Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 6

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ VI.
O syniech Lewi, którzy byli śpiewaki, a którzy ofiarowniki: i o mieściech, które mieli w pokoleniach Izraelskich.

Synowie Lewi: Gerson, Kaath i Merary. [1]

Synowie Kaath: Amram, Isaar, Hebron i Ozyel.

Synowie Amramowi: Aaron, Mojżesz i Marya. Synowie Aaronowi: Nadab i Abiu, Eleazar i Ithamar.

Eleazar zrodził Phinees, a Phinees zrodził Abisue.

A Abisue zaś zrodził Bokcy, a Bokcy zrodził Ozy.

Ozy zrodził Zaraję, a Zarajas zrodził Merajoth.

Merajoth lepak zrodził Amaryasza, Amaryasz zrodził Achitoba.

Achitob zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achimaasa.

Achimaas zrodził Azaryasza, Azaryasz zrodził Johanana,

10 Johanan zrodził Azaryasza: tenci jest, który kapłański urząd odprawował w domu, który zbudował Salomon w Jeruzalem.

11 A Azaryasz zrodził Amaryasza, a Amaryasz zrodził Achitoba,

12 Achitob zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Selluma.

13 Sellum zrodził Helkiasza, a Helkiasz zrodził Azaryasza.

14 Azaryasz zrodził Sarajasza, a Sarajasz zrodził Josedeka.

15 Josedek lepak wyszedł, kiedy Pan przeniósł Judę i Jeruzalem przez ręce Nabuchodonozora.

16 A tak synowie Lewi: Gerson, Kaath i Merary. [2]

17 A te imiona synów Gersonowych: Lobni i Semei.

18 Synowie Kaathowi: Amram i Isaar i Hebron i Ozyel.

19 Synowie Merarego: Moholi i Musy. A te są rodzaje Lewi według domów ich.

20 Gerson: Lobni, syn jego: Jahath, syn jego: Zamma, syn jego:

21 Joah, syn jego: Addo, syn jego: Zara, syn jego: Jetraj syn jego.

22 Synowie Kaathowi: Aminadab, syn jego: Kore, syn jego: Asyr, syn jego,

23 Elkana, syn jego: Abiasaph, syn jego: Asyr, syn jego.

24 Thahath, syn jego: Uryel, syn jego: Ozyasz, syn jego: Saul, syn jego.

25 Synowie Elkanowi: Amasai i Achimoth,

26 I Elkana: Synowie Elkanowi: Sophai, syn jego: Nahath, syn jego:

27 Eliab, syn jego: Jeroham, syn jego: Elkana, syn jego.

28 Synowie Samuelowi: pierworodny Phasseni i Abia.

29 A synowie Merarego: Moholi; Lobni, syn jego: Semei, syn jego: Oza, syn jego.

30 Sammaa, syn jego: Haggia, syn jego: Asaja, syn jego.

31 Ci są, które postanowił Dawid nad śpiewaki domu Pańskiego, od tego czasu, gdy tam była skrzynia postanowiona.

32 I służyli przed przybytkiem świadectwa śpiewając, aż Salomon zbudował dom Pański w Jeruzalem a stali według rzędu swego na służbie.

33 A którzy stali z synmi swoimi, ci są, z synów Kaathowych: Hemam śpiewak, syn Johela, syna Samuelowego,

34 Syna Elkana, syna Jerohama, syna Eliela, syna Thohu,

35 Syna Suph, syna Elkana, syna Mahatha, syna Amasai,

36 Syna Elkana, syna Johela, syna Azaryasza, syna Sophoniasza,

37 Syna Thahatha, syna Asyra, syna Abiasapha, syna Korego, syna Isaara, syna Kaatha, syna Lewiego, syna Izraelowego.

38 A brat jego Asaph, który stał po prawicy jego. Asaph, syn Barachiasza, syna Samaa,

39 Syna Michaelowego, syna Basajowego, syna Melchie,

40 Syna Athanai, syna Zare, syna Adai,

41 Syna Ethan, syna Zamma, syna Semei,

42 Syna Jetho, syna Gerson, syna Lewi.

43 A synowie Merary, bracia ich, po lewéj stronie:

44 Ethan, syn Kusy, syna Abdy, syna Maloch,

45 Syna Hasabie, syna Amasyego, syna Helkiego,

46 Syna Amasai, syna Boni, syna Somer,

47 Syna Moholi, syna Musy, syna Merary, syna Lewi.

48 Bracia téż ich Lewitowie, którzy postawieni są do wszelakiéj służby przybytku domu Pańskiego.

49 Aaron lepak i synowie jego zapalili kadzidło na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia, ku wszystkiéj posłudze świętego świętych: ażeby się modlili za Izraela wedle wszego, co rozkazał Mojżesz, sługa Boży.

50 A synowie Aaronowi ci są: Eleazar, syn jego: Phinees, syn jego: Abisue, syn jego:

51 Bokcy, syn jego: Ozy, syn jego: Zarahia, syn jego.

52 Merajoth, syn jego: Amaryasz, syn jego: Achitob, syn jego.

53 Sadok, syn jego: Achimaas, syn jego.

54 A te mieszkania ich po wsiach i granicach, to jest synów Aaronowych, według rodów Kaathitów; bo się im były losem dostały.

55 A tak dali im Hebron w ziemi Judzkiéj i przedmieścia jego wokoło.

56 A pola miejskie i wsi Kalebowi, synowi Jephone. [3]

57 A synom Aaronowym dali miasta na ucieczkę Hebron i Lobna i przedmieścia jéj.

58 Jether téż i Esthemo z przedmieściami ich.

59 Asan téż i Bethsemes i przedmieścia ich.

60 A z pokolenia Benjamin, Gabee i przedmieścia jéj i Almathę z przedmieściami jéj i Anathoth z przedmieściami swemi, wszystkich miast trzynaście, według rodzajów ich.

61 A drugim synom Kaathowym z rodzaju swego dali od połowice pokolenia Manasse w osiadłość miast dziesięć.

62 A synom Gersonowym według rodzajów ich od pokolenia Issachar i od pokolenia Aser i od pokolenia Nephthali i od pokolenia Manasse w Bazan miast trzynaście.

63 A synom zaś Merary według rodzajów ich od pokolenia Ruben i od pokolenia Gad i od pokolenia Zabulon, dali losem miast dwanaście.

64 Dali téż synowie Izraelowi Lewitom miasta i przedmieścia ich.

65 A dali losem z pokolenia synów Juda i z pokolenia synów Symeon i z pokolenia synów Benjamin te miasta, które nazwali imiony swemi.

66 I tym, którzy byli z rodu synów Kaath, (i były miasta w granicach ich od pokolenia Ephraim.) [4]

67 A tak dali im miasta do ucieczki, Sychem z przedmieściami jego na górze Ephraim i Gazer z przedmieściami jego.

68 Jekmaę téż z przedmieściami jéj i Bethoron także.

69 Ktemu Helon z przedmieściami jego i Gethremmon tymże sposobem.

70 A od połowice pokolenia Manasse: Aner i przedmieścia jego, Balaam i przedmieścia jego: to jest tym, którzy z rodu synów Kaath zostawali.

71 A synom Gerson od rodu pół pokolenia Manasse, Gaulon w Bazan i przedmieścia jego i Astharoth z przedmieściami jego.

72 Z pokolenia Issachar: Cedes i przedmieścia jego i Dabereth z przedmieściami jego.

73 Ramoth téż i przedmieścia jego i Anem z przedmieściami jego.

74 A od pokolenia Aser: Masal z przedmieściami jego i Abadon także.

75 Hukak téż z przedmieściami jego i Rohob z przedmieściami jego.

76 A od pokolenia Nephthali: Cedes w Galilei i przedmieścia jego, Hamon z przedmieściami jego i Karyathaim i przedmieścia jego.

77 A ostatkowi synów Merary: z pokolenia Zabulon Remmon i przedmieścia jego i Thabor z przedmieściami jego.

78 Za Jordanem téż przeciw Jerycho na wschód słońca Jordana od pokolenia Ruben: Bozor w pustyni z przedmieściami jego i Jassa z przedmieściami jéj.

79 Kademoth téż i przedmieścia jego i Mephaat z przedmieściami jego.

80 Ktemu i od pokolenia Gad: Ramoth w Galaad i przedmieścia jego i Manaim z przedmieściami jego.

81 Ale i Hesebon z przedmieściami jego i Jezer z przedmieściami jego.