Biblia Gdańska/List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza pierwszy 6

Z Wikiźródeł, wolnej bibliotekiROZDZIAŁ VI.


I. Opisuie powinności sług 1 — 9. II. i iako iest zarazą łakomstwo, pokazuie 10. III. do pobożności 11. IV. i w dobrém do stateczności napomina 12 — 16. V. nauki bogatym dawa 17 — 19. VI. przestrzega, żeby się nie parał z niepotrzebnemi naukami 20. 21.
Którzykolwiek słudzy są[1] pod iarzmem, niech rozumieią, pany swe godne bydź wszelakiéy czci, aby imię Boże i nauka nie była bluźniona.
2. A którzy maią pany wierne, niech nimi nie gardzą dla tego, iż są bracią, ale tym raczéy niech służą, iż są wierni i mili, dobrodzieystwa Bożego uczęstnicy. Tego nauczay i do tego upominay,
3. Ieźli kto inaczéy uczy, a nie przystępuie do zdrowych mów Pana naszego Iezusa Chrystusa, i do téy nauki, która iest według pobożności,
4. Taki nadęty iest, i nic nie umie, ale szaleie około[2] gadek i sporów o słowa, z których pochodzi zazdrość, swar, złorzeczenia, złe podeyrzenia,
5. Przewrotne ćwiczenia ludzi umysłu skażonego, i którzy pozbawieni są prawdy, którzy rozumieią, że pobożność iest zyskiem cielesnym; odstąpże od takich.
6. A iestci wielki zysk pobożność z przestawaniem na swém;
7. Albowiem niceśmy[3] nie przynieśli na ten świat, bez pochyby że téż wynieść nic nie możemy;
8. Ale maiąc żywność i odzienie, na tém przestawać mamy.
9. Bo którzy chcą[4] bogatymi bydź, wpadaią w pokuszenie i w sidło i w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążaią ludzi na zatracenie i zginienie.
II. 10. Albowiem korzeń wszystkiego złego iest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc, pobłądzili od wiary, i poprzebiiali się wielą boleści.
III. 11. Ale ty, człowiecze Boży! chroń się takich rzeczy, a naśladuy sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, cierpliwości, cichości.
IV. 12. Boiuy on dobry bóy[5] wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś téż powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wielą świadków.
13. Rozkazuięć[6] przed Bogiem, który[7] wszystko obżywia, i przed Chrystusem Iezusem, który oświadczył przed[8] Pontskim Piłatem dobre wyznanie,
14. Abyś zachował to przykazanie, będąc bez zmazy, bez nagany aż do obiawienia Pana naszego Iezusa Chrystusa,
15. Które czasów swoich okaże on[9] błogosławiony, i sam możny Król[10] króluiących i Pan panuiących;
16. Który sam ma nieśmiertelność, i mieszka w światłości nieprzystępnéy, którego nie widział[11] żaden z ludzi, ani widzieć może; któremu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
V. 17. Bogaczom w tym teraźnieyszym wieku rozkaż, aby nie byli wysokomyślnymi, ani nadziei pokładali[12] w bogactwie niepewném, ale w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie ku używaniu dodawa;
18. Aby innym dobre czynili, w uczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, a radzi udzielali,
19. Skarbiąc sami sobie[13] grunt dobry na przyszły czas, aby otrzymali żywot wieczny.
VI. 20. O Tymoteuszu! strzeż tego,[14] czegoć się powierzono, a brzydź się świecką[15] próżnomownością i sprzeczaniem około fałszywie nazwanéy umieiętności,
21. Która się niektórzy szczycąc z strony wiary, celu uchybili. Łaska niech będzie z tobą. Amen.

Pierwszy list do Tymoteusza napisany iest z Laodycei, która iest główném miastem Frygii Pakacyańskiéy.

 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza pierwszy 5 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza pierwszy 6 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry