Volumina Legum. Tom VII/Manifest I

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Manifest I.

My Senatorowie, Ministrowie, Dignitarze, Urzędnicy Ziemscy, Grodzcy, y szlachta W. X. Lit. z Woiewodztw y Powiatow na ufundowanie Trybunału Głł. W. X. Lit. zgromadzeni, przed Bogiem wszystkie skrytości serc ludzkich przenikaiącym, przed Nayiaśnieyszym Krolem IMcią Panem naszym Miłościwym, y całą Rzecząpltą oświadczamy się y manifestuiemy się o to: iż doświadczaiąc po tyle kroć na wielu Seymikach bezprawia, wiolencyi y kryminałow y na funduiących się Trybunałach varios abusus et legum convulsiones przez niedopuszczenie dobrze obranych, a przez przypuszczenie do przysięgi, y utrzymanie vi et armis przeciwko prawom wolnemu głosowi y manifestom illegitime nominowanych, y na potaiemnych zchadzkach, a częstokroć ze dwoch rozdwoionych iednego Woiewodztwa czyli Powiatu Seymikow, dowodnie scyssyą y niezgodę obywatelow pokazuiących, pro libitu et arbitrio funduiącey Trybunały iuryzdykcyi wybranych Deputatow, a ztąd w Trybunałach niesprawiedliwość, na honorze y substancyi uciskow, na ostatek pod czas sądzącey się teyże naywyższey iuryzdykcyi per impunitatem co raz bardziey pomnażaiących się okropnych excessow, wszystkie te intima każdego z obywatelow przerażaiące praw przestępstwa, iako też bespieczeństwa publicznego zgwałcenia, a iż w szkodliwey znosiliśmy cierpliwości, zachowuiąc spokoyność wewnętrzną, y osładzaiąc sobie has amaritudines miłym y sprawiedliwym Iego Krolewskiey Mci P. n. M. Panowaniem, a częstokroć oycowskim Iego włożeniem się do ucalenia praw y wolności, na funduiących się Trybunałach, z ufnością, że kiedyżkolwiek wylewaiąca się z brzegow ambicya y zuchwałość, cierpliwością naszą przekonane będą. Lecz gdy ani łaskawe nad dobrem publicznym pieczołowanie I. K. Mci P. n. M. ani cierpliwość nasza z nadzieią poprawy złączona, wezwyczaionych do zgwałcenia praw, y do wynoszenia się nad rownemi umysłow, do słuszney miary y sprawiedliwości przyprowadzić nie mogły, owszem wyniosłość myśli, iakby z osądzonego w nas de libertate et aequalitate niedbalstwa, ad contempum legum y na szkodę publiczną pomnożyły, kiedy Xiążę IMć Woiewoda Wileński, sprowadziwszy liczne rozmaitego zaciągu żolnierstwo zgromadzone, trzyma dotąd w tymże mieyscu y po przedmieściach, z podniesioną bronią y armatami iakoby przeciwko nieprzyiacielowi wiary S. lub oyczyzny uzbroione, izbę sadową żołnierstwem nadwornym y armatami osadził. Nie mogąc iuż daley znosić takowego dla praw, swobod, y rowności ciężaru, szukamy przez ten nasz manifest y y oświadczenie sie in publico, vulnerum medelam, w dobrotliwym I. K. Mci P. n. M. sercu y y opatrzności, aby raczył zwierzchnością y powagą swoią tamę położyć tym wszystkim gwałtownościom, dla utrzymywania w dawney mocy y uszanowaniu praw y swobod naszych, oraz zachowania powszechney sprawiedliwości, y szczegulnego bespieczeństwa honoru, życia y substancyi każdego z obywatelow. Ktore użalenie się nasze ażeby wszystkim wspołobywatelom wiadome było, one ad acta publica podaliśmy. Dan w Wilnie roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt trzeciego miesiąca Kwietnia siedemnastego dnia.

Massalski K. W. H. W. W. X. L.

I. z Kozielska Oginski Mars. W. W. X. Lit.

Fleming P. W. W. X. Lit.

Michał Ogiński P P. W. X. Lit. Stanisław Ciołek Poniatowski Stol. Wiel. W. X. Lit. M. Brzostowski K. W. W. X. Lit. Gerwazy Ludwik Oskierka Cześnik W. X. Lit. Ian Iudycki Kasztelan Miński. Antoni Przezdziecki R. W. X. Lit. Iozef Sosnowski P. W. X. Lit. Antoni Tyzenhauz Ł. W. W. X. Lit. Antoni Ważyński Skarbny W. X. Lit. Kazimierz Iozef Narbut. Mars. Powiatu Lidzkiego. Stefan Olędzki Marszałek Powiatu Wołkowyskiego. Ian Anto. Horain Podk. Wil. Franciszek Alexandrowicz Chorąży Pułkow. Powiatu Lidz. Dominik Alexandrowicz P. Z. W. X. Lit. Paweł Buchowiecki Pisarz Brzeski. Iozef Antoni Kaczanowski Pułku Wołkowyskiego. Antoni Swiaszrzeński Puł. Now. Antoni Buchowiecki Koni. Lud. Ssta Suzin Sędzia G. W. B. Ignacy Nieławski Stol. Km. Sta. Rostocki Podstoli Sęd. Gr. Pt. Sł. Andrzey Suchodolski Miecznik. Iozef Downarowicz Cześ. Pułk. Powiat. Słonim. Tadeusz Eydesadowicz. Ludwik Antoni Franc. Broński K. P. Słon. Michał Oskierka Starosta Miedziński. Paweł Bulkarym Kon. Pow. Wo. Antoni Giełgut Ciw. Iozef Ważyński Kon. Pow. Osz. Roman Wołodzko Sta. Ur. Iozef Bułhak Podcz. P. Lidzki. Kazimierz Ian Głowbicz. Przecławski Krayczy Ptu. Słon. Andrzey Ryłło Hor. Rot. W. Powiat. Lidzki. Tadeusz Narbutt. Konius. Powiatu Lidzkiego Chor. Panc. Antoni Marbutt Marszałkowicz Powiatu Lidzkiego. Augustyn Siemioth Ssta Gimbagolski. Michał Narbutt Podkomorzyc Powiatu Lidzkiego. Piotr Narbutt Podkomorzyc Powiatu Lidzkiego. Iozef Narbutt Podkomorzyc Powiatu Lidzkiego. Ierzy Nowicki Budowniczy Powiatu Lidzkiego. Franciszek Rutski Cześnikowicz Powiatu Lidzkiego. Mich. Rutski Cześ. Pow. Lidz. Antoni Szostak Rotm. Powiatu Lidzkiego. Andrzey Talwosz Steckiewicz Starosta Koniuchowski. Stefan Dłuski Pod. Czer. Antoni Mrokowski Miecz. Der. Michał Mrokowski Ob. W. Br. Ignacy Myślicki Sta. Bart. Iozef Wiednicz Łow. Czer. Maciey Zalewski. Michał Tyszkiewicz Stolnikie. Inflant. Ierzy Chmielewski. Antoni Kołyszko. Mateusz Łubianowicz. Iozef Tomaszewski. Franciszek Towiański. Adam Sułkowski. Iozef Borkowski. Andrzey Ilcewicz. Karol Zapaśnik. Iozef Mackiewicz. Franciszek Mackiewicz. Tadeusz Talwszo Steckiewicz. Ludwik Steckiewicz. Wiktorym Michał Swian. Ludwik Znamierowski. Andrzey Bogatko. Piotr Nowicki. Adam Bohdziewicz Gedeon Tarnowski. Kazimierz Iągski. Ierzy Szczuka. Tadeusz Kolesiński. Antoni Harasimowicz. Ian Telszewski. Nikodem Hrynicewicz. Antoni Swięcicki. Marcin Dąbrowski. Tadeusz Kochyniński. Ian Iacewicz. Ian Gorendwicz. Maciey Zurawski. Antoni Mackiewicz. Ian Harasimowicz. Władysław Steckiewicz. Stanisław Steckiewicz. Stefan Rudziecki. Iozef Groniewski. Michał Morykoni Ssta Pomus. Stefan Buyko. Andrzey Drobycz. Andrzey Pruszakiewicz. Stanisław Zaborowski. Tadeusz Borowski. Adam Dylkiewicz. Ian Dylkiewicz. Maciey Rubaszewski. Kazimierz Szuścicki. Ierzy