Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Poniżej znajduje się List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry w całości. Jeżeli chcesz skorzystać z tekstu podzielonego na rozdziały przejdź tutaj.


Biblia Gdańska - Nowy Testament

Mt - Mk - Łk - J - Dz - Rz - 1 Kor - 2 Kor - Ga - Ef - Flp - Kol - 1 Tes - 2 Tes - 1 Tm - 2 Tm - Tt - Flm - Hbr - Jk - 1 P - 2 P - 1 J - 2 J - 3 J - Jud - Ap


List Swiętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry.


ROZDZIAŁ I.


I. Zaleca ie z tego, że brali wzrost w wierze, w miłości 1 — 3. II. i w cierpliwości 4. 5. III. a sądem Bożym grożąc niebożnikom 6 — 9. IV. wierne przyiściem Pańskiém cieszy 10 — 12.
Paweł i Sylwan i Tymoteusz zborowi Tessaloniceńskiemu w Bogu, oycu naszym, i w Panu Iezusie Chrystusie.
2. Łaska wam i pokóy[1] niech będzie od Boga, oyca naszego, i Pana Iezusa Chrystusa.
3. Powinniśmy Bogu[2] zawsze dziękować za was, bracia! tak iako się godzi, iż bardzo roście wiara wasza, i pomnaża się miłość każdego z was, iednych przeciwko drugim,
II. 4. Tak iż i my sami chlubimy się z was we zborach Bożych z waszéy cierpliwości i wiary we wszelkich prześladowaniach waszych i w uciskach, które ponosicie.
5. Co iest iawnym dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, abyście godnymi byli poczytani królestwa Bożego, dla którego téż cierpicie,
III. 6. Ponieważ sprawiedliwa iest u Boga, żeby wzaiem oddał uciśnienie tym, którzy was uciskaią;
7. A wam, którzyście uciśnieni, odpoczyniene[3] z nami przy[4] obiawieniu Pana Iezusa z nieba z Anioły mocy iego,
8. W ogniu[5] płomienistym, oddawaiąc pomstę tym, którzy Boga nie znaią i tym, którzy nie są posłuszni Ewangielii Pana naszego Iezusa Chrystusa;
9. Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od obliczności Pańskiéy[6] i od chwały mocy iego,
IV. 10. Gdy przyidzie, aby był uwielbiony w Swiętych swoich, i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących (dla tego iż uwierzono naszemu świadectwu u was,) w on dzień.]
11. Dla czego téż modlimy się zawsze za was,[7] aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania tego, i wypełnił wszystko upodobanie dobrotliwości swoiéy, i skutek wiary w mocy,
12. Aby było uwielbione imię Pana naszego Iezusa Chrystusa w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Iezusa Chrystusa.

ROZDZIAŁ II.


I. Dzień Pański nie przyidzie, aż świat w odstąpienie wpadnie 1 — 2. II. i obiawiony będzie Antychryst 4 — 7. III. którego zginienie opisuie 8 — 14. IV. a zatém do stateczności upomina 15 — 17.
A prosimy was, bracia! przez przyiście Pana naszego Iezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie do niego,
2. Abyście się nie zaraz dali zrażać z smysłu waszego, ani sobą trwożyć, lub przez ducha lub przez mowę, lub przez list iakoby od nas pisany, iakoby nadchodził dzień Chrystusów.
II. 3. Niech was nikt nie zwodzi[8] żadnym sposobem; albowiem nie przyidzie on dzień, ażby pierwéy przyszło odstąpienie, i byłby obiawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia.
4. Który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma Boską cześć, tak iż on w kościele Bożym iako Bóg usiędzie, udawaiąc się za Boga.
5. Izali nie pamiętacie, iż ieszcze z wami będąc, o tymem wam powiadał?
6. A teraz wiecie, co przeszkadza, aby był obiawiony czasu swego.
7. Albowiem się iuż sprawuie taiemnica nieprawości, tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był z pośrzodku odięty.
III. 8. A tedy obiawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabiie[9] duchem ust swoich, i zniesie obiawieniem przyiścia swego.
9. Którego niezbożnika przyiście iest podług skutku szatańskiego, ze wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi,
10. I ze wszelkiém oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną,[10] przeto, iż miłości prawdy nie przyięli, aby byli zbawieni.
11. A przetoż pośle im Bóg skutek błędów, aby wierzyli kłamstwu,
12. Aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodobali niesprawiedliwość.
13. Lecz my powinniśmy,[11] Bogu dziękować zawsze za was, bracia umiłowani od Pana! iż was Bóg od początku wybrał[12] ku zbawieniu w poświęceniu Ducha i w wierze prawdy,
14. Do czego was powołał przez Ewangielią naszę ku dostąpieniu chwały Pana naszego Iezusa Chrystusa.
IV. 15. Przetoż, bracia! stóycie,[13] a trzymaycie się nauki podanéy, któreyście się nauczyli, lub przez mowę lub przez list nasz.
16. A sam Pan nasz Iezus Chrystus, i Bóg a oyciec nasz, który nas umiłował,[14] i dał pociechę wieczną, i nadzieię dobrą przez łaskę,
17 Niech cieszy serca wasze i utwierdza[15] was w każdéy mowie i w uczynku dobrym.

