Biblia Gdańska/Proroctwo Malachyaszowe (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Poniżej znajduje się Proroctwo Malachyaszowe w całości. Jeżeli chcesz skorzystać z tekstu podzielonego na rozdziały przejdź tutaj.


Biblia Gdańska - Stary Testament

Rdz - Wj - Kpł - Lb - Pwt - Ioz - Sdz - Rt - 1 Sm - 2 Sm - 1 Krl - 2 Krl - 1 Krn - 2 Krn - Ezd - Ne - Est - Hi -
Ps - Prz - Koh - Pnp - Iz - Jr - Lm - Ez - Dn - Oz - Jl - Am - Ab - Jon - Mi - Na - Ha - So - Ag - Za - Ml


Proroctwo Malachyaszowe.


ROZDZIAŁ I.


I. Przypomnienie ludowi Bożemu wybrania ich z szczeréy łaski Bożéy 1 — 5. II. Obwinienie Kapłanów z ich przy służbie lekkomyślności 6 — 9. III. zkąd Bóg ofiarami ich gardzi 10 — 13. IV. i przeklęctwo na nie wydawa 14.
Brzemię słowa Pańskiego przeciwko Izraelowi przez Malachyasza.
2. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie: W czémżeś nas umiłował? Izali Ezaw nie był bratem Iakubowi? mówi Pan; wszakżem umiłował[1] Iakuba,
3. A Ezawa miałem w nienawiści, i podałem góry iego na spustoszenie, a dziedzictwo iego[2] smokom na pustyni.
4. Ieźliby rzekła ziemia Edomska: Staliśmyć się ubogimi, ale wrócimy się, i pobuduiemy mieysca popustoszone, tedy tak mówi Pan zastępów: Niechay oni buduią, a Ia rozwalę; i nazowię ie granicą niepobożności i ludem, który sobie zbrzydził Pan aż na wieki.
5. To oglądaią[3] oczy wasze, a wy rzeczecie: Niech będzie Pan uwielbiony w granicach Izraelskich.
II. 6. Syn ma[4] w uczciwości oyca, a sługa pana swego; ieźlim tedy Ia oycem, gdzież iest cześć moia? i ieźliżem Ia Panem, gdzież iest boiaźń moia? mówi Pan zastępów wam, o Kapłani! którzy lekce poważacie imię moie, a wszakże mówicie: W czémże lekce poważamy imię twoie?
7. Którzy przynosząc na ołtarz móy ofiarę splugawioną mówicie: Czémżeśmy cię splugawili? Tém, że mówicie: Stół Pański splugawiony iest
8. Bo gdy przywodzicie co[5] ślepego iest, na ofiarę, izali to nie zła rzecz? I gdy przywodzicie chrome i chore, izali to nie zła rzecz? Ofiaruy to iedno Książęciu twemu, obaczysz, ieżeli mu się to podobać będzie, a przyimieli twarz twoię, mówi Pan zastępów.
9. Przetoż teraz błagaycie proszę oblicze Boże, aby się zmiłował nad nami; ale póki się to dzieie z ręki waszéy, izali przyimie oblicze którego z was? mówi Pan zastępów.
III. 10. Owszem kto iest między wami, aby zawarł drzwi, albo darmo zapalił na ołtarzu moim? Niemam chęci do was, mówi Pan zastępów, i[6] ofiary nie przyimę z ręki waszéy.
11. Albowiem od wschodu[7] słońca aż do zachodu iego wielkie iest imię moie między narody, a na wszelkiém mieyscu przyniesione będzie kadzenie imieniowi memu i ofiara czysta; wielkie zaiste imię moie będzie między narody, mówi Pan zastępów.
12. Lecz wy plugawicie ie, gdy mówicie:[7] Stół Pański splugawiony iest; a co nań kładą, iest wzgardzonym pokarmem.
13. Mówicie téż: O iakaż to praca! choćbyście to zdmuchnąć mogli, mówi Pan zastępów; bo przynosicie to, co iest wydartego, i chromego i zchorzałego, a przynosicie to na ofiarę: izali to przyimę z ręki waszéy? mówi Pan.
IV. 14. I owszem przeklęty iest zdradliwy, który maiąc w trzodzie swéy samca, a przecię czyniąc śluby ofiaruie Panu to, co iest ułomnego; bom Ia Królem[8] wielkim, mówi Pan zastępów, a imię moie straszne iest między narody.

ROZDZIAŁ II.


I. Przegrożka Kapłanom 1 — 3. II. Przymierze z przodkami ich, i żywot przykładny 49[9]. III. Obwinienie ich, i lusu z nieporządnego małżeństwa 10 — 16. IV. i z krnąbności 13[10].
A tak teraz do was mówię to rozkazanie, o Kapłani!
2. Ieźli nie usłuchacie, i ieźli nie złożycie do serca, abyście dali chwałę imieniowi memu, mówi Pan zastępów, tedy poślę na was[11] przeklęctwo, a przeklinać będę błogosławieństwa wasze; owszem iużem ie przeklął: boście tego nie złożyli do serca.
3. Oto, Ia wam popsuię siewy wasze, a wrzucę[12] łayno na twarzy wasze, łayno, mówię, ofiar waszych, tak, że was przytargnie do siebie.
II. 4. I[13] dowiecie się, iżem posłał do was to rozkazanie, aby było przymierze moie z Lewim, mówi Pan zastępów.
5. Przymierze moie było z nim żywota i pokoiu, a dałem mu ie dla boiaźni; bo się mnie bał, i dla imienia moiego skruszony był.
6. Zakon prawdy był w uściech iego, a[14] nieprawość nie była znaleziona w wargach iego; chodził zemną w pokoiu i w prawości, i wielu odwrócił od nieprawości.
7. Bo wargi kapłańskie umieiętności strzedz maią, a pytać się będą na zakon z ust iego; Aniołem zaiste iest Pana zastępów.
8. Aleście wy zstąpili z drogi, i byliście zgorszeniem wielom w zakonie, zepsowaliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów.
9. Przetoż i Iam was uczynił wzgardzone i poniżone u wszystkich ludzi, tak iakoście wy nie strzegli dróg moich, a mieliście wzgląd na osobę w zakonie.
III. 10. Izali nie ieden oyciec iest[15] nas wszystkich? Izali nie ieden[15] Bóg stworzył nas? Czemuż tedy brat zdradza brata swego, gwałcąc przymierze oyców naszych?
11. Zdradliwie się sprawuie Iuda, a obrzydliwość się dzieie w Izraelu i w Ieruzalemie; bo Iuda splugawił świętobliwość Pańską, w któréy się kochać miał, poiąwszy za żonę córkę boga obcego.
12. Pan męża, który to czyni, wykorzeni z namiotów Iakubowych, tak czuiącego, iako i odpowiadaiącego i ofiaruiącego dar Panu zastępów.
13. A toście drugi raz uczynili, okrywaiąc łzami ołtarz Pański, płaczem i wołaniem, tak że więcéy nie patrzy na dar, i nie przyimuie wdzięcznéy ofiary z ręki waszéy.
14. Wszakże mówicie: Dla czegoż to? Dla tego, że Pan iest świadkiem między tobą i między żoną młodości twoiéy, przeciw któreyś ty wystąpił, gdyż ona iest towarzyszką twoią, i żoną przymierza twego.
15. Bo azaż nie uczynił iednym, choć mu ieszcze ducha zbywało? A czemuż iednym? aby szukali nasienia Bożego; a tak strzeżcie ducha swego, a z żoną młodości swoiéy się zdradliwie nie obchodźcie;
16. Bo on ma w nienawiści opuszczenie żony, mówi Pan, Bóg Izraelski, przeto że taki okrywa okrucieństwo płaszczem iego, mówi Pan zastępów; a tak strzeżcie ducha waszego, a nie obchodźcie się zdradliwie.
IV. 17. Pracęście zadali Panu[16] słowy swoiemi, a przecię mówicie: W czémżeśmy mu pracę zadali? W tém, gdy mówicie: Wszelki, który złość czyni, podoba się Panu, i w tych ma kochanie; albo: Gdzież iest Bóg sądu?

ROZDZIAŁ III.


I. Proroctwo o przyiściu Iana Chrzciciela, i Chrystusa Pana. II. o mocy i sprawie iego 2 — 6. III. Przypomnienie grzechów ludu 7 — 9. IV. Napomnienie ich do pokuty 10 — 18.
Oto, Ia posyłam Anioła[17] mego, który zgotuie drogę przed obliczem moiém; zarazem przyidzie do kościoła swego Panuiący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy żądacie; oto, przyidzie, mówi Pan zastępów.
II. 2. Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyiścia iego? I kto się ostoi, gdy się on okaże? Bo on iest iako ogień roztapiaiący, i iako mydło blecharzów.
3. I będzie siedział roztapiaiąc i[18] wyczyściaiąc śrebro, i oczyści syny Lewiego, i przepławi ie iako złoto i iako śrebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości.
4. Tedy Panu będzie wdzięczna ofiara od Iudy i od Ieruzalemu, iako za dni pierwszych i iako za lat starodawnych.
5. Ale się do was przybliżę z sądem, i będę świadkiem prędkim przeciwko czarownikom, i przeciwko cudzołożnikom, i przeciwko krzywoprzysiężcom, i przeciwko tym, którzy krzywdę czyniąc zatrzymywaią zapłatę naiemnikowi, wdowie i sierocie i cudzoziemcowi krzywdę czynią, a nie boią się mnie, mówi Pan zastępów.
6. Gdyż Ia Pan nie[19] odmieniam się, przetoż wy, synowie Iakubowi! nie iesteście zniszczeni.
III. 7. Zaraz ode dni oyców waszych odstąpiliście od ustaw moich, a nie strzegliście ich; nawróćcież[20] się do mnie, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów. Ale mówicie: W czémże się nawrócimy?
8. Izali człowiek ma Boga złupić, że wy mnie łupicie? Wszakże mówicie: W czémże cię łupimy? W dziesięcinach i w ofiarach.
9. Zgołaście przeklęci, iż mię tak łupicie, wy i wszystek naród wasz.
IV. 10. Znieście wszystkę dziesięcinę do szpichlerza, aby była żywność w domu moim, a doświadczcie mię teraz w tém, mówi Pan zastępów; ieźli wam nie otworzę[21] okien niebieskich, a nie wyleię na was błogosławieństwa, tak że go nie będziecie mieli gdzie podziać;
11. I zgromię dla was pożeraiącego, a nie popsuię wam urodzaiu ziemskiego, i nie pochybi winna macica na polu, mówi Pan zastępów.
12. I będą was błogosławić wszyscy narodowie; bo wy będziecie ziemią roskoszną, mówi Pan zastępów.
13. Zmocniły się przeciwko mnie słowa wasze, mówi Pan; wszakże mówicie: Cóżeśmy mówili przeciwko tobie?[22]
14. Mówiliście: Próżna to Bogu[23] służyć, a cóż za pożytek, choć będziemy strzedz rozkazania iego, i będziemy smętnie chodzić, boiąc się Pana zastępów?
15. Owszem pyszne mamy za błogosławione, ponieważ się ci buduią, którzy czynią niezbożność, a którzy kuszą[24] Boga, zachowani bywaią.
16. Tedy rozmawiali o tém ci, którzy się boią Pana, każdy z bliźnim swoim. I obaczył Pan, a usłyszał, i napisano księgę pamiątki przed obliczem iego dla boiących się Pana i myślących o imieniu iego.
17. Cić mi będą, mówi Pan zastępów,[25] w dzień, który Ia[25] uczynię, własnością; i[26] zmiłuię się nad nimi, iako się zmiłowywa oyciec nad synem swoim, który mu służy.
18. Tedy się nawrócicie, a obaczycie różność między[27] sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu, i między tym, który mu nie służy.

ROZDZIAŁ IV.


I. Ogłoszenie sądów Bożych niezbożnym 1. III[28]. Pocieszenie 2. 3. III. i napomnienie pobożnych 4. IV. Proroctwo o przyiściu Iana Chrzciciela 5. 6.
Bo oto, przychodzi dzień pałaiący iako piec, w który wszyscy pyszni, i wszyscy[29] czyniący niezbożność będą iako ściernisko, a popali ie ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak że im nie zostawi korzenia ani gałązki.
II. 2. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznidzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach iego; tedy wychodzić będziecie, i prorościecie iako cielęta karmne.[30]
3. A podepcecie niezbożne, tak że będą iako proch pod nogami waszemi w dzień, który Ia uczynię, mówi Pan zastępów.
III. 4. Pamiętaycież na[31] zakon Moyżesza, sługi mego, któremum rozkazał na Horebie, przedłożyć wszystkiemu Izraelowi ustawy i sądy.
IV. 5. Oto, Ia wam poślę Eliasza Proroka, pierwéy niż przyidzie on wielki i straszny dzień Pański;
6. Aby obrócił serce oyców ku synom, a serce synów ku oycom ich, abym przyszedłszy ziemi przeklęctwem nie skarał.

 Proroctwo Zacharyaszowe (całość) Proroctwo Malachyaszowe (całość)