Biblia Gdańska/List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów 12

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ XII.


I. Iako różne dary duchowne 1 — 6. II. ku spólnemu budowaniu 7 — 11. III. i zgodzie w iedném ciele Chrystusowém ściągać się maią 12. 13. IV. w podobieństwie członków ciała człowieczego 14 — 27. V. zatym różne urzędy, które są w kościele Bożym, wypisuie 28 — 31.
A o duchownych darach, bracia! nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli.
2. Wiecie, iż gdyście Poganami byli, do bałwanów niemych, iako was wodzono, daliście się prowadzić.
3. Przetoż oznaymuię wam, iż nikt przez Ducha[1] Bożego mówiąc, nie rzecze Iezusa bydź przeklęctwem; i nikt nie może nazwać Iezusa[2] Panem, tylko przez Ducha świętego.
4. A różneć są dary, ale tenże Duch.
5. I różne są posługi, ale tenże Pan.
6. I różne są sprawy, ale tenże Bóg, który sprawuie wszystko we wszystkich.
II. 7. A każdemu bywa dane obiawienie Ducha ku pożytkowi.
8. Albowiem iednemu przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umieiętności przez tegoż Ducha;
9. A drugiemu wiara w tymże Duchu, a drugiemu dar uzdrawiania w tymże Duchu, a drugiemu czynienie cudów, a drugiemu proroctwo, a drugiemu rozeznanie duchów;
10. A drugiemu rozmaite ięzyki, a drugiemu wykładanie ięzyków.
11. A to wszystko sprawuie[3] ieden a tenże Duch, udzielaiąc z osobna każdemu, iako chce.]
III. 12. Albowiem iako ciało iedno iest, a członków[4] ma wiele, ale wszystkie członki ciała iednego, choć ich wiele iest, są iedném ciałem; tak i Chrystus.
13. Albowiem przez iednego Ducha my wszyscy w iedno ciało iesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy bądź wolni, a wszyscy napoieni iesteśmy w iednego Ducha.
IV. 14. Albowiem ciało nie iest iednym członkiem, ale wielą.
15. Ieźliby rzekła noga: Ponieważem nie iest ręką, nie iestem z ciała; izali dla tego nie iest z ciała?
16. A ieźliby rzekło ucho: Ponieważem nie iest okiem, nie iestem z ciała; izali dla tego nie iest z ciała?
17. Ieźliż wszystko ciało iest okiem, gdzież słuch? a ieźliż wszystko słuchem, gdzież powonienie?
18. Ale teraz Bóg ułożył członki, każdy z nich z osobna w ciele, iako chciał.
19. A ieźliby wszystkie były iednym członkiem, gdzieżby było ciało?
20. Ale teraz, acz iest wiele członków, lecz iedno iest ciało.
21. Nie może tedy rzec oko ręce: Nie potrzebuię ciebie, albo zaś głowa nogom: Nie potrzebuię was.
22. I owszem daleko więcéy członki, które się zdadzą bydź naymdleysze w ciele, potrzebne są.
23. A które mamy za nayniepoczciwsze w ciele, tym większą poczciwość wyrządzamy, a niepoczciwe członki nasze obfitszą poczciwość maią.
24. Bo poczciwe członki nasze tego nie potrzebuią; lecz Bóg tak umiarkował ciało, dawszy członkowi, któremu czci nie dostawa, obfitszą poczciwość,
25. Aby nie było rozerwania w ciele, ale iżby iedne członki[5] o drugich iednakież staranie miały.
26. A przetoż ieźliże ieden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a ieźli bywa uczczony ieden członek, raduią się z nim wszystkie członki.
27. Lecz wy iesteście[6] ciałem Chrystusowém, i członkami, każdy z osobna.
V. 28. A niektóre Bóg postanowił we zborze, nayprzód[7] Apostoły, potym Proroki, potrzecie[8] Nauczyciele, potym Cudotwórce, potym dary uzdrawiania, pomocniki, rządzce, rozmaitość ięzyków.
29. Izali wszyscy są Apostołami? Izali wszyscy Prorokami? Izali wszyscy Nauczycielami? Izali wszyscy Cudotwórcami?
30. Izali wszyscy maią dary uzdrawiania? Izali wszyscy ięzykami mówią? Izali wszyscy tłumaczą?
31. Staraycie się usilnie o lepsze dary; a ia wam ieszcze zacnieyszą drogę ukażę.

 1 Kor 11 1 Kor 12
Biblia Gdańska
1 Kor 13