Śpiewnik kościelny/Pieśni przygodne

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Pieśni przygodne
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚNI
PRZYGODNE.


PIEŚŃ I.
Katechizmowa.\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemDown a4 c2 b4 | c4 a2. | b4 c4 a4 \stemUp gis4 | \stemDown a2 b2 | \break
  a4 c2 b4 | c4 a2. | b4 c4 a4 \stemUp gis4 | \stemDown a2 a4 r4 \bar "." \break
  c4 e2 d4 | e4 c2. | f4 e4 d4. b8 | d4 b2. | \break
  a4 c2 b4 | c4 a2. | b4 c4 a4 \stemUp gis4 | \stemDown a2 a4 r4 \bar "|."
  }
\addlyrics { \small {
  Trój -- ca Bóg Oj -- ciec, Bóg Syn, Bóg Duch świę -- ty,
  W_Trój -- cy Bóg je -- den nig -- dy nie -- po -- ję -- ty.
  Bóg Oj -- ciec przed wiek z_sie -- bie Sy -- na ro -- dzi,
  Bóg Duch od Oj -- ca i Sy -- na po -- cho -- dzi.
}}


Trójca Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch święty,
W Trójcy Bóg jeden nigdy niepojęty.
Bóg Ojciec przed wiek z siebie Syna rodzi,
Bóg Duch od Ojca i Syna pochodzi.

Syn Boży stał się człowiekiem dla ciebie,
Wziął duszę, ciało, abyś ty był w niebie;
Począł się z Ducha świętego bez męża,
Zrodziła Panna, starłszy głowę węża.

Trzydzieści trzy lat żył na świecie z nami,
Okrutnie na krzyż przybity gwoździami:
Umarł, pogrzebion i do piekłów zstąpił,
Wstał zmartwych, potem na niebiosa wstąpił;

A ztamtąd przyjdzie na sąd ostateczny,
Dobrym da niebo, złym zaś ogień wieczny.
A że zły człowiek łamie przykazanie,
W chorobie, szkodzie, w czarach ma ufanie:

A Bóg rozkazał wierz w Boga jednego,
Drugie, Imienia nie bierz darmo jego,
Trzecie pamiętaj byś święcił dni moje,
Czwarte zaś szanuj ojca, matkę twoję;

Piąte nie zabijaj, Szóste nie cudzołóż,
Siódme nie kradnij, Ósme fałszu nie mnóż;
Dziewiąte żony nie żądaj bliźniego,
Dziesiąte ani żadnej rzeczy jego.

Pięć kościelnego mamy przykazania,
Dni święte święcić z dawnego podania;
Słuchaj Mszy świętej w dni święte uczciwie,
Zachowaj posty, jedząc wstrzemięźliwie.

Czyń spowiedź szczerą, blisko Wielkiejnocy,
Weź Ciało Pańskie dla duszy pomocy.
Siedm Sakramentów: Chrzest i Bierzmowanie,
Ciała Krwi Pańskiej także przyjmowanie:

Spowiedź, Kapłaństwo i Małżeństwo święte,
I namaszczenie przed śmiercią przyjęte.
I tać przyczyna Boskiego karania,
Że człowiek łamie jego przykazania.

Aby się dusza dostała do nieba,
Zostawać w wierze katolickiej trzeba:
Co Kościół Rzymski daje do wierzenia,
Trzymaj statecznie, a pewnyś zbawienia.

Jeden Bóg wszędzie, jeden Chrzest przyjęty,
I jedna wiara: mówi Paweł święty.
Piotr z następcami jest głową w Kościele,
Ta wiara sama, innych chociaż wiele

Wiar się rachuje, w nich żaden zbawiony
Człowiek nie będzie, ale potępiony.
Bóg to objawił swym wiernym dla tego,
Iż nie omylna prawda święta jego.

Straszliwa trwoga na świecie powstanie,
W ten czas gdy wszystkich ciało zmartwychwstanie:
Zaćmi się słońce, miesiąc, wszystkie gwiazdy
Na ziemię spadną, aż struchleje każdy.

Strach niesłychany będzie grzesznych ludzi,
Gdy ich Anielska trąba z grobów wzbudzi.
On dzień ostatni i niebieskie siły
Poruszy, oraz odsłoni mogiły.

Przegniłe ciało i skruszone kości,
Zarówno przyjdą do swojej całości:
Wróci się dusza do swojego ciała,
Aby z spraw swoich rachunek oddała.

Na Jozafata staniemy dolinie,
Tam się obaczym, wraz wszyscy w godzinie.
Lecz niezadługo odmiana nastanie,
Zważ, co świat kochasz! zważcie Chrześcijanie!

Matce od córki odłączyć się trzeba,
Córka do piekła, a matka do nieba:
Albo też córka pójdzie ze świętemi,
Nieszczęsna matka! wraz z potępionemi.

Brat z bratem, ojciec z synem się rozstanie,
Jedno do nieba, drugie w piekle stanie:
I mąż od żony weźmie rozłączenie,
Jedno na męki, drugie na zbawienie.

Potem Bóg Sędzia na tronie zasiędzie,
Ogłosi wyrok, co tam za płacz będzie!
Gdy tam obaczą wszystkie swoje sprawy,
Myśli, złe mowy i sprosne zabawy.

Bóg sprawiedliwy wsze dzieła poznaje,
Kto jak zasłuży, tak zapłatę daje.
Rzecze do dobrych: pójdźcie ze świętemi,
Źli zaś na wieki, idźcie z przeklętemi!

Szczęśliwy który w niebo się dostanie,
Ach! biada tcmu co w piekle zostanie.
Żałuj grzeszniku za twe wszystkie złości,
Poprzestań grzeszyć, będziesz w szczęśliwości.

Łaskawy Pan Bóg, nie gubi człowieka,
Gorzkich łez jego i spowiedzi czeka:
Jeżeli nie chcesz żałować serdecznie.
Będziesz przeklęty i zaginiesz wiecznie.


PIEŚŃ II.
W każdem utrapieniu.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemDown c4 c2 b4 | a4 (c4) b2 | c4 c8 [e8] d4. b8 | a4 (c4) b2 | \break
  \repeat volta 2 {
   \time 3/2 b2 a2 d2 | c4 (b4) a1 | \time 2/2 c4 b4. (a8) \stemUp g4 | \stemDown a4 b8 [a8] \stemUp g2 }
}
\addlyrics { \small {
  Do cie -- bie Pa -- nie po -- kor -- nie wo -- ła -- my,
  Łzy wy -- le -- wa -- jąc ser -- de -- cznie wzdy -- cha -- my.
}}


Do ciebie Panie pokornie wołamy,
Łzy wylewając serdecznie wzdychamy.

