Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 11

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XI.
Opisuje użytki sprawiedliwości i prawości, tudzież i inszych cnót, a zaś szkody, które przynoszą złości i marne bogactwa.

Waga zdradliwa brzydliwość jest u Pana: a gwicht sprawiedliwy wola jego.

Gdzie będzie pycha, tam będzie i hańba: a gdzie jest pokora, tam i mądrość.

Prostota sprawiedliwych poprowadzi je: a podejście fałszerzów spustoszy je.

Nie pomogą bogactwa w dzień pomsty: ale sprawiedliwość wybawi od śmierci.

Sprawiedliwość prostego naprostuje drogę jego: a niezbożnik upadnie w swojéj niezbożności.

Sprawiedliwość prawych wyzwoli je: a niesprawiedliwi w zasadkach swoich poimani będą.

Gdy umrze człowiek niezbożny, ustanie wszystka nadzieja: i oczekawanie frasowliwych zginie.

Sprawiedliwy z ucisku wyrwan jest: a miasto niego niezbożnik będzie dany.

Obłudnik usty zdradza przyjaciela swego: ale sprawiedliwi umiejętnością będą wybawieni.

10 W szczęściu sprawiedliwych będzie się radowało miasto: a w zatraceniu niezbożnych będzie pochwała.

11 Błogosławieństwem sprawiedliwych wywyższy się miasto: a usty niezbożnych wywróci się.

12 Kto gardzi przyjacielem swoim, potrzebujący serca jest: a człowiek rozumny milczy.

13 Kto zdradliwie chodzi, objawia tajemnice: ale kto wiernego serca, tai tego, czego mu się przyjaciel zwierzył.

14 Gdzie niemasz rządzce, lud upadnie: a zdrowie, gdzie wiele rady.

15 Złem utrapion będzie, który ręczy za obcego: lecz, kto się strzeże sideł, bezpieczen będzie.

16 Niewiasta wdzięczna dostąpi sławy: a mocarze będą mieć bogactwa.

17 Dobrze czyni duszy swéj człowiek miłosierny: a który okrutnym jest, odrzuca i krewne.

18 Bezbożnik czyni dzieło nietrwałe, a siejącemu sprawiedliwość zapłata wierna.

19 Łaskawość gotuje żywot: a naśladowanie złych śmierć.

20 Brzydliwe Panu serce przewrótne: a upodobanie jego w tych, którzy w prostości chodzą.

21 Ręka w ręce, nie ujdzie zły karania: ale nasienie sprawiedliwych zachowane będzie.

22 Kolce złote w pysku u świnie niewiasta piękna a głupia.

23 Żądza sprawiedliwych wszelka dobra jest: oczekawanie niezbożników zapalczywość.

24 Jedni udzielają własnych, a bogatszymi się stawają, a drudzy wydzierają nieswoje, a zawsze są w niedostatku.

25 Dusza, która błogosławi, utyje: a kto upaja, i sam téż upojon będzie.

26 Kto kryje zboże, przeklnie go pospólstwo: lecz błogosławieństwo nad głową przedawających.

27 Dobrze wstaje rano, który szuka dobra: ale kto szuka złości, zatłumi go.

28 Kto ufa w bogactwach swoich, upadnie: a sprawiedliwi jako zielony list zakwitną.

29 Kto mięsza dom swój, odziedziczy wiatry: a kto głupi jest, będzie służył mądremu.

30 Owoc sprawiedliwego drzewo żywota: a kto przyjmuje dusze, mądry jest.

31 Jeźliż sprawiedliwy na ziemi odnosi: jako daleko więcéj niezbożny i grzeszny? [1]