Szuścicki. Antoni Szymkowicz. Antoni Kołyszko. Ian Kołyszko. Iozef Buyko. Iozef Macuński. Ian Gieczewski. Iakub Langiert. Tadeusz Czerniewski. Ian Michałkiewicz. Gabryel Zylichowski. Andrzey Zylichowski. Michał Nowicki. Antoni Toczyłowski. Michał Swiacki. Antoni Goleiewski. Marcin Munczyński. Tadeusz Stefanowicz. Ierzy z Hannusa Leparski Pod. Powiatu Upitskiego. Stanisław Stadzkiewicz Stt. Poborz. Stefan Alexan. Sutkowicz. Piękowski Pod. Inflant. Iędrzey Staniewicz Cz. Wilk. Onufry ze Stanow Szafraniec Stański. Kazimierz Koiałowicz M. P. Fabian Łaniewski. Dominik Koiałowicz M. P. Ierzy z Połowa Zołkowski. Iakub Zołkowski. Karol Balikiewicz. Gedeon Szyltyng Chor. I. K. Mci. Antoni Chomichowski. Kazimierz Kildysz. Iakub Czabkiewicz Star. X. Z. M. D. Z. Maciey Mackiewicz. Paweł Chomikowski. Tadeusz Zengołowicz. Franciszek Czaszyn. Mikołay Zwieczerewski. Ian Iodkiewicz. Tadeusz Downarowicz. Ierzy Widmont. Iakub Budrewicz. Iozef Budrewicz. Szymon Lemieszewski. Franciszek Ostaniewicz. Mateusz Eydrygowicz. Ierzy Kildysz. Tomasz Strzałkowski. Bartłomiey Sipowicz. Ioachim Tołoczko. Iozef Gliński. Ierzy Dowgiłowicz. Michał Bohdziewicz. Michał Trzasko. Antoni Dziewoczko. Ian Wardowski. Marcin Zołkowski. Dominik Downarowicz. Tadeusz Bohdanowicz. Władysław Leparski. Tadeusz Sawicz. Ian Proniewski. Nikodem Czaszyn. Ierzy Tołoczko. Onufry Koleroicy. W. Karol Turczynowicz. Szymon Mongird. Michał Surynt. Stefan Staszkiewicz. Teodor Abramowicz. Michał Wierzycki. Ierzy Mackiewicz. Antoni Dumaszewicz. Piotr Pietkiewicz. Michał Strocki. Dominik Stankiewicz. Kazimierz Iwanowski. Maciey Grzybowski. Maciey Wyszyński. Adam Torczyłło. Alexander Torczyłło. Waleryan Szowkowski. Franciszek Brzeziński. Antoni Smuła. Stanisław Woytkiewicz. Michał Abramowicz. Kazimierz Iurewicz. Maciey Stesiewicz. Maciey Iwaszkiewicz. Ierzy Budrewicz. Iozef Lutkiewicz. Tadeusz Dowgiałło. Bogusław Skirmontt. Tadeusz Skirmontt. Michał Dowgiałło. Dominik Dowgiałło. Kasper Bohdanowicz. Ierzy Ratyński. Ignacy Wierciński. Bogusław Wierciński. Michał Lubiaski. Iozef Baniewicz. Bazyli Songayło. Franciszek Leszczyński. Mateusz Wenczewicz. Maurycy Szostakowski. Zacharyasz Szylański. Antoni Szylakowski. Dominik Kościuszko. Antoni Bielawski. Wiktoryn Proniewicz. Ian Proniewicz. Ignacy Lenart. Iozef Murawski. Franciszek Murawski. Tomasz Chołchowski. Ian Pieśkiewicz. Fabian Leniowski. Piotr Medeksza. Michał Domeyko. Ierzy Woytkiewicz. Ian Korzeniewski. Daniel Mongirt. Bogusław Wierciński. Maciey Bereśniewicz. Dominik Dowgird. Marcin Sungayło. Tadeusz Zongałowicz. Hieronim Staszkiewicz. Ierzy Małkowski. Szymon Ryzniewski. Iakub Pisarski. Tadeusz Podskoczyn. Antoni Brzeziński. Adam Dowgiałło. Antoni Dylkiewicz. Karol Rotowił. Bogusław Towgin. Andrzey Towgin. Mikołay Makowski. Ierzy Rutkowski. Andrzey Skrzymowski. Szymon Offemberk. Dawid Turkiewicz. Ian Kwiatkowski. Adam Zakrzewski. Daniel Sinkiewicz. Tomasz Grzybowski. Bazyli Targoński. Karol Andruszkiewicz. Bonifacy Łapin. Ierzy Motwid. Adam Pozniak. Wiktotr Szawkowski. Tadeusz Swiderski. Floryan Iankowski. Ignacy Kulesza Cześn. Upitski. Rafał Lanzberg Izff. Dowiatt. Iakub Dowiatt. Kazimierz Satkowski. Ian Satkowski. Ian Sabański. Kazimierz Sawicki. Ignacy Sadkowski. Iozef Lewicki. Stanisław Szymonowicz. Ian Groński. Ian Zengołłowicz. Maciey Możeyko. Antoni Sumiło. Tadeusz Bogwgił. Iozef Sirwid. Woytkiewicz. Ierzy Korzeniewski. Ierzy Korzeniecki. Kazimierz Paszukiński. Ignacy Stegwiłło. Ian Kalinowski. Piotr Kliński. Ian Gięgiecki. Stefan Wilkicki. Iozef Puchowski. Rafał Brzozowski. Paweł Stefanowicz. Ierzy Dowgiałło. Bonifacy Iuchnowski. Stefan Bochdanowicz. Iozef Zackowski. Ian Giedwiłło. Szymon Stefanowicz. Szymon Piotrowski. Szymon Orłowski. Andrzey Tarkowski. Dawda Iasicki. Adam Grochowski. Karol Grochowski. Andrzey Ostaniewicz. Kazimierz Sadziewicz. Ian Ludkiewicz. Antoni Sągayło. Piotr Kozakowski. Iozef Rukwyza. Piotr Iwaszkiewicz. Antoni Szablewicz. Adam Ratowicz. Antoni Raczkow. Krzysztof Sangowicz. Iozef Chrzanowski. Kazimierz Urbanowicz. Antoni Rotow. Tadeusz Fronckiewicz Starosta Powiatu Upitskiego. Marcin Micewicz Por. Pow. Up. Michał Fronckiewicz Sta. Rym. Iozef Giegor. Łow. Smoleń. Antoni Baczański. Teofil Romaszkiewicz. Stefan Romaszkiewicz. Ian Mimoński. Ierzy Mimoński. Ian Sabański. Kazimierz Grulewski. Tadeusz Agryppa Podh. Pow. Upitskiego. Iozef Sabiański. Władysław Dowgiłłowicz. Hor. Przem. Tadeusz Zukowicz. Tadeusz Kosakiewicz. Iozef Kildysz. Ierzy Tomkiewicz. Grzegorz Mimoński. Kazimierz Trzyński. Antoni Kildysz. Moyżesz Iwanowicz. Bonifacy Wyszyński. Antoni Wulf. Franciszek Romanowski. Iakub Pietraszewski Woyski Inflants. Franciszek Salmonowicz. Stanisław Łozowski. Kazimierz Gruszecki. Iozef Alexandrowicz. Antoni Chmielewski. Ian Ratomski. Tadeusz Turowski. Iakub Radziszewski. Ierzy Sołłohub. Ierzy Olszewski. Ian Ludkiewicz. Bartłomiey Stegwiłło. Marcin Sereyko. Iozef Daniłowicz. Karol Koryżna. Rłł. Pow. Upits. Iozef Sonizayło. P. P. Upitski. Augustyn Korzyna S. T. X. Stanisław Gościewicz. Chor. Tra. Laud. Stanisław z Kozielska Puzyna Skarb. Mozyr. Alexander Antoni Billewicz Starosta Puzin. Dyrw. Rott. Bir. Pow. Upitskie. Piotr Mackiewicz Hor. P. Up. Ian Targoski. Iozef Koryzna. Maciey Tunbut. Sebastyan Recewicz. Th. Prześmicki. Tomasz Proniewski. Maciey Bronikowski Skarb. Brze. Iozef Wołodzko Chor. Upits. Iozef Papłoński. Michał Iwanowski. Tadeusz Eygird. Maciey Polikuski. Iozef Rudziński. Tadeusz Okmiański Podcz. Osz. Tomasz Korozna Rot. P. Upits. Iakub z Kozielska Puzyna Star. Pupar. Oboz. Upits. Kazimierz Karpp Star. Pokosz. Ben. Karp. Star. Płuń. Kazimierz Skalski Skarbnik Or. Ludwik Giesłuchyd. Ian Chyroż Chor. Poszwit. Iakub. Połom. Michał Stroga. Franciszek Hryniewicz. Ian z Gimbułtu Leparski. Ludwik Leparski. Iohan Zambidorff. Antoni Paszkowski. Antoni Łopata. Henryk Schulten Kap. I. K. Mci. Kazimierz Gottard. Woyciech Kuczwalski. Antoni Nichmiewicz. Michał Zakrzewski. Maciey Makiewicz. Piotr Dyakiewicz. Bogusław Zarzecki. Ian Płotkuwski. Iozef Sniarski. Mateusz Wonsowicz. Stanisław Odachowski Ciwun Mał. Dyrwian X. Zm. Stanisław Botocki Por. Petyh. Ierzy Siemiaszko Ciun Użwiń. y Pułkow. P. X. Z. Star. Tel. Antoni Giełgud Ciun Twerski y Pułk. Wiełoński Powiatu X. Zmudz. Ian Odachowski. Ciun Prirż. X. Zmudz. Star. Łopayski. Ignacy Karpp Woysk X. Zmudz. Rott. Piotr Szawel. Star. Polepski. Antoni Białłozor Rot. Płłu. Ros. X. Zmudz. Ierzy Iwanowicz P. W. S. X. Zm. Pow. Kowień. Tadeusz Białłozor Star. Koyran. y Rewel. Ierzy Lawdański Star. Giuskon. Alexander Siemaszko Star. Iud. Chor. X. Zmudz. Ierzy Zalewski Rott. P. Szawdowskiego X. Zmudz. Starosta Szn. Kalixty Puzyna Star. Upits. Iozef Sylwestrowicz. Strażnik W. Smoleń. Michał Zaleski Star. Gubr. Iozef Sznywiłło Porucz. Petyh. Iozef Zaleski. Iozef Sylwestrowicz Hor. Ziem. Checz. Antoni Zaleski. Kazimierz Ianczewicz. Bogusław z Woronny Czyż Hor. I. K. Mci. Antoni Pyneta Hor. I. K. Mci Franciszek Iastrzemski. Marcin Iargusz. Ian Gudowicz. Franciszek Dargusz. Onufry Zkretta. Ierzy Ianczewicz Star. Gier. Tadeusz Iastrzębski. Mateusz Hurczyn. Hieronim Dowiat. Dominik Dowiat. Tomasz Łosiński. Ludwik Siodlecki. Marcin Pikturna. Iozef Siemaszko. Bartłomiey Iakubowski. Ian Iuszkiewicz. Stanisław Antoni Skolski. Maciey Zaczkowski. Antoni Karwowski. Ierzy Wambut. Antoni Witowski. Michał Tarabski. Marcin Fiedrzyński. Tadeusz Witkowski. Tadeusz Rymwid Mickiewicz. Michał Rupeyko. Iozef Iazdowski. Andrzey Stefanowicz. Tadeusz Zalewski. Tomasz Pinkiewicz. Wincenty Woydyłło. Woyciech Andrzeiowski. Ian Iurkowski. Iozef Wierciński. Samuel Ogonowski. Michał Godlewski. Kazimierz Sackiewicz. Tadeusz Zaremba. Marcin Iesiewicz. Franciszek Ordyniec. Franciszek Downarowicz. Michał Bułharyn. Woyciech Budkiewicz. Ian Budkiewicz. Maciey Budkiewicz. Tadeusz Wasilewski. Maciey Kołontay, Piotr Turobolski. Franciszek Eysymont. Ignacy Zawistowski. Antoni Niemczynowicz. Ignacy Lanckoroński. W. Pow. Brzes. Kazimierz Sosnowski, Chorąży Petyhor. I. K. Mci. Ignacy Maliszewski. Iozef Wilanowski. Iozef Ioachim Bęklewski. Iozef Bęklewski. Floryan Bęklewski. Wawrzyniec Bęklewski. Izaiasz Bęklewski. Franciszek Bęklewski. Felicyan Buchowiecki. Star. Tubin. Ian Węgłowski. Wawrzyniec Porożowski. Antoni z Pogoczynkow Pałyński. Tobiasz Brzostowski. Ian Włodel. Michał Boreysza. Filip Bielski. Wincenty Boreysza. Her. Bielski. Leon