Racz na nas wejrzeć z nieba wysokiego,
A racz pocieszyć człowieka grzesznego.
Któregoś Panie zbytnie umiłował,
I Krwie najświętszej przelać nie litował.
Acz miecz twój srogi bardzo się rozszerzył,
By złości nasze swą srogością zburzył.
Lecz nic nie dbamy, w złościach naszych trwamy,
Jednakże Panie ku tobie wołamy:
Byś złości nasze łaskawie przebaczył,
A gniew swój srogi pohamować raczył.
Użycz łaski twej ku upamiętaniu,
Daj serce prawe ku twemu wzywaniu;
Abyśmy zawsze w pobożności żyli,
Ciebie z świętemi na wieki chwalili.


PIEŚŃ III.
Zawierająca Akt Skruchy.\relative c {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemUp f4 f2 g4 | g4 (bes4) a2 | \stemDown a4 c2 bes4 | a4 g4 (bes4) a4 \fermata } \break
  \repeat volta 2 {
   \time 3/4 \stemUp
   a4 a4 a4 | a4. (g8) f4 | g4 g4 g4 | a4 g2 | \break
   g4 \stemDown bes2 a4 | \stemUp g4 f8 [e8] d2 } s1
}
\addlyrics { \small {
  Bo -- że w_do -- bro -- ci ni -- gdy nie -- prze -- bra -- ny!
  Ty je -- steś go -- dzien, ty jes -- teś go -- dzien
  wsze -- la -- kiej mi -- ło -- ści:
}}
\addlyrics { \small {
  Ża -- dnym ję -- zy -- kiem nie -- wy -- po -- wie -- dzia -- ny;
  Po -- sza -- no -- wa -- nia, po -- sza -- no -- wa -- nia,
  chwa -- ły, ucz -- ci -- wo -- ści.
 }}


Boże w dobroci nigdy nieprzebrany!
Żadnym językiem niewypowiedziany;
Ty jesteś godzien wszelakiej miłości;
Poszanowania chwały, uczciwości.

Ciebie chcę, pragnę, i ważę samego,
Nad wszystkie dobra tyś u serca mego;
Najwyższe dobro, tyś w największej cenie,
Sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenie.

Choćbyś mnie nigdy za grzechy mój Panie!
Nie karał, przecież żałowałbym za nie;
A żałowałbym dla tego samego,
Żem cię obraził, Pana tak dobrego.

Więc o mój Boże! i teraz żałuję,
Dla tego że cię nad wszystko miłuję;
I to u siebie statecznie stanowię,
Że grzechów moich nigdy nie ponowię.

Mam mocną wolą spowiadać się szczerze,
I zawsze trzymać z tobą to przymierze;
Co gdy uczynię, spodziewam się ciebie
Widzieć z radością, i żyć z tobą w niebie.

O Boże dobry! Boże litościwy!
Racz być mej duszy nędznej miłościwy;
Jakoś ją stworzył, pomóż do zbawienia,
Użycz twej łaski, broń od potępienia.


PIEŚŃ IV.
Pokutującego Grzesznika.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemUp f8 [a8] g8 [bes8] a8 [g8] f4 | \stemDown a8 a8 a8 bes8 c4 a4 } \break
  \time 3/4
  \stemDown c8 c16 [d16] c4 a4 | bes8 bes8 bes4 g4 | c8 c16 [d16] c4 a4 | \break
  bes8 bes8 bes4 g4 | c8 c16 [d16] c4 a4 | bes8 bes8 bes4 g4 | \break
  c8 c16 [d16] c4 a4 | bes8 bes8 bes4 g4 | \time 2/2 a4 c4 bes8 a4 r8 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Stra -- szli -- we -- go Ma -- je -- sta -- tu Pa -- nie!
  Jam stwo -- rze -- nie twe wy -- ro -- dne, Świę -- tych o -- czu
  twych nie -- go -- dne, Twój Ma -- je -- stat nie -- skoń -- czo -- ny,
  Przed któ -- rym klę -- ka -- ją Tro -- ny, O -- bra -- zi -- łem!
}}
\addlyrics { \small {
  Za me grze -- chy pła -- kać łez nie sta -- nie:
}}


Straszliwego Majestatu Panie!
Za me grzechy płakać łez nie stanie:

Jam stworzenie twe wyrodne,
Świętych oczu twych niegodne,
Twój Majestat nieskończony,
Przed którym klękają Trony,
Obraziłem!
 
Nie śmiem oczu podnieść z publikanem,
Ale sprawa z bardzo dobrym panem;
Skoro w oczach łzy obaczy,
Wszystko mi darować raczy;
Lecz ztąd w sercu większa rana,
Żem tak łaskawego Pana,
Śmiał obrazić!

Kto da oczom łez obfite rzeki!
Trzeba bowiem płakać całe wieki;
Żem wiecznego Boga mego
Za moment czegoś marnego,
Ja grzesznik zapamiętały,
Pana wiekuistej chwały,
Śmiał znieważyć!

Nędzny prochu! na coś się odważył?
Stwórcęś swego haniebnie znieważył;
Wieszli co jest grzech przeklęty?
Słuchaj co rzekł Paweł święty:

Każde przestępstwo mandatu,
Jest zniewagą Majestatu
Najwyższego!

Bym był zepchnion na bezdno piekielne,
I tam gorzał za grzechy śmiertelne,
Całą wieczność gorząc srodze,
Już tej krzywdy nie nadgrodzę,
Chyba że mi sam daruje,
Na wieki nie powetuje,
Tej zniewagi!

O! nad wieczność i ogień piekielny,
Straszliwszyś mi jest grzechu śmiertelny!
Zadość tobie nie uczynię,
W owej ognistej dolinie,
Chyba dla krwi Syna swego,
Odpuści dług grzechu mego,
Bóg łaskawy!

Jakoż ufam, że mój grzech wyznany,
Przez najświętsze Jezu twoje rany,
Zgładzisz z dobroci twej wiecznie,
Gdy za niego, ach serdecznie!
Płakać będę z wielkim wstydem,
Mówiąc pokornie z Dawidem:
Ach zgrzeszylem!


PIEŚŃ V.
O Trójcy Przenajświętszej.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp f2 c2 a'2 | g2 f1 | \stemDown a2 a2 c4 a4 | a2 g1 } \break
  c2 a2 d2 | c4 (bes4) a1 | bes2 a2 c4 a4 | a2 g1 | \break
  a4 (bes4) c2 a2 | g4 (bes4) a1 \bar "|." s1.
}
\addlyrics { \small {
  Je -- den w_Na -- tu -- rze w_O -- so -- bach tro -- i -- sty,
  O -- prócz w_O -- so -- bach nic nie -- roz -- ró -- żnio -- ny,
  Bądź po -- chwa -- lo -- ny.
}}
\addlyrics { \small {
  Oj -- cze i Sy -- nu z_Du -- chem wie -- ku -- i -- sty;
}}

Jeden w Naturze w Osobach troisty,
Ojcze i Synu z Duchem wiekuisty;
Oprócz w Osobach nic nierozróżniony,
Bądź pochwalony.

