Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska/List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 2

Z Wikiźródeł, wolnej bibliotekiROZDZIAŁ II.


I. Próżnością iest, cokolwiek iest oprócz Chrystusa 1 — 10. II. O obrzesce 11 — 15. III. o wstrzymywaniu się od pokarmów 16. 17. IV. o chwale Aniołów 18. 19. V. od ceremonii zakonnych przez Chrystusa uwolnienie 20 — 23.
Albowiem chcę, abyście wiedzieli, iako wielką trudność mam o was i o tych, którzy są w Laodycei, i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele;
2. Aby pocieszone były serca ich, będąc spoione miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia ku poznaniu taiemnicy Boga i oyca, i Chrystusa,
3. W którym skryte są[1] wszystkie skarby mądrości i umieiętności.
4. A toć mówię, aby was nikt fałszywymi[2] dowodami nie oszukał przez wystawną mowę.
5. Bo aczkolwiek nie iestem[3] obecny ciałem, ale duchem iestem z wami, raduiąc się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszéy w Chrystusa;
6. Przetoż iakoście przyięli Pana Iezusa Chrystusa, tak w nim chodźcie,
7. Będąc wkorzenieni i wybudowani na nim i utwierdzeni w wierze, iakoście się nauczyli, obfituiąc[4] w niéy z dziękowaniem.
8. Patrzcież, żeby was kto sobie w kórzyść nie obrócił przez Filozofią i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiéy, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa;
9. Gdyż w nim mieszka wszystka[5] zupełność Bostwa cieleśnie.
10. I iesteście w nim dopełnieni, który iest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności;
II. 11. W którym i obrzezani iesteście obrzeską nie ręką[6] uczynioną, to iest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów przez obrzeskę Chrystusowę,
12. Pogrzebieni z nim będąc w[7] chrzcie; w którymeście téż społem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuie[8] Bóg, który go wzbudził od umarłych.
13. I was, gdyście byli umarłymi[9] w grzechach i nieobrzesce ciała waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy,
14. Zmazawszy on, który był przeciwko[10] nam, cyrograf w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go z pośrzodku, przybiwszy go do krzyża;
15. I złupiwszy księstwa i mocy, wiódł ie na podziw, iawnie tryumfuiąc z nich sam przez się.
III. 16. Niechayże was tedy[11] nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoiu; albo z strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabbatów,
17. Które są cieniem rzeczy[12] przyszłych; ale prawda iest ciało Chrystusowe.
IV. 18. Niechay was nikt wygranego zakładu nie osądza, który się dobrowolnie w pokorę i w służbę Aniołów, których nie widział, wdawa, próżno się nadymaiąc z umysłu ciała swego.
19. A nie trzymaiąc się głowy[13] Chrystusa, z którego wszystko ciało przez stawy i związania posiłek biorąc, i wespół spoione będąc, roście wzrostem Bożym.
V. 20. Ieźliście tedy umarli[14] z Chrystusem żywiołom świata tego, przeczże się, iakobyście ieszcze żyli światu, ustawami bawicie?
21. (Mówią niektórzy: Nie dotykay się, ani kosztuy, ani ruchay;
22. Co wszystko kazi się samym używaniem,) według[15] przykazań i nauk ludzkich;
23. Które maią kształt mądrości w nabożeństwie dobrowolnie obraném, i w pokorze, i w niefolgowaniu[16] ciału; wszakże nie maią żadnéy wagi, tylko do nasycenia ciała służą.

 List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 1 List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 2
Biblia Gdańska
List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 3