ROZDZIAŁ III.


I. Każe przez pobożne modlitwy opowiadanie Ewangielii rozmnażać 1 — 5. II. i odłączać się od tych, którzy próżnuią 6 — 10. III. i którzy swoią płochością dobry rząd psuią 11 — 13. IV. które téż z obcowania wiernych wyłącza 14 — 18.
Na ostatek, bracia! modlcie się za[16] nas aby się słowo Pańskie szérzyło i rozsławiało, iako i u was;
2. I abyśmy byli wyrwani[17] od niezbednych i złych ludzi; albowiem nie wszystkich iest wiara.
3. Aleć wierny iest Pan, który was[18] utwierdzi i strzedz[19] będzie od złego.
4. A dufamy w Panu o was, iż to, co wam rozkazuiemy, i czynicie i czynić będziecie.
5. A Pan niech sprawuie serca wasze ku miłości Bożéy, i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa.
II. 6. A rozkazuiemy wam, bracia! w imieniu Pana naszego Iezusa Chrystusa, abyście się odłączyli od każdego brata nieporządnie chodzącego, a nie według podanéy nauki, którą wziął od nas.
7. Albowiem sami wiecie, iako nas potrzeba[20] naśladować, ponieważeśmy nie żyli między[21] wami nieporządnie;
8. Aniśmy darmo chleba iedli u kogo, ale z pracą[22] i z kłopotem we dnie i w nocy robiąc, abyśmy nikomu z was ciężkimi nie byli;
9. Nie iżbyśmy téy mocy[23] nie mieli, ale żebyśmy wam sami siebie za przykład podali, abyście nas naśladowali.
10. Albowiem gdyśmy byli u was, tośmy wam rozkazali, że ieźli kto nie chce robić, niechayże téż nie ie.
III. 11. Bo słyszymy, iż niektórzy między wami nieporządnie chodzą, nic nie robiąc, ale się niepotrzebnemi rzeczami bawiąc.
12. Przetoż takowym[24] rozkazuiemy i napominamy ich przez Pana naszego Iezusa Chrystusa, aby w pokoiu[25] robiąc, swóy własny chléb iedli.
13. A wy, bracia! nie słabieycie,[26] dobrze czyniąc.
IV. 14. A ieźli kto iest nieposłuszny słowu naszemu przez list pisanemu, tego naznaczcie, a nie mięszaycie[27] się z nim, aby się zawstydził;
15. Wszakże nie mieycie go za nieprzyiaciela, ale napominaycie iako brata.
16. A sam Pan[28] pokoiu niech wam da pokóy zawsze i wszelkim sposobem. Pan niech będzie z wami wszystkimi.
17. Pozdrowienie ręką[29] moią Pawłową, co iest znakiem w każdym liście; tak piszę.
18. Łaska Pana[30] naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

Ten list wtóry do Tessalonicensów napisany iest z Aten.
 List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów pierwszy (całość) List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry (całość)
Biblia Gdańska
List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza pierwszy (całość)