Do ciebie Trójco Najświętsza wołamy,
Na pomoc naszą pokornie wzywamy:
Dla twej dobroci błogosław lichemu,
Stworzeniu twemu.

Pokaż ojcowską Ojcze łaskę twoją,
Oczyść w krwi twojej Synu duszę moją:
Przyjdź Duchu święty i pociesz w potrzebie,
Proszących ciebie.

Ojcze równego sobie Syna rodzisz,
Duchu społecznie od obu pochodzisz:
A my w twej łasce niech się odrodzimy,
I z cnot słyniemy.

We trzech Osobach złączonyś jednością
Bóstwa, sił, zgody i jedną wiecznością:
Złącz i nas mocno, wiary statecznością
I serc miłością.

Oddal niezgody, powietrze, głód, wojny,
Bądź na nas grzesznych w łaskach swoich hojny:
Daj dobre życie, grzechów opłakanie,
W łasce skonanie.

A kiedy życie doczesne ustanie,
Przyjm duszę moją w łaskę twoją Panie:
Niech cię oglądam w Trójcy jedynego,
Stwórcę swojego.

Duszom które już twej sprawiedliwości,
Wypłacają się w czyszczowej ostrości:
Daj Trójco święta odpoczynek wieczny,
W niebie bezpieczny.

Ratuj umarłych z wiarą Trójcy świętej,
Przyjmij ich do twej chwały niepojętej:
Jako twym sługom odpuść Boże winy,
W Trójcy jedyny.


PIEŚŃ VI.
O Trójcy Przenajświętszej.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c2 g2 | c2 (d2) | e2 (d2) | c1 | d2 c2 | b2 (c2) | \break
    e2 d4 (b4) | g1 | g2 c2 | a2 f'4 (d4) | e2 (d2) c1 } \break
  \repeat volta 2 {
    \stemUp c,4 e4 g2 | \stemDown c2 a2 | c4 a4 g2 | \stemUp f4 f2 e4 } \break
  \stemDown g2 c2 | a2 f'4 (d4) | e2 (d2) | c1 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Po ca -- łym świe -- cie nie -- chaj chwa -- ła bę -- dzie, w_Trój -- cy je -- dy -- ne -- mu,
  We trzech O -- so -- bach je -- steś je -- den Pa -- nie, I ro -- zum u -- sta -- nie.
}}
\addlyrics { \small {
  Wszech -- mo -- gą -- ce -- mu Oj -- cu i Sy -- no -- wi, Du -- cho -- wi Świę -- te -- mu.
  Nie poj -- mie te -- go czło -- wie -- cze mnie -- ma -- nie,
}}


Po całym świecie niechaj chwała będzie, w Trójcy jedynemu,
Wszechmogącemu Ojcu i Synowi, Duchowi świętemu.
We trzech Osobach jesteś jeden Panie,
Nie pojmie tego człowiecze mniemanie,
I rozum ustanie.

Bo nietylkoć my twego Majestatu pojąć nie możemy,
Którzy na świecie mizerne stworzenia dobrze nie żyjemy;
Lecz i tym trudno którzy już są w niebie,
Aby pojmować godnie mogli ciebie,
Niepojęty Panie.

Więc upadamy przed twym Majestatem Wszechmogący Boże,
Daj skutek łaski czego ludzki rozum pojmować nie może,
A odpuść grzechy stworzeniu swojemu,
Spraw by był koniec życiu bezbożnemu,
Pokornie prosimy.

Nie patrz na nasze obrzydłe występki, bez liczby i miary,
I nie przepuszczaj na nas sprawiedliwie zasłużonej kary:
Bo przyjdzie zginąć Ojcze miłościwy,
Za wszyslkie grzechy, kiedy będziesz mściwy;
Niechaj nie giniemy.

Niechaj nad nami twoje miłosierdzie będzie miły Panie,
Bo to przewyższa straszliwą surowość i słuszne karanie,
Na któreśmy tak ciężko zasłużyli,
Gdy ustawicznie tylkośmy grzeszyli:
Znamy zbrodnie swoje.

Przecież my twoje lepianki mój Panie, wejrzyj na stworzenie,
Daj pomoc łaski, a nie daj zaginąć, raczej daj zbawienie;
Bo cóż za prace mieć będziesz w nadgrodę,
Miasto pożytku, niesłychaną szkodę;
Zmiłuj się nad nami.

PIEŚŃ VII.
O Opatrzności Boskiej.[1]\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemDown c2 c4 c4 | d2 c2 | d4. c8 bes4 d4 | c4. (bes8) a2 \bar "." \break
  c2 f4 e4 | d2 c2 | d4. c8 bes4 d4 | c4. (bes8) a2 | \break
  c4 c4 d8 [c8] bes4 | c2 \stemUp f,2 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Kto się w_o -- pie -- kę po -- da Pa -- nu swe -- mu,
  A ca -- łem ser -- cem szcze -- rze u -- fa je -- mu,
  szcze -- rze u -- fa je -- mu;
}}


Kto się w opiekę poda Panu swemu,
A całem sercem szczerze ufa jemu, szczerze ufa jemu;
Śmiele rzec może: mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.
Ciebie on z łowczych obierzy[2] wyzuje,
I w zaraźliwem powietrzu ratuje.
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod jego pióry uleżysz bezpiecznie.
Stateczność jego, tarcz i puklerz mocny;
Za którym stojąc, na żaden strach nocny,
Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,
Któremi sieje przygoda w dzień biały.
Ztąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,
Ztąd drugi tysiąc, ciebie nie dosięże
Miecz nieuchronny, a ty przecie swemi,
Oczyma ujrzysz, pomstę nad grzesznemi.

Iżeś rzekł Panu: tyś nadzieja moja,
Iż Bóg najwyższy jest obrona twoja;
Nie dostąpi cię żadna zła przygoda,
Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.
Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować
Na ręku będą, abyś idąc drogą,
Na ostry kamień nie ugodził nogą.
Będziesz bezpiecznie po źmijach zjadliwych,
I po padalcach deptał niecierpliwych.
Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz,
I na ogromnym smoku jeździć będziesz.
Słuchaj co mówi Pan: kto mię miłuje,
A zemną sobie szczerze postępuje;
Ja go też także w jego każdą trwogę
Nie zapamiętam, i owszem wspomogę.
Głos jego u mnie nie będzie wzgardzony,
Ja z nim w przygodzie, odemnie obrony
Niech pewien będzie, pewien i zacności,
I lat sędziwych i mej życzliwości.


