Strona:Volumina legum T. 7.djvu/089

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Chorąży, Sędziow Ziemskich czterech y Pisarz Ziemski, znosząc abhinc tytuł Podsędkow, obierani będą pluralitate votorum, nie czterech kandydatow obieraiąc, lecz tylko do każdego Urzędu po iednemu, a gdzie iest Podsędek, ten eo ipso bez powtorney elekcyi ma być Sędzią, po obraniu zaś y otrzymaniu laudi z podpisem urzędnikow y szlachty, ktore tegoż dnia, ktorego się elekcya skończy, ad acta Grodu podane być ma, za instrumentem elekcyi w Ziemstwie lub w Grodzie swego Woiewodztwa przysiągłszy, zaraz po przysiędze in activitatem Urzędow wchodzić będą, przecież privilegia u Krola IMci otrzymywać maią, a Krol IMć tak electis legitime privilegia non denegabit, a tak obrani functionibus suis ad vitae tempora, lub ad ascensum na wyższy Urząd gaudebunt. Eligendi do Urzędow Ziemskich powinni być bene nati y possessye ziemskie wieczyste w tymże Woiewodztwie y Powiecoe, podług statutu W. X. Lit. y konstytucyi annorum 1562, 1563 mieć powinni. Toż samo ma się rozumieć o Urzędnikach Grodzkich y Regentach Ziemskim y Grodzkim. Sędziowie Ziemscy porządkiem w instrumencie elekcyi położonym mieysca zasiadać będą po Chorążym, przed Woyskim, y pierwszy ex ordine na sądach praesidebit sądy podług naznaczonych prawem kadencyi sądzić będą, sub poenis supra negligentes Officiales, non obstante duorum absentia, w czym y Powiatowi Lidzkiemu restituitur prawo sądzenia troyga Rokow conformiter do innych wszystkich Woiewodztw, a in casu paritatis votorum w tym Sądzie, Pisarz Ziemski na ten czas sententiam decisivam dać ma, gdyby zaś Pisarz umarł, Sędziowie innego wybiorą protunc, ktory zwykłą rotą przysiągłszy, zasiadać ma, poki na Seymiku nie nastąpi elekcya Pisarza Ziemskiego. Ostrzegamy y to, iż Sędziow Ziemskich dwoch z iednego imienia w iednym Woiewodztwie, lub Powiecie obranemi być nie mogą. Seymikom zaś Elekcyinym Ziemskim, na zawsze czas po Gromnicznych Gospodarskich Seymikach nazaiutrz, bez uniwersałow mocą prawa naznaczamy.

Bespieczeństwo Seymikow.

Stosuiąc się w tym do praw W. X. Lit. securitatem Seymikow cum securitate iudiciorum rowniaiących, ustawuiemy: iż ktoby się ważył Seymiki tumultuarie mieszać, drugie elekcye na mieyscu nieprzyzwoitym robić, wiolencye na Seymikach, na ulicach, w stancyach czynić, szlachtę z cudzych Wdztw albo żołnierzy sprowadzać do miasta, lub z bronią ognistą w zbroiach, w pancerzach, w kaftanach zbroynych na Seymiki, Sądy y Trybunały chodzić, takowy każdy cujuscunque status et conditionis ex instantia cujusvis nobulis termino tacto pozwany na pierwszey kadencyi Sądow Grodzkich lub Ziemskich, podług przepisu prawa, bez żadnych dylacyi, oprocz inkwizycyi, ieżeliby iey potrzeba było, indilate expedyować sie maiącey, secundum qualitatem excessus karany być ma, salva in causis criminalibus tylko na Seymikach do Trybunału głownego W. X. Lit. appellatione; temuż prawu y Xięstwo Inflantskie podlegać ma.

Popisy.

Popisy co lat dwie aby okazowane były, nazaiutrz po S. Michale; pierwszy popis ma być w roku 1765. Chorąży regestr spisany przez chorągwie y parafie szlachty okazowaiącey się ma podać Woiewodzie lub Kasztellanowi, a w Powiatach Marszałkom, z ktorego popisywać maią, a po popisie takowy regestr od Senatorow y Chorążego y Urzędnikow podpisany ad acta podany będzie, każdy szlachcic osiadłość swoię maiący w tym Woiewodztwie lub Powiecie popisywać się powinien, sub poenis legibus circumscriptis, co y Senatorowie czynić obligowani sub iisdem poenis, ad cujusvis instantiam, w Grodzie lub Ziemstwie irrogandis, a ktoby w rożnych Wdztwach lub Powiatach miał possessye, tedy w iednym popisawszy się ma otrzymać attestacyą, y iuż tym samym popisywać się w drugim mieyscu nie będzie obligowany, a iako in objectionibus imparitatis, oprocz prawem przepisanego przez wywod postępku, nie powinny legitimari szlachectwa przez żadne dekreta, bez aktualnego wywodu, tak tym bardziey wpisanie się w regestr popisowy nic służyć nie ma temu, ktoby był niepewnym szachcicem, ktore prawo y na Xięstwo Inflanstkie ściągać się ma.

Kommissya do korrektury.

Iako sprawiedliwość iest naywiększym dobrem obywatelow, tak aby taż sprawiedliwość przez przepisane przyzwoite reguły Sądow Iuryzdykcyom przez skrocenie processu prawnego, przez poprawienie rozmaitych w sądach inkonweniencyi udoskonalona była, na ułożenie tego wszystkiego Kommissyą mieć chcemy, do ktorey z Senatu WW. Ignacego Massalskiego Biskupa Wileńskiego, Tadeusza Burzyńskiego Kasztelana Smoleńskiego; z Stanu rycerskiego: UUr. Antoniego Tyzenhauza Pisarza Lit. Kazimierza Wołłowicza Marszałka Słonimskiego, Ierzego Iodkę Podkomorzego Lidzkiego, Tadeusza Iundziła Podkomorzego Grodzieńskiego, Mikołaia Łopacinskeigo Starostę Mścisławskiego, Gedeona Ieleńskiego Pisarza Dekretowego W. X. Lit. Iana Szadurskiego Stolnika Inflantskiego, Iana Bychowca Sędziego Grodzkiego Wołkowyskiego naznaczamy, ktorzy WW. UU. Kommissarze korrekturę, alias rozporządzenie processu prawnego iak naydoskonaley opiszą y postanowią, uregulowanie regestrow Trybunalskich przez Wdztwa uczynią, y takowe dzieło na przyszłym Seymie Stanom Rzeczypospolitey ad approbationem podadzą.

Kaptury.

Ustanawiamy, iż stante Interregno do Sądow Kapturowych więcey Sędziow obierani nie będą, iak tylko w każdym Woiewodztwie lub Po-