Volumina Legum. Tom VII/Sądy Ziemskie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sądy Ziemskie.

Urzędnicy Ziemscy, Marszałek, Podkomorzy, Chorąży, Sędziow Ziemskich czterech y Pisarz Ziemski, znosząc abhinc tytuł Podsędkow, obierani będą pluralitate votorum, nie czterech kandydatow obieraiąc, lecz tylko do każdego Urzędu po iednemu, a gdzie iest Podsędek, ten eo ipso bez powtorney elekcyi ma być Sędzią, po obraniu zaś y otrzymaniu laudi z podpisem urzędnikow y szlachty, ktore tegoż dnia, ktorego się elekcya skończy, ad acta Grodu podane być ma, za instrumentem elekcyi w Ziemstwie lub w Grodzie swego Woiewodztwa przysiągłszy, zaraz po przysiędze in activitatem Urzędow wchodzić będą, przecież privilegia u Krola IMci otrzymywać maią, a Krol IMć tak electis legitime privilegia non denegabit, a tak obrani functionibus suis ad vitae tempora, lub ad ascensum na wyższy Urząd gaudebunt. Eligendi do Urzędow Ziemskich powinni być bene nati y possessye ziemskie wieczyste w tymże Woiewodztwie y Powiecoe, podług statutu W. X. Lit. y konstytucyi annorum 1562, 1563 mieć powinni. Toż samo ma się rozumieć o Urzędnikach Grodzkich y Regentach Ziemskim y Grodzkim. Sędziowie Ziemscy porządkiem w instrumencie elekcyi położonym mieysca zasiadać będą po Chorążym, przed Woyskim, y pierwszy ex ordine na sądach praesidebit sądy podług naznaczonych prawem kadencyi sądzić będą, sub poenis supra negligentes Officiales, non obstante duorum absentia, w czym y Powiatowi Lidzkiemu restituitur prawo sądzenia troyga Rokow conformiter do innych wszystkich Woiewodztw, a in casu paritatis votorum w tym Sądzie, Pisarz Ziemski na ten czas sententiam decisivam dać ma, gdyby zaś Pisarz umarł, Sędziowie innego wybiorą protunc, ktory zwykłą rotą przysiągłszy, zasiadać ma, poki na Seymiku nie nastąpi elekcya Pisarza Ziemskiego. Ostrzegamy y to, iż Sędziow Ziemskich dwoch z iednego imienia w iednym Woiewodztwie, lub Powiecie obranemi być nie mogą. Seymikom zaś Elekcyinym Ziemskim, na zawsze czas po Gromnicznych Gospodarskich Seymikach nazaiutrz, bez uniwersałow mocą prawa naznaczamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).