Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0400

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  ROZDZIAŁ III.
  Naród króla Dawida i królów Judzkich z rodu Dawidowego, z syny i z córami ich.

  A Dawid miał te syny, którzy się mu urodzili w Hebron: Pierworodnego Amnona z Achinoam, Jezrahelitki, wtórego Daniela z Abigail, Karmelitki. [1]

  2.Trzeciego Absaloma, syna Maachy, córki Tholmaja, króla Gessur: czwartego Adoniasza, syna Aggithy.

  3.Piątego Saphatyasza z Abitale: szóstego Jethrahama z Egle, żony jego.

  4.A tak sześć mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował siedm lat i sześć miesięcy. A trzydzieści i trzy lata królował w Jeruzalem.

  5.A w Jeruzalem urodzili mu się synowie: Symmaa i Sobab i Nathan i Salomon, czteréj z Bethsabee, córki Amielowéj. [2]

  6.Jebaar téż i Elisama

  7.I Eliphaleth i Noge i Nepheg i Japhia.

  8.I Elisama i Eliada i Elipheleth, dziewięć.

  9.Ci wszyscy synowie Dawidowi, oprócz synów nałożnic: a mieli siostrę Thamar.

  10.A syn Salomonów Roboam, którego syn Abia zrodził Asę. Z tego téż zrodził się Jozaphat,

  11.Ojciec Joram: który Joram zrodził Ochozyasza, z którego poszedł Joas.

  12.A tego syn Amazyasz zrodził Azaryasza. A Joathan, syn Azaryaszów,

  13.Zrodził Achaza, ojca Ezechiaszowego, z którego urodził się Manasses.

  14.Ale i Manasses zrodził Amona, ojca Jozyaszowego.

  15.A synowie Jozyaszowi byli: pierworodny Johanan, wtóry Joakim, trzeci Sedecyasz, czwarty Sellum.

  16.Z Joakim urodził się Jechoniasz i Sedecyasz. [3]

  17.Synowie Jechoniaszowi byli: Asyr, Salathiel,

  18.Melchiram, Phadaja, Senneser i Jecemia, Sama i Nadabia.

  19.Z Phadaja poszli Zorobabel i Semei. Zorobabel zrodził Mosollama, Hananiasza i Salomitę, siostrę ich:

  20.Hasabana téż i Ohola i Barachiana i Hasadyana i Josabheseda, piąci.

  21.A syn Hananiaszów: Phaltyas, ojciec Jesejaszów, którego syn Raphaja. Tego téż syn, Arnan, z którego poszedł Obdya, którego syn był Secheniasz.

  22.Syn Secheniaszów, Semeja: którego synowie Hattus i Jegaal i Barya i Naarya i Saphat, liczbą sześć.

  23.Syny Naaryaszowe: Elioenaj i Ezechiasz i Ezrykam, trzéj.

  24.Synowie Elioenaj: Odwia i Eliasub i Pheleja i Akkub i Johanan i Dalaja i Anani, siedm.


  ROZDZIAŁ IV.
  Ród Judy, modlitwa Jabesowa: ród Symeonów, którzy porazili nieprzyjacioły, i mieszkali w ziemi ich.

  Synowie Judowi: Phares, Hesron i Charmi i Hur i Sobal. [4]

  2.A Raja, syn Sobalów, zrodził Johatha, z którego poszli Ahumaj i Laad. Te rodzaje Sarathi.

  3.To téż pokolenie Etam: Jezrahel i Jesema i Jedebos. A imię siostry ich Asalelphuni.

  4.A Phanuel, ojciec Gedor, a Ezer, ojciec Hosa: ci są synowie Hur, pierworodnego Ephrata, ojca Bethlehem.

  5.Assur lepak, ojciec Thekui, miał dwie żony, Halaa i Naara.

  6.I urodziła mu Naara, Oozama i Hephera i Themani i Ahastary: ci są synowie Naary.

  7.A synowie Halai: Sereth, Isaar i Ethnan.

  8.Kos lepak zrodził Anoba i Soboba, i naród Aharchela, syna Arum.

  9.Lecz Jabes był zacniejszy nad bracią swą, a matka jego dała mu imię Jabes, mówiąc: Iżem go w boleści porodziła.

  10.I wzywał Jabes Boga Izraelskiego, mówiąc: Jeźli błogosławiąc błogosławić mi będziesz i rozszerzysz granice moje, a ręka twoja będzie ze mną, a uczynisz, że mię złość nie potłumi. I dał Bóg, o co prosił.

  11.A Kaleb, brat Sue, zrodził Machira, który był ojcem Esthon.

  12.Esthon lepak zrodził Betrapha i Phesse i Tehinna, ojca miasta Naas: ci są mężowie Recha.

  13.A synowie Cenez: Othoniel i

  1. 2.Król. 3, 2.
  2. 2.Król. 5, 14.
  3. Matth. 1, 18.
  4. Gen. 38. 2.46, 12.