Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Poniżej znajduje się List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów w całości. Jeżeli chcesz skorzystać z tekstu podzielonego na rozdziały przejdź tutaj.


Biblia Gdańska - Nowy Testament

Mt - Mk - Łk - J - Dz - Rz - 1 Kor - 2 Kor - Ga - Ef - Flp - Kol - 1 Tes - 2 Tes - 1 Tm - 2 Tm - Tt - Flm - Hbr - Jk - 1 P - 2 P - 1 J - 2 J - 3 J - Jud - Ap


List Swiętego Pawła Apostoła do Filippensów.


ROZDZIAŁ I.


I. Chęć swoię przeciwko Filippensom oświadcza 1 — 11. II. o sobie i o swém więzieniu 12 — 20. III. i o gotowości na śmierć znać dawa 21 — 36. IV. Do iedności 27. V. i cierpliwości napomina 28 — 30.
Paweł i Tymoteusz, słudzy Iezusa Chrystusa, wszystkim Swiętym w Chrystusie Iezusie, którzy są w mieście Filippis, z Biskupami i z Dyakonami.
2. Łaska wam i pokóy niech będzie od Boga, oyca naszego, i od Pana Iezusa Chrystusa.
3. Dziękuię[1] Bogu memu, ile kroć na was wspominam,
4. (Zawsze w każdéy modlitwie moiéy za wszystkich was z radością proźbę czyniąc).
5. Za społeczność waszę w Ewangielii, od pierwszego dnia aż dotąd;
6. Pewien tego będąc, iż ten, który począł w was dobrą sprawę, dokona aż do dnia Iezusa Chrystusa.[2]
7. Iakoż sprawiedliwa iest, abym ia to rozumiał o was wszystkich dla tego, iż was mam w sercu moiém i w więzieniu moiém, i w obronie, i w utwierdzeniu Ewangielii, was, mówię, wszystkich, którzyście zemną uczęstnikami łaski.
8. Albowiem świadkiem mi iest[3] Bóg, iako was wszystkich pragnę we wnętrznościach Iezusa Chrystusa.
9. I o to się modlę, aby miłość[4] wasza im daléy tém więcéy pomnażała się w znaiomości i we wszelkim zmyśle,
10. Abyście mogli rozeznać rzeczy różne, żebyście byli szczérymi i bez obrażenia na dzień Chrystusów,
11. Będąc napełnieni owoców sprawiedliwości, które przynosicie przez Iezusa[5] Chrystusa ku sławie i chwale Bożéy.]
II. 12. A chcę, bracia! abyście wiedzieli, iż to, co się ze mną dzieie, na większe pomnożenie Ewangielii wyszło,
13. Tak iż zwiąski moie dla Chrystusa rozgłoszone są po wszystkim pałacu Cesarskim, i u wszystkich inszych.
14. A wiele ich z braci w Panu serca nabywszy z moich związek, śmielszymi są, bez boiaźni mówić słowo.
15. Wszakże niektórzy z zazdrości i z sporu, a niektórzy téż z dobréy woli Chrystusa każą.
16. A ci, którzy z sporu Chrystusa opowiadaią nieszczérze, mniemaią, iż przydawaią ucisku zwiąskom moim;
17. A którzy z miłości, wiedzą, żem iest wystawiony ku obronie Ewangielii.
18. Ale cóż na tém? Owszem iakimkolwiek sposobem, lub postawnie, lub w prawdzie Chrystus bywa opowiadany, i z tego się raduię, i ieszcze się radować będę;
19. Gdyż wiem, iż mi to wynidzie na zbawienie przez[6] modlitwę waszę i pomoc Ducha Iezusa Chrystusa,
20. Według troskliwego oczekiwania i nadziei moiéy, iż się w niczém nie zawstydzę; ale ze wszelakiém bezpieczeństwem, iako zawsze, tak i teraz, uwielbionym będzie Chrystus w ciele moiém, lub przez żywot, lub przez śmierć.
III. 21. Albowiem mnie żyć iest Chrystus, a umrzeć zysk.
22. A ieźliż żyć w ciele iest mi to owocem pracy moiéy, iednak nie wiem, cobym obrać miał.
23. Albowiem iestem ściśniony od tego oboyga, pragnąc[7] bydź rozwiązany, a bydź z Chrystusem, bo to daleko lepiéy.
24. Ale zostać w ciele, potrzebniéy iest dla was.
25. A będąc tego pewien, wiem, iż zostanę, i z wami wszystkimi pomieszkam ku waszemu pomnożeniu i wesela wiary,
26. Aby obfitowała chluba wasza w Chrystusie Iezusie ze mnie, gdy do was zasię przybędę.
IV. 27. Tylko się tak[8] sprawuycie, iako przystoi Ewangielii Chrystusowéy, abym, lub przyidę i oglądam was, lub nie przyidę, słyszał o was, iż stoicie w iednym duchu, iednomyślnie boiuiąc w wierze Ewangielii,
V. 28. Ani w czém nie strachaiąc[9] się przeciwników, co onym iest pewnym znakiem zginienia, a wam zbawienia, a to od Boga;
29. Gdyż wam to dano dla Chrystusa, abyście nie tylko weń wierzyli, ale abyście téż dla niego cierpieli,
30. Tenże bóy maiąc, iakiście widzieli we mnie, i iaki teraz o mnie słyszycie.

