Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0277

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.


  PIEŚŃ XV.
  Poranna.[1]


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \partial 4 \stemUp f8 g8 | a4 a4 a8 [g8 bes8] a8 | a4 g4 r4 g8 a8 | \break
  \stemDown bes4 bes4 bes8 [a8 c8] bes8 | bes4 a4 r4 \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 a8 \stemDown c4 c4 c8 [bes8 d8] c8 | \break
    bes4 a4 r4 \stemUp bes8 g8 | f4 a4 g8 [e8 g8] g8 | g4 f4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Kie -- dy ran -- ne wsta -- je zo -- rze, 
  To -- bie zie -- mia to -- bie mo -- rze,
  To -- bie śpie -- wa ży -- wioł wszel -- ki,
  Bądź po -- chwa -- lon Bo -- że wiel -- ki!
}}


  Kiedy ranne wstaje zorze,
  Tobie ziemia tobie morze,
  Tobie śpiewa żywioł wszelki,
  Bądź pochwalon Boże wielki!

  A człowiek który bez miary
  Obsypany twemi dary,
  Coś go stworzył i ocalił,
  A czemużby cię nie chwalił?

  Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
  Wnet do mego Pana wołam,
  Do mego Boga na niebie,
  I szukam go koło siebie!

  Wielu snem śmierci upadli,
  Co się wczora spać pokładli;
  My się jeszcze obudzili,
  Byśmy cię Boże chwalili.

  1. Przypis własny Wikiźródeł Por. Pieśń poranna Franciszka Karpińskiego.