PIEŚŃ VIII.
O Opatrzności Boskiej.\relative c' {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown a4 c4. a8 | bes4 a2 | \stemUp g8 a8 g4. e8 | f4 d2 } \break
  f4 c4. bes8 | bes4 a2 | g'8 a8 g4. e8 | f4 d2 | \break
  d4 bes4. c8 | d2 d4 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Wszech -- mo -- cna me -- go O -- patrz -- no -- ści Bo -- ga!
  W_naj -- więk -- szych lu -- dzkich wzglę -- dno -- ściach nie du -- fam,
  Bo w_Bo -- gu u -- fam.
}}
\addlyrics { \small {
  Gdy na mnie ze -- wsząd na -- stę -- pu -- je trwo -- ga,
}}

Wszechmocna mego Opatrzności Boga!
Gdy na mnie zewsząd następuje trwoga,
W największych ludzkich względnościach nie dufam,
Bo w Bogu ufam.

Kto się na Boga doskonale spuści,
W wszelkich przygodach Bóg go nie opuści:
Twej się polecam Opatrzności Boże,
Niech mnie wspomoże.

W głębokiej puszczy okrutne zwierzęta,
Lwy i tygrysy i małe ptaszęta,
Ni sieją, orzą, ni brogów składają,
A żywność mają,

Z twej Opatrzności miłościwy Boże:
A któż twą łaskę godnie sławić może;
Z której jesteśmy i z której żyjemy,
Bez niej nie tchniemy.

Noe z potopu świata uwolniony,
Lot z Sodomskiego ognia wywiedziony,
Mojżesz i Jonasz w morzu nie zginęli.
Nie potonęli.

Józef przedany od rodzonych braci,
W Egipcie żyje i sławy nie traci;
Bo cały Egipt, Ojca z bracią żywi,
Świat mu się dziwi.

Nie umarł z głodu na puszczy Elijasz,
Anioł pilnuje, szczęśliwy Tobijasz,
Daniel głodnym lwom na pożarcie dany,
Nic nie tykany.

Bo Bóg wybranych w nieszczęściu ratuje,
Tysiące giną, jednego salwuje;
Gdyż sprawiedliwy u Boga w estymie,
Nigdy nie zginie.

Uważaj każdy najwyższego Pana,
Iż nam przez niego jest opatrzność dana;
A kto rozumie że kto inszy rządzi,
Wiecznie pobłądzi.

Jako rzemieślnik drzewo do wyboru,
Na potrzebę swą ścina bez uporu;
Nie wymówi się, ani żadne zgadnie,
Gdzie które padnie.

Jedne na Trony królewskie wycięte,
Drugie na Ołtarz, gdzie ofiary święte
Kapłan odprawia, trzecie ogień pali,
Inne wiatr wali.

Tak Bóg z człowiekiem wyrabia igrzysko,
Jednego w górę a drugiego nizko
Stawia na nogi, któż ci się mój Boże
Sprzeciwić może.

Ja życia mego losy na twą wolą
Składam mój Panie, z swą mizerną dolą,
Ukaż mi szczęście, fortunę i drogę,
Niech się wspomogę.

Bom mizerny człek, nędznie trawię lata,
Będę cię wielbił do skończenia świata,
Bo mi jest przykre w mem ubóstwie życie,
Opatrz sowicie.

Przyrzekłeś Chryste, to wiernym przymierze:
Że każdy prosząc, skutek prośby bierze,
Gdy się do Ojca uda w swym frasunku,
Dozna ratunku.

I tak, nadzieję mam ja w tobie Panie,
Że choć nierychło, wszak i na mnie kanie
Z skarbów niebieskich, łaska nieprzebrana,
Od ciebie Pana.


PIEŚŃ IX.
O Opatrzności Boskiej.\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 2/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp a4 d,8 e16 [f16] | g4 d4 | f8 a8 g4 | f8 e8 d4 } \break
  \repeat volta 2 {
    f8 f8 f4 | g8 g8 g4 | f8 a8 g4 | f8 e8 d4 } \break
  a'4 d,8. e16 | f4 (e8) d8 | a'4. cis,8 | d4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Ach nie -- skoń -- czo -- ny Bo -- że w_swej szczo -- dro -- cie,
  Pa -- mię -- tasz, pa -- mię -- tasz, o każ -- dem stwo -- rze -- niu,
  Wzgar -- dę nad -- gra -- dzasz ho -- no -- rem.
}}
\addlyrics { \small {
  Co pe -- łen ła -- ski je -- steś w_swej i -- sto -- cie;
  Po -- si -- lasz, po -- si -- lasz, w_gło -- dzie i pra -- gnie -- niu;  
}}


Ach nieskończony Boże w swej szczodrocie,
Co pełen łaski jesteś w swej istocie;
Pamiętasz, pamiętasz, o każdem stworzeniu,
Posilasz, posilasz, w głodzie i pragnieniu;
Wzgardę nadgradzasz honorem.

Podajesz rękę wdowie i sierocie,
Ratujesz wszystkich w smutku i kłopocie;
Wspomagasz, największe ubóstwo,
Wyrażasz, w miłosierdziu Bóstwo,
Czyniąc Wszechmocności wzorem.

I gdzie nie może ludzka siła dostać,
Tam Opatrzności twojej kładziesz postać;
Niech będą, jak biedne kruczęta,
Zgubione, od matki kurczęta,
A Bóg i o nich pamięta.

I owszem niech mnie cały świat odstąpi,
Ogień, powietrze i woda obstąpi,
Porzucą, wszyscy przyjaciele,
Utopią, w łez gorzkich kąpiele,
I wszystkie się zwalą troski:

Wszechmocny Ojciec ten mnie nie odstąpi,
Z każdym łagodnie w nieszczęściu postąpi;
Pogodzi, zajątrzone serce,
Pocieszy, w każdej poniewierce,
I mnie grzesznego wspomoże.

On Joba zleczył na szczęściu i zdrowiu,
Mojżesza nosił po wodach w sitowiu,
Łazarza, lubo śmierć zawarła,
Jonasza, choć ryba pożarła,
Wydarł go onej Bóg z gardła.

Ach serce moje porzuć twe rozpaczy,
Wszak Bóg wszechmocny to wszystko przeznaczy;
Zaniechaj, nad twą dolą skargi,
Zatrzymaj, prędkie do słów wargi,
I do narzekania usta.

Najlepiej sobie poradzisz w twym stanie,
Kiedy się oddasz na Boskie staranie;
Poczekaj, na wyroki z nieba,
Bądź pewien, będziesz miał coć trzeba,
Zaufaj dawcy wszystkiego.