ROZDZIAŁ II.


I. Obwięzuie Filippensów do tego, aby sobie uniżoność poważali 1 — 15[10]. II. przykładem Pana Chrystusa 6 — 18. III. Obiecuie, im Tymoteusza posłać 19 — 24. IV. a Epafrodyta, iż nie przyszedł rychléy, wymawia 25 — 30.
Ieźli tedy macie iaką pociechę w Chrystusie, ieźli iaką uciechę miłości, ieźli iaką społeczność ducha, ieźli są iakie wnętrzności i zlitowania w was,
2. Dopełnicież wesela moiego, abyście iednoż rozumieli, iednostayną miłość maiąc, będąc iednomyślni i iednoż rozumieiący;
3. Nic nie czyniąc[11] spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze[12] iedni drugie maiąc za wyższych nad się.
4. Nie upatruycie każdy[13] tylko, co iest iego, ale każdy téż, co iest drugich.
5. Tego tedy bądźcie o sobie[14] rozumienia, które było i w Chrystusie Iezusie.
II. 6. Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo, równym bydź Bogu,
7. Ale wyniszczył[15] samego siebie, przyiąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom;
8. I postawą znaleziony iako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowéy.
9. Dla tego téż Bóg nader go wywyższył, i darował mu imię, które iest nad wszelkie imię;
10. Aby w imieniu Iezusowém wszelkie się[16] kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech, i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią;
11. A wszelki ięzyk aby wyznawał, że Iezus Chrystus iest Panem ku chwale[17] Boga oyca.]
12. Przetoż, moi mili! iakoście zawsze posłuszni byli, nie tylko w przytomności moiéy, ale teraz daleko więcéy w niebytności moiéy, z boiaźnią i ze drzeniem zbawienie swoie sprawuycie.
13. Albowiem Bóg iest, który sprawuie[18] w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego.
14. Wszystko czyńcie bez[19] szemrania i poswarków,
15. Abyście byli[20] bez nagany i szczéremi dziatkami Bożemi, nienaganionymi w pośrzodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świécicie iako światła[21] na świecie,
16. Zachowywaiąc słowa[22] żywota ku chlubie[23] moiéy w dzień Chrystusów, żem darmo nie bieżał i darmo nie pracował.
17. Ale choćbym[24] ofiarowany był dla ofiary i usługi wiary waszéy, weselę się, i spółweselę się ze wszystkimi wami
18. Z tegoż tedy i wy weselcie się, i spółweselcie się zemną.
III. 19. A mam nadzieię w Panu Iezusie, iż Tymoteusza[25] w rychle poślę do was, abym się i ia ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieie.
20. Albowiem niemam nikogo w umyśle iemu równego, któryby się uprzeymie o rzeczy wasze starać chciał;
21. Bo wszyscy swoich rzeczy[26] szukaią, a nie tych, które są Chrystusa Iezusa.
22. Ale wiecie, iż on iest doświadczonym, a iż iako syn z oycem ze mną służył w Ewangielii.
23. Mam tedy nadzieię, że tego do was poślę, skoro obaczę, co się ze mną daléy dziać będzie;
24. A mam ufność w Panu, że i sam w rychle do was przyidę.
IV. 25. Alem rozumiał rzeczą potrzebną, Epafrodyta, brata i pomocnika i spółboiownika mego, a waszego Apostoła i sługę w potrzebie moiéy, posłać do was,
26. Ponieważ pragnął was wszystkich, i bardzo się frasował, żeście słyszeli, iż zachorzał.
27. Bo w prawdzie chorował mało nie na śmierć; ale się Bóg zmiłował nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nademną, abym nie miał smutku na smutek.
28. Przetoż tém ochotniéy posłałem go, abyście zasię uyrzawszy go, uweselili się, a ia abym miał mniéy smutku.
29. Przyimiycież[27] go tedy w Panu ze wszelakiém weselem, a takie[28] w poczciwości mieycie;
30. Boć dla dzieła Chrystusowego bliskim był śmierci, odważywszy zdrowie swoie, aby dopełnił tego, czego niedostawało w usłudze waszéy przeciwko mnie.

