Biblia Gdańska/List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Poniżej znajduje się List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów w całości. Jeżeli chcesz skorzystać z tekstu podzielonego na rozdziały przejdź tutaj.


Biblia Gdańska - Nowy Testament

Mt - Mk - Łk - J - Dz - Rz - 1 Kor - 2 Kor - Ga - Ef - Flp - Kol - 1 Tes - 2 Tes - 1 Tm - 2 Tm - Tt - Flm - Hbr - Jk - 1 P - 2 P - 1 J - 2 J - 3 J - Jud - Ap


List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów.


ROZDZIAŁ I.


I. Chwali Kolossenczyki, chcąc ich pobudzić do słuchania 1 — 6. II. Swiadectwo dobre wydawa nauce, którą od Epafry słyszeli 7 — 12. III. Łaskę Bożą przeciwko nim wystawia 13 — 19. IV. Wszystka zbawienia naszego sprawa w samym Chrystusie złożona iest 20 — 29.
Paweł, Apostoł Iezusa Chrystusa przez wolą Bożą, i Tymoteusz brat,
2. Tym, którzy są w Kolossiech, Swiętym, i wiernym braciom w Chrystusie Iezusie. Łaska wam i pokóy niech będzie od Boga, oyca naszego, i od Pana Iezusa Chrystusa.
3. Dziękuiemy[1] Bogu i oycu Pana naszego Iezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
4. Usłyszawszy o wierze[2] waszéy w Chrystusie Iezusie, i o miłości przeciwko wszystkim Swiętym,
5. Dla nadziei onéy wam odłożonéy w niebiesiech, o któreyście przed tém słyszeli przez słowo prawdy, to iest Ewangielii,
6. Która przyszła do was iako i na wszystek świat, i przynosi owoc, iako i u was, od onego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie.
II. 7. Iakoście się téż nauczyli od Epafry, miłego spółsługi naszego, który iest wiernym sługą Chrystusowym dla was;
8. Który téż oznaymił nam miłość waszę w duchu.
9. Dla tego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestawamy się za was[3] modlić i prosić, abyście byli napełnieni znaiomości woli iego we wszelkiéy mądrości i w wyrozumieniu duchowném;
10. Abyście chodzili[4] przystoynie przed Panem ku wszelkiemu iego upodobaniu, w każdym[5] uczynku dobrym owoc przynosząc i rostąc w znaiomości Bożéy,
11. Wszelką mocą umocnieni będąc według chwalebnéy mocy iego ku wszelkiéy cierpliwości i nieskwapliwości z radością,
12. Dziękuiąc oycu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczęstnikami dziedzictwa Swiętych w światłości;
III. 13. Który nas wyrwał z mocy[6] ciemności, i przeniosł do królestwa syna[7] swego miłego,
14. W którym mamy odkupienie przez krew iego, to iest, odpuszczenie grzechów;]
15. Który iest obrazem Boga[8] niewidzialnego, i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.[9]
16. Albowiem przezeń stworzone[10] są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone iest.
17. A on iest przed[5] wszystkimi, i wszystko w nim stoi.
18. On téż iest głową[11] ciała, to iest, kościoła, który iest[12] początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi[13] przódkował,
19. Ponieważ się upodobało oycu, aby w nim wszystka[14] zupełność mieszkała,
IV. 20. I żeby przezeń z sobą[15] poiednał wszystko, uczyniwszy pokóy przez krew krzyża iego; przezeń mówię, tak to, co iest na ziemi, iako i to, co iest na niebiesiech.
21. I was, którzyście niekiedy byli[16] oddaleni i nieprzyiaciele[17] umysłem w złośliwych uczynkach, teraz téż poiednał.
22. Ciałem własném swoiém przez śmierć, aby was wystawił[18] święte i niepokalane i bez nagany przed obliczem swoiém,
23. Ieźli tylko trwacie w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nieporuszeni od nadziei Ewangielii, którąście słyszeli, która iest kazana wszelkiemu stworzeniu, które iest pod niebem, któréy ia Paweł stałem się sługą;
24. Który się teraz raduię w doległościach moich dla was, i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moiém za ciało iego, które iest kościół.[19]
25. Któregom się ia stał sługą według daru Bożego, który mi iest dany dla was, abym wypełnił słowo Boże,
26. To iest, taiemnicę onę, która[20] była zakryta od wieków i od rodzaiów, ale teraz obiawiona iest Swiętym iego,
27. Którym chciał Bóg oznaymić, iakie iest bogactwo téy taiemnicy chwalebnéy między Poganami, która iest Chrystus między[21] wami, nadzieia ona chwały;
28. Którego my opowiadamy, napominaiąc każdego człowieka, i ucząc każdego człowieka we wszelkiéy mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Iezusie;
29. W czym téż pracuię, boiuiąc według skutecznéy mocy iego, która we mnie dzieło swoie potężnie sprawuie.

