kaietan Zardecki M. P. W. Iozef Kościuszko. Antoni z Pogończykow Patyński. Felicyan Izbicki. Andrzey Sidwinowicz. Leon Debulli. Marcin Imieniński. Michał Kościa Zbirochowski. Kaietan Kościa. Antoni Laskowski. Iozef Kościa. Faustyn Kościuszko. Mikołay Laskowski. Felicyan Buchowiecki Starosta Tubim. Ignacy Maliszewski. Skar. Brzes. Emanuel Wisłouch R. W. B. Kasper Kosmowski. Marcin Wołencewicz †††. Kasper Łozowski. Adam Zalęski. Ambroży Kotoszewicz. Ierzy Chocianowski. Tomasz Wołyncewicz. Stanisław Sokołowski. Iozef Leszkiewicz. Wincenty Wołyncewicz. Iozef M. Witanowski. Onufry Makowski. Felix Laskowski. Antoni Laskowski. Antoni Laskowski. Woyciech Makowski. Mikołay Laskowski. Ambroży Łukaszewicz. Ludwik Hornostayski. Hieronim Laskowski. Maciey Laskowski. Mikołay Laskowski. Daniel Laskowski. Ian Witanowski. Michał Zadernowski. Ian Zadernowski. Iozef Laskowski. Ignacy Biernacki. Franciszek Gorski. Serwacy Gorski. Kazimierz Buchowiecki. Stanisław Błocki. Antoni Błocki. Tadeusz Iakubowski. Iozef Zbarasewski. Franciszek Onichimowski. Walenty Wroblewski. Iulian Radzikowski. Iozef Ioachim Bęklewski. Floryan Bęklewski. Iozef Bęklewski. Woyciech Turski. Franciszek Bęklewski. Piotr Bęklewski. Wawrzyniec Bęklewski. Dominik Bęklewski. Izaiasz Bęklewski. Antoni Bęklewski. Tomasz Bęklewski. Stanisław Czechowski. Michał Czechowski. Woyciech Paszkowski. Antoni Paszkowski. Michał Połoński. Stanisław Turski. Franciszek Iohałkowski. Antoni Ielec. Kazimierz Narkuski. Ierzy Ielec. Tomasz Ratowski. Iakub Kotaszewicz. Alexander Wołyniewicz. Stanisław Bolski. Szymon Bilski. W. Kniaź Szuyski. Adam Stachorski. Antoni Iahołkowski. Tomasz Iahołkowski. Andrzey Laskowski. Ian Wielogorski. Iakub Starowski. Stanisław Woruszyło. Iakub Woruszyło. Marcin Sniżko Błocki. Ian Sniżko Błocki. Piotr Chodymcki. Ian Chodymcki. Dominik Chodymcki. Michał Horain. Iozef Legucki. Franciszek Łazowski. Alexander Łazowski. Ignacy Osuchowski. Ian Osuchowski. Filip Bielski. Augustyn Bielski. Ian Bielski. Iozef Łazowski. Ian Truskowski. Kazimierz Krzywobłocki C. N. S. Kazimierz Lewkowicz. Iozef Krzywobłocki. Dominik Lewkowicz. Tadeusz Chlewiński. Ignacy Iahołkowski. Piotr Czechowski. Iozef Loniewski. Władysław Sualski. Hilary Pieszka R. Gwg. Ian Gorski. Wawrzyniec Suchodolski. Leon Ielec. Iozef Czarnowski. Ignacy Boreysza. Tadeusz Ielec. Iustyn Detterewa. Antoni Lanckoroński Paszkowski. Paweł Dąbrowski R. W. K. Stanisław Dąbrowski. Franciszek Czaykowski. Iozef Dąbrowski. Andrzey Dąbrowski. Tadeusz Ielec. Waleryan Rutkowski. Tadeusz Ielec. Tomasz Połoński. Iozef Leskiewicz. Franciszek Błocki. Kazimierz Iaszczyński. Woyciech Popławski. Stanisław Popławski. Iakub Wierzbicki. Franciszek Mac. Kościuszko Siechnowski. Franciszek Zatowski Cze. Czer. Hrehory Ancuta. Andrzey Ancuta. Stanisław Błocki. Michał Sawicki. Ian Sawicki. Woyciech Boguszewski. Antoni Błocki. Ian Maliszewski. Leon Maliszewski. Antoni Kurowicki. Iozef Kurowicki. Stanisław Kuniewski. Kazimierz Fiedziuszko. Iozef Fiedziuszko. Marcin Fiedziuzsko. Ian Nietyksza. Samuel Laskowski. Michał Orda Miecznikowicz Pow. Pińskiego. Felicyan Nagurczewski Regent P. P. Ian Czernik. Iozef Gieysztor. Antoni Zygmunt Ziabka R. P. P. Antoni Bohuszewicz. Iozef Strzałkowski. Antoni Rutkowski. Iozef Hruszecki. Antoni Zakrzewski Kazimierz Starowolski. Antoni