Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Rzymianów 3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Rzymianów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ III.
I. Żydom nieiakiéy z przymierza zacności pozwoliwszy 1 — 3. II. [która iednak na samem miłosierdziu Bożém zawisła] 4 — 8. III. Żydy i Pogany grzesznikami bydź, z pisma świętego dowodzi 9 — 18. IV. Pożytek zakonu pokazawszy 19 — 27. V. usprawiedliwienie z wiary stanowi 28.

Czémże tedy zacnieyszy Żyd? albo co za pożytek obrzezki?
2. Wielki z każdéy miary. Albowiem to naypierwsza, iż im zwierzone były wyroki[1] Boże.
3. Bo cóż na tém, ieźli niektórzy[2] nie uwierzyli? Azaż niedowiarstwo[3] ich zniszczy wiarę Bożą?
II. 4. Nie day tego Boże! I owszem niech Bóg będzie[4] prawdziwy, a wszelki człowiek[5] kłamca, iako napisano, abyś[6] był usprawiedliwiony w mowach twoich, a żebyś zwyciężył, gdybyś sądził.
5. Ieźli tedy niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy? Azaż niesprawiedliwy iest Bóg, który gniew przywodzi? (Po ludzku mówię.)
6. Nie day tego Boże! Albowiem iakożby Bóg[7] sądził świat?
7. Bo ieźli prawda Boża przez moie kłamstwo obfitowała ku chwale iego, czemuż ieszcze i ia bywam sądzony iako grzesznik?
8. A nie raczéy tak mówimy: (iako nas szkaluią i iako niektórzy udawaią, żebyśmy mówili:) Będziemy czynić złe rzeczy, aby przyszły dobre? Których potępienie iest sprawiedliwe.
III. 9. Cóż tedy? Mamyż nad nie? Żadnym sposobem; gdyżeśmy przed tym dowiedli, iż Żydowie i[8] Grekowie, wszyscy są pod grzechem,
10. Iako napisano: Niemasz sprawiedliwego[9] ani iednego;
11. Niemasz rozumnego, i niemasz, ktoby szukał Boga.
12. Wszyscy się[10] odchylili, wespół się stali nieużytecznymi, niemasz ktoby czynił dobre, niemasz aż do iednego.
13. Grobem otworzonym[11] iest gardło ich, ięzykami swymi zdradzali, iad żmiie[12] pod wargami ich.
14. Których usta napełnione są[13] przeklinania i gorzkości;
15. Nogi ich prędkie są[14] ku wylewaniu krwi;
16. Skruszenie z biedą na drogach ich,
17. A drogi pokoiu nie poznali;
18. Niemasz[15] boiaźni Bożéy przed oczyma ich.
IV. 19. A wiemy, iż cokolwiek zakon mówi, tym, którzy są pod zakonem, mówi, aby wszelkie usta były zatulone, i aby wszystek świat podlegał karaniu Bożemu.
20. Przeto[16] z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed oblicznością iego, gdyż przez[17] zakon iest poznanie grzechu.
21. Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwość Boża obiawiona iest, maiąca świadectwo z zakonu i z Proroków;[18]
22. Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę Iezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkie wierzące; boć różności niemasz.
23. Albowiem wszyscy zgrzeszyli, i nie dostawa im chwały Bożéy.
24. A bywaią usprawiedliwieni[19] darmo z łaski iego przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Iezusie;
25. Którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę w krwi iego ku okazaniu sprawiedliwości swoiéy przez odpuszczenie przed tém popełnionych grzechów w cierpliwości Bożéy,
26. Ku okazaniu sprawiedliwości swoiéy w teraźnieyszym czasie, na to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiaiącym tego, który iest z wiary Iezusowéy.
27. Gdzież tedy iest chluba? Odrzucona iest. Przez któryś zakon? Czyli uczynków? Nie, ale przez zakon wiary.
V. 28. Przetoż mamy[20] za to, że człowiek bywa usprawiedliwiony wiarą bez uczynków zakonu.
29. Izali Bóg iest tylko Bogiem Żydów? izali téż nie Poganów? Zaiste i Poganów.
30. Ponieważ ieden[21] iest Bóg, który usprawiedliwi obrzezkę z wiary i nieobrzezkę przez wiarę.
31. To tedy zakon niszczymy przez wiarę? Nie day tego Boże! i owszem zakon stanowimy.

 Rz 2 Rz 3
Biblia Gdańska
Rz 4