ROZDZIAŁ II.


I. Próżnością iest, cokolwiek iest oprócz Chrystusa 1 — 10. II. O obrzesce 11 — 15. III. o wstrzymywaniu się od pokarmów 16. 17. IV. o chwale Aniołów 18. 19. V. od ceremonii zakonnych przez Chrystusa uwolnienie 20 — 23.
Albowiem chcę, abyście wiedzieli, iako wielką trudność mam o was i o tych, którzy są w Laodycei, i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele;
2. Aby pocieszone były serca ich, będąc spoione miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia ku poznaniu taiemnicy Boga i oyca, i Chrystusa,
3. W którym skryte są[22] wszystkie skarby mądrości i umieiętności.
4. A toć mówię, aby was nikt fałszywymi[23] dowodami nie oszukał przez wystawną mowę.
5. Bo aczkolwiek nie iestem[24] obecny ciałem, ale duchem iestem z wami, raduiąc się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszéy w Chrystusa;
6. Przetoż iakoście przyięli Pana Iezusa Chrystusa, tak w nim chodźcie,
7. Będąc wkorzenieni i wybudowani na nim i utwierdzeni w wierze, iakoście się nauczyli, obfituiąc[25] w niéy z dziękowaniem.
8. Patrzcież, żeby was kto sobie w kórzyść nie obrócił przez Filozofią i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiéy, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa;
9. Gdyż w nim mieszka wszystka[26] zupełność Bostwa cieleśnie.
10. I iesteście w nim dopełnieni, który iest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności;
II. 11. W którym i obrzezani iesteście obrzeską nie ręką[27] uczynioną, to iest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów przez obrzeskę Chrystusowę,
12. Pogrzebieni z nim będąc w[28] chrzcie; w którymeście téż społem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuie[29] Bóg, który go wzbudził od umarłych.
13. I was, gdyście byli umarłymi[30] w grzechach i nieobrzesce ciała waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy,
14. Zmazawszy on, który był przeciwko[31] nam, cyrograf w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go z pośrzodku, przybiwszy go do krzyża;
15. I złupiwszy księstwa i mocy, wiódł ie na podziw, iawnie tryumfuiąc z nich sam przez się.
III. 16. Niechayże was tedy[32] nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoiu; albo z strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabbatów,
17. Które są cieniem rzeczy[33] przyszłych; ale prawda iest ciało Chrystusowe.
IV. 18. Niechay was nikt wygranego zakładu nie osądza, który się dobrowolnie w pokorę i w służbę Aniołów, których nie widział, wdawa, próżno się nadymaiąc z umysłu ciała swego.
19. A nie trzymaiąc się głowy[34] Chrystusa, z którego wszystko ciało przez stawy i związania posiłek biorąc, i wespół spoione będąc, roście wzrostem Bożym.
V. 20. Ieźliście tedy umarli[35] z Chrystusem żywiołom świata tego, przeczże się, iakobyście ieszcze żyli światu, ustawami bawicie?
21. (Mówią niektórzy: Nie dotykay się, ani kosztuy, ani ruchay;
22. Co wszystko kazi się samym używaniem,) według[36] przykazań i nauk ludzkich;
23. Które maią kształt mądrości w nabożeństwie dobrowolnie obraném, i w pokorze, i w niefolgowaniu[37] ciału; wszakże nie maią żadnéy wagi, tylko do nasycenia ciała służą.

ROZDZIAŁ III.