Więc o mój Boże, już do ciebie wołam,
Bo tej przykrości podobno nie zdołam;
Przyjmuję, z rąk twych dopuszczenie,
Lecz żebrzę, o twe przemienienie,
Smutku w żądane pociechy.

PIEŚŃ X.
O Opatrzności Boskiej.\relative c {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp e4 \stemDown a4 b4 | c4. (b8) a4 | b4 a4 gis4 | a2 a4 } \break
  a4 c4 d4 | e4. (d8) c4 | d4 d4 d4 | e2 b4 | \break
  \stemUp e,4 \stemDown a4 b4 | c4. (b8) a4 | b4 a4 gis4 | a2 a4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Szczę -- śli -- wy ko -- go O -- pa -- trzność Bo -- ska,
  W_ża -- dnym przy -- pa -- dku ten nie szko -- du -- je,
  Ko -- go O -- pa -- trzność Bo -- ska pia -- stu -- je.
}}
\addlyrics { \small {
  Ma w_swej o -- pie -- ce, niech się nie tro -- ska:
}}


Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska,
Ma w swej opiece, niech się nie troska:
W żadnym przypadku ten nie szkoduje,
Kogo Opatrzność Boska piastuje.

Nie tak miedziany mur jest bezpieczny,
Ani dyjament tak długo-wieczny;
Jak kto przy Bogu łaskawym stoi,
Żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

Niechaj się na mnie i świat oburzy,
Niechaj me serce w żalach zanurzy;
Gdy tylko spojrzy niebieskie oko,
Wyjdę z tej toni pewnie wysoko.

Izraelowi za sprawą Boga,
Sucha wpół morza ściele się droga;
A Faraona wozy i konie,
I pyszne wojsko w dnie morskiem tonie.

Miecz Dawidowi nie był potrzebny,
W królewskiej zbroi nie tak chwalebny;

Gdy młode jego Bóg szczęści lata,
Jednym kamykiem zbił Golijata.

Samson na siebie się zbierające,
Szczęką nie mieczem płoszy tysiące;
Kto w Bogu ufa i przy nim stoi,
W największych burzach niech się nie boi.

Któż o mizernym pomyślił Jobie,
Kiedy w ubóstwie leżał jak w grobie;
Tu go przyjaciel sam odstępuje,
A nim się w tenczas Bóg opiekuje.

Boże opatrzny! w tobie nadzieje
Nasze składamy, niech nam przyśpieje
Twa pomoc Boska, w każdej potrzebie,
Boć nic nie można począć bez ciebie.

Z ciebie łaknący mają Pasterza,
Żywisz po kniejach tak wiele zwierza,
Ptastwo z twej ręki żywności czeka,
A większy respekt masz na człowieka.

Tyś chorującym jest za lekarza,
Błędnego wiedziesz morzem żeglarza;
Morzem i ziemią ten nie zabłądzi,
Którym twa Boska Opatrzność rządzi.

Tobijasz drogę, Józef więzienie,
Zuzanna cierpi złe osławienie;
Izmael pragnie, Lwy Daniela
Straszą, nie było tam przyjaciela.

Ale gdy ciebie Boże wzywają,
Sławę, ochłodę i wolność mają:
Ty strażą jesteś i przewodnikiem,
Któż to wysłowi ludzkim językiem.

Gdy woda w górę Noego wzbiła,
Ręka go Boska tam unosiła:

Mojżesz rzucony w koszu na wody,
I tam najmniejszej nie poniosł szkody.

A dzieciom onym co w Babilonie,
I włosek jeden w ogniach nie płonie;
Z piękniejszą z tamtąd wyszły urodą,
Bo im Opatrzność była ochłodą.

Więc nas doczesne więcej staranie
Niech nie frasuje, bo w tobie Panie,
Wszystkie starania nasze składamy,
Opatrzność twoją gdy wychwalamy.


PIEŚŃ XI.
O Miłosierdziu Boskiem. Ps. 29.[3]\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 b8 c8 d4 | b8 d8 c8 [b8] a4 }
  \repeat volta 2 {
    \stemDown b8 d8 d8 d8 e4 | \break
    d8 c8 b4 r4 | b8 d8 d8 e4 d8 | c8 b8 a4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Bę -- dę cię wiel -- bił mój Pa -- nie,
  Boś mię w_przy -- go -- dzie ra -- to -- wał,
  I śmie -- chów ludz -- kich za -- cho -- wał.
}}
\addlyrics { \small {
  Pó -- ki mnie na świe -- cie sta -- nie:
}}


Będę cię wielbił mój Panie,
Póki mnie na świecie stanie:
Boś mię w przygodzie ratował,
I śmiechów ludzkich zachował.

Panie! wołałem ku tobie,
A tyś mię wsparł w mej chorobie;
Dodałeś mi swej pomocy,
Żem nie ujrzał wiecznej nocy.

Zborze Pański! śpiewaj swemu
Obrońcy najpewniejszemu:
Uczyń cześć powinną z chęci,
Jego najświętszej pamięci.

Gniew jego prędkiej odmiany,
A łaski wiek nieprzetrwany;
Kogo w wieczór zafrasuje,
Tego rano pożałuje.

Mnie zuchwałe szczęście było
Tak dalece ułudziło,
Żem śmiał rzec: w tej klubie stoję,
Że się odmiany nie boję.

Łaska twoja Panie! była
Tak mocno mnie utwierdziła;
Ale skoroś twarz odwrócił,
Wneteś moją hardość skrócił.

Cóżem ja miał począć sobie?
Jedno głos podnieść ku tobie:
Coć za korzyść mocny Boźe,
Z mego zginienia być może?

Żalić proch cześć będzie dawał,
Albo twą dobroć wyznawał?
Pan usłyszał głos mój lichy,
Wsparł mię, zmazał moje grzechy.

Użyłeś zwykłej litości,
Obróciłeś płacz w radości;
Zdjąłeś ze mnie wór żałobny,
A włożyłeś płaszcz ozdobny.

Przeto cię wesoło wszędzie
Lutnia moja wielbić będzie:
Chwała twoja wieczny Panie!
W ustach moich nie ustanie.

PIEŚŃ XII.
W utrapieniu.\relative c' {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown a4 c8 a8 bes8 g8 | a8 bes8 c8 a8 bes8 g8 } \break
  \repeat volta 2 {
    a8 c8 c8 c8 c4 | d8 c8 c8 bes8 bes8 g8 | bes8 g8 bes8 bes8 bes4 | \break
    c8 c8 c8 bes8 bes8 g8 | a4 bes4 c4 | \stemUp a8 g8 a4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Któż mnie po -- cie -- szy w_bie -- dzie i fra -- sun -- ku!
  Wszak -- że twa tyl -- ko mi -- ło -- sier -- ny Bo -- że,
  Naj -- święt -- sza do -- broć mnie ra -- to -- wać mo -- że,
  I do -- dać po -- mo -- cy.
}}
\addlyrics { \small {
  Kto w_u -- tra -- pie -- niu do -- da mi ra -- tun -- ku;
}}


Któż mnie pocieszy w biedzie i frasunku!
Kto w utrapieniu doda mi ratunku;
Wszakże twa tylko miłosierny Boże,
Najświętsza dobroć mnie ratować może,
I dodać pomocy.

Za nic światowe ukontentowania,
Które częstokroć czynią narzekania;
Za nic rozkoszy i uciechy świata,
Na których ludzie trawią dni i lata,
A te są ich zgubą.

Ludzka się przyjaźń częstokroć rozdziela,
W nieszczęściu trudno znaleść przyjaciela;
W szczęściu się każdy przyjacielem staje,
W nieszczęściu żaden pomocy nie daje,
Jeszcze się naśmiewa.

Więc ja mój Jezu do nóg twych upadam,
W tobie nadzieję jedyną pokładam;
Chciej mnie pocieszyć w utrapieniu mojem,
Albowiem ufam w miłosierdziu twojem,
Litościwy Jezu.

O Matko Boska ty najwięcej możesz
Po Bogu, komu zechcesz dopomożesz;
Dopomóż i mnie nim zawrę powieki,
Nie daj zaginąć duszy mej na wieki:
Ratuj mnie Maryja!


PIEŚŃ XIII.
O odpuszczenie grzechów.\relative c {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \stemUp e8 \stemDown a8 a8 b16 [a16] gis4 | \stemUp e8 \stemDown a8 a8 b16 [a16] gis4 | \break
  \stemUp e8 \stemDown a8 b8 c4 a8 | c4 a4 r4 \bar "." c8 c8 c8 d16 [c16] b4 | \break
  c8 b8 a8 a16 [g16] g4 | \stemUp e8 \stemDown a8 b8 c4 gis8 | a4. a8 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Je -- zu zwią -- za -- ny, roz -- kuj kaj -- da -- ny,
  W_któ -- re mnie złość po -- da -- ła:
  Zrzuć ze mnie pę -- ta, w_któ -- re po -- nę -- ta
  Świa -- to -- wa u -- wi -- kła -- ła.
}}


Jezu związany, rozkuj kajdany,
W które mnie złość podała:
Zrzuć ze mnie pęta, w które ponęta
Światowa uwikłała.

Wielki Kapłanie! widzisz wzdychanie,
Daj z grzechów rozgrzeszenie:
Bym z twej przyczyny, wolny od winy,
Mógł otrzymać zbawienie.

Prawda że krwawą męką twą, prawo
Dane do nieba miałem:
Lecz przez śmierlelny grzech: jak piekielny
Niewolnik postradałem.

Jednak w łaskawcy i życia dawcy,
Nadziei nie straciłem:
Któż mnie wspomoźe, chyba ty Boże,
Którego obraziłem.

Wszakże Piotrowi, wszak i Łotrowi,
Grzechy ich odpuściłeś:
I Magdalenie w drogiej łez cenie,
Skarb łaski przywróciłeś.

Byłeś za życia, tego użycia,
Żeś z grzesznemi obcował:
Marnotrawników, Jawnogrzeszników,
Miłosierdziem darował.

Miejże i w chwale, wzgląd na me żale,
Bądź miłościw grzesznemu:
W piersi się biję, niech łza grzech zmyje,
Daj łaskę niegodnemu.

W tak ciężkim razie, przy twym Obrazie,
Stoję z sercem skruszonem:
Nie pójdę z kroku, póki do boku,
Nie będę przypuszczonym.

Wiem o mój Panie, twoje żądanie,
Wiem że pragniesz mej duszy:
Przyjmij do siebie, pozwól być w niebie,
Broń od piekła katuszy.

Niechaj twe rany, Jezu kochany,
Ukryją mnie bezpiecznie:
Abym swobody, świętych nadgrody,
Zażywał w niebie wiecznie.

PIEŚŃ XIV.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 c8 a8 bes8 a8 | a8 c8 c8 a8 bes8 a8 } \break
  \stemUp g4 g8 g8 g8 a8 | bes8 g8 a2 | \stemDown c4 d8 c8 bes8 a8 | \break
  \stemUp g8 g8 f2 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Niech Je -- zus Chry -- stus bę -- dzie po -- chwa -- lo -- ny,
  Po -- rzu -- cam świa -- ta ob -- je -- kta,
  Kie -- ru -- jąc w_nie -- bo a -- fe -- kta.
}}
\addlyrics { \small {
  Żem ła -- ską je -- go świę -- tą u -- zdro -- wio -- ny:
}}


Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony,
Żem łaską jego świętą uzdrowiony:
Porzucam świata objekta,
Kierując w niebo afekta.

Teraz mój Panie o to ciebie proszę,
Niech w swych zamysłach szkody nie ponoszę:
Duszę i serce w twe rany,
Oddajęć Jezu kochany.

Jeżeli przez grzech jestem oddalony,
Wracam się Jezu do ciebie skruszony:
Weź z serca mego ofiarę,
Że cię chcę kochać nad miarę.

Już nie chcę więcej światowego licha,
Do ciebie Jezu serce moje wzdycha:
Oczy od ciernia twe krwawe,
Niech będą na mnie łaskawe.

Na wieczne czasy i przez milijony,
Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony;
Że nas przyjmuje do siebie,
Chwalmyż go wszędzie i w niebie.

PIEŚŃ XV.
Poranna.[4]\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \partial 4 \stemUp f8 g8 | a4 a4 a8 [g8 bes8] a8 | a4 g4 r4 g8 a8 | \break
  \stemDown bes4 bes4 bes8 [a8 c8] bes8 | bes4 a4 r4 \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 a8 \stemDown c4 c4 c8 [bes8 d8] c8 | \break
    bes4 a4 r4 \stemUp bes8 g8 | f4 a4 g8 [e8 g8] g8 | g4 f4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Kie -- dy ran -- ne wsta -- je zo -- rze, 
  To -- bie zie -- mia to -- bie mo -- rze,
  To -- bie śpie -- wa ży -- wioł wszel -- ki,
  Bądź po -- chwa -- lon Bo -- że wiel -- ki!
}}


Kiedy ranne wstaje zorze,
Tobie ziemia tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon Boże wielki!

A człowiek który bez miary
Obsypany twemi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemużby cię nie chwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam go koło siebie!

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczora spać pokładli;
My się jeszcze obudzili,
Byśmy cię Boże chwalili.

PIEŚŃ XVI.
Wieczorna.[5]
Melodyja jak wyżej.


Wszystkie nasze dzienne sprawy,
Przyjm litośnie Boże prawy;
A gdy będziem zasypiali,
Niech cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone,
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka,
Twojego ratunku czeka.

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas wiecznie w twojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.


PIEŚŃ XVII.
Pod czas pracy w polu.[6]
Melodyja jak wyżej.


Boże z twoich rąk żyjemy,
Choć naszemi pracujemy;
Z ciebie plenność miewa rola,
My zbieramy z twego pola.

Wszystko cię mój Boże chwali:
Aleśmy i to poznali,
Że najmilszą ci się zdała,
Pracującej ręki chwała.

Co rządzisz ziemią i niebem,
Opatrz dzieci twoje chlebem;

Ty nam daj urodzaj złoty,
My ci dajem trud i poty.

Kiedyś przyjdziem na godzinę
Gdy kończąc ziemską gościnę,
Z Łazarzem po naszym zgonie,
Odpoczniemy na twem łonie.


PIEŚŃ XVIII.
O wielkości Boga a nikczemności człowieka.[7]\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemDown g2 a4 b4 | c2 c2 | b4 c4 d4 e4 | d2 c2 | \break
  e2 d4 d4 | c2 b2 | a4 b4 c4 d4 | c2 b2 \bar "." \break
  e2 e4 e4 | d2 d2 | c4 c4 d4 e4 | d2 c2 | \break
  g2 a4 b4 | c2 e2 | f4 d4 b4 d4 | d2 c2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Po -- tę -- żny Bo -- że na zie -- mi i nie -- bie!
  Gdy spoj -- rzę na dzieł two -- ich wi -- do -- wi -- sko,
  A po -- tem o -- czy o -- bró -- cę na sie -- bie,
  Jak mnie twa wiel -- kość u -- po -- ka -- rza niz -- ko!
}}


 
Potężny Boże na ziemi i niebie!
Gdy spojrzę na dzieł twoich widowisko,
A potem oczy obrócę na siebie,
Jak mnie twa wielkość upokarza nizko!

Przecież chociażem istotą tak małą,
Pójdę do ciebie, twa dobroć mi znana!
I wlać mi chciałeś jakąś duszę śmiałą,
Co się chce przedrzeć do samego Pana.

Ale odarty jak przed tobą stanę?
Cechę wierności z piersi moich starłem,
I niewinności sukienkę mi daną,
Ocierając się między ludźmi, zdarłem!

Zgubiwszy pismo przechodu wolnego,
Jak się tamtędy przebierać odważę,
Gdzie hufiec pułku milijonowego,
W przysionku Pańskim odprawuje straże?

Przecież ja pójdę cokolwiek mię czeka,
Pójdę do ciebie, bo mi powiadano:
Że byleś ty się obejrzał na człeka,
Zaraz go w stanie szczęśliwym widziano.

Tak jak dziś jestem niedołężnym płazem,
Zbitem naczyniem o które nie stoją,
Pokorę tylko wziąwszy z sobą razem,
Poniosęć głupstwa i nikczemność moją.

Mnie się rozstąpią wybranych twych rzesze,
Mnie nic nie będzie po drodze ustraszać;
Jeszcze ich mojem przybyciem pocieszę,
Bo powiem: że ja idę cię przepraszać.

Gdzie będą twoi Aniołowie stali,
Pójdę, i jak im przypomnę z daleka
Ich towarzyszów, co poupadali!
Nad ułomnością zlitują się człeka.

Potem przed tronem twym padnę i powiem:
Z dalekich krajów przyszedłem w te strony,
Za moim skarbem, weselem i zdrowiem,
Ubogi, smutny, na siłach zniszczony!

Jużbym ja nie chciał mieć Pana inszego,
Ani twej woli w czem kiedy być sprzeczny;
Ale gdy moją znasz skłonność do złego,
Trzymaj mnie ty sam, bo ja niestateczny.

PIEŚŃ XIX.
Ojcze nasz, czyli Modlitwa Pańska wierszem; która w czasie Mszy ś. czytanej, może być kilka razy odśpiewana.\relative c {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp \partial 4
  e8 [f8] | g4. g8 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 e8 | e8 [d8] f8 [d8] c4 [b4] | \break
  c2 r4 \stemUp e,8 [f8] | g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g4 \stemDown c4. \stemUp g8 | \break
  a4 (g4) f4 (e4) | e8 [d8] d4 r4 d8 [g8] | g8 [fis8] fis8 [a8] a8 [g8] g8 [b8] | \break
  b8 [a8] \stemDown c2 a8 [c8] | b8 [d8] e16 [c16 a8] \stemUp g4 fis4 | g4 g4 r4 e8 [f8] | \break
  g4. g8 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 e8 | e8 [d8] f8 [d8] c4 (b4) | \break
  c2 r4 \stemUp e,8 [f8] | g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g4 \stemDown c4. \stemUp g8 | \break
  a4 (g4) f4 (e4) | e8 [d8] d4 r4 d8 [g8] | g8 [fis8] fis8 [a8] a8 [g8] g8 [b8] | \break
  b8 [a8] \stemDown c2 a8 [c8] | b8 [d8] e16 [c16 a8] \stemUp g4 fis4 | g4 g4 r4 e8 [f8] | \break
  g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 \stemUp g8 | \stemDown a8 [b8] c8 [d8] c4 (b4) | \break
  c2 r4 \stemUp e,8 [f8] | g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 \stemUp g8 | \break
  \stemDown a8 [b8] c8 [d8] c4 (b4) | c2 r4 \bar "|." s4
}
\addlyrics { \small {
  O! któ -- ry je -- steś w_nie -- bie, Bo -- że Oj -- cze Pa -- nie;
  Niech świat twe I -- mie świę -- ci, zna twe pa -- no -- wa -- nie.
  Niech się twa wo -- la dzie -- je, w_nie -- bie i_ _ na zie -- mi,
  O -- patrz nas dzi -- siaj chle -- bem i da -- ra -- mi twe -- mi,
  Któ -- re po -- wsze -- dni z_rąk twych hoj -- nie od -- bie -- ra -- my,
  A ja -- ko wi -- no -- waj -- com na -- szym prze_ _ -- ba -- cza -- my,
  Tak też racz nam win na -- szych prze -- ba -- cze -- nie spra -- wić,
  U -- strzedz wszel -- kiej po -- ku -- sy, i od złe -- go zba -- wić.
}}

O! który jesteś w niebie, Boże Ojcze Panie,
Niech świat twe Imie święci, zna twe panowanie.
Niech się twa wola dzieje, w niebie i na ziemi,
Opatrz nas dzisiaj chlebem i darami twemi,
Które po wsze dni z rąk twych hojnie odbieramy,
A jako winowajcom naszym przebaczamy,
Tak też racz nam win naszych przebaczenie sprawić,
Ustrzedz wszelkiej pokusy, i od złego zbawić.


