Strona:Volumina legum T. 7.djvu/088

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


in contumaciam partis gravatae ex fundo zaszłe kassuiemy, y rozprawę de novo we wszystkim na teraźnieyszey Konfederacyi W. X. L. authoritate ninieyszego Seymu Convocationis solidatae nakazuiemy.

Wakanse W. X. Litewskiego.

Reassumuiąc konstytucye annorum 1563, 1717 waruiemy, iż Senatorye, dygnitarstwa, Urzędy wszelkie W. X. Lit. samym tylko obywatelom W. X. Lit. w teyże Prowincyi possessye swoie niezmyślone, także personalia w teyże Prowincyi merita maiącym, były konferowane, sub nullitate obtinendorum privilegiorum, ieżeliby przez nie maiących possessyi y żadnych zasług w Prowincyi W. X. Lit. były in posterum otrzymane.
Biskupstwa y Opactwa ritus Graeco-Uniti, ażeby rodowitey szlachcie niewątpliwą de stirpe nobili zaszczyconym procedencyą, były in posterum za przywileiami konferowane, a WW. Pieczętarze oboyga narodow aby przywileiow niepewney szlachcie nie pieczętowali, sub nullitate obtentorum privilegiorum, za wieczne postanawiamy prawo.

Zasługi W. Alexandra Suffragana Żmudzkiego y Ur. Iana Podkomorzego Wileńskiego Horainow.

Wielebnego Alexandra Suffragana Żmudzkiego Referendarza W. X. L. Lit. Iana Podkomorzego Wileńskiego Horainow, znakomite y nie ustanne od lat kilkudziesiąt zasługi zalecić Krolowi IMci przyszłemu do sprawiedliwych y łaskawych względow Stany Rzpltey deklaruią.

Pozwolenie zamiany dobr Braszewice.

A że dobra Kapituły Wileńskiey Braszewice nazwane w Woiewodztwie Brzeskim Lit. leżące, są gruntami swemi z dobrami Antopol zwanemi Urodzonego Iozefa Bystrego Ssty Hutowskiego dziedzicznemi pomieszane, zkąd częste oriuntur kłotnie; więc te uspokaiaiąc, teyże Kapitule sive totum, sive partem tych dobr dla Urodzonego Bystrego y sukcessorow iego jure haereditario przeadć, a inne pro aequivalenti pretio, a nie za więcey, aby taż Kapituła moc miała kupić dla siebie pozwalamy.

Kommendarya Litewska.

Urodzonego Bartłomieia Steckiego Kawalera Maltańskiego z mocy funduszu Xiążęcia IMci Mikołaia Radziwiłła Woiewody Wileńskiego, dla religii Kawalerow Maltańskich dobr Stwelewicz y Pocieyki nazwanych, w Wielkim Xięstwie Litewskim w Woiewodztwie Nowogrodzkim leżących, pretenduiącego według opisu erekcyi, ze wszystkim tak do rozsądzania y oddania, komu z prawa y mocy funduszu należeć będzie, do Konfederacyi Wielkiego Xięstwa Litewskiego odsyłamy.

Approbacya Maydeburyi Ianiskiey.

Maydeburyą Ianiską w Xięstwie Żmudzkim w ekonomii Szawelskiey będącą, y kreowanie nań Woytow stanu szlacheckiego, na fundamencie przywileiu erectionis Nayiaśnieyszego Zygmunta Trzeciego sub anno 1617 miesiąca Lipca 4 dnia datowanego y innych, temuż miastu od Nayiaśnieyszych Krolow Polskich wolności, sine præjudicio erectionis przywileiowi nadanych approbuiemy, tudzież aby przyznania wszelkich transakcyi prawnych, między szlachtą juridice, a nie prywatnie przed Woytem, a w niebytności iego przed Lantwoytem y osobami Magistratowemi, mieyskich zaś przed iednym tylko Urzędem, bądź Woytowskim, bądź Magistratowym były czynione, praesenti lege pozwalamy y waruiemy.

Approbacya Maydeburyi Szkłowskiey y Bobrowskiey.

Przywileie dwa od Nayiaśnieyszego Krola Imci Augusta III recenter zeszłego, ieden w roku 1762 miesiąca Kwietnia dnia 10 Wielmożnemu Xiążęciu Augustowi Czartoryskiemu Woiewodzie Ruskiemu na Maydeburyą w mieście iego dziedzicznym Szkłowie, drugi w roku 1762 miesiąca Grudnia dnia 1 Wielmożnemu Ignacemu Ogińskiemu Marszałkowi Wielkiemu W. X. Lit. na Maydeburyą w mieście iego dziedzicznym, Bobrze, nadane, we wszystkich punktach approbuiemy y wspomnione Maydeburye z Maydeburyami Krolewskiemi porownywamy.

Sprawiedliwość.

Chcąc pośpiech sprawiedliwości uczynić w odsądzaniu spraw wszelkich, mieć chcemy, aby sprawy wszystkie nietylko nowe, ale też y te, ktoreby bądź po remissach y dylacyach in quovis foro, bądź po kondemnatach chociażby in ultimo gradu wypadłych, a ieszcze definitivam sententiam in minori subsellio nie otrzymały, Ziemskie w Ziemskich, Grodzkie w Grodzkich Sądach ad ultimam convictionem prozekwowane były, y nie inaczey, tylko per appelationem a definitiva senetntia do Trybunału wychodziły, sub poenis evocationis, ktoby nie należycie mimo należyte forum pozwał do drugiego, a Trybunały takowe sprawy dawne choćby po wszystkich dylacyach, ktore iterari iuż nie będą, ad sua subsellia odsyłać maią, oprocz tych spraw, w ktorych zapisana w Trybunałach oczywista, y tych, w ktorych in accessoriis dekreta zaszły, takowe w Trybunałach iuż kończyć się maią, że zaś mimo prawo pospolite w wszelkich sprawach subsellia do sądzenia się naznaczaiące abusivus terminus opisow rozprawowania się in omni subsellio porządek spraw y sądow miesza, przeto illos abusus tollimus, a iaka sprawa do iakiego forum z przepisu prawa należy, tam prozekwowana y sądzona, a nie inaczey być powinna, sub rigore poenarum evocationis; o obligi zaś między żyiącemi osobami, forum w Grodzie w Ziemstwie ubi bona consistunt, lub w Trybunale Ziemskim, Duchownym, y Skarbowym na obudwoch repartycyach naznaczamy.

Sądy Ziemskie.

Urzędnicy Ziemscy, Marszałek, Podkomorzy,