Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1186

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  wnego moiego. Pozdrówcie te, którzy są z domu Narcyssowego, te, którzy są w Panu.
  12. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfosę, które pracuią w Panu. Pozdrówcie Persydę miłą, która wiele pracowała w Panu.
  13. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę iego i moię.
  14. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermana, Patrobę, Hermena, i bracią, którzy są z nimi.
  15. Pozdrówcie Filologa, i Iulię, Nerego i siostrę iego, i Olimpa i wszystkie Swięte, którzy są z nimi.
  16. Pozdrówcie iedni drugie z pocałowaniem[1] świętém. Pozdrawiaią was zbory Chrystusowe.
  III. 17. A proszę was, bracia! abyście upatrowali te, którzy[2] czynią rozerwania[3] i zgorszenia przeciwko téy nauce, któréyście się wy nauczyli; i chrońcie[4] się ich.
  18. Albowiem takowi Panu naszemu Iezusowi Chrystusowi nie służą, ale[5] własnemu brzuchowi swemu, a przez łagodną mowę i pochlebstwo serca prostych zwodzą.
  19. Bo posłuszeństwo wasze wszystkich doszło. A przetoż raduię się z was; ale chcę, abyście byli mądrymi[6] na dobre, a prostymi na złe.
  20. A Bóg[7] pokoiu zetrze szatana pod nogi wasze w rychle. Łaska Pana naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.
  21. Pozdrawiaią[8] was Tymoteusz, pomocnik móy, i[9] Lucyusz i[10] Iason i[11] Sosypater, pokrewni moi.
  22. Pozdrawiam was w Panu ia Tercyusz, którym ten list pisał.
  23. Pozdrawia was[12] Gaius, gospodarz móy i wszystkiego zboru. Pozdrawia was[13] Eratus szafarz mieyski, i Kwartus brat.
  24. Łaska Pana naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
  25. A temu, który[14] was może utwierdzić według Ewangielii moiéy i opowiadania Iezusa Chrystusa, według obiawienia[15] taiemnicy od czasów wiecznych zamilczanéy,
  26. Lecz teraz obiawionéy[16] i przez pisma Prorockie według postanowienia wiecznego Boga ku posłuszeństwu wiary między wszystkimi narody oznaymionéy;
  27. Temu samemu mądremu Bogu niech[17] będzie chwała przez Iezusa Chrystusa na wieki. Amen.

  Ten list do Rzymianów napisany iest z Koryntu przez Febę, służebnicę zboru Kienchreeńskiego.

  List pierwszy Swiętego Pawła Apostoła do Koryntów.


  ROZDZIAŁ I.


  I. Po zaleceniu Koryntów 1 — 11. II. ich niezgody strofuie, i od hardości do pokory prowadzi 12 — 18. III. Pan Bóg mądrość niebieską nie w mądrości tego świata, ale w głupstwie podawa 19 — 27. IV. z większéy części podłe sobie osoby obiera 28. V. aby się człowiek nie w sobie, ale w Panu chlubił 29 — 31.
  Paweł, powołany[18] Apostoł Iezusa Chrystusa przez wolą Bożą, i[19] Sostenes brat.
  2. Zborowi Bożemu, który iest w Koryncie, poświęconym[20] w Chrystusie Iezusie, powołanym[21] Swiętym, ze wszystkimi, którzy[22] wzywaią imienia Pana naszego Iezusa Chrystusa na wszelkiém mieyscu, i ich i naszém.

  3. Łaska wam i pokóy[23] niech będzie od Boga, oyca naszego, i od Pana Iezusa Chrystusa.

  1. 1 Kor. 16, 20. 2 Kor. 13, 12. 1 Tess. 5, 26.
  2. Kol. 2, 8. Tyt. 3, 9.
  3. Matt. 18, 6. 2 Tym. 3, 5. Tyt. 3, 10.
  4. 2 Ian. 1, 10.
  5. Filip. 3, 19.
  6. Matt. 10, 16.
  7. 1 Kor. 14, 33.
  8. Dzie. 16, 1. Fil. 2, 19. 1 Tess. 3, 2.
  9. Dzie. 13, 1.
  10. Dzie. 17, 7.
  11. Dzie. 20, 4.
  12. 1 Kor. 1, 14.
  13. 2 Tym. 4, 20.
  14. Efez. 3, 9.
  15. Efez. 1, 9. r. 3, 9. 2 Tym. 1, 10. Tyt. 1, 2.
  16. 1 Piotr. 1, 20.
  17. Rzym. 11, 36.
  18. Dzie. 13, 2.
  19. Dzie. 18, 17.
  20. Ian. 17, 17. 19. Dzie. 15, 9.
  21. Rzym. 1, 7. Ef. 1, 1. Kol. 1, 22. 2 Tym. 1, 9.
  22. r. 2, 19.
  23. 1 Piotr. 1, 2.