Osowiedzki. Ierzy Telatycki. Michał Buttman. Ignacy Turewicz. Franciszek Szymański. Iozef Brachowski. Tadeusz Zegliński. Ludwik Rodziewicz. Ian Suchodolski Horod. Woiewodztwa Mścisławskiego. Ian Suryn Cześnik y R. W. M. Leon Antoni Dewic Sędzia Ziemski Pog. W. M. Puł. W. W. X. L. Iozef Kirkor Puł. I. K. Mci. Tadeudz Ignacy Kirkor R. W. M. Ian Nepomuc. Ciechanowiecki. Star. Miłł. Krzysztof Ciechanowiecki. Felicyan Suchodolski Kray. Woł. Ian Kurek Tow. I. K. Mci. Lantwoyt Mści. Star. I. P. Wołk Karaciński Staros. Korwin Buynowski. Ian Komar. Iakub Korsak Ch. B. W. S. P. Xawier Komar. Grzegorz Osmołowski. Stanisław Tadeusz Suryn. Dyo. Kurck. Leon An. Daszkowicz. Horbacki. Sylwester Koszałek. Km. Hutoński. Andrzey Suryn. Tadeusz Suryn Cześ. Mścisł. Antoni Moskiewicz Cześ. Mści. Tad. Imc. Kurek. Ian Suryn Cze. Mści. Floryan Iackowski Cześ. Połocki. Tadeusz Kurek. Mikołay Iasieński. Kazimierz Pacewicz. Antoni Romanowski. Ian Tołpyha. Ian Dzikowicki. Wiktory Dmochowski. Alexander Waskowski. Mikołay Myślik. Leon Rozwadowski. Ian Prokopowicz. Marcin Sikorski. Kazimierz Gromdzki. Tomasz Tołpyha. Marcin Wysocki. Antoni Krzywicki. Antoni Iwicki. Stanisław Tański. M. Abramowicz. Ian Michałowski. Ian Osmołowski. Cyp. Piotrowski. Iozef Iurewicz. Iozef Wilczyński. Antoni Mirzyński. Ian Kurek. Stefan Kurek. Sym. Granda. Maur. Pannik. Tadeusz Stypałkowski. Ian Droniecki. Her. Malinowski. Michał Małachowski. Bazyli Sołłohub. Walenty Kurek. Benedykt Dawidowicz. Ignacy Sudziłowski. Tad. Domaszewski Pieślak. L. Io. z Woroney Czyż. Antoni Korsiak. Władysław Saprynowski. Iozef M. Kisiel. Kazimierz Gaworowski. Piotr Czechowski. Maciey Czechowski. Io. Th. Krzywicki. Szymon Kościuszko. Ian Kołupayło. Karol Kołupayło. Antoni Choynowski. Ian Iewniewicz. Maciey Choynowski. Iozef Goyżewski. Alexander Kurek. Karol Suszczyński. Iakub Hryniewicz. Iozef Slunka. Bazyli Kogucki. Gabryel Bubel. Piotr Sołłohub. Ludwik Podwiński. Kazimierz Iasieński. A. B. Chodzkiewicz. Mo. W. M. Star. Luszewski. Felicyan Halcewicz Pleskaczewski Straż. W. M. Stanisław Korebko na Czerniewie Czerniewski. Franciszek Kwaczyński Iaroszewicz. Hre. Kliszewski Olluk. Wik. Długokański. Bazyli Karaczewski Wołk. Ian Onoszkowicz Iacyna. Iozef Pleskaczewski. Teodor Holkowski. Michał Kozopolański. Franciszek Skułdycki. Dominik Kiryacki. Ierzy Margrabia Myszkowski. Alexander Kozopolański. Iozef Czerniewski. Michał Lenczewski. Felicyan Woyciechowski. Leon Borczyński. Ant. Lenczyłowski. Alexander Koropolański. Iozef Wroblewski. Ian Dobrosielski. Michał Piotrowski. Kazimierz Petrażycki. Antoni Zaleski. Iozef Hubza. Piotr Zalewski. Io. Blinstrub. Ian Kurek. Ian Podobied. Antoni Krassowski. Michał Sudziłowski. Io. Komarowski. Dom. Czechowski. Io. Buczyński. Ludwik Kurek. Antoni Wyzlański. Ian Kraiewski. Ignacy Swięcicki Ob. W. Miński. Ian Piszczałło Star. Mor. Michał Swiętorzecki. Marcin Wankowicz Cześ. W. Min. Piotr Kozubowski. Michał Piotraszko. Felix Pawlikowski. Antoni Dombrowski. Ignacy Strękowski. Adam Dyszlewicz. Ignacy Swiętorzecki. Stanisław Swiętorzecki. Adam Wankowicz Star. Kłapo. Marcin Onufry Oziembłowski Porucz. W. M. Ierzy Adam Przesiecki. Michał Przesiecki. Michał Uzłowski. Karol Strachowski. Grzegorz Wierzbicki. Atanazy Wierzbicki. Hieronim Wierzbicki.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).