Strona:Volumina legum T. 7.djvu/090

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


wiecie piętnastu, a Pisarz Ziemski w Wdztwie lub Powiecie pioro trzymać będzie, a in absentia iego Pisarz Grodzki; w ktorym Sądzie stante Interregno sprawy obligowe sądzone być maią; do tegoż prawa y Xięstwo Inflantskie stosować się ma.

Zasługi W. Marszałka W. W. X. Lit.

Gdy Wielmożny Ignacy Ogiński Marszałek Wielki W. X. Lit. W. Marszałka W. Koronnego przywiązane ad Ministerium zastępuie na Seymie teraźnieyszym prace, y od publicznych kosztownych nie unikał nigdy usług, w nadgrodę ich zalecenie iegoż do łaskawych przyszłego Nayiaśnieyszego Pana naypierwszych względow za sprawiedliwe uznaiąc, w czasie swoim uczynione mieć chcemy.

Seymiki Smoleńskie y Starodubowskie.

Exulantskie Seymiki z przyczyny zatrudnienia w Seymikowaniu, aby iuż odtąd nie razem u XX. Bernardynow Wileńskich, lecz Seymik Starodubowski u XX. Karmelitow Bosych Wileńskich pod Ostrą Bramą, a Seymik Smoleński tamże na mieyscu u XX. Bernardynow Wileńskich, bez żadnego iednak Seymiku Starodubowskiego do Smoleńskiego, et vicissim Smoleńskiego do Seymiku Starodubowskiego interessowania się y przeszkody odprawowały, praesenti lege wyznaczamy mieysce. Urzędy zaś Ziemskie y Grodzkie tegoż Woiewodztwa y Powiatu aby tylko solis exulibus patriotis, lub dobra nadane exulantskie trzymaiącym, non vero advenis z cudzych Woiewodztw y Powiatow rozdawane były, waruiemy, wszystkie oraz tym exulom nadane y służące prawa, konstytucye, diplomata, in toto approbuiemy y utwierdzamy.

Dług Urodzonego Platera.

Summa sześć tysięcy talerow bitych przez konstytucyą 1717 fol. 330 Urodzonemu Ianowi Platerowi Woyskiemu Inflantskiemu w nagrodę expensow iego znacznych pod czas rezydencyi u Cara IMci dla interessow Rzeczypospolitey poniesionych, z Woiewodztw y Powiatow W. X. Lit. ad exsolvendum naznaczona, ponieważ dotąd nie zapłacona, więc na finalne rozezanie do Kommissyi Skarbowey Wielkiego Xięstwa Litewskiego odsyłamy.

Recess summy sukcessorow W. Kotła Podskarbiego W. W. X. Lit.

Summę successoribus W. Kotła Podskarbiego W. W. X. Lit. y Pisarza Ziemskiego W. X. Lit. należącą, iako iest przez konstytucyą 1736 w recess puszczona, tak y na teraźnieyszym Seymie, ponieważ nie przyszło do exsolucyi oney, za zgodą zkonfederowanych Stanow, w dalszy recess tę summę odkładamy.

