Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/979

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

11. I będą w nim mieszkać, a nie będzie więcéy przeklęctwem, a Ieruzalem bezpiecznie mieszkać będzie.
III. 12. A tać będzie plaga, którą uderzy Pan wszystkie narody, któreby walczyły przeciwko Ieruzalemowi: Ciało każdego stoiącego na nogach swoich schnąć będzie, a oczy ich wypłyną z dołków swoich, i ięzyk ich uschnie w uściech ich.
13. I stanie się dnia onego wielkie uciśnienie Pańskie między nimi, tak iż rękę ieden drugiego uchwyci, a ręka iego podniesie się na rękę bliźniego swego.[1]
14. I tyć téż, Iudo! walczyć będziesz w Ieruzalemie, a zgromadzone będą bogactwa wszystkich narodów okolicznych, złoto i śrebro i szat obfitość wielka.
15. A takaż będzie plaga na konie, muły, wielbłądy, i osły, i na wszystkie bydlęta, które będą w onym obozie, iako i ta plaga.
IV. 16. A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, któreby przyciągnęły przeciwko Ieruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku, pokłon oddawać Królowi, Panu zastępów, i obchodzić święto Kuczek;[2]
17. A ktoby nie szedł z pokolenia ziemi do Ieruzalemu, pokłon oddawać Królowi, Panu zastępów, na te deszcz padać nie będzie.
18. A ieźli pokolenie Egipskie nie wstąpi, i nie przyidzie, choć[3] na nie deszcz nie pada, przyidzie iednak ta plaga, którą uderzy Pan narody, które nie przyszły, obchodzić święta Kuczek.
19. A tać będzie kaźń grzechu Egipskiego, i kaźń grzechu wszystkich narodów, któreby nie przechodziły ku obchodzeniu święta Kuczek.
V. 20. Dnia onego będzie na rzędziech końskich napisano: Swiętobliwość Pańska; a kotłów będzie w domu Pańskim, iako miednic przed ołtarzem.
21. Owszem każdy kocieł w Ieruzalemie i w Iudzie poświęcony będzie Panu zastępów; a przychodząc wszyscy, którzy ofiarować maią, brać ie i warzyć w nich będą, a nie będzie Chananeyczyka[4] więcéy w domu Pana zastępów dnia onego.




Proroctwo Malachyaszowe.


ROZDZIAŁ I.


I. Przypomnienie ludowi Bożemu wybrania ich z szczeréy łaski Bożéy 1 — 5. II. Obwinienie Kapłanów z ich przy służbie lekkomyślności 6 — 9. III. zkąd Bóg ofiarami ich gardzi 10 — 13. IV. i przeklęctwo na nie wydawa 14.
Brzemię słowa Pańskiego przeciwko Izraelowi przez Malachyasza.
2. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie: W czémżeś nas umiłował? Izali Ezaw nie był bratem Iakubowi? mówi Pan; wszakżem umiłował[5] Iakuba,
3. A Ezawa miałem w nienawiści, i podałem góry iego na spustoszenie, a dziedzictwo iego[6] smokom na pustyni.
4. Ieźliby rzekła ziemia Edomska: Staliśmyć się ubogimi, ale wrócimy się, i pobuduiemy mieysca popustoszone, tedy tak mówi Pan zastępów: Niechay oni buduią, a Ia rozwalę; i nazowię ie granicą niepobożności i ludem, który sobie zbrzydził Pan aż na wieki.
5. To oglądaią[7] oczy wasze, a wy rzeczecie: Niech będzie Pan uwielbiony w granicach Izraelskich.

II. 6. Syn ma[8] w uczciwości oyca, a sługa pana swego; ieźlim tedy Ia oycem, gdzież iest cześć moia? i ieźliżem Ia Panem, gdzież iest boiaźń moia? mówi Pan zastępów wam, o Kapłani! którzy lekce po-

  1. Sędz. 7, 22.
  2. Mal. 1, 14.
  3. Iz. 5, 6.
  4. Izai. 35, 8. Ioel. 3, 17. Obiaw. 21, 27. r. 22, 15.
  5. Rzym. 9, 13.
  6. Iz. 13, 21. 22. r. 34, 13.
  7. Ps. 52, 8.
  8. 2 Moy. 10, 12. Ian. 8, 49.