I. Duchowne ćwiczenie przeciwko cielesnemu, które fałszywi Apostołowie wystawiali, zaleca 1 — 4. II. a o umartwieniu ciała powiedziawszy 5 — 7. III. powinności niektóre przypomina 8 — 25.
A tak ieźliście powstali z Chrystusem, tego, co iest wzgórę, szukaycie, gdzie Chrystus[38] na prawicy Bożéy siedzi;
2. O tém, co iest wzgórę, myślcie, nie o tém, co iest na ziemi.
3. Albowiemeście umarli, i żywot was skryty[39] iest z Chrystusem w Bogu.
4. Ale gdy się Chrystus on żywot nasz,[40] pokaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.
II. 5. Umartwiaycież tedy[41] członki wasze, które są na ziemi, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, i łakomstwo, które iest bałwochwalstwem,
6. Dla których rzeczy przychodzi gniew Boży[42] na syny niedowiarstwa, (odporne.)
7. W którycheście i wy niekiedy[43] chodzili, gdyście żyli w nich.
III. 8. Lecz teraz złożcie[44] i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, i sprosną mowę z ust waszych.
9. Nie kłamaycie iedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczyńkami iego,
10. A oblekliście[45] nowego tego, który się odnawia w znaiomość podług obrazu tego,[46] który go stworzył.
11. Gdzie niemasz Greka i Żyda, obrzeski[47] i nieobrzeski, i cudzoziemca i Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszystkich Chrystus.
12. Przetoż przyobleczcie iako wybrani Boży, święci, i umiłowani, wnętrzności[48] miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość,
13. Znaszaiąc iedni drugie, i odpuszczaiąc sobie wzaiemnie, ieźli ma kto przeciw komu skargę; iako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy.
14. A nad to wszystko przyobleczcie miłośc, która iest zwiąską doskonałości.
15. A pokóy Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście téż powołani w iedno ciało; a bądźcie wdzięcznymi.
16. Słowo Chrystusowe niechay mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczaiąc[49] i napominaiąc samych siebie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewaiąc w sercach waszych Panu.
17. A wszystko, cokolwiek[50] czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Iezusa, dziękuiąc Bogu i oycu przezeń.]
18. Żony! bądźcie[51] poddane mężom swym, tak iako przystoi w Panu.
19. Mężowie! miłuycie żony wasze, [52] a nie bądźcie surowymi przeciwko nim.
20. Dziatki! posłuszne bądźcie[53] rodzicom we wszystkiém; albowiem się to podoba Panu.
21. Oycowie! Nie pobudzaycie[54] do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły.
22. Słudzy! posłuszni bądźcie[55] we wszystkiém panom cielesnym, nie służąc na oko iako ci, co się ludziom podobać chcą, ale w szczérości serca, boiąc się Boga.
23. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, iako Panu a nie ludziom,
24. Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa; albowiem Panu Chrystusowi służycie.
25. A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę ukrzywdzenia, a niemaszci[56] względu na osoby u Boga.

ROZDZIAŁ IV.


I. Wraca się zaś do pospolitych nauk 1. 2. II. napomina do modlitew 3 — 5. III. i do obyczaynych mów 6 — 18.
Panowie! sprawiedliwie i słusznie[57] się z sługami obchodźcie, wiedząc, iż i wy Pana macie w niebiesiech.
2. W modlitwach trwaycie, czuiąc w nich z dziękowaniem,[58]
II. 3. Modląc się społecznie[59] i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, żebyśmy mówili o taiemnicy Chrystusowéy, dla któréy téż iestem związany,
4. Abym ią obiawił, iako mi się godzi mówić.
5. Mądrze chodźcie[60] przed obcymi, czas[61] odkupuiąc.
III. 6. Mowa wasza niech zawsze będzie przyiemna, solą okraszona, abyście wiedzieli, iakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli.
7. O wszystkiém, co się zemną dzieie, oznaymi wam[62] Tychykus, miły brat i wierny sługa, i spółsługa w Panu,
8. Któregom posłał do was dla tego samego, aby się wywiedział, co się z wami dzieie, i pocieszył serca wasze;
9. Z Onezymem,[63] wiernym a miłem bratem, który iest z was; ci wam wszystko oznaymią, co się tu dzieie.
10. Pozdrawia was[64] Arystarchus, spółwięzień móy, i[65] Marek, siostrzeniec Barnabaszów, (o którymeście wzięli rozkazanie: Ieźliby do was przyszedł, przyimiycież go.)
11. I Iezus, którego zowią Iustem, którzy są z obrzeski. Ci tylko są pomocnikami moimi w królestwie Bożém, którzy byli pociechą moią.
12. Pozdrawia was[66] Epafras, który z was iest sługa Chrystusów, który zawsze boiuie za was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiéy woli Bożéy.
13. Bo mu dawam świadectwo, iż gorliwą miłość ma przeciwko wam, i przeciwko tym, którzy są w Laodycei, i którzy są w Hyerapolu.
14. Pozdrawia was Łukasz,[65] lekarz miły, także i Demas.
15. Pozdrówcie bracią, którzy są w Laodycei, i Nymfasa, i zbór, który iest w domu iego.
16. A gdy ten list u was przeczytany będzie, sprawcie to, aby téż był w Laodyceńskim[67] zborze przeczytany; a ten, który iest pisany z Laodycei, i wy téż przeczytaycie,
17. A powiedzcie Archyppowi: Patrzay na to posługowanie, któreś przyiął w Panu, abyś ie wypełnił.
18. Pozdrowienie ręką[68] moią Pawłową. Pamiętaycie na więzienie moie. Łaska niech będzie z wami. Amen.

