Strona:Volumina legum T. 7.djvu/086

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


nia obrębu tego Zielona łąka, Kommissarzow naznaczamy.

Rozgraniczenie Starostwa Homelskiego.

Ponieważ od dawnego czasu Starostwo Homelskie w Powiecie Rzeczyckim sytuowane, iest w rożnych dyfferencyach z graniczącemi tak od dobr Krolewskich lennych y dożywotnich, iako też ziemskich y duchownych; przeto na rozgraniczenie onego ze wszystkiemi graniczącemi przy Ur. Ierzym Iodce Podkomorzym Lidz. decisivam sententiam mieć maiącym, za Kommissarzow nasnaczamy, UU. Iana Buynickiego Stolnika Połockiego, ..... Hutorowicza Podstarość. Grodz. Oszmiańskiego, Kaietana Podbereskiego Podstaro. Grodz. Rzeczyckiego, Iana Hurkę Pisarza Grodz. Witeb. Kazimierza Oskierkę Kasztelanica Nowogrodzkiego, Floryana Bykowskigo Stolnika Mińsk. Adama Lenkiewicza Podstolego Mozyrskiego, Dominika Zaiarskiego Cześnika Upitskiego, Pawła Brtosiewicza Łowczego Orszańskiego, Iana Suchodolskiego Horodniczego Mścisł. ktorzy podług przepisu praw o Kommissyach y Kommissarzach opisanych, w czasie iak nayprędszym sposobność upatrzywszy, y z sobą zniosłszy się, wydadzą innotescencye wszystkim graniczącym, y absentia nonnullorum non obstante, byleby ich tylko pięciu było, do Homla ziadą, y dyfferencye wszystkie rozsądzą, y Starostwo pomienione Homelskie cum omnibus collateralibus rozgraniczą, y to wszystko wypełnią, cokolwiek do Sądow Kommissarskich będzie należało. Ieżeliby zaś Podkomorzy, lub ktory z Kommissarzow, albo ich kilku przed expedyowaniem y dokończeniem tey Kommissyi umrzeć miało, in eo casu, aby Sąd Assessorski Lit. innego Podkomorzego, y innych Kommissarzow wyznaczył, moc daiemy, y mieć chcemy.

Uspokoienie między dobrami ziemskiemi, a Starostwem Ziołowskim.

Że w dobrach Sukaczach, Podlesiu, Borodyczach, y innych w Woiewodztwie Brzeskim Lit. leżących, Urodzonego Iozefa Bystrego Starosty Hutowskiego dziedzicznych, znayduią się kawałki y grunta Krolewskie do Starostwa Ziołowskiego w tymże Woiewodztwie Brzeskim Lit. leżącego, należące, a z przyczyny pomieszania gruntow częste zachodzą między poddanemi kłotnie y niesnaski, na ktorych uspokoienie authoritate praesentis Conventus Kommissyą postanawiamy, y na iey odprawienie Kommissarzow UU. Ignacego Wygonowskiego Pisarza Grodzkiego Brzeskiego Lit. Iozefa Woroszyłłę Skarbnika Pińskiego, Bogusława Wereszczakę Łowczego Brzeskiego Lit. Franciszka Grabowskiego Oboźnego Brzeskiego Lit. Iana Orzeszkę Strażnika Pińskiego naznaczamy, zlecaiąc onym, byle ich trzech było, ażeby captato tempore, praeviis dwoma tygodniami innotescentiis, do pomienionych dobr ziechawszy, non obstante alicujus partis contumacia, zamianę gruntow, albo części Krolewskich za dziedziczne, oraz z budynkami y poddanemi, servata proportione, uczynili, one odgraniczyli, hybernę, symplę kwartę y podymne na zamienione przenieśli, a cokolwiek ciż Kommissarze postanowią, to że pro lege perpetua conseri et inviolabiliter zachowane, sine quibusvis motionibus et prosecutionibus, być powinno, stanowiemy.

Kommissya na rozgraniczenie dobr dziedzicznych Łyskowa y Niedźwiecka, z dzierżawą Nowym Dworem do Sstwa Wołkowyskiego należącą.

Ponieważ między dobrami dziedzicznemi Łyskowem U. Iana Bychowca Sędziego Grodzkiego Powiatu Wołkowyskiego, tudzież dobrami Niedźwieckim dziedzicznemi sukcessorow ś. p. Ur. Dominika Suchodolskiego Regenta W. X. Lit. w Powiecie Wołkowyskim leżącemi, a między dzierżawą Nowy Dwor nazwaną do Starostwa Wołkowyskiego należącą, niemałe o granice zachodzą dyfferencye; więc na rozsądzenie y uspokoienie onych, za Kommissarzow UUr. Tadeusza Iundziła Podkomorzego, Marcina Olizarowicza Podsędka Grodzińskich, Ignacego Strawińskiego Woyskiego Powiatu Starodubowskiego, Boufała Pisarza Grodzkiego Grodzińskiego, y Michała Kołłontaia Chorążyca Wołkowysk. naznaczamy. Ktorzy to UU. Kommissarze, ażeby za wydanym przez siebie ante terminum Kommissyi sześcią niedzielami obwieszczeniem, ad loca differentiarum ziechawszy, wszelkie w granicach rożnice finaliter uspokoili, kopce wysypali, dekret swoiey Kommissyi stronie potrzebuiącey wydali, authoritate praesentis Conventus obowiązuięmy, daiąc oraz plenariam teyże Konnissyi potestatem do uspokoienia dyfferencyi granicznych z innemi possessorami, a latere z przerzeczonemi dobrami ziemskiemi y Krolewskiemi graniczącemi, ktorych Wielmożny Pan Michał Massalski Kasztelan Wileński Hetman W. W. X. Lit. Starosta Sądowy Wołkowyski, względem uregulowania dawney granicy Nowodworskiey, albo przerzeczeni dziedzice dobr Łyskowa y Niedźwiecka względem dawnych granic tychże dobr przed sąd teyże Kommissyi zapozwać zechcą, a ieżeliby z tych naznaczonych ktorego Kommisarza fata zaszły, tedy pozwalamy obydwom przerzeczonym stronom obrać na mieysce zmarłego, innego Kommissarza.

Kommissya między Woiewodztwem Kiiowskim, a Powiatem Mozyrskim o dyfferencye.

W zachodzących dyfferencyach między Woiewodztwem Kiiowskiem Powiatu Owruckiego, a Powiatem Mozyrskim, pro finali disjudicatione Kommissarzow z Woiewodztwa Kiiowsk: UU: Łukasza Bogdanowicza Chorążego Kiiowsk. Felicyana Birzyńskiego Chorążego Owruc: Łukasza Rybińskiego Podstolego Kiiowsk. Stanisława Baczyńskiego Woyskiego Owruc: Antoniego Korycińskiego Łowczego Owruc: Iędrzeia Trzeciaka Podczaszego Owruck: y Podstaroś: Grodzkiego Żytomirskiego, a z Powiatu Mozyrskiego, Bohusława Oskierkę Kasztelanica Nowogrodzkiego, Gedeona Ieleńskiego Pisarza Dekretowe-