Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ IV.
Ród Judy, modlitwa Jabesowa: ród Symeonów, którzy porazili nieprzyjacioły, i mieszkali w ziemi ich.

Synowie Judowi: Phares, Hesron i Charmi i Hur i Sobal. [1]

A Raja, syn Sobalów, zrodził Johatha, z którego poszli Ahumaj i Laad. Te rodzaje Sarathi.

To téż pokolenie Etam: Jezrahel i Jesema i Jedebos. A imię siostry ich Asalelphuni.

A Phanuel, ojciec Gedor, a Ezer, ojciec Hosa: ci są synowie Hur, pierworodnego Ephrata, ojca Bethlehem.

Assur lepak, ojciec Thekui, miał dwie żony, Halaa i Naara.

I urodziła mu Naara, Oozama i Hephera i Themani i Ahastary: ci są synowie Naary.

A synowie Halai: Sereth, Isaar i Ethnan.

Kos lepak zrodził Anoba i Soboba, i naród Aharchela, syna Arum.

Lecz Jabes był zacniejszy nad bracią swą, a matka jego dała mu imię Jabes, mówiąc: Iżem go w boleści porodziła.

10 I wzywał Jabes Boga Izraelskiego, mówiąc: Jeźli błogosławiąc błogosławić mi będziesz i rozszerzysz granice moje, a ręka twoja będzie ze mną, a uczynisz, że mię złość nie potłumi. I dał Bóg, o co prosił.

11 A Kaleb, brat Sue, zrodził Machira, który był ojcem Esthon.

12 Esthon lepak zrodził Betrapha i Phesse i Tehinna, ojca miasta Naas: ci są mężowie Recha.

13 A synowie Cenez: Othoniel i Saraja: synowie Othonielowi: Hathath i Maonathi.

14 Maonathi zrodził Ophra: a Saraja zrodził Joaba, ojca doliny rzemieślników; bo tam rzemieślnicy byli.

15 A synowie Kaleba, syna Jephone: Hir i Ela i Naham: synowie téż Ele: Cenez.

16 A synowie Jaleleel: Zyph i Zypha, Thirya i Asrael.

17 A synowie Ezra: Jether i Mered i Epher i Jalon: I urodziła Maryą i Sammaja i Jesba, ojca Esthamo.

18 Żona téż jego Judaja urodziła Jared, ojca Gedo, i Hebera, ojca Socho, i Ikuthiela, ojca Zanoe. A to synowie Bethii, córki Pharaonowéj, którą był pojął Mered.

19 A synowie żony Odaje, siostry Nahama, ojca Ceili: Garmi i Estham, który był z Machaty.

20 Synowie téż Symonowi: Amnon i Rynna, syn Hanan, i Thilon. A synowie Jesy: Zoheth i Benzoheth.

21 Synowie Sele, syna Juda: Her, ojciec Lechy, i Laada, ojciec Maresy: i rodzaje domu robiących około bisioru w domu przysięgi. [2]

22 I który zastanowił słońce, i mężowie kłamstwa, i Bezpieczny i Rozpalający, którzy byli książęty w Moab i którzy się wrócili do Lahem. A to słowa stare.

23 Ci są garncarze, mieszkający w sadziech i między płoty, przy królu, około robót jego: i mieszkali tam.

24 Synowie Symeonowi: Namuel i Jamin, Jaryb, Zara, Saul. [3]

25 Sellum, syn jego: Mabsan, syn jego, Masma, syn jego.

26 Synowie Masma: Hamuel, syn jego, Zachur, syn jego, Semei, syn jego.

27 Synów Semei szesnaście, a córek sześć: ale bracia jego nie mieli synów wiele, a wszystek rodzaj nie mógł zrównać z liczbą synów Juda.

28 A mieszkali w Bersabee i Molada i Hasarsual.

29 I w Bala i w Asom i w Tholad.

30 I w Bathuel i w Horma i w Syceleg.

31 I w Bethmarchaboth i w Hasarsusym i w Bethberai i w Saarym. Te miasta ich aż do króla Dawida.

32 Wsi téż ich: Etam i Aen, Remmon i Thochen i Asan, miast pięć.

33 I wszystkie wioski ich około tych miast aż do Baal: to jest mieszkanie ich i rozdział osiadłości.

34 Mosobab téż i Jemlech i Josa, syn Amazyaszów,

35 I Joel i Jehu, syn Josabiei, syna Saraja, syna Asyel.

36 I Elioenaj i Jakóba i Isuhaja i Asaja i Adyel i Ismiel i Banaja.

37 Zyza téż, syn Sepheja, syna Allon, syna Idaja, syna Semry, syna Samaja.

38 Teć są mianowane książęta w rodziech ich, i w domu powinowactw swoich wielce się rozmnożyli.

39 I ruszyli się, aby weszli do Gador, aż na wschód słońca doliny, i żeby szukali paszy trzodom swoim.

40 I naleźli pasze obfite i bardzo dobre i ziemię szeroką i spokojną i rodzajną, w któréj pierwéj mieszkali z rodu Cham.

41 Ci tedy przyszli, któreśmy mianowicie wyżéj opisali, za czasu Ezechyasza, króla Judzkiego: i porazili namioty ich i obywatele, które tam naleźli: i wygładzili je aż do dnia dzisiejszego, i mieszkali miasto nich, iż tamże bardzo obfite pasze naleźli.

42 Z synów téż Symeon szli na górę Seir mężów pięć set, mając książęta Phaltyasza i Naaryasza i Raphajasza i Ozyel, syny Jesy.

43 I wybili ostatki, które były mogły ujść, z Amalekitów, i mieszkali tam miasto nich, aż po dziś dzień.