Strona:Volumina legum T. 7.djvu/064

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


chciał cnotę y wiarę moią tentować, wydać onego in publico obowięzuię się, a na co konsensu Rzeczypospolitey zgodnego nie będzie, tego czynić y pisać nie będę, y nikomu nie dopuszczę, y we wszystkim z Imć. PP. Konsyliarzami pilno się znosić mam, y nic bez wiadomości, rady y konsensu Ichmościow, czynić, expedycyi prywatnie czytać, przyimować y konkludować nie będę, y poty na tey funkcyi wiernie y statecznie perseverabo, poki Rzeczypospolita uspokoiona nie bedzie in toto et integro, w sądach secundum jus scriptum, justitiam et aequitatem, sine omni respectu, mam zachować się. Iako to sprawiedliwie przysięgam, tak mi Panie Boże dopomoż y Męka Iego Swięta.

Rota przysięgi Ichmość Panow Konsyliarzow.

Ia NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy Swiętey iedynemu, iż będąc na funkcyą Konsyliarstwa do boku I. W. Imci Pana Marszałka Generalney Konfederacyi W. X. Lit. od Powiatu mego deputowany, obliguię się y powinien będę fidelitatem in consilijs zachować, szczerze in commodum oyczyzny radzić, sekretow żadnych nie wydawać, z przeciwnemi tey Konfederacyi obcemi y domowemi żadney korrespondencyi y kointelligencyi ku szkodzie Rzeczypospolitey mieć nie będę. I. W. Imści Pana Marszałka in omni casu nie odstąpię, y Iego obwieszczenia słuchać będą, y poty w tey Konfederacyi zostawać będę, poki y sama Konfederacya trwać będzie, consilium moie we wszystkim do gruntownego iak nayprędzey uspokoienia całey Rzeczypospolitey applikować będę, y sekretow żadnych rewelować nie mam. Iako to sprawiedliwie zaprzysięgam, tak mi Panie Boże dopomoż y Męka Iego Swięta.
W. I. P. Sekretarz na funkcyą Sekretarską wykonał Iurament tąż sama rotą dla Konsyliarzow opisaną.

Rota dla Magistratow y Magdeburyi.

Ia Woyt, my Burmistrze, Radzcy, naszym y całego gminu, pospolstwa imieniem przysięgamy Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy S. iedynemu, iż na obronę wiary Swiętey Chrześciańskiey, na utrzymanie praw, wolności y swobod oyczystych, do Generalney y Prowincyonalney Woiewodztw, Ziem, y Powiatow Konfederacyi przystępuiemy, y tę Konfederacyą we wszystkich punktach utrzymywać, od niey nie odstępować, y poki cała Rzeczpospolita ab intra et ab extra uspokoiona nie będzie, statecznie trwać, fide, honore, et conscientia obowięzuiemy się, fidelitatem Rzeczypospolitey, na żadne ab adversa parte postrachy, y deklaracye nie oglądaiąc się, spondemus. Ieżeliby od nas Rzeczypospolita ad communem defensionem potrzebowała subsidium, tedy oney sine renitentia praestare, y od tey prawdziwey oyczyzny spolney obrony cum dispendio życia, y fortun naszych odstępować nie mamy. W żadne przeciwne kointelligencye wkraczać nie będziemy, auxilio et consilio przeciwney stronie non favebimus. Korrespondencyi żadney z przeciwną nieprzyiacielską stroną, y iey adherentam mieć, ani onych przyimować nie mamy, owszem wszelką korrespondencyą, ktoraby miała spectare ad Statum Reipublicae I. W. IMci P. Marszałkowi, y Ichmościom Panom Konsyliarzom revelare przyrzekamy. W mieście tuteyszym wszelką ostrożność zachować, y ieżeliby kto ab hostili parte, lub od adherentow przybył, y iakowe szkodliwe fomentacye czynił, takowego wstrzymać, powściągnąć, y I. W. Imci P. Marszałkowi Konfederackiemu wydać deklaruiemy. Na czym iako sprawiedliwie przysięgamy, tak nam Panie Boże dopoż, y Męka Iego Swięta.

Rota dla I. P. Pocztmagistra.

Ia N. przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu w Troycy Swiętey iedynemu, na tym; iż w funkcyi mey Pocztmagistrowskiey fidelitatem Rzeczypltey zkonfederowaney et obedientiam, I. W. I. P. Marszałkowi Konfederacyi W. X. L. praestabo, żadnych korrespondencyi y kointelligencyi z domowemi y postronnemi tey Konfedearcyi przeciwnemi, ku szkodzie Rzeczypospolitey mieć nie będę, listy, y korrespondencye wszystkie, ktoreby na pocztę ordynowane były, intacis sigillis każdemu oddawać będę, a ieżelibym o szkodliwych tey Konfederacyi korrespondencyach wiedział, takowe wszystkie szkodliwe listy y korrespondencye do rąk I. W. I. P. Marszałka Konfederackiego W. X. Lit. oddawać mam, a ktoby chciał tentare fidelitatem meam, y zdradę iakąkolwiek przeciwko teraźnieyszey Konfederacyi na poczcie uczynić, takowego zdraycę I. W. I. P. Marszałkowi Konfederackiemu W. X. L. y WW. I. P. P. Konsyliarzom wydać mam. Iako to sprawiedliwie zaprzysięgam, tak mi Panie Boże dopomoż y Męka Iego Swięta.
Inne Woiewodztwa y Powiaty, ktore na Ziazd Wileński do Generalney Konfederacyi na dzień 16 Apryla anni praesentis nie przybywszy, przez osobliwe instrumenta accessionis, po uczynionych w swoich Woiewodztwach y Powiatach Konfederacyach, ad vinculum Generalney Konfederacyi złączyły się y Konsyliarzow z Woiewodztw y Powiatow swych do I. W. I. P. Marszałka Konfederacyi Generalney przysyłaią, w osobliwym supplemencie specifice wyrażone będą.

Manifest I.

My Senatorowie, Ministrowie, Dignitarze, Urzędnicy Ziemscy, Grodzcy, y szlachta W. X. Lit. z Woiewodztw y Powiatow na ufundowanie Trybunału Głł. W. X. Lit. zgromadzeni, przed Bogiem wszystkie skrytości serc ludzkich przenikaiącym, przed Nayiaśnieyszym Krolem IMcią Panem naszym Miłościwym, y całą Rzecząpltą oświadczamy się y manifestuiemy się o to: iż doświadczaiąc po tyle kroć na wielu Seymikach bezprawia, wiolencyi y kryminałow y na funduiących się Trybunałach varios abusus et legum convulsiones przez niedopuszczenie dobrze obranych, a przez przypuszczenie do przysięgi, y utrzyma-