Przejdź do zawartości

Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0276

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została skorygowana.


PIEŚŃ XIV.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 c8 a8 bes8 a8 | a8 c8 c8 a8 bes8 a8 } \break
  \stemUp g4 g8 g8 g8 a8 | bes8 g8 a2 | \stemDown c4 d8 c8 bes8 a8 | \break
  \stemUp g8 g8 f2 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Niech Je -- zus Chry -- stus bę -- dzie po -- chwa -- lo -- ny,
  Po -- rzu -- cam świa -- ta ob -- je -- kta,
  Kie -- ru -- jąc w_nie -- bo a -- fe -- kta.
}}
\addlyrics { \small {
  Żem ła -- ską je -- go świę -- tą u -- zdro -- wio -- ny:
}}


Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony,
Żem łaską jego świętą uzdrowiony:
Porzucam świata objekta,
Kierując w niebo afekta.

Teraz mój Panie o to ciebie proszę,
Niech w swych zamysłach szkody nie ponoszę:
Duszę i serce w twe rany,
Oddajęć Jezu kochany.

Jeżeli przez grzech jestem oddalony,
Wracam się Jezu do ciebie skruszony:
Weź z serca mego ofiarę,
Że cię chcę kochać nad miarę.

Już nie chcę więcej światowego licha,
Do ciebie Jezu serce moje wzdycha:
Oczy od ciernia twe krwawe,
Niech będą na mnie łaskawe.

Na wieczne czasy i przez milijony,
Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony;
Że nas przyjmuje do siebie,
Chwalmyż go wszędzie i w niebie.