Zdzitowiecki. Onufry Połoński. Antoni Wiszowaty. Franciszek Połoński. Ierzy Gierdowski. Onufry Makowski. Woyciech Makowski. Tadeusz Ielec. Ignacy Uiazdowski. Antoni Paszkowski. Woyciech Sienicki. Waleryan Rutkowski. Antoni Sawicki. Emanuel Wisłoński. Michał Kościa. Woyciech Kościuszko. Iozef Dombrowski. Iozef Kościuszko. Stanisław Dombrowski. Ignacy Boreysza. Star. Lewend. Adam Załęski. Stanisław Czechowski. Felix Laskowski. Michał Czechowski. Ierzy Chocianowski. Michał Bienicki. P. P. R. Iozef Bienicki. Alexander Billewicz. Rot Dyr. Innocenty Bienicki. Hieronim Laskowski. Paweł Dombrowski. Michał Sawicki. Ian Sawicki. Maciey Lakowski. Daniel Laskowski. Gabryel Płocki Szmłud. Felicyan Izbicki. Kasper Nosnowski. Felicyan Buzdzowiecki. Iozafat Kościa. Leon Deholk. Stanisław Sokołowski. Felicyan Izbicki. Kasper Łazowski. Piotr Czechowski. Ambroży Kotaszewicz. Adam Izbicki. Marcin Imieniński. Iozef Leszkiewicz. Andrzey Dombrowski. Franiszek Czaykowski. Tadeusz Clewiński. Antoni Ratowski. Łukasz Chocianowski. Iakub Kotuszewicz. Iozef Laskowski. Ian Pluszowski. Ambroży Łukasiewicz. Łudwik Grodostayski. Kazimierz Zaszczyński. Dominik Zaszczyński. Ian Zaszczyński. Iozef Bartoszewski. Paweł Leszkiewicz. Bazyli Leszkiewicz. Antoni Leszkiewicz. Antoni Przycholski. Franciszek Gurski. Ierzy Boreysza. Stanisław Boreysza. Szymon Boreysza. Felicyan Radzikowski. Felicyan Stachorski. Adam Stachorski. Piotr Błocki. Stanisław Błocki. Mikołay Zaykowski. Iozef Laskowski. Mikołay Laskowski. Ambroży Laskowski. Michał Olszewski. Ignacy Bernacki. Ian Zadornowski. Ludwik Pluszczewski. Piotr Pluszczewski. Michał Gliński. Michał Zadornowski. Franciszek Baocki. Ludwik Gronostayski. Symon Groński. Symon Groński. Ian Płocki. Iozef Kościuszko. Marcin Krahelski. Iozef Kruszewski. Kazimierz Buchowiecki. Tadeusz Iakubowski. Walenty Wroblewski. Antoni Wroblewski. Antoni Laskowski. Bogusław Laskowski. Ierzy Chomentowski. Antoni Zardecki. R. W. B. Roman Wyrzyszkowski. Marcin Wołyniewicz. Marcin Lachowicz. Franciszek Unichimowski. Iozef Zbaraszewski. Iulian Radzikowski. Henryk Pełka. Felix Pełka. Marcin Tur. Dominik Pluszczewski. Franciszek Michuiewicz. Franciszek Bortnowski. Tomasz Połoński. Iozef Krzywobłocki. Antoni Błocki. Serwacy Gurski. Adam Stachorski. Mikołay Horain. Hilary Reszka. Ignacy Swięcicki Oboz. Miński. Michał Swiętorzecki. Stanisław Swiętorzecki. Felix Pawlikowski. Felix Pawlikowski. Antoni Latkowski. Michał Głębicki. Ian Piszczałło. Star. Morymbur. Marcin Ioachim Wankowicz Woyski Miński. Marcin Onufry Oziembłowski Por. Wwdztwa Mińskiego. Ierzy Adam Przesiecki. Michał Przesiecki. Michał Uzłowski. Władysław Hrehorowicz. Antoni Paszkowski. Grzegorz Wirzbicki. Anastazy Wierzbicki. Hieronim Wierzbicki. Karol Strachocki. Ian Piotrowski. Antoni