Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska/List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza pierwszy 1

Z Wikiźródeł, wolnej bibliotekiROZDZIAŁ I.


I. Wzór prawdziwego pasterza pokazuiąc, gdyż nayprzednieysza iest powinność iego uczyć 1 — 3. II. napomina, żeby niepotrzebne gadki opuściwszy, tego uczył 4. III. co do miłości wiary prowadzi 5 — 11. IV. a żeby go sobie kto lekce nie ważył, napomina 12 — 20.
Paweł, Apostoł Iezusa Chrystusa podług rozrządzenia Boga, zbawiciela naszego, i Pana Iezusa Chrystusa, który iest[1] nadzieia nasza,
2. Tymoteuszowi, własnemu[2] synowi w wierze, niech będzie łaska, miłosierdzie, pokóy[3] Boga od oyca naszego, i Chrystusa Iezusa Pana naszego.
3. Iakom cię prosił, abyś został w Efezie, gdym szedł do Macedonii, patrzże abyś rozkazał niektórym, żeby inaczéy nie uczyli,
II. 4. I nie bawili się baśniami i wywodami[4] nieskończonemi rodzaiu, które więcéy sporów[5] przynoszą, niż zbudowania Bożego, które w wierze zależy.
III. 5. Lecz koniec przykazania iest[6] miłość z czystego serca i z sumnienia dobrego i z wiary nieobłudnéy.
6. Czego niektórzy iako celu[7] uchybiwszy, obrócili się ku próżnomowności,
7. Chcąc bydź nauczycielami zakonu, nie rozumieią ani tego, co mówią, ani co za pewne twierdzą.
8. A wiemy, że dobry iest[8] zakon, ieźliby go kto przystoynie używał,
9. Wiedząc to, że sprawiedliwemu nie iest zakon postanowiony, ale niesprawiedliwym i niepoddanym, niepobożnym i grzesznikom, złośliwym i nieczystym, oycomordercom i matkomordercom, mężobóycom,
10. Wszetecznikom, samcołożnikom, ludokradcom, kłamcom, krzywoprzysiężcom, i ieźli co innego iest przeciwnego zdrowéy nauce,
11. Według chwalebnéy Ewangielii błogosławionego[9] Boga, która mi iest zwierzona.
IV. 12. Przetoż dziękuię temu, który mię umocnił, Chrystusowi Iezusowi, Panu naszemu, iż mię za wiernego osądził, na usługowanie postanowiwszy mię,
13. Którym pierwéy był[10] bluźnierzem i prześladowcą i gwałtownikiem; alem miłosierdzia dostąpił, bom to z niewiadomości[11] czynił, będąc w niewierze.
14. Lecz nader obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która iest w Chrystusie Iezusie.
15. Wierna iest ta mowa i wszelkiego przyięcia godna, iż Chrystus Iezus przyszedł[12] na świat, aby grzészniki zbawił, z których iam iest pierwszy.
16. Alem dla tego miłosierdzia dostąpił, aby na mnie pierwszym okazał Iezus Chrystus wszelką cierpliwość na przykład tym, którzy weń uwierzyć maią ku żywotowi wiecznemu.
17. Przetoż Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.]
18. Toć rozkazanie zlecam, synu Tymoteuszu! abys według[13] proroctw, które uprzedziły o tobie, boiował w nich on dobry[14] bóy,
19. Maiąc wiarę[15] i dobre sumnienie, które niektórzy odrzuciwszy, szkodę podięli w wierze;
20. Z których iest Hymeneus i[16] Aleksander, którem oddał[17] szatanowi, aby pokarani będąc, nauczyli się nie bluźnić.

 Spis treści List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza pierwszy 1 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza pierwszy 2