ROZDZIAŁ III.


I. Zbiia próżną chlubę Apostołów 1 — 6. II. wystawiaiąc przeciwko nim samego Pana Chrystusa 7 — 9. III. Własność i natura wiary 10 — 17. IV. nieprzyiaciel Chrystusów 18. 19. V. pociechy wiernych 20. 21.
Daléy mówiąc, bracia moi! raduycie się w Panu. Iedneż rzeczy wam pisać, mnie nie mierzy, a wam iest bezpieczno.
2. Upatruycie[29] psy, upatruycie złe robotniki, upatruycie rozerwanie.
3. Albowiem my iesteśmy[30] obrzezaniem, którzy duchem służymy[31] Bogu, i chlubimy się w Chrystusie Iezusie, a w ciele nie ufamy.
4. Aczci i ia w ciele mam ufanie; ieźli kto inszy zda się mieć[32] ufanie w ciele, bardziéy[33] ia,
5. Obrzezany będąc osmego dnia, z narodu Izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Zyd z Zydów, według zakonu[34] Faryzeusz;
6. Według gorliwości prześladowca z kościoła, według sprawiedliwości onéy, która iest z zakonu, będąc bez przygany.[35]
II. 7. Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę.
8. Owszem i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znaiomości[36] Chrystusa Iezusa, Pana moiego, dla któregom wszystko utracił, i mam to sobie za gnóy, abym Chrystusa zyskał.
9. I był znaleziony w nim, nie maiąc sprawiedliwości moiéy, téy, która iest z zakonu, ale téy, która iest przez wiarę Chrystusowę, to iest sprawiedliwość[37] z Boga, która iest przez wiarę;
III. 10. Żebym go poznał, i moc zmartwychwstania iego, i społeczność ucierpienia iego, przykształtowany będąc[38] śmierci iego,
11. Owabym iakimkolwiek sposobem doszedł powstania z martwych.
12. Nie iżbym iuż uchwycił, albo iuż doskonałym był; ale ścigam, ażbym téż uchwycił to, na com téż od Chrystusa Iezusa uchwycony.
13. Bracia! iać o sobie nie rozumiem, żebym iuż uchwycił.
14. Ale iedno czynię, że tego, co za mną iest,[39] zapamiętywaiąc, a do tego się, co przedemną iest, śpiesząc, bieżę do kresu[40] ku zakładowi powołania onego Bożego, które iest z góry w Chrystusie Iezusie.
15. Ile tedy nas doskonałych, toż rozumieymy; a ieźli co inaczéy rozumiecie, i toć wam Bóg obiawi.
16. Wszakże w tém, czegośmy doszli, według iednegoż sznuru[41] postępuymy, i iednoż[42] rozumieymy.
17. Bądźcież wespół naśladowcami moimi[43], bracia! a upatruycie te, którzy tak chodzą, iako nas za wzór macie.
IV. 18. Albowiem wiele ich chodzi, o którychem wam często powiadał, a teraz i z płaczem mówię, iż są nieprzyiacielmi krzyża Chrystusowego;[44]
19. Których koniec iest zatracenie, których Bóg iest brzuch, a chwała w hańbie ich, którzy się o rzeczy ziemskie staraią.
V. 20. Aleć nasza rzeczpospolita iest w niebiesiech, zkąd téż zbawiciela oczekiwamy, Pana[45] Iezusa Chrystusa,
21. Który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału iego, według skutecznéy mocy, którą téż wszystkie rzeczy sobie podbić może.]

