Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0273

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.


  PIEŚŃ XII.
  W utrapieniu.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown a4 c8 a8 bes8 g8 | a8 bes8 c8 a8 bes8 g8 } \break
  \repeat volta 2 {
    a8 c8 c8 c8 c4 | d8 c8 c8 bes8 bes8 g8 | bes8 g8 bes8 bes8 bes4 | \break
    c8 c8 c8 bes8 bes8 g8 | a4 bes4 c4 | \stemUp a8 g8 a4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Któż mnie po -- cie -- szy w_bie -- dzie i fra -- sun -- ku!
  Wszak -- że twa tyl -- ko mi -- ło -- sier -- ny Bo -- że,
  Naj -- święt -- sza do -- broć mnie ra -- to -- wać mo -- że,
  I do -- dać po -- mo -- cy.
}}
\addlyrics { \small {
  Kto w_u -- tra -- pie -- niu do -- da mi ra -- tun -- ku;
}}


  Któż mnie pocieszy w biedzie i frasunku!
  Kto w utrapieniu doda mi ratunku;
  Wszakże twa tylko miłosierny Boże,
  Najświętsza dobroć mnie ratować może,
  I dodać pomocy.

  Za nic światowe ukontentowania,
  Które częstokroć czynią narzekania;
  Za nic rozkoszy i uciechy świata,
  Na których ludzie trawią dni i lata,
  A te są ich zgubą.

  Ludzka się przyjaźń częstokroć rozdziela,
  W nieszczęściu trudno znaleść przyjaciela;
  W szczęściu się każdy przyjacielem staje,
  W nieszczęściu żaden pomocy nie daje,
  Jeszcze się naśmiewa.

  Więc ja mój Jezu do nóg twych upadam,
  W tobie nadzieję jedyną pokładam;
  Chciej mnie pocieszyć w utrapieniu mojem,
  Albowiem ufam w miłosierdziu twojem,
  Litościwy Jezu.