Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0256

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.


  Racz na nas wejrzeć z nieba wysokiego,
  A racz pocieszyć człowieka grzesznego.
  Któregoś Panie zbytnie umiłował,
  I Krwie najświętszej przelać nie litował.
  Acz miecz twój srogi bardzo się rozszerzył,
  By złości nasze swą srogością zburzył.
  Lecz nic nie dbamy, w złościach naszych trwamy,
  Jednakże Panie ku tobie wołamy:
  Byś złości nasze łaskawie przebaczył,
  A gniew swój srogi pohamować raczył.
  Użycz łaski twej ku upamiętaniu,
  Daj serce prawe ku twemu wzywaniu;
  Abyśmy zawsze w pobożności żyli,
  Ciebie z świętemi na wieki chwalili.


  PIEŚŃ III.
  Zawierająca Akt Skruchy.


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemUp f4 f2 g4 | g4 (bes4) a2 | \stemDown a4 c2 bes4 | a4 g4 (bes4) a4 \fermata } \break
  \repeat volta 2 {
   \time 3/4 \stemUp
   a4 a4 a4 | a4. (g8) f4 | g4 g4 g4 | a4 g2 | \break
   g4 \stemDown bes2 a4 | \stemUp g4 f8 [e8] d2 } s1
}
\addlyrics { \small {
  Bo -- że w_do -- bro -- ci ni -- gdy nie -- prze -- bra -- ny!
  Ty je -- steś go -- dzien, ty jes -- teś go -- dzien
  wsze -- la -- kiej mi -- ło -- ści:
}}
\addlyrics { \small {
  Ża -- dnym ję -- zy -- kiem nie -- wy -- po -- wie -- dzia -- ny;
  Po -- sza -- no -- wa -- nia, po -- sza -- no -- wa -- nia,
  chwa -- ły, ucz -- ci -- wo -- ści.
 }}


  Boże w dobroci nigdy nieprzebrany!
  Żadnym językiem niewypowiedziany;
  Ty jesteś godzien wszelakiej miłości;
  Poszanowania chwały, uczciwości.