ROZDZIAŁ IV.


I. Od osobnych do pospolitych nauk się udawszy 1 — 9. II. twierdzi, że ich szczodrobliwością tak był uweselony 10. 11. III. że téż był gotów, wszelki niedostatek cierpliwie ponosić 12 — 22.
Przetoż, bracia moi mili i pożądani! radość i korono moia! tak stóycie w Panu, naymilsi moi!
2. Ewodyi proszę, i Syntychy proszę, aby iednegoż[46] rozumienia były w Panu.
3. Proszę téż i cię, towarzyszu wierny! bądź tym na pomoc, które w Ewangielii wespół ze mną pracowały i z Klementem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są[47] w księgach żywota.
4. Raduycie się zawsze[48] w Panu; znowu mówię, raduycie się.
5. Skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom; Pan blisko iest.
6. Nie troszczcie się[49] o żadną rzecz ale we wszystkiém[50] przez modlitwę i proźbę z dziękowaniem żądości wasze niech będą znaiome u Boga.
7. A pokóy[51] Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych, i myśli waszych w Chrystusie Iezusie.
8. A daléy mówiąc, bracia, cokolwiek iest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyiemnego, cokolwiek chwalebnego, ieźli która cnota, i ieźli która chwała, o tém przemyślaycie.
9. Czegoście się téż nauczyli, i coście przyięli i słyszeli, i wiedzieli przy mnie, to czyńcie, a Bóg pokoiu[52] będzie z wami.
II. 10. A uradowałem się wielce w Panu, żeście się iuż wżdy znowu zazielenieli w swoiém staraniu o mię, iakoż i staraliście się o to, lecz wam na sposobnym czasie schodziło.
11. Nie żebym to mówił dla niedostatku; bomci się ia nauczył[53], na tém przestawać, co mam.
III. 12. Umiem i uniżać się, umiem[54] i obfitować; wszędy i we wszystkich rzeczach iestem wyćwiczony, i nasyconym bydź, i łaknąć, i obfitować i niedostatek cierpieć;
13. Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila.
14. Wszakże dobrzeście uczynili, żeście społecznie dogodzili uciskowi moiemu.
15. A wiecie i wy Filippensowie! iż na początku Ewangielii, gdym wyszedł[55] z Macedonii, żaden mi zbór nie udzielił na rachunek dawania i brania, tylko wy sami,
16. Ponieważ i do Tessaloniki raz i drugi, czego potrzeba było, posłaliście mi,
17. Nie przeto, żebym datku szukał; ale szukam pożytku, któryby obfitował na rachunku waszym.
18. Gdyżem odebrał wszystko, i mam dostatek, pełenem wziąwszy od Epafrodyta, co posłano od was, wonność dobrego zapachu, ofiarę przyiemną i Bogu się podobaiącą.
19. A Bóg móy napełni wszelką potrzebę waszę według bogactwa swego chwalebnie w Chrystusie Iezusie.
20. A Bogu i oycu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
21. Pozdrówcie wszystkich Swiętych w Chrystusie Iezusie. Pozdrawiaią was bracia, którzy są zemną.
22. Pozdrawiaią was wszyscy Swięci; ale osobliwie, którzy są z Cesarskiego domu.
23. Łaska[56] Pana naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

Ten list do Filippensów napisany iest z Rzymu przez Epafrodyta.