Dombrowski Kr. P. Brań. Dominik Piotrowicz. Wawrzyniec Lachowski. Stanisław Skoczyński. Mikołay Piotrowski. Ierzy Michałowski. Bernard Szwykowski Star. Onisz. Marcin Walicki Star. Bochnow. Alexander Oranowicz Cz. Tro. Kazimierz Aromowicz. Antoni z Chłasowa Chłasowicz. Cześ. Wołkow. Iozafat Przemysłski. Podcz. S. Wi. Disma Domaracki Kom. Brz. Ian Krupski Czesz. Oszm. Ierzy Zalewski Skarb. Przygow. Ierzy Chociatowski. Felicyan Olszewski Cześ. Z. Lid. Antoni Matuszewicz Oboź. Br. Bazyli Bronicki Oboź. Grodz. Tadeusz Borodzicz Most. Orsz. Antoni Borodzicz Most. Pow. Orszań. Iozef Korobiec. Marcin Macieiowicz. Ierzy Wankowicz. Maciey Grudziński. Bartłomiey Orłowski. Ian Wilickiewicz. Bazyli Pomsiłowicz. Karol Nieciecki. Ierzy Abakanowicz. Adam Abakanowicz. Wpyciech Pioro. Marcin Nyra. Michał Onoszko. Michał Baranowski. Michał Tyszkiewicz. Antoni Zolądz. Ian Kochanowski. Iozef Onoszko. Ignacy Brancewicz. Ian Sawicki. Piotr Maxymowicz. Antoni Tadeusz z Owalczyc Cidzik. Iozef Azorowicz. Antoni Opacki. Ian Drozdowski. Adam Woiszko Skorobohaty. Adam Ogilbaffe. Dominik Azarewicz. Klemens Lubicz Wierzbicki. Tadeusz Wasilewski Hor. P. Orszań. Franciszek Wasilewski Hor. P. Orszań. Paweł Bartoszewicz Łowczy P. Orsz. Leon Szemioth Rot. P. Orsz. Tadeusz Szemioth Rotmistrz Powiatu Orsz. Michał Dłuski Rot. Powiatu Orsz. Władysław Mohuczy Rot. P. Orsz. Iozef Czereyski. Rot. P. Orsz. Zygmunt Czereyski Hor. P. Or. Kazimierz Chludziński. Tomasz Podernia M. Ors. Szymon Ziemkowicz. Antoni Łowieniecki. Floryan Połtuwe. Ian Wysłouch. Stefan Maraciński. Marcyan Iankowski. Ignacy Iankowski. Maciey Woyniłłowicz. Franciszek Iankowski. Antoni Wasilewski Rot. Pow. Orsz. Tadeusz Hłasko. Mikołay Łozicki Malkowski. Ian Zalewski. Władysław Tolloman. Ian Dubiaho. Antoni Iwaszkiewicz. Danil Szodra. Iozef Kozłowski. Antoni Zalewski. Ignacy Leszczewicz. Tadeusz Zabielski. Rot. Powiatu Orszań. Adam Sokołowski. Szymon Szodra. Tomasz Nowicki. Iulian Borodzicz Most. Pow. Or. Ludwik Borodzicz. Most. Pow. Orszań. Kazimierz Beliiosz. Ierzy Wysłouch. Michał Wasilewski. Maciey Wasilewski Rot. Orsz. Tadeusz Kozakiewicz. Mikołay Kozakiewicz. Michał Wontyniec. Iozef Petowt. Nikodem Petowt. Stanisław Chomiński. Teodor Rościszewski. Teodor Szybicka. Iozef Pucieiewski. Maciey Staszkiewicz. Mikołay Laskowski. Andrzey Iankowski. Teodor Chomiński. Iozef Mościcki. Mikołay Wasilewski. Szymon Suszczewski. Antoni Burdziłowski. Bazyli Czarniawski. Piotr Wasilewski. Ian Dłuski. Ian Wasilewski. Kon. Powiatu Orszań. Iozef Rosochacki. Tadeusz Worotyniec. Tadeusz Bartoszewicz. Antoni Szembel. Michał Złotogurski. Ian Zaleski. Teodor Truszyński. Ian Słomczewski. Teodor Izmałowicz. Ian Zubowski. Ignacy Antoszkiewicz. Ierzy Szembek.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).