Strona:Volumina legum T. 7.djvu/087

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


go W. X. Lit. Adama Lenkiewicza Podtsolego Mozyrskiego, Pawła Zudrę Krayczego, Iana Wolskiego Strażnika, Rudzińskiego Regenta Grodzkiego, Urzędnikow Powiatu mozyrskiego naznaczamy, ktorzy to UU. Kommissarze za wydanemi sześcią niedzielami, y piblikowanemi w Powiecie Owruckim y Mozyrskim ad valcas ecclesiarum innotescencyami, w roku przyszłym tysiącznym siedmsetnym sześćdziesiątym piątym na dzień dwudziesty miesiąca Sierpnia do miasteczka Ielska w Powiecie Mozyrskim leżącego ziechawszy się, po ufundowaney Sądow iuryzdykcyi, naypierwey wizyą granic y gruntow uczynić, dyfferencye wszelkie rozsądzić y uspokoić, dobra rozgraniczyć, y tęż Kommissyą, non obstante aliorum absentia, dummodo sex Commissarii per tres ex utraque parte, non autem plures conducendi adsint, finalnie bez żadnych limit zakończyć, grunta, latifundia w possessyą stronom podać tenebuntur; a UU. obywatele tak Woiewodztwa Kiiowskiego Powiatu Owruckiego, iako też Powiatu Mozyrskiego, prawa, przywileie, dyspozycye, rewizye, rozgraniczenia, dekreta, y wszystkie inne dokumenta ad id negotium służące, przed temiż Kommissarzami reproducere powinni będą, na każdego zaś z UU. Kommissarzow, ktoryby na czas y mieysce naznaczone po podpisaniu innotescencyi nie przybył, y powinności swoiey zadosyć nie uczynił, winę czterechset grzywien zakładamy, o co forum parti injuriatae z UUr. Kommissarzami z Woiewodztwa Kiiowskiego w Trybunale Koronnym inter causas Officii cujusvis Palatinatus, a z UUr. Kommissarzami z Powiatu Mozyrskiego, w Trybunale Ziemskim Lit. peremptorie bez żadnych dylacyi nakazuiemy.

Reformacya dobr wieczysto-lennych in naturam dobr dziedziczno-ziemskich.

Dobra wieczysto-lenne w aktualney possessyi Ur. Rafała Aloizego Oskierki Marszałka Powiatu Mozyrskiego będące, Narowlę z wsiami Antonowem, Mochoiedami, Uchłami, Hołowczycami, Karpowiczami, y dalszemi wszystkiemi attynencyami w Powiecie Mozyrskim leżące, ex primitiva onych natura feudali, in naturam dobr dziedzicznych ziemskich wiecznemi czasy moderna lege obracamy, y one w granicach W. X. Lit. pro perpetuo zachowuiemy, salvis oneribus Terrestribus Reipublicae.

O zbiegłych poddanych z Powiatu Mozyrskiego, do Woiewodztwa Kiiowskiego.

Zadosyć czyniąc desideriis Powiatu Mozyrskiego, forum o zbiegłych poddanych z tegoż Powiatu w Woiewodztwo Kiiowskie, w tym Grodzie Wdztwa Kiiowskiego, do ktorego possessores poddanych zbiegłych należeć będą, sine ullis dilationibus' non obstante ulla praescriptione, według konstytucyi millesimi sexcentesimi octogesimi quinti naznaczamy y finalną rozprawę w tychże Grodach determinuiemy.

Ubespieczenie Powiatu Mozyrskiego.

Powiat Mozyrski pograniczny, ponieważ od Haydamackich inkursyi nie iest bespieczny, co się iuż nieraz w tym Powiecie praktykowało; więc providendo securitati onego, praecommittimus W. Hetmanowi W. X. Lit. ażeby tenże Powiat secundum exigentiam ad requisitionem onego, woyskiem komputowym W. X. Lit. uspokoił.

Ubespieczenie possessyi obywatelow Powiatu Pińskiego.

Iż niesłuszne częstokroć wynikaią litigia, przez ktore obywatele W. X. Lit. w starowiecznych possessyach dobr swoich dziedzicznych turbantur; zaczym na fundamencie tylu praw statutu W. X. Lit. tudzież przykładem wielu Woiewodztw, Ziem y Powiatow, y Powiat Piński authoritate Conventus nostri waruiemy, aby niczyia w tym Powiecie possessya temere in quaestionem pociągana nie była, lecz kto tylko dyspozycye ziemskie na dobra swe, vivente Rege Stephano, pokaże, do dalszych dowodow y munimentow nie był pociągany, y takowe dobra aby foro et jurisdictioni Terrestri podlegały, praecavemus.

Reassumpcya praw o kupach swywolnych w W. X. Litewskim.

Reassumuiąc konstytucye 1609, 1611, 1613, 1626, 1658, 1678, 1683 o znoszeniu kup y ludzi swywolnych, y poskromieniu excessantow przez WW. Hetmanow, Regimentarzow, Starostow Grodowych, a oraz providendo immunitati dobr y osob patryotow W. X. Lit. praesenti lege iak nayściśley opisuiemy, ażeby WW. Woiewodowie y Starostowie Grodowi, a gdzie Starostow nie ma, Marszałkowie Powiatowi, non attento respectu personarum, neque ulla protectione, aut resistentia, domow szlacheckich naieznikow, agressorow, z dodanym żołnierzem, et etiam mota nobilitate, ścigali, łapali, y do Urzędu Grodzkiego, a stante Interregno, do Sądow Kapturowych pro sumendis poenis oddawali, y ażeby ciż wszyscy, cujuscunque status et conditionis, na domy y possessye szlacheckie naiezdnicy, personarum aggresores, legum contemptores, pro invindicabilibus capitibus nulla ununquam praestanda amnestia, iak nayściśley sądzeni, y w tychże sądach dekretowani byli, waruiemy.

Odnowienie sprawy Urodzonego Wiktoryna Buchowieckiego.

Kryminalne pod czas Trybunału w Nowogrodku agituiącego się nayście, krwawe zranienie y zrąbanie w roku 1759 Ur. Wiktoryna Buchowieckiego, przez Urodz. Iozefa Kaszyca, z naprowadzeniem Sędziow Trybunalskich popełnione, y uciążliwym prawa processem dla strony pokrzywdzoney inique z reformą dekretow, czynione, mimo wszystkie sine judicato dekreta, etiam ex fundo poczynione tranzakcye personalne, vetante lege, teraz odnawiamy, dekreta