 1. Efez. 1, 16. 1 Tess. 1, 2.
 2. Filip. 2, 13.
 3. 2 Kor. 1, 23.
 4. Efez. 1, 16. Kol. 1, 9. 2 Tess. 1, 11.
 5. Efez. 2, 10.
 6. Dzie. 12, 5. Rzym. 15, 30. 2 Kor. 1, 11. Efez. 6, 18. 19. Kol. 4, 3. 2 Tess. 3, 1. Żyd. 13, 18.
 7. 2 Kor. 5, 8.
 8. Efez. 4, 1. Koloss. 1, 10. 1 Tess. 2, 12.
 9. Matt. 10, 28. Łuk. 12, 4. Dzie. 18, 9. 1 Piotr. 3, 14.
 10. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – 5.
 11. 1 Kor. 3, 3.
 12. Łuk. 18, 14. Rzym. 12, 16.
 13. 1 Kor. 10, 24. 33. r. 13, 5.
 14. 1 Piotr. 2, 21.
 15. Matt. 20, 28.
 16. Iz. 45, 23. Rzym. 14, 11.
 17. Ian. 13, 13. 1 Kor. 8, 6. r. 12, 3.
 18. Ezech. 36, 26. Rzym. 9, 16. 2 Kor. 3, 5. Żyd. 13, 21.
 19. 1 Piotr. 4, 9.
 20. 1 Piotr. 2, 12.
 21. Przyp. 4, 18. Matt. 5, 14.
 22. Ian. 6, 68. Rzym. 1, 16.
 23. 1 Tess. 2, 29.
 24. Filip. 4, 4.
 25. Dzie. 16, 1.
 26. 1 Kor. 10, 24.
 27. Rzym. 16, 2.
 28. 1 Tess. 5, 12. 13. 1 Tym. 5, 17. Żyd. 13, 17.
 29. Izai. 56, 10.
 30. Rzym. 3, 30.
 31. Ian. 4, 24. 2 Kor. 3, 6.
 32. 2 Kor. 12, 5.
 33. r. 11, 22.
 34. Dzie. 23, 6.
 35. Dzie. 8, 3. r. 9, 1. 2. r. 22, 4.
 36. Izai. 53, 11. Ier. 9, 24. Ian. 17, 3. Koloss. 2, 2.
 37. Ian. 5, 24. Rzym. 3, 22. 23. r. 4, 3. r. 10, 8. Żyd. 4, 3. 1 Piotr. 2, 6.
 38. Rzym. 6, 2. 3.
 39. Łuk. 9, 62.
 40. 1 Kor. 9, 24.
 41. Rzym. 12, 16.
 42. Rzym. 15, 5.
 43. 1 Kor. 4, 16.
 44. Rzym. 16, 17.
 45. 1 Kor. 1, 7. Tyt. 2, 13.
 46. 2 Kor. 13, 11.
 47. 2 M. 32, 32. Obiaw. 3, 5. r. 17, 8. r. 20, 12. r. 21, 27.
 48. 1 Tess. 15, 16.
 49. Matt. 6, 25. Łuk. 12, 22.
 50. 1 Tym. 2, 1.
 51. Ian. 14, 27. Koloss. 3, 15.
 52. Izai. 9, 6. Rzym. 15, 33. r. 16, 20. 1 Kor. 14, 33.
 53. 1 Tym. 6, 6.
 54. 2 Kor. 11, 8.
 55. 2 Kor. 11, 9.
 56. Gal. 6, 18. 2 Tym. 4, 21.

 List Świętego Pawła Apostoła do Efezów (całość) List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów (całość)
Biblia Gdańska
List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów (całość)