Biblia Gdańska/Proroctwo Amosowe 1

Z Wikiźródeł, wolnej bibliotekiROZDZIAŁ I.


I. Czas prorokowania Amosa 1. II. Ogłoszenie przez niego kaźni Bożéy Syryyczykom 2 — 5. III. Filistyńczykom 6 — 8. IV. Tyryyczykom 9. 10. V. Edomczykom 11. 12. VI. Ammonitczykom 13 — 15.
Słowa Amosa, który był między pasterzami[1] z Tekua, które widział[2] o Izraelu za dni Uzyasza,[3] Króla Iudskiego, i za dni Ieroboama[4] syna Ioazowego, Króla Izraelskiego, dwa lata przed trzęsieniem[5] ziemi.
II. 2. I rzekł: Zaryczy Pan[6] z Syonu, a z Ieruzalemu wyda głos swóy; i będą płakały mieszkania pasterzów, a wyschną pola naywybornieysze.
3. Tak mówi Pan: Dla trzech występków Damaszku, owszem dla czterech nie przepuszczę mu, przeto że młocili wozami żelaznymi Galada;
4. Ale poślę ogień na dom Hazaela, który poźrze pałace Benadadowe.
5. Połamię téż zaworę w Damaszku, a wykorzenię obywatela z doliny Awen, i tego, który trzyma sceptr z domu Heden; i póydzie w niewolą lud Syryyski do Kir, mówi Pan.
III. 6. Tak mówi Pan: Dla trzech występków Gazy, owszem dla czterech nie przepuszczę im, przeto że ie poimawszy w więzienie wieczne podawali Edomczykom;
7. Ale poślę ogień na mur Gazy, który poźrze pałace iéy.
8. Wykorzenię téż obywatela z Azotu, i tego, który trzyma sceptr z Aszkalonu, i obrócę rękę moię przeciwko Akkaronowi, że zginie ostatek Filistynów, mówi panuiący Pan.
IV. 9. Tak mówi Pan: Dla trzech występków Tyru, owszem dla czterech nie przepuszczę mu, przeto że ie w więzienie wieczne podali Edomczykom, a nie wspomnieli na przymierze braterskie;
10. Ale poślę ogień na mur Tyrski, który poźrze pałace iego.
V. 11. Tak mówi Pan: Dla trzech występków Edoma, owszem dla czterech nie przepuszczę mu, przeto że zepsowawszy w sobie wszelaką litość swoię prześladuie mieczem brata swego, a gniewem swym ustawicznie pała, owszem zapalczywość iego rozsila się bez przestania;
12. Ale poślę ogień na Teman, i poźrze pałace w Bosra.
VI. 13. Tak mówi Pan: Dla trzech występków synów Ammonowych, owszem dla czterech nie przepuszczę mu, przeto iż rozcinali brzemienne w Galaad, tylko aby rozszerzali granice swoie;
14. Ale rozniecę ogień na murze Rabby, który poźrze pałace iego z krzykiem w dzień woyny, i z wichrem w dzień niepogody.
15. I póydzie Król[7] ich w niewolą, on i Książęta iego z nim, mówi Pan.

 Spis treści Am 1 Am 2