Biblia Gdańska/List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów 10

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ X.


I. Przykładem Żydów, którzy świątości i zadatki łaski Bożéy iako i my mieli 1 — 5. II. upomina, abyśmy się złych pożądliwości strzegli 6 — 8. III. Chrystusa nie kusili, chcemyli uyść karania, które one potkało 9 — 13. IV. a iżby stołu Chrystusowego uczęstnicy, z szatanem się nie kumali 14 — 22. V. i w rzeczach wolnych nikomu zgorszenia nie dawali 23 — 33.
A nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! iż[1] oycowie nasi wszyscy pod obłokiem byli, i wszyscy przez[2] morze przeszli;
2. I wszyscy w Moyżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu;
3. I wszyscy tenże pokarm[3] duchowny iedli;
4. I wszyscy tenże napóy[4] duchowny pili; albowiem[5] pili z opoki duchownéy, która za nimi szła; a ta opoka była Chrystus.
5. Lecz większéy części z nich nie upodobał sobie Bóg; albowiem polegli[6] na puszczy.]
II. 6. A te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, iako i oni[7] pożądali.
7. Nie bądźcież tedy bałwochwalcami, iako niektórzy z nich, tak iako napisano: Siadł[8] lud, aby iadł i pił, i wstali grać.
8. Ani się dopuszczaymy wszeteczeństwa, iako się[9] niektórzy z nich wszeteczeństwa dopuszczali, i padło[10] ich iednego dnia dwadzieścia i trzy tysiące.
III. 9. Ani kuśmy Chrystusa, iako niektórzy[11] z nich kusili, i od wężów poginęli.
10. Ani szemrzyicie, iako[12] niektórzy z nich szemrali, i poginęli od tego, który wytraca.
11. A te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na które koniec świata przyszedł.
12. A tak kto mniema, że stoi, niechże patrza, aby nie upadł.
13. Pokuszenie się was nie ięło, tylko ludzkie; ale wiernyć iest[13] Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszę, ale uczyni z pokuszeniem i wyiście, abyście znosić mogli.]
IV. 14. Przetoż, naymilsi moi! uciekaycie przed bałwochwalstwem.
15. Iako mądrym mówię; rozsądźcie wy, co mówię.
16. Kielich błogosławienia, którzy błogosławimy, izali nie iest społecznością krwi Chrystusowéy? Chléb, który łamiemy, izali nie iest społecznością ciała Chrystusowego?
17. Albowiem iednym chlebem, iedném ciałem wiele nas iest; bo wszyscy chleba iednego iesteśmy uczęstnikami.
18. Poirzyicie na Izraela, który iest według ciała; izaż ci, którzy iedzą ofiary, nie są uczęstnikami ołtarza?
19. Cóż tedy mówię? Żeby bałwan[14] miał bydź czém, a iżby to, co bywa bałwanom ofiarowano, miało czém bydź?
20. Owszem powiadam, iż to, co Poganie ofiaruią, diabłom[15] ofiaruią a nie Bogu; a nie chciałbym, abyście byli uczęstnikami diabłów.
21. Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha diabelskiego; nie możecie bydź uczęstnikami stołu Pańskiego i stołu diabelskiego.
22. I mamyż drażnić Pana? Izaliśmy mocnieysi niżeli on?
V. 23. Wszystko[16] mi wolno, ale nie wszystko pożyteczno; wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduie.
24. Nikt niechay nie szuka tego, co iest iego, ale każdy, co iest bliźniego.
25. Cokolwiek w iatkach przedawaią, iedzcie, nic nie pytaiąc dla sumnienia,
26. Albowiem Pańska[17] iest ziemia i napełnienie iéy.
27. A ieźliby was kto zaprosił z niewiernych, a chcecie iść, wszystko, co przed was położą, iedzcie, nic nie pytaiąc dla sumnienia.
28. Ale ieźliby wam kto rzekł: To iest bałwanom ofiarowane, nie iedzcie dla onego, który to oznaymił, i dla sumnienia; albowiem Pańska iest ziemia i napełnienie iéy.
29. A powiadam dla[18] sumnienia, nie twego, ale onego drugiego; bo przeczże wolność moia ma bydź osądzona od cudzego sumnienia?
30. A ponieważ[19] ia z dziękowaniem pożywam, czemuż o to mam bydź bluźniony, za co ia dziękuię?
31. Przetoż[20] lub iecie lub piiecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożéy czyńcie.
32. Nie bądźcie[21] obrażeniem i Żydom i Grekom i zborowi Bożemu;
33. Iako i ia we wszystkiém się wszystkim podobam, nie szukaiąc w tém swego pożytku, ale wielu ich, aby byli zbawieni.

 1 Kor 9 1 Kor 10
Biblia Gdańska
1 Kor 11