Biblia Gdańska/List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów 1

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ I.


I. Po zaleceniu Koryntów 1 — 11. II. ich niezgody strofuie, i od hardości do pokory prowadzi 12 — 18. III. Pan Bóg mądrość niebieską nie w mądrości tego świata, ale w głupstwie podawa 19 — 27. IV. z większéy części podłe sobie osoby obiera 28. V. aby się człowiek nie w sobie, ale w Panu chlubił 29 — 31.
Paweł, powołany[1] Apostoł Iezusa Chrystusa przez wolą Bożą, i[2] Sostenes brat.
2. Zborowi Bożemu, który iest w Koryncie, poświęconym[3] w Chrystusie Iezusie, powołanym[4] Swiętym, ze wszystkimi, którzy[5] wzywaią imienia Pana naszego Iezusa Chrystusa na wszelkiém mieyscu, i ich i naszém.
3. Łaska wam i pokóy[6] niech będzie od Boga, oyca naszego, i od Pana Iezusa Chrystusa.
4. Dziękuię Bogu moiemu[7] zawsze za was dla łaski Bożéy, która wam iest dana w Chrystusie Iezusie,
5. Iżeście we wszystkiém ubogaceni[8] w nim we wszelkiéy mówie i we wszelkiéy znaiomości;
6. Iako świadectwo Chrystusowe utwierdzone iest w was,
7. Tak iż wam na żadnym darze nie schodzi, którzy[9] oczekiwacie obiawienia Pana naszego Iezusa Chrystusa.
8. Który was téż utwierdzi[10] aż do końca, abyście byli bez nagany w dzień Pana naszego Iezusa Chrystusa;
9. Wiernyć iest[11] Bóg, przez którego iesteście powołani ku społeczności[12] Syna iego Iezusa Chrystusa, Pana naszego.]
10. A proszę was, bracia! przez imię Pana naszego Iezusa Chrystusa, abyście toż mówili[13] wszyscy, a iżby nie były między wami rozerwania, ale abyście byli spoieni iednakim umysłem i iednakiém zdaniem.
11. Albowiem oznaymiono mi o was, bracia moi! od domowników Chloi, iż poswarki są między wami.
II. 12. A to powiadam, iż każdy z was mówi: Iamci iest[14] Pawłów, a iam[15] Apollosów, a iam Kiefasów, alem ia Chrystusów.
13. Rozdzielonyż iest Chrystus? Azaż Paweł za was ukrzyżowany? Alboście w imię Pawłowe ochrzczeni?
14. Dziękuię Bogu, żem żadnego z was nie chrzcił, oprócz[16] Kryspa i Gaiusa;
15. Aby kto nie rzekł, żem chrzcił w imię moie.
16. Ochrzciłem téż i dom[17] Stefanów; nad to nie wiem, ieźlim kogo drugiego ochrzcił.
17. Boć mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangielią kazać, wszakże nie w mądrości[18] mowy, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusów.
18. Albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, iest głupstwem; ale nam, którzy bywamy zbawieni, iest mocą[19] Bożą.
III. 19. Bo napisano: Wniwecz obrócę mądrość[20] mądrych, a rozum rozumnych odrzucę.
20. Gdzież iest mądry? gdzież iest[21] uczony w piśmie? gdzież badacz wieku tego? Izali w głupstwo nie obrócił[22] Bóg mądrości świata tego?
21. Albowiem ponieważ w mądrości Bożéy swiat[22] nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu, przez głupie kazanie zbawić wierzące,
22. Gdyż i Żydowie się cudów[23] domagaią, a Grekowie mądrości szukaią.
23. Ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom w prawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo;
24. Lecz samym powołanym i Żydom i Grekom każemy Chrystusa, który iest[24] mocą Bożą i mądrością Bożą.
25. Albowiem głupstwo Boże iest mędrsze, niż ludzie, a mdłość Boża iest mocnieysza, niż ludzie.
26. Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia! iż nie wiele[25] mądrych według ciała, nie wiele możnych, nie wiele zacnego rodu;
27. Ale co głupiego iest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądre; a co mdłego u świata, wybrał Bóg, aby zawstydził mocne.
IV. 28. A podłego rodu u świata i wzgardzone wybrał Bóg, owszem te rzeczy, których niemasz, aby te, które są, zniszczył,
V. 29. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem iego.
30. Lecz niego wy iesteście w Chrystusie Iezusie, który się nam stał[26] mądrością od Boga i[27] sprawiedliwością i[28] poświęceniem i[29] odkupieniem,
31. Aby, iako napisano: Kto się chlubi, w Panu[30] się chlubił.Przypisy


 Spis treści 1 Kor 1
Biblia Gdańska
1 Kor 2