Volumina Legum. Tom VII/Instrumentum accessionis I. WW. I. Panow Senatorow etc. etc. Konfederacyi W. X. Litewskiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Manifest II Volumina Legum. Tom VII • Instrumentum accessionis I. WW. I. Panow Senatorow etc. etc. Konfederacyi W. X. Litewskiego • zbiorowy Actus accessionis ad vinculum Confoederationis
Manifest II Volumina Legum. Tom VII
Instrumentum accessionis I. WW. I. Panow Senatorow etc. etc. Konfederacyi W. X. Litewskiego
zbiorowy
Actus accessionis ad vinculum Confoederationis
Konfederacya Generalna (1764)
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Sejm konwokacyjny (1764)

Instrumentum accessionis I. WW. I. Panow Senatorow etc. etc. Konfederacyi W. X. Litewskiego.

My Senatorowie, Ministrowie, Dygnitarze, Urzędnicy y obywatele W. X. Litewskiego niżey na podpisach wyrażeni wszem wobec y każdemu zosobna do wiadomości podaiemy; iż lubo na Zieździe Konfederacyi Generalney W. X. Lit. w Wilnie w roku teraźnieyszym d. 16 Aprila przytomni osobami naszemi znaydować się nie mogliśmy, wolą iednak chęcią y spolnością czynienia y prac dla dobra publicznego, z wspołbracią naszą in actu teyże Konfederacyi podpisaną łączemy się y iednoczemy, onę utrzymywać, bronić y zastępować powinniśmy; słowem do tey Generalney Konfederacyi obowiązkow, z osob naszych przystępuiemy, tak iakbyśmy na tey Generalney Konfederacyi sami osobami naszemi znaydowali się, a ponieważ wspołbracia nasi toż Confoederationis vinculum na teraźnieyszym Convocationis Seymie od Stanow zgromadzonych Rzeczypospolitey approbowane dla tym mocnieyszey twierdzy przysięgą zmocnili, więc y w tym od nich nie wyłączaiąc się, hunc actum accessionis nostrae przed I. O. Prymasem Korony Polskiey y W. X. lit. rotą w Konfederacyi wyrażoną zaprzysiądz mamy, na dowod czego ninieyszy akt przystąpienia y przyłączenia się naszego podpisami rąk własnych stwierdzaiąc, on ad acta publica inserować praecommittimus. Datum w Warszawie roku 1764 dnia 16 Maia.
Gabryel Wodziński Biskup Smoleński salvis juribus et immunitatibus personas et bona Sanctae Romanae Ecclesiae concernentibus. Michał Massalski K. W. Hetm. W. W. X. Lit. P. Sapieha Woiew. Smoleński. Alexader Sapieha Woiewoda Połocki Hetm. Polny W. X. Lit. Iozef Sołłohub Wda Witebski. Iozef Kniaź Massalski Podskar. Nadwor. Lit. Stanisław Ciołek Poniatowski Stolnik W. X. Lit. Andrzey z Kozielska Ogiński Miecznik W. X. Lit. Ignacy z Kozielska Ogiński Marszałek W. W. X. Lit. Michał Xiążę Czartoryski Kancl. W. W. X. Lit. Iozef Hilzen Kasztelan Xięstwa Inflantskiego. Antoni Zabiełło Łowczy W. X. Litewskiego Marszałek Powiatu y Konfederacyi Kowieńskiey y Poseł tegoż. Antoni Mik. Pac Pisarz W. X. Lit. Iozef Sosnowski Pisarz W. X. Lit. Starosta Sądowy Marszałek Konfederacyi y Poseł Wdztwa Brzeskiego. Cum praecustoditione o podatki, biorąc do braci