Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0257

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.


  Ciebie chcę, pragnę, i ważę samego,
  Nad wszystkie dobra tyś u serca mego;
  Najwyższe dobro, tyś w największej cenie,
  Sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenie.

  Choćbyś mnie nigdy za grzechy mój Panie!
  Nie karał, przecież żałowałbym za nie;
  A żałowałbym dla tego samego,
  Żem cię obraził, Pana tak dobrego.

  Więc o mój Boże! i teraz żałuję,
  Dla tego że cię nad wszystko miłuję;
  I to u siebie statecznie stanowię,
  Że grzechów moich nigdy nie ponowię.

  Mam mocną wolą spowiadać się szczerze,
  I zawsze trzymać z tobą to przymierze;
  Co gdy uczynię, spodziewam się ciebie
  Widzieć z radością, i żyć z tobą w niebie.

  O Boże dobry! Boże litościwy!
  Racz być mej duszy nędznej miłościwy;
  Jakoś ją stworzył, pomóż do zbawienia,
  Użycz twej łaski, broń od potępienia.


  PIEŚŃ IV.
  Pokutującego Grzesznika.


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemUp f8 [a8] g8 [bes8] a8 [g8] f4 | \stemDown a8 a8 a8 bes8 c4 a4 } \break
  \time 3/4
  \stemDown c8 c16 [d16] c4 a4 | bes8 bes8 bes4 g4 | c8 c16 [d16] c4 a4 | \break
  bes8 bes8 bes4 g4 | c8 c16 [d16] c4 a4 | bes8 bes8 bes4 g4 | \break
  c8 c16 [d16] c4 a4 | bes8 bes8 bes4 g4 | \time 2/2 a4 c4 bes8 a4 r8 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Stra -- szli -- we -- go Ma -- je -- sta -- tu Pa -- nie!
  Jam stwo -- rze -- nie twe wy -- ro -- dne, Świę -- tych o -- czu
  twych nie -- go -- dne, Twój Ma -- je -- stat nie -- skoń -- czo -- ny,
  Przed któ -- rym klę -- ka -- ją Tro -- ny, O -- bra -- zi -- łem!
}}
\addlyrics { \small {
  Za me grze -- chy pła -- kać łez nie sta -- nie:
}}


  Straszliwego Majestatu Panie!
  Za me grzechy płakać łez nie stanie: