Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 26

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ XXVI.
Rozdział wrotnych losem, którzy mają których drzwi patrzyć, z któréj strony: którzy skarbu i naczynia poświęconego przestrzegać.

A rozdziały wrotnych z Korytów: Meselimia, syn Kore, z synów Asaph.

Synowie Meselimiasza: Zacharyasz pierworodny, Jadyhel wtóry, Zabadyasz trzeci, Jathanael czwarty.

Elam piąty, Johanan szósty, Elioenaj siódmy.

A synowie Obededom: Semejas pierworodny, Jozabad wtóry, Joaha trzeci, Zachar czwarty, Nathanael piąty.

Ammiel szósty, Issachar siódmy, Phollathy ósmy; bo mu Pan błogosławił.

A Semei, synowi jego, narodzili się synowie przełożeni domów swych; bo byli mężowie bardzo mocni.

Synowie tedy Semejasza: Othni i Raphael i Obed, Elzabad: bracia jego, mężowie bardzo mocni: Eliu téż i Samachiasz.

Ci wszyscy z synów Obededom, sami i synowie i bracia ich, bardzo mocni ku posługowaniu, sześćdziesiąt i dwa z Obededom.

A synowie Meselimiasza i bracia ich bardzo duży, ośmnaście.

10 A od Hosa, to jest z synów Merary: Semry czelniejszy; (bo nie miał pierworodnego, a przeto uczynił go ojciec jego przedniejszym.)

11 Helkiasz wtóry, Tabeliasz trzeci, Zacharyasz czwarty. Ci wszyscy synowie i bracia Hose, trzynaście.

12 Ci są rozdzieleni na odźwierne, aby zawsze przełożeni nad strażą, jako i bracia ich służyli w domu Pańskim.

13 Puszczono tedy losy za równo, i małym i wielkim, według domów ich, do każdéj bramy.

14 Padł tedy los wschodni Selemiaszowi. A Zacharyaszowi, synowi jego, mężowi bardzo mądremu i uczonemu, losem się dostała północna strona.

15 Obededomowi lepak i synom jego na południe, na któréj stronie domu była rada starszych.

16 Sephim i Hosa na zachód, podle bramy, która wiedzie ku drodze wstępowania:

17 Straż przeciw straży. A na wschód Lewitów sześć: a na północy czteréj na dzień: na południe także czteréj na dzień: gdzie była rada, dwaj a dwaj.

18 W komorach téż odźwiernych na zachód słońca czteréj na drodze, a po dwu w komorach.

19 Teć są rozdziały odźwiernych synów Kore i Merary.

20 A Achiasz był nad skarbami domu Bożego i naczyniem świętych.

21 Synowie Ledan, syna Gersonni: z Ledana przedniejsi domów, Ledan i Gersonni, Jehiel.

22 Synowie Jehieli: Zathan i Joel, brat jego, nad skarby domu Pańskiego.

23 Z Amramitów i z Isaarytów i z Hebronitów i z Ozyelitów.

24 A Subuel, syn Gerson, syna Mojżeszowego przełożonym nad skarby.

25 Bracia téż jego Eleezer, którego syn Rahabia, a tego syn Isajasz, i tego syn Joram, tego téż syn Zechry, i tego syn Selemith.

26 Ten Selemith i bracia jego nad skarby świętych, które poświęcił król Dawid i książęta domów i tysiącznicy i setnicy i hetmani wojska:

27 Z wojen i z korzyści bitew, które byli poświęcili na poprawę i sprzęt kościoła Pańskiego.

28 A to wszystko poświęcił Samuel widzący i Saul, syn Cys, i Abner, syn Ner, i Joab, syn Sarwii: wszyscy, którzy je byli poświęcili przez rękę Selemitha i braci jego.

29 A nad Isaarytami był przełożony Choneniasz i synowie jego ku sprawom znadworza nad Izraelem, aby je nauczali i sądzili.

30 Z Hebronitów lepak Hasabiasz i bracia jego, mężowie bardzo mocni, tysiąc i siedmset przełożeni byli nad Izraelem za Jordanem na zachód słońca, we wszystkich sprawach Pańskich i ku posłudze królewskiéj.

31 A Hebronitów przedniejszy był Jerya według domów i rodzin ich.

32 Czterdziestego roku królestwa Dawidowego policzono je, i naleziono mężów bardzo mocnych w Jazer Galaad,

33 Braci téż jego lat dłuższych, dwa tysiące i siedmset przełożonych domów. I postawił je Dawid król nad Rubenitczyki i Gadczyki i nad połowicą pokolenia Manasse, ku wszelkiéj posłudze Bożéj i królewskiéj.