Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1232

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.

23. Ieźli tylko trwacie w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nieporuszeni od nadziei Ewangielii, którąście słyszeli, która iest kazana wszelkiemu stworzeniu, które iest pod niebem, któréy ia Paweł stałem się sługą;
24. Który się teraz raduię w doległościach moich dla was, i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moiém za ciało iego, które iest kościół.[1]
25. Któregom się ia stał sługą według daru Bożego, który mi iest dany dla was, abym wypełnił słowo Boże,
26. To iest, taiemnicę onę, która[2] była zakryta od wieków i od rodzaiów, ale teraz obiawiona iest Swiętym iego,
27. Którym chciał Bóg oznaymić, iakie iest bogactwo téy taiemnicy chwalebnéy między Poganami, która iest Chrystus między[3] wami, nadzieia ona chwały;
28. Którego my opowiadamy, napominaiąc każdego człowieka, i ucząc każdego człowieka we wszelkiéy mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Iezusie;
29. W czym téż pracuię, boiuiąc według skutecznéy mocy iego, która we mnie dzieło swoie potężnie sprawuie.

ROZDZIAŁ II.


I. Próżnością iest, cokolwiek iest oprócz Chrystusa 1 — 10. II. O obrzesce 11 — 15. III. o wstrzymywaniu się od pokarmów 16. 17. IV. o chwale Aniołów 18. 19. V. od ceremonii zakonnych przez Chrystusa uwolnienie 20 — 23.
Albowiem chcę, abyście wiedzieli, iako wielką trudność mam o was i o tych, którzy są w Laodycei, i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele;
2. Aby pocieszone były serca ich, będąc spoione miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia ku poznaniu taiemnicy Boga i oyca, i Chrystusa,
3. W którym skryte są[4] wszystkie skarby mądrości i umieiętności.
4. A toć mówię, aby was nikt fałszywymi[5] dowodami nie oszukał przez wystawną mowę.
5. Bo aczkolwiek nie iestem[6] obecny ciałem, ale duchem iestem z wami, raduiąc się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszéy w Chrystusa;
6. Przetoż iakoście przyięli Pana Iezusa Chrystusa, tak w nim chodźcie,
7. Będąc wkorzenieni i wybudowani na nim i utwierdzeni w wierze, iakoście się nauczyli, obfituiąc[7] w niéy z dziękowaniem.
8. Patrzcież, żeby was kto sobie w kórzyść nie obrócił przez Filozofią i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiéy, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa;
9. Gdyż w nim mieszka wszystka[8] zupełność Bostwa cieleśnie.
10. I iesteście w nim dopełnieni, który iest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności;
II. 11. W którym i obrzezani iesteście obrzeską nie ręką[9] uczynioną, to iest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów przez obrzeskę Chrystusowę,
12. Pogrzebieni z nim będąc w[10] chrzcie; w którymeście téż społem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuie[11] Bóg, który go wzbudził od umarłych.
13. I was, gdyście byli umarłymi[12] w grzechach i nieobrzesce ciała waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy,
14. Zmazawszy on, który był przeciwko[13] nam, cyrograf w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go z pośrzodku, przybiwszy go do krzyża;
15. I złupiwszy księstwa i mocy, wiódł ie na podziw, iawnie tryumfuiąc z nich sam przez się.

III. 16. Niechayże was tedy[14] nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoiu; albo z strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabbatów,

 1. Efez. 5, 23.
 2. Rzym. 16, 25. Efez. 3, 9. 2 Tym. 1, 10. Tyt. 1, 2. 1 Piotr. 1, 20.
 3. 1 Tym. 1, 1.
 4. 1 Kor. 1, 30.
 5. Efez. 5, 6.
 6. 1 Kor. 5, 3. 1 Tess. 2, 17.
 7. 1 Kor. 1, 5.
 8. Ian. 1, 14. Koloss. 1, 19.
 9. Rzym. 2, 29.
 10. Rzym. 6, 4. Gal. 3, 27.
 11. Efez. 1, 19. r. 3, 7. 1 Piotr. 1, 3.
 12. Efez. 2, 1.
 13. Efez. 2, 15.
 14. Rzym. 14, 3. 4.