Biblia Gdańska/Proroctwo Abdyaszowe

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Proroctwo Amosowe Biblia Gdańska
Stary Testament
Proroctwo IonaszoweBiblia Gdańska - Stary Testament

Rdz - Wj - Kpł - Lb - Pwt - Ioz - Sdz - Rt - 1 Sm - 2 Sm - 1 Krl - 2 Krl - 1 Krn - 2 Krn - Ezd - Ne - Est - Hi -
Ps - Prz - Koh - Pnp - Iz - Jr - Lm - Ez - Dn - Oz - Jl - Am - Ab - Jon - Mi - Na - Ha - So - Ag - Za - Ml


Proroctwo Abdyaszowe.


ROZDZIAŁ ieden.


Widzenie Abdyaszowe. Tak mówi panuiący Pan o ziemi[1] Edomskiéy: Słyszeliśmy wieść od Pana i od posła wysłanego do narodów: Ruszcie się, a powstańmy przeciwko niemu ku bitwie.
2. Oto, cię maluczkim uczynię między narody, ty będziesz bardzo wzgardzony.
3. Pycha serca twego zdradziła cię, o ty! który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, w wysokiém mieszkaniu twoiém, który mówisz w sercu swoiém: Któż mię na ziemię zciągnie?
4. Choćbyś się wywyższył[2] iako orzeł, owszem choćbyś między gwiazdami położył gniazdo twoie, i z tamtąd cię ztargnę, mówi Pan.
5. O iakożeś zniszczony! Izaliż złodzieje[3] przyszli na cię? Izali zbóycy nocni? Izaliby kradli nad potrzebę swoię? Gdyby ci na cię przyszli, co wino zbieraią, izaliby nie zostawili którego grona?
6. Iakoż wyszpiegowane są skarby Ezawa, a wynalezione są skryte rzeczy iego!
7. Aż do granicy wypchną cię wszyscy, z którymi masz przymierze; zdradzą cię, moc wezmą nad tobą ci, z którymi masz pokóy; którzy chléb twóy iedzą, ranęć zdradliwie zadadzą, tak iż się nie obaczysz.
8. Izali dnia[4] onego, mówi Pan, nie wytracę mędrców z Edom, a roztropnych z góry Ezawa?
9. I ulękną się mocarze twoi o Temanie! dla tego, że porażeni będąc wygubieni będą wszyscy z góry Ezawa.
19.[5] Dla bezprawia bratu twemu[6] Iakubowi uczynionego hańba cię okryie, a wykorzeniony będziesz na wieki.
11. Stałeś dnia onego naprzeciwko, dnia onego, gdy cudzy imali woysko iego, i gdy cudzoziemcy wchodzili w bramy iego, a o Ieruzalem los miotali, tyś téż był iako ieden z nich.
12.[7] Nie patrzże tedy na dzień brata swego, na dzień poimania iego; ani się wesel nad syny Iudskimi w dzień zginienia ich, ani hardzie mów usty swemi w dzień ucisku.
13. Nie wchodź w bramę ludu mego w dzień utrapienia ich, ani patrz na złe iego w dzień doległości iego, ani ściągay ręki swéy na maiętność iego w dzień skruszenia iego;
14. Ani stoy na rostaniu dróg, abyś zatracał te, którzy z nich uchodzą; ani podaway nieprzyiacielowi w moc tych, którzy z nich zostali w dzień ucisku.
15. Bo bliski iest dzień Pański przeciwko tym wszystkim narodom; iakoś uczynił, takci[8] się stanie, nadgroda twoia obróci się na głowę twoię.
16. Bo ponieważ wy pić będziecie na górze moiéy świętéy, tak pić będą wszyscy[9] narodowie; ustawicznie, mówię pić i pożerać będą, aż się staną, iakoby ich nie było.
17. A na górze Syon będzie wybawienie, a ta góra będzie święta, i posiędzie dom Iakubów osiadłości swe.
18. I stanie się dom Iakubów ogniem, a dom Iózefów płomieniem, dom zaś Ezawów ścierniskiem; i rozpali się na nie, i strawi ie, a nikt nie zostanie z domu Ezawowego;[10] bo Pan to mówił.
19. A tak odziedziczą krainę południową z górą[11] Ezawa, i równinę z Filistyńczykami; posiędą téż krainę Efraimowę, i krainę Samaryi, i Beniaminowę i Galadską.
20. A zaprowadzeni w niewolą tego woyska synów Izraelskich posiędą to, co było Chananeyczyków aż do Sarepty; a zaprowadzeni w niewolą Ieruzalemczyków posiędą to, co iest na końcu państwa, posiędą z miasty na południe.
21. I wstąpią wybawiciele na górę Syon, aby sądzili górę Ezawa; a tak[12] będzie królestwo samego Pana.