Ten list do Kolossensów napisany z Rzymu przez Tychyka i Onezyma.

 1. Filip. 1, 3.
 2. Efez. 1, 15.
 3. Filip. 1, 4. 9.
 4. Efez. 4, 1. Filip. 1, 27. 1 Tess. 2, 12.
 5. 5,0 5,1 Efez. 4, 15.
 6. 1 Piotr. 2, 9.
 7. Matt. 3, 17. r. 17, 5. 2 Piotr. 1, 17.
 8. 2 Kor. 4, 4. Żyd. 1, 3.
 9. Przyp. 8, 21.
 10. Ian. 1, 3. Obiaw. 3, 14.
 11. Efez. 1, 22. r. 5, 23.
 12. 1 Kor. 15, 20. Obiaw. 1, 5.
 13. Rzym. 8, 29.
 14. Ian. 1, 14. 16. Koloss. 2, 3. 9.
 15. Rzym. 3, 25.
 16. Efez. 2, 12.
 17. Rzym. 5, 10.
 18. Łuk. 1, 75. 1 Kor. 1, 2. Efez. 1, 4. r. 5, 27. Tyt. 2, 14.
 19. Efez. 5, 23.
 20. Rzym. 16, 25. Efez. 3, 9. 2 Tym. 1, 10. Tyt. 1, 2. 1 Piotr. 1, 20.
 21. 1 Tym. 1, 1.
 22. 1 Kor. 1, 30.
 23. Efez. 5, 6.
 24. 1 Kor. 5, 3. 1 Tess. 2, 17.
 25. 1 Kor. 1, 5.
 26. Ian. 1, 14. Koloss. 1, 19.
 27. Rzym. 2, 29.
 28. Rzym. 6, 4. Gal. 3, 27.
 29. Efez. 1, 19. r. 3, 7. 1 Piotr. 1, 3.
 30. Efez. 2, 1.
 31. Efez. 2, 15.
 32. Rzym. 14, 3. 4.
 33. Zyd. 8, 5. r. 10, 1.
 34. Efez. 4, 15.
 35. Gal. 4, 3.
 36. Matt. 15, 9.
 37. 1 Tym. 4, 8.
 38. Mark. 16, 19.
 39. Rzym. 8, 24. 2 Kor. 5, 7.
 40. 1 Ian. 3, 2.
 41. Efez. 4, 22. r. 5, 3.
 42. Efez. 5, 6.
 43. Efez. 2, 2.
 44. Rzym. 6, 4. 6. Efez. 4, 22. Żyd. 12, 1. 1 Piotr. 2, 1.
 45. Efez. 4, 23.
 46. 1 Moy. 1, 27. r. 5, 1. r. 9, 6.
 47. Gal. 6, 15.
 48. Efez. 4, 32.
 49. Efez. 5, 39.
 50. 1 Kor. 10, 31.
 51. Efez. 5, 22. 1 Piotr. 3, 1.
 52. Efez. 5, 25. 1 Piotr. 3, 7.
 53. Efez. 6, 1.
 54. Efez. 6, 4.
 55. Efez. 6, 5. Tyt. 2, 9. 1 Piotr. 2, 18.
 56. Efez. 6, 9.
 57. Efez. 6, 9.
 58. Łuk. 18, 1. 1 Tess. 5, 17.
 59. Efez. 6, 19. 2 Tess. 3, 1.
 60. Efez. 5, 15.
 61. Efez. 5, 16.
 62. Dzie. 20, 5.
 63. Filem. w. 10.
 64. Dzie. 27, 2.
 65. 65,0 65,1 2 Tym. 4, 11.
 66. Kol. 1, 7.
 67. 1 Tess. 5, 27.
 68. 2 Tess. 3, 17.

 List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów (całość) List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów (całość)
Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów pierwszy (całość)