podpisuię się Leo Pociey O. W. X. Lit. Adam Chmara Vice Instygator W. X. Lit. Ignacy Łopaciński Pisarz Skarb. W. X. Lit. punkt o podatki biorąc do braci. Andrzey Ukolski Ciwon, Podkomorzy y Poseł Wdztwa Trockiego cum praecustoditione, aby podatki sine consensu Wdztwa stanowione nie były. Iozef Prozor Starosta y Poseł Kowieński. Ierzy z Hanusa Lepański Podstoli y Poseł Pttu Upit. Ian Szukszta Podstarości Kowieński Poseł Pwtu Upit. salva praecustoditione o podatki kontrybucyi X. Żmudzkiego podpisuię się Michał Gorski Ciwon Ziem. y Poseł X. Zmudz. Wiekszniański Uzwięt. Starosta Por. Pet. Antoni Tołoczko Poseł Wdztwa Smoleń. Pisarz Grodz. Powiatu Wołkowysk. Ludwik Antoni Broński Koniuszy y Poseł Powiatu Słonim. Stefan Olędzki Marszałek Poaiatowy y Konfederacki Ptu. Wołkowy. y Poseł tegoż Ptu. Ian Bychowiec Poseł Sędzia Grod. Ptu Wołkow. Piotr Bohomolec Stolnik Witebski salva praecustoditione o podatki do woli Wdztwa. Ian Zambrzycki Stolnik Ptu Orszańskiego Poseł. Zenon Kazimierz Wysłouch Miecznik y Poseł Wdztwa Brzesk. Konsyliarz do Konfederacyi o podatki biorąc do braci. Mikołay Tadeusz Łopaciński Sta Sądowy y Poseł Wdztwa Mścisławskiego o podatki biorąc do braci. Ian Suchodolski Horodniczy Wdztwa Mścisław. Poseł o podatki biorąc do braci. A. Tyszkiewicz Poseł Wdztwa Mińskiego. Gedeon Ieleński Pisarz Dekretowy W. X. Lit. Poseł Ptu Mozyrskiego, o podatki biorąc ad referendum do braci. Tomasz Pruszanowski Łowczy y Poseł Powiatu Rzeczyckiego. Ian Szadurski Stol. y Poseł X. Inflant. Tadeusz Iundził Podk. Grodz. Stefan Slizeń Podk. Słonim. Romuald z H. Leparski Podst. Powiatu Lidzk. Paweł Bartoszewicz Łowczy Ptu Orszań. Ian Iozef Kłokock Sta Kołaczew. Kazimierz Łuskina Woyski W. Witebskiego Chor. Petty. Kazimierz Zaranek Ch. P. Cypryan Lenkiewicz. Krzy. Ieleński Miecznik Mozyr. Ian Iozef Michniewicz Chor. Gw. Kor. Felicyan Przezdziecki. Ian Przeiałgowski. Tadeusz z Iaxow Bykowski. Michał Swiętorzecki Rot. Wdztwa Piń. Ignacy Wyszyński Skarb. St. Xawer Ogiński Sta Przewalski. Ioachim Rudałtowski T. H. Franciszek Uniechowski Koniuszy Miński. Ignacy Boreysza Ssta Lewkowicki. Michał Zaleski Ssta Guber. Bonawentura Wroblewski. Tomasz Zawistowski. Kazimierz Przysiecki. Franciszek Woydziewic Woyskowicz Starod. Antoni Geysztor. Leon Kościuszko. Ignacy Sołłohub Str. X. Żmud. Tadeusz Hayko Ssta. Bal. Stefan Horodeński Sędzia Kaptur. Wtwa Witepsk. Antoni Kossakowski Marszałek Iaśnie Oświeconego Xiążęcia Imci Prymaas z Xięstwa Żmudzkiego. Dominik Narbut Marszałek Ptu Lidz. Ignacy Maleszewski. Adam Heybowicz.
Roku 1764 miesiąca Maia 16 dnia wyż wyrażeni I. OO. I. WW. Ichmość iurament rotą w Konfederacyi opisaną przedemną Prymasem Korony Polskiey y W. X. Lit. wykonali.
Władysław Xiążę Łubienski, Arcybiskup Gnieznieński, Prymas Korony Polskiey y W. X. Lit.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).