PIEŚŃ XX.
Ojcze nasz\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp f4 f4 e4 f8 [a8] | a8 [g8] f8 [e8] g8 [f8] f4 | \stemDown a4 a4 g4 a8 [c8] | \break
  c8 [bes8] bes8 [a8] a8 [g8] g4 | \repeat volta 2 { c4 a8 [c8] bes4 g8 [bes8] | a8 [f8] c'8 [a8] a4 g4 | \break
  \stemUp f4 f4 g4 \stemDown a8 [c8] | c8 [a8] bes8 [g8] \stemUp g8 [f8] f4 } s2
}
\addlyrics { \small {
  Oj -- cze! mod -- lim się do cie -- bie, Któ -- ry pa -- nu -- jesz na nie -- bie,
  A o -- pie -- ką twą na zie -- mi, Two -- je się dzie -- ci cie -- szy -- my.
}}

Ojcze! modlim się do ciebie,
Który panujesz na niebie,
A opieką twą na ziemi,
Twoje się dzieci cieszymy.

Święć się Imie twoje Panie!
Niech twa wola nie ustanie:
Niech oddajem twej wielkości,
Hołd na ziemi i w wieczności.

Niech twe Królestwo przychodzi,
Gdzie się prawda z cnotą rodzi;
Które syn twój wybudował,
Aby nam niebo zgotował.

Niechaj twoja wola będzie,
Na niebie, ziemi i wszędzie;
Byśmy cię czcili jedynie,
Jak Święci w górnej krainie.

Daj nam - nie chcem kupy złota,
Przy którem szwankuje cnota;
Ach! gdy ciśnie nas potrzeba,
Daj spokojności i chleba.

Jeśli kiedy zgrzeszym Panie!
Przepuść nasze obłąkanie;
I my ku tobie z miłości,
Odpuszczamy innym złości.

Niech nas do złego nie zmusi
Zwodnicza zbrodnia, gdy kusi;

A przez wieczności nadzieję,
Niech moc jej sideł słabieje.

Wybaw nas Ojcze od złego,
Co prawość serca naszego
Razi, co smutkiem nas truje,
I wieczną rozpacz gotuje.


Zdrowaś Maryja.

Wielbmy także w pobożności,
Pannę którą dla wierności,
Wybrał Pan Bóg z pośród wiela,
Za Matkę dla Zbawiciela.

Bądź Maryja pozdrowiona!
Wśród niewiast błogosławiona,
Łaski pełna: Pan jest z tobą,
Tyś była ziemi ozdobą.

Owoc żywota twojego
Jezus, Syn Boga żywego,
Twemi piersi wykarmiony,
Niechaj będzie pochwalony.

Matko Boża! racz w potrzebie
Ratować nas prosim ciebie,
Teraz i w śmierci godzinie,
Niechaj z nas nikt nie zaginie.

PIEŚŃ XX!.
Na dziękczynienie Panu Bogu.
Z łacińskiego: Te Deum laudamus.

Chór I. Ciebie Boże chwalimy, ciebie uwielbiamy,
Chór II. Ciebie Panem nad Pany, z serca wyznawamy.
Chór I. Ciebie Ojcze Przedwieczny, wielbu ziemia cała,
Chór II. Tobie cześć, pokłon, dzięki, tobie wieczna chwała.

Chór I. Ciebie wszystkie Anioły Panem swym być znają,
Chór II. Tobie niebo z wszystkiemi Mocarstwy cześć dają.
Chór I. Cherubin, Serafiny, chwałę czynią tobie,
Chór II. Bezustannemi głosy wykrzykując sobie:

Święty Bóg! Święty! Święty! w niebie królujący,
Pan zastępów wojskami Duchów władający.
Wspaniałości twej chwały, pełne całe nieba,
Wszystek świat nie ogamie jej tak jako trzeba.

Wielbi cię Apostolski Chór twych służebników,
Wielbi mnóstwo Proroków, wojska Męczenników:
Wyznawcy, Panny, Wdowy, wszyscy Święci społem,
Chwałę twą wyśpiewują, swym głosem wesołym.

Tobie Kościół powszechny nieśmiertelny Panie,
W całym okręgu świata głosi twe wyznanie:
Żeś Ojcem Majestatu swego niezmiernego,
Wielbiąc i Syna twego jednorodzoncgo;

Oddając cześć i chwałę Pocieszycielowi,
Co mówił przez Proroki, świętemu Duchowi.
Jezu Chryste tyś Królem chwały niepojętej,
Tyś się Ojcu urodził w przedwieczności świętej.

Tyś jest wieczny Syn Ojca, jedyny, prawdziwy,
Ciebie niechaj uwielbia kto tylko jest żywy;
Bo gdyś nas chciał odkupić krwią swoją nie złotem,
Nie wzgardziłeś o Stwórco! Panieńskim żywotem.

Tyś sam starł żądło śmierci, tyś nam nieba bramy
Otwarł, i wskazał drogę którą tam iść mamy.
Ty w chwale Boga Ojca siedzisz po prawicy,
Od ciebie my będziemy sądzeni grzesznicy.

Przeto wcześnie prosimy ratuj nas twe sługi,
Któreś krwią swą odkupił; daruj nasze długi.
Spraw byśmy w liczbie świętych byli zapisani,
Na wieczną śmierć od ciebie nie byli skazani.

Racz zbawić lud twój Panie, racz nam błogosławić,
Racz nas twoje dziedzictwo w chwale wiecznej stawić.
Ty sam zarządzaj nami, podług woli twojej,
Spraw byśmy ci służyli tak jako przystoi.

Niech ci Boże każdego dnia błogosławimy,
Niech zawsze i na wieki Imie twe chwalimy.
Racz nas Panie od grzechu zachować dnia tego,
I nie odwracaj od nas miłosierdzia swego.

Zmiłujże się nad nami zmiłuj dobry Panie,
Pokaż nam twoją łaskę, twoje zlitowanie:
Wszak tylko w tobie samym ufność pokładamy,
Niech tedy miłosierdzia twojego doznamy.
W tobie mamy nadzieję, tak się spodziewamy:
Że nas wiecznie nie zhańbisz, bo w tobie ufamy.Pieśń za Króla.
(Nadesł. bez Melodyi).

Zachowaj Boże nam Ojca ludu,
Dopomagaj mu wśród jego trudu:
Niech nami włada, naszemi losy,
Wznośmy zań modły w same niebiosy.

Niech berłem włada z wschodu do zachodu,
Dla chwały Tronu, szczęścia Narodu:
Bo Go kochamy jak Ojca Syny,
Pan Nieba, Jego niech kieruje czyny.

Zobacz też
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).