Biblia Gdańska

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Święta

to jest

CAŁE PISMO ŚWIĘTE

STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

z hebrajskiego i greckiego języka
na polski
pilnie i wiernie przetłumaczona

¤ ¤ ¤ ¤

Pięcioksiąg:
Pierwsze Księgi Moyżeszowe[1] (Rdz) -- Księga Wyjścia[2] (Wj) -- Księga Kapłańska[3] (Kpł) -- Księga Liczb[4] (Lb) -- Księga Powtórzonego Prawa[5] (Pwt)

Księgi historyczne:
Księgi Iozuego (Ioz) -- Księga Sędziów[6] (Sdz) -- Księgi Ruthy (Rt) -- Pierwsza Księga Samuela (1 Sm) -- Druga Księga Samuela (2 Sm) -- Pierwsza Księga Królewska (1 Krl) -- Druga Księga Królewska (2 Krl) -- Pierwsza Księga Kronik (1 Krn) -- Druga Księga Kronik (2 Krn) -- Księgi Ezdraszowe (Ezd) -- Księgi Nehemiaszowe (Ne) -- Księgi Estery (Est)

Księgi mądrościowe (dydaktyczne):
Księga Hioba (Hi) -- Księgi Psalmów (Ps) -- Księgi Przypowieści Salomonowe (Prz) -- Ecclesiastes (Koh) -- Pieśń nad pieśniami Salomonowa (Pnp)

Księgi prorockie:
Księga Izajasza (Iz) -- Księga Jeremiasza (Jr) -- Treny (Lm) -- Księga Ezechiela (Ez) -- Proroctwo Danielowe (Dn) -- Proroctwo Ozeaszowe (Oz) -- Proroctwo Ioelowe (Jl) -- Proroctwo Amosowe (Am) -- Proroctwo Abdyaszowe (Ab) -- Proroctwo Ionaszowe (Jon) -- Proroctwo Micheaszowe (Mi) -- Proroctwo Nahumowe (Na) -- Proroctwo Abakukowe (Ha) -- Proroctwo Sofoniaszowe (So) -- Proroctwo Aggieuszowe (Ag) -- Proroctwo Zacharyaszowe (Za) -- Proroctwo Malachyaszowe (Ml)

¤ ¤ ¤ ¤

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt) -- Ewangelia wg św. Marka (Mk) -- Ewangelia wg św. Łukasza (Łk) -- Ewangelia wg św. Jana (J)
Dzieje Apostolskie (Dz) -- List Świętego Pawła Apostoła do Rzymianów (Rz) -- Pierwszy List do Koryntian (1 Kor) -- Drugi List do Koryntian (2 Kor) -- List do Galatów (Ga) -- List Świętego Pawła Apostoła do Efezów (Ef) -- List do Filipian (Flp) -- List do Kolosan (Kol) -- Pierwszy List do Tesaloniczan (1 Tes) -- Drugi List do Tesaloniczan (2 Tes) -- Pierwszy List do Tymoteusza (1 Tm) -- Drugi List do Tymoteusza (2 Tm) -- List do Tytusa (Tt) -- List do Filemona (Flm) -- List do Żydów (Hbr) -- List powszechny Świętego Iakuba Apostoła (Jk) -- Pierwszy List św. Piotra (1 P) -- Drugi List św. Piotra (2 P) -- Pierwszy List św. Jana (1 J) -- Drugi List św. Jana (2 J) -- Trzeci List św. Jana (3 J) -- List powszechny Świętego Iudasa Apostoła (Jud) -- Apokalipsa św. Jana (Ap)

Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).
 Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.
Przekład

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Biblia gdańska

  1. G e n e s i s
  2. E x o d u s
  3. L e v i t i c u s
  4. N u m e r i
  5. D e u t e r o n o m i u m
  6. J u d i c u m