Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 27

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ XXVII.
Urzędniki królewskie opisuje, kto nad czem był przełożonym, także i radę jego.

A synowie Izraelowi według liczby ich, przedniejsi z domów, tysiącznicy i setnicy i przełożeni, którzy służyli królowi według hufów swoich, wchodzący i wychodzący na każdy miesiąc przez rok, każdy z nich przełożon był nad cztery i dwadzieścia tysięcy.

Nad pierwszym hufem pierwszego miesiąca przełożony był Jesboam, syn Zabdyel, a pod nim dwadzieścia i cztery tysiące.

Z synów Phares, hetman wszystkich hetmanów, w wojsku miesiąca pierwszego.

Wtórego miesiąca trzymał huf Dudya Ahohitczyk, a po nim drugi imieniem Macelloth, który rządził część wojska dwudziestu i czterech tysięcy.

Hetman téż trzeciego hufu miesiąca trzeciego był Banajas, syn Jojady kapłana: a w dziale jego dwadzieścia cztery tysiące.

Tenci jest Banajas najmocniejszy między trzydziestą i nad trzydziestą: a nad hufem jego był przełożony Amizabad, syn jego.

Czwarty, miesiąca czwartego, Azahel, brat Joabów, i Zabadyasz, syn jego, po nim: a w hufie jego dwadzieścia cztery tysiące.

Piąty, miesiąca piątego, hetman Samaoth, Jezerytczyk; a w hufie jego dwadzieścia cztery tysiące.

Szósty, miesiąca szóstego, Hira, syn Accys, Thekuitczyk: a w hufie jego cztery dwadzieścia tysięcy.

10 Siódmy, miesiąca siódmego, Helles, Phallonitczyk z synów Ephraim: a w hufie jego cztery dwadzieścia tysięcy.

11 Ósmy, miesiąca ósmego, Sobochaj, Husathczyk, z rodu Zarahi: a w hufie jego cztery dwadzieścia tysięcy.

12 Dziewiąty, miesiąca dziewiątego, Abiezer, Anathothczyk, z synów Jemini: a w hufie jego cztery dwadzieścia tysięcy.

13 Dziesiąty, miesiąca dziesiątego, Maraj, i ten Netophatczyk, z rodu Zarahi: a w hufie jego cztery dwadzieścia tysięcy.

14 Jedenasty, miesiąca jedenastego, Banajas, Pharatończyk, z synów Ephraim: a w hufie jego dwadzieścia cztery tysiące.

15 Dwunasty, miesiąca dwunastego, Holdaj, Netophatczyk, z rodu Gothoniel: a w hufie jego cztery dwadzieścia tysięcy.

16 A nad pokoleńmi Izraelowemi przełożeni byli: na Rubenity książę Eliezer, syn Zechry: nad Symeonity książę Saphatyas, syn Maacha.

17 Nad Lewitami Hasabias, syn Kamuel: nad Aaronitami Sadok.

18 Nad Judą Eliu, brat Dawidów: nad Issachar Amry, syn Michael.

19 Nad Zabulonitami Jesmajas, syn Abdyaszów: nad Nephthalitami Jerymoth syn Ozyel.

20 Nad syny Ephraim Ozee, syn Ozazyu: nad połowicą pokolenia Manasse Joel, syn Phadajasza.

21 A nad połowicą pokolenia Manasse w Galaad Jaddo, syn Zacharyaszów: a nad Benjaminowem Jasyel, syn Abnerów.

22 A nad Dan Ezryhel, syn Jeroham. Ci książęta synów Izraelowych.

23 A nie chciał Dawid liczyć ich ode dwudziestu lat niżéj, iż był rzekł Pan, że miał rozmnożyć Izraela jako gwiazdy niebieskie.

24 Joab, syn Sarwii, począł był liczyć, i nie dokonał: że dlatego przypadł był gniew Boży na Izraela: a przetóż nie wwiedziono liczby tych, które było popisano, w Kroniki Dawida króla.

25 Nad skarby zaś królewskimi był Azmoth, syn Adyelów: a nad tymi skarby, które były w mieściech i w wsiach i w zamkach, był Jonathan, syn Ozyów.

26 A nad robotami wiejskiemi i nad oraczmi, którzy sprawowali ziemię, był urzędnikiem Ezry, syn Chelub.

27 I nad sprawcami winnic Semejas, Romathczyk: a nad piwnicami wina Zabdyas, Aphonitczyk.

28 Bo nad oliwnicami i nad figami, które po polu były, Balanan, Gederczyk, a nad komorami oliwy Joas.

29 A nad bydłem, które paszono w Saron, przełożonym był Setraj, Sarończyk, a nad woły po dolinach Saphath, syn Adli.

30 Nad wielbłądy lepak Ubil, Ismaelczyk: a nad osłami Jadyas, Moronathczyk.

31 Nad owcami téż Jazyz, Agarczyk. Ci wszyscy byli urzędnicy nad majętnością króla Dawida.

32 A Jonathan lepak, stryj Dawidów, radnym panem, mąż mądry i uczony: ten i Jahiel, syn Hachamoni, byli z synmi królewskimi.

33 Achitophel téż radny pan królewski i Chusai, Arachitczyk, przyjaciel królewski.

34 Po Achitophelu był Jojada, syn Banajów, i Abjathar. A hetmanem wojska królewskiego był Joab.