X. Władysław Łubienski Arcybiskup Gnieźnieński Primas Korony Polskiey y W. X. Lit. salvis juribus et immunitatibus S. Romanae Ecclesiae. m. pp. Antonius Ostrowski Episcopus Vladislaviensis et Pomeraniae, juribus ac immunitatibus S. Romanae Ecclesiae per omnia salvis. Theodorus Pr. Czartoryski Episcopus Posnaniensis et Varsaviensis. Ignatius Massalski Episcopus Vilnensis salvis juribus S. Romanae Ecclesiae salvoque instituto Reipublicae. Ignacy z Kozielska Ogiński Marszałek Wielki W. X. Lit. salvis juribus Reipublicae, salvis prerogativis Ministeriorum et libera Electione. Michał Xiążę Czartoryski K. W. W. X. Litew. Teodor Wessel Podskarbi W. Kor. Ierzy Hrabia Fleming Podskarbi W. W. X. Litewskiego. Hieronymus Szeptycki Episcopus Plocensis, salvis juribus S. Romanae Ecclesiae ac immunitatibus. m. pp. Andreas Baier Episcopus Culmensis, salvis juribus et immunitatibus S. Romanae Ecclesiae S. Romanae Ecclesiae, salvis quoque juribus et praerogativis Terrarum Prussiae. Josephus Andreas C. Załuski Episcopus Kijoviensis et Cerniechoviensis, propter bonum pacis subscribo, salvis juribus S. Romanae Ecclesiae et ritus Graeco-uniti. Salvis immunitatis cleri expunctis punctis contra eum, salvis juribus Regni, M. Ducatus et Provinciarum annexarum, salvo libero veto at non libero rumpo, salva praerogativa Min. Poloniae quoad locum inaugurationis Regiae. m. pp Gabryel Wodziński Biskup Smoleński oświadczaiąc się, iż do approbacyi Konfederacyi Litewskiey y artykułow do niey się ściągaiących naymnieyszym zezwoleniem nie chcę concurrere na życie lub rozlanie krwi ludzkiey, a dla nieokryśloney mocy teyże Konfederacyi Litewskiey in materiis Status podpisuię się, salvo jure in integro Rempublicam concernente. Ian Wielopolski Woiewoda Sandomirski. m. pp. Michał Kniaź Massalski Kasztelan Wileński Hetman Wielki W. X. Lit. salvis juribus Reipublicae et Ministeriorum Belli. Ignatius Twardowski Palatinatus Calissiensis, juribus S. Romanae Ecclesiae ac legibus Reipublicae de libera Electione, voce vetandi, jure Maiestatico, libertate sese referendi ad suos Palatinatus, Officiis Palatinorum et Castellanorum totius Status saecularis, tum alternata Palatinatus Posnaniensis cum Cracoviensi, jurisdictione Capitaneali Palatinatus Posnaniensis et Calissiensis, juribusque Terrarum Prussiae per omnia salvis. Kazimierz na Lubrańcu Dąbski Woiewoda Sieradzki salvis juribus Reipublicae tum et Ministeriorum pacis et belli, antiqua forma Consiliorum et judiciorum, salvis juribus Terrarum Prussiae. Tadeusz Ogiński Kasztelan Trocki Starosta Retowski. m. pp. Andrzey Zamoyski Woiewoda Inowrocławski. August Alexander Xiążę Czartoryski Woiewoda Generał Ziem Ruskich, woysk Koronnych Generalny Regimentarz. Piotr Sapieha Woiewoda Generał Ziem Smoleńskich. Alexander Sapieha Woiewoda Połocki Hetman Pol. W. X. Lit. salvis juribus Reipublicae et Ministeriorum Belli. Ignacy Cetner Woiewoda Bełzki. m. pp. Iozef Antoni Iunosza Podoski Woiewoda Płocki. m. pp. Iozef Dowoyna Sołłohub Woiewoda Witebski. m. pp. Stanisław Bernard Gozdzki Woiewoda Generał Ziem Podlaskich: salvis juribus S. Romanae Ecclesiae et Reipublicae, salvis legibus omnibus de libera electione latis, salva veteri libertate, aequalitate, liberaque voce, salvo in omni jure Majestatico, et salva in omni constitutione 1736 anni, salva libertate se referendi ad suos Palatinatus, nec non salvo jure Palatinorum, Castellanorum, totiusque Status saecularis, salvis juribus Prussiae, et salvis juribus Palatinantus Podlachiae, et salvo jure Academiarum Cracoviensis, Vilnensis et Zamoyscensis. Konstanty Ludwik Plater Woiewo Mścisławski. m. pp. Paweł Hrabia na Ostromęcku Mostowski Woiewoda Pomorski Starosta Skarszewski, salvis juribus Terrarum Prussiae et immunitate civitatum majorum, ac salvo per Comitia instructorio thelonei nonstituendo, tum salva post expletum biennium ad consilia innovatione aliorum Commissariorum, et tollendi contributionis capitalis in utrisque Provinsiis. Iosephus Mielżyński Castellanus Posnaniensis cum Cracoviensi, quam et praecustoditione, ut tollendo solutionem contributionis capitalis ex utraque Provincia provenientis ex bonis lustrationi subjectis augendus, et a judaeis, et ex teloneo adpraesens sancito percipiendus in solam solutionem stipendiorum, non vero in alias necessitates