Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 9

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ IX.
Którzy pierwsi z synów Izraelskich mieszkali w Jeruzalem: uczynności a urzędy kapłanów i Lewitów: naród Saula i synów jego powtarza.

Wszystek tedy lud Izraelski policzon jest: a summa ich napisana jest w księgach królów Izraelskich i Judzkich: a byli przeniesieni do Babilonu dla przestępstwa swego.

Lecz którzy pierwsi mieszkali w osiadłościach, w mieściech swoich, Izrael i kapłani i Lewitowie i Nathynejczykowie.

Mieszkali w Jeruzalem z synów Juda i z synów Benjamin, z synów téż Ephraim i Manasse.

Othej, syn Ammiud, syna Amry, syna Omraj, syna Bonni, z synów Phares, syna Juda.

A z Sylon: Asaja, pierworodny i synowie jego.

A z synów Zare: Jehuel i bracia ich, sześćset i dziewięćdziesiąt.

A z synów Benjamin: Salo, syn Mosollam, syna Odwia, syna Asana.

I Jobania, syn Jeroham, i Ela, syn Ozy, syna Mochory, i Mosollam, syn Saphatyasza, syna Rachuel, syna Jebaniasza.

I bracia ich według domów ich dziewięćset pięćdziesiąt i sześć. Ci wszyscy książęta rodów wedle domów ojców swych.

10 Z kapłanów lepak: Jedaja, Jojaryb i Jachin.

11 Azaryasz téż, syn Helcyasza, syna Moholam, syna Sadok, syna Marajoth, syna Achitob, kapłan wielki domu Bożego.

12 A Adajas, syn Jeroham, syna Phassur, syna Melchiasza, i Maasaj, syn Adyel, syna Jezra, syna Mosollam, syna Mosolamith, syna Emer.

13 Braci téż ich, książąt wedle domów ich, tysiąc siedmset i sześćdziesiąt, bardzo mocnych siłą ku odprawowaniu dzieła posługi w domu Bożym.

14 A z Lewitów: Semeja, syn Hassub, syna Esrykam, syna Hasebia, z synów Merary.

15 Bakbakar téż, cieśla, i Galal i Mathania, syn Micha, syna Zechry, syna Asaph.

16 I Obdya, syn Semejasza, syna Galal, syna Idythun, i Barahia, syn Asa, syna Elkana, który mieszkał w sieniach Nethophaty.

17 A odźwierni: Sellum i Akkub i Thelmon i Ahimam i brat ich Sellum, przedniejszy,

18 Aż do onego czasu w bramie królewskiéj na wschód słońca strzegali na przemiany swe z synów Lewi.

19 A Sellum, syn Kore, syna Abiasaph, syna Kore, z bracią swą i z domem ojca swego, ci są Korytowie, nad sprawą służby, stróże sieni przybytku: a familie ich na przemiany strzegące wejścia obozu Pańskiego.

20 A Phinees, syn Eleazarów, był książęciem ich przed Panem.

21 Zacharyasz lepak, syn Mosollama, odźwierny drzwi przybytku świadectwa.

22 Ci wszyscy wybrani za odźwierne u drzwi, dwieście i dwanaście: i popisani we wsiach własnych, których postanowili Dawid i Samuel, widzący, w wierności ich.

23 Tak same, jako i syny ich, we drzwiach domu Pańskiego i w przybytku na przemianach swoich.

24 Wedle czterech wiatrów byli odźwierni: to jest na wschód i na zachód i na północy i na południe.

25 A bracia ich mieszkali we wsiach i przychodzili na soboty swoje od czasu aż do czasu.

26 Tym czterzem Lewitom zwierzony był wszystek poczet odźwiernych, a byli nad gmachami i nad skarby domu Pańskiego.

27 Około kościoła téż Pańskiego mieszkali na strażach swych, żeby czasu swego otwarzali rano drzwi.

28 Z tych téż rodzaju byli nad naczyniem służby; bo pod liczbą naczynie i wnoszono i wynoszono.

29 Z tychże i którzy mieli powierzone naczynia świątnice, mieli w mocy białą mąkę i wino i oliwę i kadzidło i wonności.

30 A synowie kapłanów olejki z wonnych rzeczy sprawowali.

31 A Mathathiasz Lewit, pierworodny Sellum, Koryt, przełożony nad temi rzeczami, które w panwiach smażono.

32 A z synów Kaath, braci ich, byli nad chleby pokładnymi, aby zawsze świeże na każdą sobotę gotowali.

33 Ci są książęta śpiewaków wedle domów Lewitów, którzy w gmachach mieszkali, aby we dnie i w nocy ustawicznie swéj posłudze dosyć czynili.

34 Głowy Lewitów, wedle domów swych przedniejsi, mieszkali w Jeruzalem.

35 A w Gabaonie mieszkali ojciec Gabaon, Jehiel, a imię żony jego Maacha.

36 Syn pierworodny jego Abdon, i Sur i Cys i Baal i Ner i Nadab,

37 Gedor téż i Ahio i Zacharyasz i Macelloth.

38 Macelloth zrodził Samaan: ci mieszkali naprzeciwko braci swéj w Jeruzalem, z bracią swą.

39 A Ner zrodził Cys, a Cys zrodził Saula, a Saul zrodził Jonathana i Melchisua i Abinadab i Esbaal.

40 A syn Jonathanów Merybbaal: a Merybbaal zrodził Micha.

41 Synowie zaś Micha: Phithon i Melech i Tharaa i Ahaz.

42 Ahaz lepak zrodził Jarę, a Jara zrodził Alamath i Asmoth i Zamry: a Zamry zrodził Mosę.

43 Mosa lepak zrodził Banaa, którego syn Raphaja zrodził Elasa, z którego poszedł Asel.

44 A Asel miał sześci synów temi imiony: Ezrykam, Bokru, Ismael, Sarya, Obdya i Hanan. Ci są synowie Asel.